Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Korzystanie z edytora wyrażeń

Ilekroć w panelu właściwości podczas edytowania wizualizacji wyświetlany jest symbol Wyrażenie, można otworzyć edytor wyrażeń w celu dodania lub edycji wyrażenia. Symbol Wyrażenie wskazuje pole wyrażenia. Kliknij symbol Wyrażenie, aby otworzyć edytor wyrażeń.

Wyrażenia można dodawać w dwojaki sposób. Wyrażenia mogą być tworzone z użyciem sekcji Pola, Funkcje, Zmienne i Wyrażenia set poprzez dokonywanie wyborów i wprowadzanie ich do pola wyrażenia. Wprowadzone wyrażenia można edytować, a bardziej złożone wyrażenia dodawać poprzez wpisywanie bezpośrednio w polu wyrażenia. Działanie można cofnąć, klikając przycisk Cofnij Cofnij.

Wprowadzanie wyrażenia za pomocą sekcji Pola

Aby wstawić wyrażenia, należy dokonać selekcji w sekcji Pola po prawej stronie okna dialogowego edytora wyrażeń.

 1. Aby ograniczyć dostępne pola do pól z określonej tabeli w modelu danych, należy wybrać tabelę z listy rozwijanej oznaczonej Filtruj wg tabeli.
 2. Z listy rozwijanej Pole wybierz pole.
 3. Wybierz funkcję agregacji, z której chcesz skorzystać. Dostępne funkcje należą do grupy podstawowych funkcji agregacji.
 4. Jeśli chcesz wstawić bieżący wybór jako wyrażenie set w agregacji, zaznacz pole wyboru Wyrażenie set. Bieżący wybór jest zawsze oparty na stanie domyślnym.
 5. Jeśli wymagane jest wprowadzenie klauzuli Distinct lub Total razem z funkcją agregacji, należy użyć pól wyboru dla każdej klauzuli. Każda klauzula może być używana osobno.
 6. Kliknij polecenie Wstaw, aby wstawić tę funkcję i to pole do pola wyrażeń.

  WskazówkaJeśli nie wybierzesz funkcji agregacji, do wyrażenia wstawione zostanie tylko pole. Klauzule mogą być dodawane tylko wtedy, gdy zostanie wybrana funkcja agregacji.
 7. Kliknij polecenie Zastosuj, aby zamknąć okno dialogowe Dodaj wyrażenie.

  W przypadku wymiaru lub miary można kontynuować, dodając ich opis.

Wprowadzanie funkcji za pomocą sekcji Funkcje

W celu wprowadzania funkcji agregacji bardziej zaawansowanych niż podstawowe należy dokonywać selekcji z sekcji Funkcje po prawej stronie okna dialogowego edytora wyrażeń.

 1. Jeśli wymagane jest odfiltrowanie listy dostępnych funkcji, należy wybrać kategorię funkcji z listy rozwijanej Kategoria funkcji.
 2. Wybierz funkcję z listy rozwijanej Nazwa funkcji.

  Widoczny będzie podgląd funkcji.

 3. Kliknij polecenie Wstaw, aby wstawić tę funkcję i pierwszy nawias do pola wyrażenia.

 4. Wpisz pozostałą część wyrażenia do edytora wyrażenia, używając poprawnej składni.
 5. Kliknij polecenie Zastosuj, aby zamknąć okno dialogowe Dodaj wyrażenie.

  W przypadku wymiaru lub miary można kontynuować, dodając ich opis.

Wprowadzanie zmiennej za pomocą sekcji Zmienne

Aby wstawić zmienną, należy dokonać selekcji w sekcji Zmienne po prawej stronie okna dialogowego edytora wyrażeń.

 1. Jeśli zmienne systemowe mają być widoczne na liście dostępnych zmiennych, użyj pola wyboru Pokaż zmienne systemowe.
 2. Wybierz zmienną z listy rozwijanej Zmienna.

  Widoczna będzie Definicja oraz Wartość zmiennej, jeśli jest dostępna.

 3. Kliknij polecenie Wstaw, aby wstawić tę zmienną do pola wyrażeń.

 4. Kliknij polecenie Zastosuj, aby zamknąć okno dialogowe Dodaj wyrażenie.

  W przypadku wymiaru lub miary można kontynuować, dodając ich opis.

Wstawianie wyrażenia set za pomocą sekcji Wyrażenia set

Wyrażenie set można wstawić, dokonując wyborów w sekcji Wyrażenia set po prawej stronie okna dialogowego edytora wyrażeń.

 1. Wybierz, czy jako wyrażenie set zostanie użyty bieżący wybór (opcja Użyj bieżących selekcji), czy zostanie użyta zakładka (opcja Użyj zakładki).

  Opcję Użyj bieżących selekcji można wybrać tylko wtedy, gdy selekcja została dokonana w aplikacji. Opcję Użyj zakładki można wybrać tylko wtedy, gdy dostępna jest zakładka. W celu wybrania zakładki użyj menu rozwijanego Zakładka.

 2. Jeśli zostały zdefiniowane stany alternatywne, można zmienić stan alternatywny, na którym oparte jest wyrażenie set. Wybierz stan alternatywny z menu rozwijanego Stan alternatywny.
 3. Kliknij polecenie Wstaw, aby wstawić wyrażenie set do pola wyrażeń.

 4. Kliknij polecenie Zastosuj, aby zamknąć okno dialogowe Dodaj wyrażenie.

  W przypadku wymiaru lub miary można kontynuować, dodając ich opis.

Dodawanie lub edytowanie wyrażenia przez wpisanie go w edytorze

 1. Wpisz wyrażenie bezpośrednio do pola wyrażeń.

  Nazwy pól użyte w takim wyrażeniu są sprawdzane, a składnia wyrażenia — weryfikowana.

  WskazówkaW trakcie wpisywania wyrażenia w edytorze wyrażeń jest ono weryfikowane. W przypadku wystąpienia błędu wyświetlona zostaje podpowiedź dotycząca tego, co jest wpisane błędnie. Dodatkowe informacje o błędzie można uzyskać po kliknięciu stosownej ikony obok podpowiedzi.

  Podczas wpisywania w wyrażeniu nazwy funkcji pojawia się podpowiedź, która zawiera informacje ułatwiające poprawne podanie funkcji, w tym nazwy i kwalifikatory argumentów.

  InformacjaW etykiecie dla niektórych funkcji wykresu widoczny jest kwalifikator ALL. Użycie kwalifikatora ALL nie jest zalecane. Zamiast niego należy użyć wyrażenia zestawu {1}.

  Każda linia w edytorze wyrażeń jest numerowana; stosowane jest tam również wyróżnienie składni.

 2. Kliknij polecenie Zastosuj, aby zamknąć okno dialogowe Dodaj wyrażenie.

  W przypadku wymiaru lub miary można kontynuować, dodając ich opis.

Autouzupełnianie, ocena i oznaczenia kolorystyczne

Podczas wpisywania danych w edytorze wyrażeń wyświetlana jest lista autouzupełniania dla pasujących pól, zmiennych i funkcji. Z listy tej można następnie wybrać właściwą podpowiedź. Lista ta jest zawężana w miara wpisywania kolejnych znaków. Oznaczenia kolorystyczne ułatwiają wyróżnianie pól, zmiennych i funkcji użytych w wyrażeniu.

Oznaczenia kolorystyczne mają zastosowanie zarówno na liście autouzupełniania, jak i w samym wyrażeniu.

Aby sprawdzić, czy jakiekolwiek rozszerzenie przez znak dolara dodane do wyrażenia zwraca właściwy wynik, można skorzystać z oceny wyrażenia w podglądzie rozszerzenia przez znak dolara.

Szczegółowa pomoc dotycząca składni

Tryb pomocy można aktywować, klikając przycisk Pomoc Pomoc. Po aktywacji wszystkie funkcje w edytorze wyrażeń działają jak hiperłącza. Kliknięcie funkcji powoduje otwarcie karty przeglądarki z wyświetloną sekcją pomocy online, która zawiera pełny opis sposobu używania konkretnej funkcji. Kliknięcie funkcji powoduje wyjście z trybu pomocy.

Dowiedz się więcej

 

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!