Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Kalendermetingen maken

Om gegevens over relatieve tijdsbereiken te analyseren, gebruikt u kalendermetingen. U wilt misschien bijvoorbeeld verkoopcijfers in het huidige jaar vergelijken met de cijfers van dezelfde periode in het vorige jaar.

Kalendermetingen voegen gegevens uit een veld samen over een tijdsperiode en worden bewaard in de categorie Metingen in de masteritems. Kalendermetingen bestaan uit een samen te voegen veld, een aggregatie, een datumveld, en een tijdsbereik voor dat datumveld dat bepaalt welke gegevens worden opgenomen in de samenvoeging. U maakt kalendermetingen onder Velden in het venster Bedrijfsmiddelen met gebruik van het dialoogvenster Kalendermetingen maken.

U kunt velden samenvoegen die zijn geladen in Gegevensbeheer of uit een script in Editor voor laden van gegevens, zolang het veld in dezelfde tabel als het datumveld staat, of in een gekoppelde tabel.

Wel moet het datumveld uit een tabel komen die is geladen met behulp van Gegevensbeheer, omdat kalendermetingen uitdrukkingen gebruiken die gemarkeerd zijn als datum- en tijdvelden die zijn vermeld in autoCalendar. Datumvelden zijn ook alleen toegewezen aan autoCalendar wanneer ze geladen zijn in Gegevensbeheer. Kalendermetingen ondersteunen de volgende samenvoegingen met het samengevoegde veld: Sum, Count, Avg, Min en Max.

Informatie

Kalendermetingen ondersteunen geen kalenders die zijn gemaakt met behulp van de Editor voor laden van gegevens. Als u kalenders gebruikt die gemaakt zijn met behulp van Editor voor laden van gegevens en kalendermetingen wilt maken, moet u een tabel laden met een datumveld dat wordt gebruikt door Gegevensbeheer om met uw geladen tabellen te gebruiken met behulp van Editor voor laden van gegevens.

Informatie

Als uw datumveld onderworpen is aan meer dan één kalender en beide kalenders komen in aanmerking voor gebruik met kalendermetingen, dan wordt de eerste kalender die is geladen in het load-script voor gegevens gebruikt in de kalendermetingen.

Een kalendermeting kan een van de volgende tijdsbereiken gebruiken die beschikbaar zijn voor gebruik met kalendermetingen: wekelijks, maandelijks, driemaandelijks en jaarlijks. Binnen elk tijdsbereik bestaan verschillende metingen voor perioden zoals huidige maand, jaar tot nu toe, en huidige week van het vorige jaar. De volgende tijdsbereiken en metingen zijn beschikbaar voor het maken van kalendermetingen:

Kalendermetingen voor tijdsbereik Yearly
Meting Beschrijving
YTD Het jaar tot nu toe voor alle jaren.
YTD Current Year Het jaar tot nu toe voor het huidige jaar.
YTD Last Year Het jaar tot nu toe voor vorig jaar.
Kalendermetingen voor tijdsbereik Monthly
Meting Beschrijving
MTD De maand tot nu toe voor alle maanden en jaren.
MTD Current Month De maand tot nu toe voor de huidige maand.
MTD Last Month De maand tot nu toe voor de vorige maand.
Current Month Alle datums van deze maand.
Current Month Last Year Alle datums van deze maand van vorig jaar.
Last Month Alle datums van de vorige maand.
Kalendermetingen voor tijdsbereik Quarterly
Meting Beschrijving
QTD Het kwartaal tot nu toe voor alle jaren.
QTD Current Quarter Het kwartaal tot nu toe voor het huidige kwartaal.
QTD Last Quarter Het kwartaal tot nu toe voor het vorige kwartaal.
Current Quarter Alle datums in het huidige kwartaal.
Current Quarter Last Year Alle datums in het huidige kwartaal van vorig jaar.
Last Quarter Alle dagen voor het vorige kwartaal.
Kalendermetingen voor tijdsbereik Weekly
Meting Beschrijving
WTD De week tot nu toe voor alle weken over alle jaren.
WTD Current Week De week tot nu toe voor de huidige week.
WTD Last Week De week tot nu toe voor de vorige week.
Current Week Alle datums van deze week.
Current Week Last Year Alle datums van deze week van vorig jaar.
Last Week Alle datums van de vorige week.

Als kalendermetingen zijn gemaakt, worden ze op dezelfde manier behandeld als mastermetingen. Dat wil zeggen, kalendermetingen zijn herbruikbaar en aanpasbaar terwijl een app niet wordt gepubliceerd. Gebruikers van een gepubliceerde app hebben toegang tot de kalendermetingen, maar ze kunnen deze niet aanpassen.

Een kalendermeting maken op basis van een veld

Open een werkblad in de bewerkingsmodus, open het tabblad Velden en doe het volgende:

 1. Rechtsklik op een veld en selecteer Kalendermetingen maken.

  Standaard wordt het veld waar u met de rechtermuisknop op hebt geklikt, opgenomen als het Samengevoegde veld.

 2. Selecteer een datumveld in de vervolgkeuzelijst Datumveld.
 3. Selecteer een veld in de vervolgkeuzelijst Samengevoegd veld.

 4. Selecteer een samenvoeging in de vervolgkeuzelijst Samenvoeging.
 5. Selecteer een tijdsbereik in de vervolgkeuzelijst Tijdsbereik.

  Een lijst met beschikbare metingen wordt weergegeven onder Voorbeeld van metingen.

  U kunt de weergave van de metingsuitdrukkingen in- of uitschakelen door de schakelaar Voorbeeld van metingen te selecteren.

 6. Selecteer de kalendermetingen om uw masteritems toe te voegen.

  Standaard zijn alle metingen geselecteerd.

 7. Klik op Opslaan in masteritems.
 8. Klik op Sluiten.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!