Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Getalinterpretatie

Als u gegevens laadt die getallen, valuta's of datums bevatten, worden deze verschillend geïnterpreteerd afhankelijk van of het gegevenstype is gedefinieerd of niet. In deze sectie wordt beschreven hoe gegevens worden geïnterpreteerd in de twee verschillende gevallen.

Gegevens met type-informatie

Velden die getallen met type-informatie bevatten en die via ODBC zijn geladen, worden in Qlik Sense volgens hun eigen notatie verwerkt. Als tekenreeksrepresentatie krijgen ze het getal, dat in een gepaste notatie is opgemaakt.

De oorspronkelijke getalnotatie van het veld blijft bewaard in Qlik Sense, ook als de getalnotatie wordt gewijzigd voor een meting onder in de Getalnotatie in het eigenschappenvenster.

Zie Eigenschappenvenster voor meer informatie over het eigenschappenvenster.

De standaardnotaties voor de verschillende gegevenstypen zijn:

 • geheel getal, getallen met zwevend decimaalteken: de standaardinstelling voor getallen
 • valuta: de standaardinstelling voor valuta
 • tijd, datum, tijdsstempel: de ISO-standaardnotatie

De standaardinstellingen voor getallen en valuta worden gedefinieerd via de scriptvariabelen voor getalinterpretatie of via de instellingen van het besturingssysteem (Configuratiescherm).

Ga voor meer informatie naar Variabelen voor getalinterpretatie.

Gegevens zonder type-informatie

Voor gegevens zonder speciale type-informatie in de bron (bijvoorbeeld gegevens uit tekstbestanden of ODBC-gegevens met een algemene indeling), is de situatie ingewikkelder. Het uiteindelijke resultaat hangt af van ten minste zes verschillende factoren:

 • De manier waarop de gegevens in de brondatabase zijn geschreven
 • De besturingssysteeminstellingen voor getallen, tijd, datum, enzovoort. (Configuratiescherm)
 • Het gebruik van optionele variabelen voor getalinterpretatie in het script
 • Het gebruik van optionele interpretatiefuncties in het script
 • Het gebruik van optionele opmaakfuncties in het script
 • De getalnotatieopties in het document

Qlik Sense probeert invoergegevens te interpreteren als getal, datum, tijd enzovoort. Zo lang de standaard systeeminstellingen worden gebruikt, worden de gegevens automatisch in Qlik Sense geïnterpreteerd en opgemaakt, en hoeft de gebruiker niets te wijzigen aan het script of de instellingen in Qlik Sense.

Bij de interpretatie wordt standaard de onderstaande controlelijst doorlopen, totdat een volledige overeenkomst is gevonden. (De standaardnotatie heeft betrekking op opmaakgegevens als het decimaalscheidingsteken, de volgorde van jaar, maand en dag, enzovoort, zoals opgegeven in het besturingssysteem, dat wil zeggen in het Configuratiescherm, of in bepaalde gevallen via de speciale variabelen voor getalinterpretatie in het script.

Qlik Sense interpreteert de gegevens als:

 1. een getal volgens de standaardnotatie voor getallen.
 2. een datum volgens de standaardnotatie voor datums.
 3. een tijdstempel volgens de standaardnotatie voor tijd en datum.
 4. een tijd volgens de standaardnotatie voor tijd.
 5. een datum volgens de volgende notatie: . yyyy-MM-dd.
 6. een tijdstempel volgens de volgende notatie: . YYYY-MM-DD hh:mm[:ss[.fff]].
 7. een tijd volgens de volgende notatie: . hh:mm[:ss[.fff]].
 8. geld volgens de standaardnotatie voor valuta.
 9. een getal met '.' als decimaal scheidingsteken en ',' als scheidingsteken voor duizendtallen, vooropgesteld dat noch het decimale scheidingsteken noch het scheidingsteken voor duizendtallen is ingesteld op ','.
 10. een getal met '.' als decimaal scheidingsteken en ',' als scheidingsteken voor duizendtallen, vooropgesteld dat noch het decimale scheidingsteken noch het scheidingsteken voor duizendtallen is ingesteld op ','.
 11. een tekenreeks. Deze laatste test werkt altijd: als de gegevens kunnen worden gelezen, kunnen ze altijd als tekenreeks worden geïnterpreteerd.

Bij het laden van getallen uit tekstbestanden kunnen soms interpretatieproblemen optreden. Zo kan een onjuist scheidingsteken voor duizendtallen of decimalen tot een onjuiste interpretatie van het getal in Qlik Sense leiden. Het eerste wat moet worden gecontroleerd, is of de variabelen voor getalinterpretatie in het script juist zijn gedefinieerd en of de systeeminstellingen in het Configuratiescherm juist zijn.

Zodra Qlik Sense de gegevens heeft geïnterpreteerd als datum of tijd, kan in het eigenschappendialoogvenster van de visualisatie een andere datum- of tijdnotatie worden ingesteld.

Omdat de gegevens geen voorgedefinieerde notatie hebben, kan een veldwaarde in verschillende records verschillend zijn opgemaakt. Zo kunt u in één veld zowel datums, gehele getallen als tekst aantreffen. Daarom worden deze gegevens niet opgemaakt maar in hun originele vorm weergegeven.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!