Przeskocz do zawartości głównej

FirstSortedValue — funkcja skryptu

Funkcja FirstSortedValue() zwraca wartość z wyrażenia określonego w argumencie value, który odpowiada wynikowi sortowania argumentu sort_weight, na przykład nazwie produktu o najniższej cenie jednostkowej. N-ta wartość w kolejności sortowania może zostać określona w argumencie rank. W przypadku uzyskania więcej niż jednej wartości o takim samym wyniku sort_weight dla podanej wartości argumentu rank funkcja zwraca NULL. Sortowane wartości są iterowane po liczbie rekordów (zgodnie z definicją z klauzuli group by) lub agregowane w pełnym zestawie danych, jeśli nie określono klauzuli group by.

Składnia:  

FirstSortedValue ([ distinct ] value, sort-weight [, rank ])

Typ zwracanych danych: dual

Argumenty:  

Argumenty
Argument Opis
value Expression Funkcja znajduje wartość wyrażenia value odpowiadającą wynikowi sortowania argumentu sort_weight.
sort-weight Expression Wyrażenie zawierające dane do sortowania. Znajdowana jest pierwsza (najniższa) wartość argumentu sort_weight, na podstawie której określana jest wartość wyrażenia podanego argumentem value. Jeśli przed argumentem sort_weight zostanie podany znak minusa, funkcja zwróci ostatnią (najwyższą) wartość z sortowania.
rank Expression

Podanie dla parametru rank wartości „n” większej niż 1 spowoduje zwrócenie n-tej wartości w kolejności sortowania.

distinct

Jeśli przed argumentami funkcji występuje słowo DISTINCT, wówczas duplikaty wynikające z wyników obliczenia argumentów funkcji są pomijane.

Przykłady i wyniki:  

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie dodaj do arkusza w swojej aplikacji co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.

Aby uzyskać ten sam wygląd, jak w kolumnie wyników poniżej, w panelu właściwości w obszarze sortowania przełącz z wartości Autom. na Niestandardowe. Następnie usuń zaznaczenie sortowania liczbowego i alfabetycznego.

Przykłady skryptów
Przykład Wynik

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|CustomerID

Astrida|AA|1|10|1

Astrida|AA|7|18|1

Astrida|BB|4|9|1

Astrida|CC|6|2|1

Betacab|AA|5|4|2

Betacab|BB|2|5|2

Betacab|DD|12|25|2

Canutility|AA|3|8|3

Canutility|CC|13|19|3

Divadip|AA|9|16|4

Divadip|AA|10|16|4

Divadip|DD|11|10|4

] (delimiter is '|');

 

FirstSortedValue:

LOAD Customer,FirstSortedValue(Product, UnitSales) as MyProductWithSmallestOrderByCustomer Resident Temp Group By Customer;

Customer MyProductWithSmallestOrderByCustomer

Astrida CC

Betacab AA

Canutility AA

Divadip DD

Funkcja sortuje wartości UnitSales od najmniejszej do największej, wyszukując wartość Customer z najmniejszą wartością UnitSales, co odpowiada najmniejszemu zamówieniu.

Ponieważ CC odpowiada najmniejszemu zamówieniu (wartość UnitSales=2) dla Astrida klienta. AA odpowiada najmniejszemu zamówieniu (4) dla Betacab klienta, AA odpowiada najmniejszemu zamówieniu (8) dla Canutility klienta, a DD odpowiada najmniejszemu zamówieniu (10) dla Divadip. klienta.

Zakładając, że tabela Temp została załadowana jak w poprzednim przykładzie:

LOAD Customer,FirstSortedValue(Product, -UnitSales) as MyProductWithLargestOrderByCustomer Resident Temp Group By Customer;

Customer MyProductWithLargestOrderByCustomer

Astrida AA

Betacab DD

Canutility CC

Divadip -

Argument sort_weight poprzedza znak minus, dlatego funkcja sortuje wartości od największych.

Ponieważ AA odpowiada największemu zamówieniu (wartość UnitSales:18) dla Astrida klienta, DD odpowiada największemu zamówieniu (12) dla Betacab klienta, a CC odpowiada największemu zamówieniu (13) dla Canutility klienta. Istnieją dwie identyczne wartości największego zamówienia (16) dla Divadip, klienta, w wyniku czego uzyskuje się wynik Null.

Zakładając, że tabela Temp została załadowana jak w poprzednim przykładzie:

LOAD Customer,FirstSortedValue(distinct Product, -UnitSales) as MyProductWithSmallestOrderByCustomer Resident Temp Group By Customer;

Customer MyProductWithLargestOrderByCustomer

Astrida AA

Betacab DD

Canutility CC

Divadip AA

Sytuacja wygląda tak samo jak w poprzednim przykładzie — jedynym wyjątkiem jest użycie kwalifikatora distinct. Powoduje to zignorowanie powielonego wyniku Divadip, umożliwiając zwrot wartości innych niż Null.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!