Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Definiowanie okresów analiz za pomocą okresów kalendarzowych

Zdefiniuj okresy kalendarzowe dla swoich grup kalendarzowych, aby kontrolować przedziały czasu, których używa Wnioski podczas tworzenia wizualizacji.

Okresy kalendarzowe definiują interesujące okresy dla funkcji Wnioski do wykorzystania w analizie w modelu logicznym. Przykładowo wskaźniki KPI pokazujące łączną sprzedaż za cały okres mogą być mniej przydatne niż wskaźniki KPI pokazujące łączną sprzedaż za bieżący miesiąc. Można utworzyć okres kalendarzowy dla bieżącego miesiąca i ustawić go jako domyślny okres do wykorzystania z łączną sprzedażą. Okresy kalendarzowe dla modelu logicznego są tworzone i zarządzane w sekcji Okresy kalendarzowe.

Okresy kalendarzowe definiują pojedyncze okresy lub porównania względnych okresów. Przykładowo okresy kalendarzowe można utworzyć, aby:

 • pokazać tylko wartości z tego miesiąca,

 • porównać dany miesiąc z poprzednim,

 • porównać bieżący kwartał z bieżącym kwartałem roku poprzedniego.

Wnioski wykorzystuje okresy kalendarzowe podczas tworzenia wykresów. Okresy kalendarzowe umożliwiają stosowanie dodatkowych typów analiz. Okresy kalendarzowe możesz wybrać i zastosować podczas edytowania wykresów w funkcji Wnioski. Możesz ustawić okres kalendarzowy, który ma zostać wykorzystany z grupą, gdy Wnioski tworzy wykresy dla pól i elementów głównych w tej grupie. Domyślne okresy kalendarzowe są ustawiane w sekcji Zachowania. Więcej informacji można znaleźć w temacie Domyślny okres kalendarzowy.

Tworzenie okresów kalendarzowych

Utwórz okresy kalendarzowe z grup kalendarzowych zdefiniowanych w sekcji Pola i grupy. Możesz utworzyć okresy kalendarzowe z polami używającymi funkcji autoCalendar w skrypcie ładowania danych lub bez tych pól.

Informacja

Możesz użyć opcji Użyj automatycznego kalendarza z niestandardowym kalendarzem, jeśli używa on tych samych zadeklarowanych pól jako funkcji autoCalendar.

Tworzenie okresów kalendarzowych z użyciem automatycznego kalendarza

Wybierz szczegółowość dla analizy podczas tworzenia okresów kalendarzowych z użyciem automatycznego kalendarza Szczegółowość to na przykład miesiąc roku lub kwartał roku. Możesz potem zdecydować się na użycie najnowszych wartości lub utworzyć porównanie.

 1. Kliknij Utwórz okres kalendarzowy.
 2. Wybierz grupę kalendarzowa, a następnie opcję Użyj automatycznego kalendarza.
 3. Wprowadź nazwę okresu kalendarzowego.
 4. Wybierz szczegółowość okresu kalendarzowego.
 5. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Aby użyć najnowszej wartości w polu szczegółowości okresu, wybierz opcję Użyj ostatnio sortowanej wartości.
  • Aby utworzyć porównawczy okres kalendarzowy, wykonaj jedną z poniższych czynności:
   • W obszarze Porównaj wybierz okres do porównania. Wybierz Ostatni zakończony okres jeśli Wnioski powinny wykorzystać ostatni zakończony okres zamiast bieżącego okresu.
   • W obszarze Niestandardowe wybierz okres do analizy w obszarze Przesunięcie, a następnie wybierz okres do porównania w sekcji Porównaj przesunięcie.

    Przesunięcie i Porównaj przesunięcie korzystają z wartości numerycznych, gdzie 0 jest bieżącym okresem.

    Przykładowo jeśli użyto kwartału roku jako szczegółowości okresu, 0 to bieżący okres, a 3 to okres sprzed trzech kwartałów.

 6. Kliknij polecenie Utwórz.

Tworzenie okresów kalendarzowych z użyciem niestandardowego kalendarza

Możesz utworzyć okresy kalendarzowe, nie używając funkcji autoCalendar w skrypcie ładowania. Na przykład możesz korzystać z niestandardowego kalendarza lub użyć flag niestandardowego kalendarza, które nie istnieją w funkcji autoCalendar.

Aby utworzyć okres kalendarzowy, używając niestandardowego kalendarza, wybierz grupę kalendarzową i pole czasu do agregacji. Następnie możesz użyć najnowszej wartości lub utworzyć porównanie. Obsługiwane są dwie metody porównawcze:

 • Względne: Względne porównanie, które używa względnej liczby przeszłych okresów. Pole względnego okresu musi zawierać wartości numeryczne, które definiują względny okres z bieżących danych dla każdej wartości w zagregowanym polu. Następnie możesz wybrać przesunięcie i porównanie przesunięcia na potrzeby analizy.

  Przykładowo, aby dokonać porównania bieżącego miesiąca z poprzednim, wybierz opcję Data jako zagregowane pole. Następnie wybierz opcję MonthsAgo jako pole względnego okresu. Opcja MonthsAgo wykorzystuje wyrażenie do oszacowania, jak wiele przeszłych miesięcy dzieli każdą wartość w opcji Data od bieżącego miesiąca. Jeśli bieżącym miesiącem jest lipiec, wartości z lipca to 0, wartości z czerwca to 1, wartości z maja to 2 itd. Możesz następnie wybrać 0 dla przesunięcia i 1 dla porównania przesunięcia.

 • Flaga: Porównanie flagi wykorzystuje dwa pola, które definiują dwa oddzielne oflagowane okresy.

  Na przykład pierwszy i drugi kwartał mogą być dwoma okresami użytymi na rzecz porównania flagi. Pola porównawcze muszą zawierać wartości binarne wskazujące, które zagregowane wartości pól znajdują się w oflagowanym okresie.

  Aby porównać Kwartał I i Kwartał II, wybierz opcję Data jako pole zagregowane. Możesz wybrać opcje InQuarter1 i InQuarter2 jako pola flag. Te pola wykorzystują wyrażenia do oszacowania, czy wartości znajdują się w Kwartale I, czy Kwartale II.

Aby uzyskać więcej przykładów okresów kalendarzowych utworzonych przy użyciu kalendarza niestandardowego, zobacz Krok po kroku — Tworzenie okresów kalendarzowych z użyciem niestandardowego kalendarza.

 1. Kliknij Utwórz okres kalendarzowy.
 2. Wybierz grupę kalendarzową, a następnie wyczyść pole wyboru Użyj automatycznego kalendarza.
 3. Wprowadź nazwę okresu kalendarzowego.
 4. Wybierz pole zagregowanej daty do wykorzystania.
 5. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Aby użyć najnowszej wartości w polu szczegółowości okresu, wybierz opcję Użyj ostatnio sortowanej wartości.
  • Aby utworzyć porównawczy okres kalendarzowy, wykonaj jedną z poniższych czynności:
   • W obszarze Względne dla opcji Względne okresy przeszłe wybierz pole zdefiniowane w skrypcie ładowania zawierającym dane względnego okresu dla pola wybranego w sekcji Zagregowana data. Ustaw okres dla analizy w obszarze Przesunięcie, a następnie ustaw okres dla porównania w obszarze Porównaj przesunięcie.

    Przesunięcie i Porównaj przesunięcie korzystają z wartości numerycznych, gdzie 0 jest bieżącym okresem.

   • W obszarze Flaga wybierz pole zawierające flagę dla bieżącego okresu, a następnie wybierz pole zawierające flagę dla okresu porównawczego.

 6. Kliknij polecenie Utwórz.

Ograniczenia

Logika biznesowa okresów kalendarzowych posiada następujące ograniczenia:

 • Domyślne okresy kalendarzowe nie są stosowane do opartych na czasie miar głównych, które w swoich wyrażeniach zawierają konkretne okresy.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!