Przeskocz do zawartości głównej Skip to complementary content

Wizualizacje

Wizualizacje służą do prezentowania danych ładowanych do aplikacji. Można na przykład użyć wykresu słupkowego w celu porównania wartości sprzedaży z różnych regionów albo użyć tabeli, aby pokazać precyzyjne wartości z tych samych danych.

Selekcje dokonywane w jednej wizualizacji są odzwierciedlane we wszystkich związanych z nią wizualizacjach na wszystkich arkuszach.

Tworzenie wizualizacji

Wizualizacje są tworzone z predefiniowanych wykresów lub obiektów niestandardowych. Aby możliwe było dodawanie wizualizacji do arkusza, należy aktywować tryb Edytuj Edytuj.

 1. Jeśli jest to nowy arkusz, wybierz wizualizację domyślną.

  W przeciwnym razie kliknij Dodawanie elementu z prawej strony lub poniżej wizualizacji, aby dodać tam nową wizualizację.

 2. Wybierz typ wizualizacji.

  Jeśli nie wiesz, jakiej wizualizacji użyć, wybierz Automatyczny wykres. Automatyczny wykres wybierze najlepszy rodzaj wizualizacji dla Twoich danych.

  Podczas tworzenia wizualizacji możesz zmienić jej typ. Pozwala to wypróbować różne opcje prezentacji danych.

 3. Dostosuj sposób prezentacji — na przykład porządek sortowania, kolory lub etykiety.

  Więcej informacji zawiera temat Zmiana wyglądu wizualizacji.

Konwersji między różnymi typami wizualizacji można dokonywać, przeciągając nowy wykres na wizualizację w arkuszu.

Inne metody tworzenia wizualizacji opisano w temacie Tworzenie i edytowanie wizualizacji.

Ponowne użycie wizualizacji

Jeśli utworzono wizualizację i wymagane jest ponowne jej użycie w innych arkuszach aplikacji, można ją zapisać jako wizualizację główną.

WskazówkaKliknij wizualizację prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycje elementy główne Dodaj do elementów głównych, aby zapisać ją jako wizualizację główną.

Wizualizacje główne można znaleźć po kliknięciu ikony elementy główne w panelu zasobów.

Które wizualizacje są dostępne?

W panelu zasobów dostępne są dwa podstawowe typy wizualizacji.

 • Wykresy prezentują dane za pomocą elementów wizualnych, takich jak słupki, linie i punkty.
 • Wizualizacje oparte na tekście prezentują dane w postaci tekstowej, na przykład jako tabele lub filtry.

W panelu zasobów dostępne są obiekty pulpitu nawigacyjnego.

Wybór najlepszego wykresu jest zależny od przeznaczenia wizualizacji.

Więcej informacji zawiera temat Najlepsze praktyki w zakresie wybierania typów wizualizacji.

Jeśli predefiniowane wizualizacje nie spełniają konkretnego celu, można użyć rozszerzenia wizualizacji. Znajdziesz je w panelu zasobów w obszarze Rozszerzenie.

Wykresy
Wykres Ikona (standardowa) Ikona (zaawansowana) Opis
Automatyczny wykres - Automatyczny wykres próbuje wybrać najlepszą wizualizację dla wybranych danych.
Pionowy zgrupowany wykres słupkowy Pionowy wykres słupkowy Pionowy zgrupowany wykres słupkowy grupuje jeden wymiar według innego wymiaru, np. Miasto według Region, za pomocą pionowych słupków.
Poziomy zgrupowany wykres słupkowy Pionowy wykres słupkowy Poziomy zgrupowany wykres słupkowy grupuje jeden wymiar według innego wymiaru, np. Miasto według Region, za pomocą poziomych słupków.
Pionowy skumulowany wykres słupkowy Pionowy wykres słupkowy Pionowy skumulowany wykres słupkowy ustawia jeden wymiar na drugim w pionie.
Poziomy skumulowany wykres słupkowy Pionowy wykres słupkowy Poziomy skumulowany wykres słupkowy wyświetla jeden wymiar ułożony poziomo względem innego wymiaru w słupkach.
Wykres pudełkowy Wykres pudełkowy Wykres pudełkowy Wykres pudełkowy przydaje się do porównywania zakresu i rozkładu grup danych liczbowych. Ilustracją danych jest pudełko z wąsami z boku i linią środkową wewnątrz.
Bullet chart Wykresy pociskowe mogą służyć do wizualizacji wyników jakiejś miary i porównywania ich z wartością docelową albo ze skalą jakościową, taką jak „słabe”, „średnie” i „dobre”.
Wykres kombi Wykres kombi Wykres kombi Wykres kombi łączy na jednym wykresie słupki i linie. Dla słupków i linii wyświetlane są różne osie, co umożliwia porównywanie wartości procentowych i sum.
Wykres rozkładu Wykres rozkładu Wykres rozkładu Wykres rozkładu przydaje się do porównywania zakresu i rozkładu grup danych liczbowych. Dane są nanoszone jako punkty wartości wzdłuż osi.
Wykres pierścieniowy Wykres kołowy Wykres pierścieniowy przedstawia relację między wartościami, a także udział wartości pojedynczej w sumie wszystkich wartości.
Miernik Wykres miernika Wykres miernika Miernik służy do wyświetlania wartości jednej miary bez wymiarów.
Histogram Histogram Histogram Histogram jest odpowiedni do wizualizacji rozkładu danych liczbowych w przedziale ciągłym albo w konkretnym czasie. Dane są rozdzielane do pojemników.
Wykres liniowy Wykres liniowy Wartości wyświetlane na wykresie liniowym są połączone liniami. Typowym zastosowaniem wykresów liniowych jest pokazywanie trendów w danych w określonych odstępach czasowych.
Wykres liniowy, obszar Wykres liniowy Wykres liniowy obszaru wyświetla trendy w czasie z wypełnionymi obszarami pod liniami.
Mapa Mapa Mapa Mapa umożliwia łączenie danych geoprzestrzennych i wartości miar, na przykład danych sprzedaży według regionu lub sklepu.
Wykres Mekko Wykres Mekko służy do porównywania grup z jednoczesnym porównywaniem elementów kategorii zawartych w tych grupach.
Wykres kołowy Wykres kołowy Na wykresie kołowym pokazywana jest zależność między jednym wymiarem a jedną miarą.
Wykres punktowy Wykres punktowy Wykres punktowy Wykres punktowy przedstawia wartości z dwóch miar. Przydaje się to do prezentacji danych, w których każdy element ma dwie wartości — w przypadku kraju mogłaby to być na przykład liczba ludności i przyrost naturalny. Można też podać opcjonalną, trzecią miarę, która będzie określać wielkość bąbelków. W przypadku dużych zestawów danych wielkości miary nie są reprezentowane przez wielkość bąbelków, lecz przez różne kolory.
Mapa drzewa Mapa drzewa Mapa drzewa Mapa drzewa to metoda wyświetlania danych hierarchicznych. Używając mapy drzewa, można na ograniczonej przestrzeni pokazać wiele wartości naraz.
Wykres wodospadowy Wodospadowy Wodospadowy Wykres wodospadowy przedstawia wpływ pośrednich wartości dodatnich i ujemnych na wartość początkową.
Visualization bundle - - Pakiet Visualization bundle jest zestawem wykresów, za pomocą których można rozszerzać i powiększać możliwości tworzenia wykresów w aplikacjach utworzonych w Qlik Sense.
Wizualizacje oparte na tekście
Wykres Ikona (standardowa) Ikona (zaawansowana) Opis
Panel filtrowania Kontener filtru Kontener filtru Panel filtrowania umożliwia kontrolowanie zakresu danych wyświetlanych w wizualizacjach na arkuszu. W panelu filtrowania można filtrować dane kilku wymiarów naraz.
Wskaźnik KPI Wskaźnik KPI Wskaźnik KPI Wskaźnik KPI umożliwia prezentowanie kluczowych wyników liczbowych dotyczących wydajności. Może też zawierać łącze do arkusza.
Tabela przestawna Tabela przestawna W tabeli przestawnej wymiary i miary są wyświetlane jako wiersze i kolumny tabeli. Tabela przestawna umożliwia analizowanie danych w kilku wymiarach naraz. Dane w tabeli przestawnej można grupować według kombinacji wymiarów, z możliwością wyświetlania sum cząstkowych.
Tabela Tabela Wartości w tabeli są wyświetlane w postaci wierszy, a każdy wiersz tabeli zawiera pola wyliczane przy użyciu miar. Tabela obejmuje zwykle jeden wymiar i wiele miar.
Tekst i grafika - Tekst Wizualizacja typu tekst i grafika pozwala dodawać tekst, grafiki, miary i łącza do stron internetowych. (Tylko w zaawansowanym trybie edycji)
Obiekty panelu nawigacyjnego
Obiekt Ikona Opis
Przycisk Tekst Przycisków można używać, aby dodawać szybkie łącza w celu łatwego wybierania i nawigowania w aplikacji. (tylko w zaawansowanym trybie edycji)
Kontener Możesz dodawać wizualizacje na ograniczonej przestrzeni i pokazywać lub ukrywać wizualizacje wewnątrz kontenera w zależności od warunków. (tylko w zaawansowanym trybie edycji)
Dashboard bundle   Zestaw elementów sterujących, które można wykorzystać do usprawnienia nawigacji i wyboru w Twojej aplikacji Qlik Sense.
POWIĄZANE MATERIAŁY EDUKACYJNE: