Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

İsteğe bağlı şablon uygulama oluşturma

İsteğe bağlı bir şablon uygulama ile normal bir Qlik Sense uygulaması arasında tek bir fark vardır: Şablon uygulamasının komut dosyası, veri kaynakları üzerinde gerçekleştirilen sorguları düzenlemek için kullanılan veri bağlama ifadelerini içerir. Bu veri bağlama ifadeleri, verilerin kullanıcı denetimli bir alt kümesinin, oluşturulan uygulamaya yüklenmesi için seçim uygulamasının seçim durumundan değerlerin okunması ve bunların şablon uygulama koduna bağlanması için isteğe bağlı uygulama oluşturma zamanında kullanılır.

Şablon uygulama genellikle seçim uygulaması ile aynı veri kaynağına bağlanır. Bir seçim uygulamasının komut dosyası, genellikle veri hacimlerini azaltmak için toplanmış veriler yüklerken önemli boyut ve hesaplamaların etkileşimli görselleştirmelerini sunmayı da sürdürür. Bir şablon uygulamanın komut dosyası, daha ayrıntılı verilerin kontrollü bir alt kümesini yükleyen sorgular kullanır.

Bilgi notuİsteğe bağlı bir şablon uygulama, verileri doğrudan yüklemez. Şablon uygulama bağlantısı geçerli olmalıdır ancak bağlantının düzgün çalışıp çalışmadığını test etmek için isteğe bağlı bir uygulama oluşturmanız gerekir. İsteğe bağlı uygulama oluşturulduğunda, isteğe bağlı seçim uygulamasının seçim durumunun yüklenmesi için komut dosyası, isteğe bağlı uygulama hizmeti tarafından değiştirilir. İsteğe bağlı uygulama hatasız bir biçimde oluşturulursa şablon uygulamadaki bağlantıların düzgün çalıştığını anlarsınız.

Şablon uygulamasının yapısı

Şablon uygulaması, seçim uygulamasına bir isteğe bağlı uygulama navigasyon bağlantısı kullanarak bağlanır. Uygulama navigasyon bağlantısı, veriler isteğe bağlı uygulamaya yüklendiğinde sorgulanan kayıt sayısını denetleyen özellikler içerir. Şablon uygulamanın komut dosyası, veri bağlama ifadeleri içerir. Bu ifadeler, veriler isteğe bağlı uygulamaya yüklenirken oluşturulan sorguları düzenlemek için seçim uygulamasındaki hangi alan verilerinin kullanıldığını belirtir.

Bilgi notuProgramData\Qlik\Examples\OnDemandApp\sample konumundaki Qlik Sense Enterprise on Windows yüklemesine, isteğe bağlı şablon uygulaması örneği eklenmiştir.
Bilgi notu

June 2020 sürümünde, veri bağlama ifadesi için yeni bir sözdizimi sunulmuştur. Önceki söz dizimi ve od_, ods_, odo_, odso_ ve odb_ önekleri, miktar kısıtlamaları, _n soneki ve biçim belirtimleri de dahil olmak üzere, önceki gibi hareket eder. Uygulamanız June 2020 öncesindeki Qlik Sense sürümlerinde çalışacaksa eski sözdizimini kullanın. Eski söz dizimi için bk. On-demand şablon uygulaması oluşturma (eski sürüm).

Yeni önekler kullanılırken _n soneki desteklenmez.

Temel veri bağlama ifadeleri şu biçimdedir:

$(odag_FIELDNAME)

odag_ öneki, seçim uygulamasının seçim durumunun, şablon uygulama kopyalanarak oluşturulan isteğe bağlı uygulamanın yükleme komut dosyasına bağlanması için kullanılır. Veri bağlama ifadesinin odag önekini izleyen bölümü, seçim uygulamasındaki bir alanla eşleşen bir ad olmalıdır. İsteğe bağlı uygulama oluşturulurken seçim uygulamasının geçerli seçim durumu, her bir alanı bağlamaya yönelik istenen değerleri elde etmek için kullanılır. Yeni oluşturulan isteğe bağlı uygulamanın komut dosyasındaki her $(odag_FIELDNAME) ifadesi oluşumu, seçim uygulamasının seçim durumundaki ilgili alan için seçilen değerler listesiyle değiştirilir.

Daha özel veri bağlama için başka önekler mevcuttur. Özel durumlar için uyarlama ve load deyimlerini optimize etme hakkında daha fazla bilgi için bk. İsteğe bağlı şablon uygulamalarda bağlama ifadeleri.

İsteğe bağlı bağlamalar doğrudan yükleme kodunuzdaki SELECT ve WHERE deyimlerine eklenebilir. Bağlamaları doğrudan WHERE deyimlerinize eklediğinizde bunlar deyimdeki diğer koşullarla kolayca birleştirilir.

Yükleme kodunuzu oluştururken $(odagActive) yer tutucu değeri ekleyebilirsiniz. Böylece tüm veriler yüklenmeden dinamik görünümler için ana grafikler oluşturulabilecek şekilde örnek verileri şablon uygulamaya yükleyebilirsiniz.

Aşağıdaki örneklerde, örnek bir isteğe bağlı şablon yükleme komut dosyası gösterilmektedir.

Örnek: Bazı örnek verileri ekleme

Bu örnekte, bağlamalar tamamlanmamış olsa da uygulamanın yüklenebilmesi için örnek değerler eklenmektedir.


IF '$(odagActive)'='' THEN
trace ODAG variables not inserted! Loading sample data.;
SET 'odag_Origin Code' = '''LAX''';
SET 'odag_Destination Code' = '''JFK''';
SET odagn_Year = 2015;
SET odag_Quarter = '''1''';
SET 'odag_Ticket Carrier Code' = '''CA''';
SET 'odag_Fare Class' = '''X''';
END IF;

Örnek: Şablon uygulamaya veri yükleme

Aşağıda, oluşturulan odag_FIELDNAME bağlamaları ile örnek verileri yükleme ve filtrelemeye yönelik örnek bir yükleme kodu yer almaktadır. odagn_<Field Name> bağlamaları, ikililerdeki sayıları seçer ve varsayılan olarak tırnak içine almaz.


SQL SELECT *
FROM FlightDB.Flights
WHERE "Origin Code" IN ($(odag_Origin Code))
AND "Destination Code" IN ($(odag_Destination Code))
AND "Year" IN ($(odagn_Year))
AND "Quarter" IN ($(odag_Quarter))
AND "Ticket Carrier Code" IN ($(odag_Ticket Carrier Code))
AND "Fare Class" IN ($(odag_Fare Class));

Tek Oturum Açma (SSO)

İsteğe bağlı uygulamalar, SSO destekleyen veri kaynaklarıyla tek oturum açma (SSO) kullanabilir. Altyapı ve veri kaynağının SSO hizmetine izin verecek şekilde yapılandırılması gerekir.

Daha fazla bilgi için bkz. Qlik Sense ile SAML Çoklu Oturum Açma için SAP HANA'yı Yapılandırma (yalnızca İngilizce) ve Çoklu Oturum Açma için Cloudera Impala'yı Yapılandırma (yalnızca İngilizce).

Altyapı ve veri kaynağı SSO için yapılandırıldıktan sonra, şablon uygulaması, aşağıdaki söz dizimini şablon uygulama koduna ekleyerek SSO hizmetini etkinleştirmelidir:

///!ODAG_SSO

İsteğe Bağlı Uygulama Hizmeti, isteğe bağlı uygulama her oluşturulduğunda ve yeniden yüklendiğinde kodu ayrıştırır.

İsteğe bağlı bir uygulama SSO ile yüklendiğinde, son kullanıcının kimliği veri kaynağına gönderilir. Son kullanıcının, şablon uygulamasının veri bağlantılarında kullanılan kaynaklara erişebilmesi gerekir. Daha büyük bir veri kümesi seçilmiş olsa da yalnızca kullanıcının, bu kaynaklarda erişim izni olan veriler yüklenir.

Uyarı notutek oturum açma (SSO) kullanan ve şablon uygulamalarından üretilen isteğe bağlı uygulamalar yayımlanamaz.

Şablon uygulamalar için yeniden yükleme düğümleri

Yöneticiler, şablon uygulamalarda yük dengeleme kurallarını ayarlayarak çoklu düğüm ortamında isteğe bağlı uygulamaların yeniden yükleneceği yeri kontrol edebilir. Bir yük dengeleme kuralı ayarlandığında, şablon uygulama bağlantılarından oluşturulan tüm uygulamalar, şablon uygulama için geçerli olan kurala göre yüklenir. Daha fazla bilgi için bkz. İsteğe bağlı uygulamaları yönetme (yalnızca İngilizce).

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!