Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Interpretacja liczb

Podczas ładowania danych zawierających liczby, walutę lub daty będą one interpretowane różne w zależności od tego, czy typ danych został określony, czy nie. W tej sekcji opisano sposób interpretacji danych w dwóch różnych przypadkach.

Dane z informacjami o typie

Pola zawierające liczby ze zdefiniowanym typem danych pochodzące z bazy danych załadowanej przez ODBC będą przetwarzane przez aplikację Qlik Sense zgodnie z podanym formatem. Reprezentacją znakową takiego pola będzie wartość liczbowa po zastosowaniu odpowiedniego formatowania.

Nawet jeśli format liczby zostanie zmieniony dla miary w obszarze Formatowanie liczb w panelu właściwości, aplikacja Qlik Sense zapamięta pierwotny format liczb.

Więcej informacji o panelu właściwości zawiera temat Panel właściwości.

Stosowane są następujące formaty domyślne dla różnych typów danych:

 • liczby całkowite i zmiennopozycyjne — domyślne ustawienie dla liczb;
 • waluta — domyślne ustawienie dla waluty;
 • godzina, data, znacznik czasu: standardowe formatowa ISO

Ustawienia domyślne liczb i waluty można zdefiniować za pomocą zmiennych interpretacji liczb w skrypcie lub ustawień systemu operacyjnego (Panel sterowania).

Więcej informacji zawiera temat Zmienne interpretacji liczb.

Dane bez informacji o typie

W przypadku danych pochodzących ze źródła bez konkretnych informacji o formatowaniu (np. danych z plików tekstowych lub danych ODBC w formacie ogólnym) sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Wpływ na wynik końcowy ma co najmniej sześć różnych czynników:

 • sposób zapisania danych w źródłowej bazie danych;
 • ustawienia formatu liczb, godziny, daty itp. w systemie operacyjnym. (Panel sterowania)
 • zastosowanie w skrypcie opcjonalnych zmiennych interpretacji liczb;
 • zastosowanie w skrypcie opcjonalnych funkcji interpretacji;
 • zastosowanie w skrypcie opcjonalnych funkcji formatowania;
 • występujące w dokumencie kontrolki formatowania liczb.

Aplikacja Qlik Sense podejmuje próbę zinterpretowania danych wejściowych jako liczby, daty, godziny itd. Jeśli dane są zapisane w formacie zgodnym z domyślnymi ustawieniami systemu, formatowanie ekranowe jest wykonywane automatycznie przez aplikację Qlik Sense, a użytkownik nie musi modyfikować skryptu ani żadnych ustawień aplikacji Qlik Sense.

Domyślnie stosowana jest poniższa procedura aż do znalezienia pełnego dopasowania. (Format domyślny separatora dziesiętnego, kolejności roku, miesiąca i dnia w dacie itp. jest określany na podstawie ustawień systemu operacyjnego, tzn. w Panelu sterowania, lub niekiedy na podstawie specjalnych zmiennych interpretacji liczb w skrypcie.

Aplikacja Qlik Sense będzie interpretować dane jako:

 1. Liczbę zgodnie z domyślnym formatem liczb.
 2. Datę zgodnie z domyślnym formatem daty.
 3. Znacznik czasu zgodnie z domyślnym formatem godziny i daty.
 4. Godzinę zgodnie z domyślnym formatem godziny.
 5. Datę zgodnie z następującym formatem: yyyy-MM-dd.
 6. Znacznik czasu zgodnie z następującym formatem YYYY-MM-DD hh:mm[:ss[.fff]].
 7. Godzinę zgodnie z następującym formatem: hh:mm[:ss[.fff]].
 8. Walutę zgodnie z domyślnym formatem waluty.
 9. Liczbę zawierającą znak kropki (.) jako separator dziesiętny, a znak przecinka (,) jako separator tysięcy, o ile przy bieżących ustawieniach przecinek nie jest ani separatorem dziesiętnym, ani separatorem tysięcy.
 10. Liczbę zawierającą znak przecinka (,) jako separator dziesiętny, a znak kropki (.) jako separator tysięcy, o ile przy bieżących ustawieniach kropka nie jest ani separatorem dziesiętnym, ani separatorem tysięcy.
 11. Ciąg znaków. Ostatnie sprawdzenie zawsze zakończy się powodzeniem — jeśli możliwe jest odczytanie danych, zawsze będzie możliwe zinterpretowanie ich jako ciągu znaków.

Podczas ładowania liczb z plików tekstowych mogą występować problemy z interpretacją, na przykład nieprawidłowy separator tysięcy lub separator dziesiętny może spowodować nieprawidłowe zinterpretowanie liczby przez aplikację Qlik Sense. W pierwszej kolejności należy sprawdzić poprawność zmiennych interpretacji liczb w skrypcie i ustawień systemowych w Panelu sterowania.

Gdy aplikacja Qlik Sense zinterpretuje dane jako datę lub godzinę, można zmienić format daty lub godziny na inny we właściwościach panelu wizualizacji.

Nie istnieje żaden wstępnie zdefiniowany format danych, to samo pole może zatem zawierać w różnych rekordach różnie sformatowane dane. Może się na przykład zdarzyć, że to samo pole będzie zawierać poprawne daty, liczby całkowite i tekst. Takie dane nie będą formatowane, lecz wyświetlane w oryginalnej postaci.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!