Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Görselleştirmeler, alanlar ve adlandırmaya ilişkin kılavuz ilkeler

Qlik Sense ile çalışırken bilmeniz gereken belirli kurallar ve sınırlamalar vardır. Örneğin: adlarda, açıklamalarda ve ifadelerde kullanılacak maksimum karakter sayısı ve yalnızca Qlik Sense tarafından kullanılmak üzere ayrılmış karakterler.

Maksimum görselleştirme sayısı

Bir sayfada bulunabilecek maksimum görselleştirme sayısı, bir sayfadaki hücre sayısıyla, yani 288 (24x12) ile sınırlıdır. Maksimum kullanılabilir sayı, yalnızca 1 hücreden oluşan sınırlı görselleştirme kullanımı nedeniyle bundan az olacaktır.

Ad uzunlukları için üst sınırlar

Aşağıdaki sınırlar, Qlik Sense ürününde çeşitli durumlarda kullanılabilecek karakter sayısı için geçerlidir.

Ad uzunlukları için üst sınırlar
Durum Üst sınır
Adlar (başlık, boyut, dipnot...) Maks. 255 karakter.
Açıklamalar Maks. 512 karakter.
İfadeler Maks. 64.000 karakter.
Etiketler Etiket başına maks. 31 karakter ve ana öğe başına maks. 30 etiket.

Metin ve görüntü grafiği:

Maks. 12.000 karakter.

Adlandırma kuralları

Qlik Sense uygulamasında birçok varlığı adıyla ifade edebilirsiniz; örneğin:

 • Alanlar
 • Boyutlar
 • Hesaplamalar
 • Değişkenler
 • Seçim İmleri

Qlik Sense uygulamasında bazı karakterler sistem amacıyla ayrılmıştır. Olası hataları engellemek için adlarda aşağıdaki karakterleri kullanmaktan kaçının:

 • :
 • =
 • [
 • ]
 • {
 • }
 • $
 • ´
 • `
 • '

Boyut ve hesaplamalarınız için uzun adlar kullanırsanız bunlar kesilmiş şekilde görüntülenir. Adın o kısmının gizlenmiş olduğunu belirtmek için “...” gösterilir.

İfadelerdeki maksimum karakter sayısı

Bir görselleştirme ifadesinde yazılabilecek maksimum karakter sayısı 64.000'dir. Bundan daha fazla karakterle bir ifade oluşturmaya çalışırsanız, ifade kesilecektir.

Sayı ve saat biçimlerine ilişkin kurallar

Birçok yorumlama ve biçimlendirme fonksiyonunda, bir biçim kodu kullanılarak sayılar ve tarihler için biçim ayarlanabilir. Bu konu; sayı, tarih, zaman ve zaman damgası fonksiyonlarının biçimlerini açıklar. Bu biçimler hem kod hem de grafik fonksiyonları için geçerlidir.

Sayı biçimleri

Belirli bir sayıda basamağı göstermek amacıyla, her basamak için "0" sembolünü kullanın.

Ondalık ayırıcının sol tarafında olası bir basamağı göstermek amacıyla "#" simgesini kullanın.

Binlik veya ondalık ayrıcı konumunu işaretlemek için, uygulanabilir binlik ayırıcıyı ve ondalık ayırıcıyı kullanın.

Biçim kodu ayırıcıların konumlarını tanımlamak için kullanılır. Biçim kodunda ayırıcı ayarlanamaz. Bunun için DecimalSep ve ThousandSep değişkenlerini kod içinde kullanın.

Binlik ayırıcı, basamakları herhangi bir konum sayısına göre gruplandırmak için kullanılabilir: örneğin, on iki basamaklı parça numarasının "0012-4567-8912" olarak görüntülenmesi için "0000-0000-0000" (binlik ayırıcı="-") şeklinde bir biçim dizesi kullanılabilir.

Daha fazla bilgi için bkz. DecimalSep ve ThousandSep.

Örnekler:  

Sayı biçimi örneği
Sayı biçimi Açıklama
# ##0

Sayıyı binlik ayırıcılı bir tamsayı olarak tanımlar. Bu örnekte binlik ayırıcı olarak " " kullanılmıştır.

###0

sayıyı binlik ayırıcısız bir tamsayı olarak tanımlar.

0000 Sayıyı en az dört basamaklı bir tamsayı olarak tanımlar. Örneğin, 123 sayısı 0123 olarak gösterilir.
0.000

Üç ondalık basamaklı sayıyı tanımlar. Bu örnekte ondalık ayırıcı olarak "." kullanılmıştır.

Özel sayı biçimleri

Qlik Sense, ikili, sekizli ve onaltılı da dahil olmak üzere 2 ile 36 arasındaki herhangi bir tabanda sayıları yorumlayabilir ve biçimlendirebilir. Ayrıca, Roma rakamı biçimlerini de işleyebilir.

Özel sayı biçimleri
Biçim Açıklama
İkili biçim

İkili biçimi belirtmek için biçim kodu (bin) veya (BIN) ile başlamalıdır.

Sekizli biçim

Sekizli biçimi belirtmek için biçim kodu (oct) veya (OCT) ile başlamalıdır.

Onaltılı biçim

Onaltılı biçimi belirtmek için biçim kodu (hex) veya (HEX) ile başlamalıdır. Büyük harfli versiyonu kullanılırsa, biçimlendirme için A-F kullanılır (örneğin, 14FA). Büyük harfli olmayan versiyon ise a-f olarak biçimlendirilir (örneğin, 14fa). Yorumlama, biçim kodunun büyük/küçük harfine bakmaksızın, her iki çeşit için de işler.

Ondalık biçim

Ondalık biçimi belirtmek için (dec) veya (DEC) kullanımına izin verilir, ancak bu gereksizdir.

Özel taban biçimi

2 ile 36 arasında herhangi bir tabanda biçim belirtmek için biçim kodu (rxx) veya (Rxx) ile başlamalıdır; burada xx kullanılacak tabanı belirten iki haneli sayıdır. Büyük harf R kullanılırsa, Qlik Sense biçimlendirme yaparken 10'dan büyük tabanlardaki harfler büyük yapılır (örneğin, 14FA). Küçük r kullanıldığında, sayılar küçük harf olarak biçimlendirilir (örneğin, 14fa). Yorumlama, biçim kodunun büyük/küçük harfine bakmaksızın, her iki çeşit için de işler. (r02) değerinin (bin)'e eşdeğer, (R16) değerinin (HEX)'e eşdeğer olduğunu ve bu durumun bu şekilde devam ettiğini unutmayın.

Roma rakamı biçimi

Roma rakamlarını belirtmek için biçim kodu (rom) veya (ROM) ile başlamalıdır. Büyük harfli versiyonu kullanılırsa, biçimlendirme için büyük harfler kullanılır (örneğin, MMXVI). Büyük harfli olmayan versiyon ise küçük harfler şeklinde biçimlendirilir (mmxvi). Yorumlama, biçim kodunun büyük/küçük harfine bakmaksızın, her iki çeşit için de işler. Roma rakamları negatif sayılar için eksi işareti ve sıfır için 0 ile genelleştirilir. Roma rakamları biçimlendirmesinde ondalık sayılar yok sayılır.

Örnekler:  

Özel sayı biçimi örnekleri
Örnek Sonuç

num(199, '(bin)')

şunu döndürür: 11000111

num(199, '(oct)')

şunu döndürür: 307

num(199, '(hex)')

şunu döndürür: c7

num(199, '(HEX)' )

şunu döndürür: C7

num(199, '(r02)' )

şunu döndürür: 11000111

num(199, '(r16)')

şunu döndürür: c7

num(199, '(R16)' )

şunu döndürür: C7

num(199, '(R36)')

şunu döndürür: 5J

num(199, '(rom)')

şunu döndürür: cxcix

num(199, '(ROM)' )

şunu döndürür: CXCIX

Tarihler

Bir tarihi biçimlendirmek için aşağıdaki sembolleri kullanabilirsiniz. Rastgele ayırıcılar kullanılabilir.

Tarih biçimlendirme simgeleri
Simgeler Açıklama
D

Günü tanımlamak amacıyla her basamak için "D" sembolü kullanın.

M

Ay numarasını tanımlamak için "M" sembolünü kullanın.

Bir basamak için "M" veya iki basamak için "MM" kullanın.

"MMM", işletim sistemi tarafından veya kod içindeki sistemi geçersiz kılan MonthNames değişkeni tarafından tanımlandığı şekliyle, harflerle kısa ay adını gösterir.

"MMMM", işletim sistemi tarafından veya kod içindeki sistemi geçersiz kılan LongMonthNames değişkeni tarafından tanımlandığı şekliyle, harflerle uzun ay adını gösterir.

Daha fazla bilgi için bkz. MonthNames ve LongMonthNames.

Y

Yılı tanımlamak amacıyla her basamak için "Y" sembolü kullanın.

W

Haftanın gününü tanımlamak için "W" sembolünü kullanın.

"W", günün numarasını (örneğin, Pazartesi için 0) tek basamak olarak döndürür.

"WW", günün numarasını iki basamaklı olarak döndürür (örneğin, Çarşamba için 02).

"WWW", işletim sistemi tarafından veya kod içindeki sistemi geçersiz kılan DayNames değişkeni tarafından tanımlandığı şekliyle, haftanın gününün kısa adını (örneğin, Pzt) gösterir.

"WWWW", işletim sistemi tarafından veya kod içindeki sistemi geçersiz kılan LongDayNames değişkeni tarafından tanımlandığı şekliyle, haftanın gününün uzun adını (örneğin, Pazartesi) gösterir.

Daha fazla bilgi için bkz. DayNames ve LongDayNames .

Örnekler: (örnek tarih olarak 31 Mart 2013 kullanıldığında)

Tarih biçimi örnekleri
Örnek Sonuç
YY-MM-DD Tarihi 13-03-31 olarak tanımlar.
YYYY-MM-DD Tarihi 3/31/13 olarak tanımlar.
YYYY-MMM-DD Tarihi 2013-Mar-31 olarak tanımlar.
DD MMMM YYYY Tarihi 31 Mart 2013 olarak tanımlar.
M/D/YY Tarihi 3/31/13 olarak tanımlar.
W YY-MM-DD Tarihi 6 13-03-31 olarak tanımlar.
WWW YY-MM-DD Tarihi Cmt 13-03-31 olarak tanımlar.
WWWW YY-MM-DD Tarihi Cumartesi 13-03-31 olarak tanımlar.

Zamanlar

Bir zamanı biçimlendirmek için aşağıdaki sembolleri kullanabilirsiniz. Rastgele ayırıcılar kullanılabilir.

Saat biçimlendirme simgeleri
Simgeler Açıklama
h

Saatleri tanımlamak amacıyla her basamak için "h" sembolü kullanın.

m

Dakikaları tanımlamak amacıyla her basamak için "m" sembolü kullanın.

s

Saniyeleri tanımlamak amacıyla her basamak için "s" sembolü kullanın.

f Saliseleri tanımlamak amacıyla her basamak için "f" sembolü kullanın.
tt

Zamanı AM/PM biçiminde tanımlamak için saatten sonra "tt" sembolünü kullanın.

Örnekler: (örnek saat olarak 18:30 kullanıldığında):

Saat biçimi örnekleri
Örnek Sonuç
hh:mm Saati 18:30 olarak tanımlar
hh.mm.ss.ff Saati 18.30.00.00 olarak tanımlar
hh:mm:tt Saati 06:30:pm olarak tanımlar

Zaman damgaları

Yukarıdaki tarihler ve saatler için kullanılan aynı gösterim zaman damgalarında kullanılır.

Örnekler: (örnek zaman damgası olarak 31 Mart 2013 18:30 kullanıldığında):

Zaman damgası biçimi örnekleri
Örnek Sonuç
YY-MM-DD hh:mm Zaman damgasını 13-03-31 18:30 olarak tanımlar.
M/D/Y hh.mm.ss.ffff Zaman damgasını 3/31/13 18.30.00.0000 olarak tanımlar.

Görselleştirmede sistem alanlarını kullanma

Görselleştirmede sistem alanlarını kullanabilirsiniz. Sistem alanları, veri kod dosyası oluşturulduğunda Qlik Sense tarafından oluşturulur ve yüklenen verilerdeki alanlar ve tablolar hakkındaki bilgileri içerir. Sistem alanı "$" ile başlar ve "$" öğesini içeren alan adını manuel olarak yazarak ona referansta bulunmanız gerekir. Ana öğe olarak veya özellikler panelinde bir boyut oluşturmak için sistem alanını kullanabilirsiniz.

Sistem alanına göre bir boyutun önizlemesi.

Bir boyutun önizlemesi.

Özellikler panelinde boyut olarak eklenen sistem alanı.
s
 Özellikler paneli.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!