Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Przykłady zmiennych w wyrażeniach

Zmienna w Qlik Sense to nazwana jednostka zawierająca wartość. Jeśli w wyrażeniu jest używana zmienna, wówczas jest zastępowana jej wartością lub definicją.

Przykład:  

Zmienna x zawiera ciąg tekstowy Sum(Sales).

Na wykresie użytkownik definiuje wyrażenie $(x)/12. Wynik jest dokładnie taki sam, jak wynik wyrażenia wykresu Sum(Sales)/12.

Jeśli jednak wartość zmiennej x zostanie zmieniona na przykład na Sum(Budget), wówczas dane na wykresie zostaną natychmiast ponownie obliczone, a wyrażenie będzie interpretowane jako Sum(Budget)/12.

WskazówkaGdy w wyrażeniach używane są zmienne, możliwa jest jednoczesna zmiana wyrażenia używanego w całej gamie wykresów przez prostą edycję zmiennej.

Interpretacja nazw

Nie zaleca się nadawania zmiennej nazwy takiej samej, jaką ma pole lub funkcja w programie Qlik Sense. Należy jednak wiedzieć, jak jej używać w wyrażeniu.

Przykład:  

Ciąg XXX reprezentuje pole, zmienną, funkcję lub miarę. Ciąg XXX będzie interpretowany jako jeden z tych obiektów w zależności od sposobu utworzenia wyrażenia.

Przykłady interpretacji nazw
Wyrażenie XXX interpretowane jako
XXX miara, zmienna lub pole
$(XXX) zmienna
Count(XXX) pole lub zmienna
XXX() funkcja

Podczas nazywania elementu unikaj nadawania tej samej nazwy więcej niż jednemu polu, zmiennej lub mierze. Podczas rozwiązywania konfliktów między obiektami o identycznych nazwach istnieje ścisła kolejność. Kolejność ta jest odzwierciedlana we wszystkich obiektach lub kontekstach, w których są używane te elementy. Kolejność jest następująca:

  • Wewnątrz agregacji pole ma pierwszeństwo przed zmienną. Etykiety miar nie są istotne w agregacjach i nie mają priorytetu.

  • Poza agregacją etykieta miary ma pierwszeństwo przed zmienną, która z kolei ma pierwszeństwo przed polem.

  • Dodatkowo, poza agregacją, miary można użyć ponownie przez odwołanie się do jej etykiety, chyba że etykieta jest w rzeczywistości obliczana. W takiej sytuacji miara traci na znaczeniu w celu zmniejszenia ryzyka odwoływania się do samego siebie i wtedy nazwa zawsze będzie interpretowana po pierwsze jako etykieta miary, po drugie jako nazwa pola, a po trzecie jako nazwa zmiennej.

Obliczanie zmiennej

Istnieje kilka sposobów używania zmiennych z obliczonymi wartościami w aplikacji Qlik Sense, a wynik zależy od sposobu ich określenia oraz wywoływania w wyrażeniu.

W tym przykładzie wymagane jest załadowanie następujących danych w edytorze ładowania danych:

LOAD * INLINE [ Dim, Sales A, 150 A, 200 B, 240 B, 230 C, 410 C, 330 ];

 

Zdefiniujmy dwie zmienne w oknie dialogowym zmiennych:

  • Nazwa vSales Definicja'Sum(Sales)'
  • Nazwa vSales2 Definicja'=Sum(Sales)'

W drugiej zmiennej dodajemy znak równości przed wyrażeniem. Spowoduje to obliczenie zmiennej przed jej rozwinięciem i ocenę wyrażenia.

W przypadku użycia zmiennej vSales w niezmienionej postaci, na przykład w mierze, wynikiem będzie ciąg Sum(Sales), co oznacza, że obliczenie nie jest wykonywane.

W przypadku dodania rozszerzenia przez znak dolara i wywołania $(vSales) w wyrażeniu, zmienna zostaje rozwinięta i wyświetlana jest suma Sales.

Z kolei po wywołaniu $(vSales2) zmienna będzie obliczona przed rozwinięciem. Oznacza to, że wyświetlony wynik jest sumą całkowitą Sales. Różnica między użyciem =$(vSales) i =$(vSales2) jako wyrażeń miary jest widoczna w tym wykresie ukazującym wyniki.

Wyniki
Dim $(vSales) $(vSales2)
A 350 1560
B 470 1560
C 740 1560

Jak widać, $(vSales) daje w wyniku sumę częściową dotyczącą wartości wymiaru, natomiast $(vSales2) — sumę całkowitą.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!