Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Stosowanie zachowań w modelach logicznych

Zachowania umożliwiają ustawianie relacji preferuj i odmów między grupami miar i innymi grupami. Zachowań można też używać do wymuszania wyboru wartości w funkcji Wnioski.

Być może masz grupy, które powinny być zawsze używane razem lub nie powinny nigdy być używane razem w analizie. Mogą również istnieć wartości pól, które powinny być zawsze uwzględniane jako wybrane, gdy pola z grupy są używane przez Wnioski. Zachowania umożliwiają ustawienie tych preferencji w odniesieniu do poszczególnych grup. Zachowania modelu logicznego są tworzone i zarządzane w obszarze Zachowania.

W modelach logicznych dostępne są następujące zachowania:

 • Wymagane wybory
 • Relacja Preferuj
 • Relacja Odmów
 • Domyślny okres kalendarzowy

Zachowania można edytować lub usuwać, klikając i wybierając Edytuj lub Usuń.

Wymagane wybory

Wymagany wybór to zachowanie umożliwiające określenie wartości pól, które muszą zostać uwzględnione w przypadku używania pól z grupy. Zachowanie może obejmować wiele wymaganych wyborów.

Na przykład możesz mieć pola Kraj, Ludność i Rok. Podczas generowania rekomendacji w Wnioski możesz uzyskać wykresy wykorzystujące Kraj i Ludność, ale uwzględniające sumę danych ze wszystkich lat. Możesz użyć zachowania wymaganego wyboru, aby ograniczyć wyniki funkcji Wnioski i zamiast tego używać bieżącego roku podczas generowania wniosków dotyczących pola Population lub Country.

Relacje Preferuj

Relacje „Preferuj” to zachowanie powodujące wybieranie przez Wnioski grup, które powinny być częściej używane razem podczas generowania wniosków. Gdy określisz relację Preferuj, Wnioski użyją preferowanej grupy podczas generowania wyników. Relacje Preferuj są przydatne w przypadku wystąpienia niejednoznaczności.

Relacje Preferuj nie uniemożliwiają używania grupy z innymi grupami. Powodują jedynie wybieranie preferowanej grupy, gdy wszystkie wybory grup są równe w analizie. W analizie, w której inne grupy są bardziej odpowiednie, mogą być zamiast tego stosowane grupy niepreferowane.

Na przykład istnieją cztery grupy:

 • Sprzedaż
 • Klient
 • Produkt
 • Sprzedawca

Sprzedaż ma relację Preferuj z grupą Klient. W przypadku analizy z rozbiciem Sprzedaży grupa Klient jest wybierana zgodnie z preferencjami, czyli ma pierwszeństwo nad innymi grupami. W przypadku analizy trendów Sprzedaży zamiast tego w analizie może zostać użyta grupa Produkt.

Relacje Odmów

Relacja Odmów to zachowanie, które uniemożliwia Wnioski używanie razem wybranych grup podczas generowania wniosków. Przydaje się to, gdy używanie niektórych grup z tego samego pakietu razem w analizie może być niepożądane. Relacje Odmów mogą być również używane do blokowania używania grup razem, co może mieć negatywny wpływ na wydajność aplikacji. W przypadku modeli danych schematu gwiaździstego mogą istnieć grupy, które mają relacje jeden do wielu i wiele do jednego, co komplikuje analizę. Relacje Odmów mogą uniemożliwić tworzenie powiązań między tymi grupami.

Relacje Odmów są odrzucane, gdy użytkownik zażąda konkretnie wniosków z grup, które mają relację Odmów. Przykładem relacji Odmów są grupy Sprzedaż i Dostawca. Jeżeli ktoś wyszuka „show me sales”, nie będą generowane analizy zawierające grupy Sales i Supplier. Jeżeli ktoś wyszuka „show me sales by supplier” zostaną wygenerowane wyniki zawierające grupy Sales i Supplier.

Domyślny okres kalendarzowy

Zachowania domyślnego okresu kalendarzowego przypisują okresy kalendarzowe do wykorzystania jako domyślny okres w wizualizacjach dla wybranych grup. Domyślny okres kalendarzowy jest stosowany za każdym razem, gdy Wnioski tworzy wizualizacje dla pól z tej grupy. Grupy mogą mieć jeden domyślny okres kalendarzowy. Domyślne zachowania okresów kalendarzowych mają pierwszeństwo przed wszystkimi domyślnymi ziarnistościami okresów ustawionymi dla pola daty.

Okresy kalendarzowe są zazwyczaj stosowane do analiz w następujący sposób:

 • Analizy faktów i klasyfikacji wykorzystują bieżący lub pierwszy wybrany okres z okresu kalendarzowego. Poprzedni lub drugi wybrany okres z okresu kalendarzowego jest dodawany do analiz w celu porównania.

 • Analizy trendów i podobne analizy wykorzystują tylko zagregowaną ziarnistość z okresu kalendarzowego.

 • Inne analizy wykorzystują bieżący lub pierwszy wybrany okres z okresu kalendarzowego.

Przykładowo, istnieje grupa Zadowolenie klienta, która zawiera dane dotyczące zadowolenia klienta. Domyślnie wielu użytkowników aplikacji chce wyświetlać tylko dane z bieżącego miesiąca. Tworząc okres kalendarzowy dla bieżącego miesiąca i ustanawiając go domyślnym okresem kalendarzowym, wizualizacje Wnioski grupy Zadowolenie klienta pokaże dane tylko z bieżącego miesiąca.

Ignorowanie domyślnych okresów kalendarzowych w przypadku wybranych typów analiz

Typy analiz możesz skonfigurować tak, by ignorować części lub całość domyślnego okresu kalendarzowego. Przydaje się to do dokładniejszego kontrolowania sposobu stosowania domyślnych okresów kalendarzowych. Na przykład możesz nie chcieć porównania w analizach faktów, a potrzebujesz tylko wyświetlić bieżący okres.

Możesz wybrać typy analizy, aby zignorować okres 1 (poprzedni lub drugi wybrany okres), okres 2 (bieżący lub pierwszy wybrany okres) lub ziarnistość swojego okresu kalendarzowego. Ignorowanie okresu 1 powoduje zaprzestanie używania poprzedniego okresu w analizach, w których porównuje się dwa okresy, tak że wyświetlany jest tylko okres 2. Zignorowanie okresu 2 lub ziarnistości powoduje, że okres kalendarzowy nie będzie domyślnie używany z tym typem analizy. Więcej informacji na temat różnych analiz zawiera temat Typy analiz funkcji Wnioski.

Tworzenie zachowań

 1. Kliknij pozycję Utwórz zachowanie.
 2. W sekcji Dotyczy wybierz grupę.
 3. Wybierz typ zachowania
 4. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Jeśli konfigurujesz relację Preferuj lub relację Odmów, wybierz grupy, do których chcesz zastosować tę relację.
  • W przypadku konfigurowania wymaganego wyboru wybierz, czy jest to pojedyncza wartość. W sekcji Wymagaj dla wybierz pola i ich wymagane wartości.

   Możesz dodać dodatkowe wymagane opcje, klikając Dodaj kolejne.

  • Podczas konfiguracji Domyślnego okresu kalendarzowego wybierz grupę kalendarzową oraz okres kalendarzowy z tej grupy. Opcjonalnie określ, które typy analiz powinny mieć wyjątki od domyślnego okresu kalendarzowego, w obszarze Ignoruj okres 1, Ignoruj okres 2 i Ignoruj ziarnistość.

 5. Kliknij polecenie Utwórz.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!