Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Tworzenie aplikacji szablonu On-demand

Aplikacje szablonu On-demand to zwykłe aplikacje Qlik Sense, które charakteryzują się istotną cechą: zawierają skrypty ładowania z wyrażeniami wiązania danych używanymi do formułowania zapytań wykonywanych na źródłach danych. Wyrażenia te są używane w czasie generowania aplikacji On-demand w celu odczytu wartości ze stanu selekcji aplikacji selekcji i w celu powiązania ich ze skryptem aplikacji szablonu w taki sposób, aby do generowanej aplikacji został załadowany kontrolowany przez użytkownika podzbiór danych.

Aplikacja szablonu zwykle łączy się z tym samym źródłem danych co aplikacja selekcji. Skrypt ładowania aplikacji selekcji zwykle ładuje zagregowane dane, aby zmniejszyć ilości danych, jednocześnie oferując interaktywne wizualizacje ważnych wymiarów i miar. Skrypt ładowania aplikacji szablonu używa zapytań, które ładują kontrolowany podzbiór danych o większej szczegółowości.

InformacjaAplikacja szablonu On-demand nie ładuje danych bezpośrednio. Połączenie aplikacji szablonu musi być aktywne, ale w celu sprawdzenia, czy połączenie działa poprawnie należy wygenerować aplikację On-demand. Gdy aplikacja On-demand zostanie wygenerowana, skrypt ładowania zostanie zmodyfikowany przez usługę aplikacji On-demand w celu załadowania stanu selekcji aplikacji selekcji On-demand. Jeśli aplikacja On-demand zostanie wygenerowana bez błędu, oznacza to, że połączenia w aplikacji szablonu działają poprawnie.

Struktura aplikacji szablonu

Aplikacja szablonu jest powiązana z aplikacją selekcji za pośrednictwem łącza nawigacyjnego aplikacji On-demand. Łącze nawigacyjne aplikacji zawiera właściwości, które kontrolują liczbę rekordów uwzględnianych przez zapytania podczas ładowania danych do aplikacji On-demand. Skrypt ładowania należący do aplikacji szablonu zawiera wyrażenia do wiązania danych określające dane pola z aplikacji selekcji, które będą używane do formułowania zapytań składanych podczas ładowania danych do aplikacji On-demand.

InformacjaPodczas instalacji programu Qlik Sense Enterprise on Windows w folderze ProgramData\Qlik\Examples\OnDemandApp\sample umieszczana jest przykładowa aplikacja szablonu On-demand.
Informacja

Nowa składnia wyrażenia wiążącego dane została wprowadzona w czerwcu 2020 roku. Poprzednia składnia i prefiksy od_, ods_, odo_, odso_ oraz odb_ zachowują się jak dotychczas, włączając ograniczenia ilościowe, przyrostek _n oraz specyfikacje formatu. Jeśli aplikacja ma działać na wersjach Qlik Sense sprzed czerwca 2020 r., należy użyć starej składni. Aby uzyskać informacje o starej składni, zobacz temat Tworzenie aplikacji szablonu On-demand (stara wersja).

Przy użyciu nowych prefiksów przyrostek _n nie jest obsługiwany.

Podstawowe wyrażenia wiążące dane mają następującą postać:

$(odag_FIELDNAME)

Prefiks odag_ służy do powiązania stanu selekcji aplikacji selekcji ze skryptem ładowania należącym do aplikacji On-demand, który jest tworzony przez skopiowanie aplikacji szablonu. Część wyrażenia do wiązania danych, która następuje po prefiksie odag, musi być nazwą zgodną z nazwą pola w aplikacji selekcji. Gdy aplikacja On-demand zostanie wygenerowana, bieżący stan selekcji aplikacji selekcji jest używany do uzyskania żądanych wartości do powiązania z każdym polem. Każde wystąpienie wyrażenia $(odag_FIELDNAME) w skrypcie ładowania należącym do nowo utworzonej aplikacji On-demand jest zastępowane listą wartości wybranych dla odpowiadającego pola w stanie selekcji aplikacji selekcji.

Dostępne są inne prefiksy dla bardziej specjalistycznych wiązań danych. Więcej informacji na temat dostosowywania do szczególnych przypadków i optymalizacji instrukcji LOAD można znaleźć w temacie Tworzenie powiązań między wyrażeniami w aplikacjach szablonu On-demand.

Wiązania on-demand mogą być wstawiane bezpośrednio do instrukcji SELECT i WHERE w skrypcie ładowania. Po dodaniu wiązań bezpośrednio do instrukcji WHERE można je łatwo połączyć z innymi warunkami w instrukcji.

Podczas tworzenia skryptu ładowania można dodać zmienną zastępczą $(odagActive) . Pozwala to na załadowanie przykładowych danych do aplikacji szablonu, dzięki czemu można tworzyć wykresy główne dla widoków dynamicznych bez ładowania wszystkich danych.

Poniższe przykłady ilustrują przykładowy skrypt ładowania szablonu on-demand.

Przykład: Dodawanie niektórych przykładowych danych

W tym przykładzie dodawane są przykładowe wartości, dzięki czemu aplikacja może być załadowana nawet jeśli wiązania nie są kompletne.


IF '$(odagActive)'='' THEN
trace ODAG variables not inserted! Loading sample data.;
SET 'odag_Origin Code' = '''LAX''';
SET 'odag_Destination Code' = '''JFK''';
SET odagn_Year = 2015;
SET odag_Quarter = '''1''';
SET 'odag_Ticket Carrier Code' = '''CA''';
SET 'odag_Fare Class' = '''X''';
END IF;

Przykład: Ładowanie danych do aplikacji szablonu

Poniżej znajduje się przykładowy skrypt do ładowania przykładowych danych i filtrowania ich za pomocą wygenerowanych wiązań odag_FIELDNAME. Wiązania odagn_<Field Name> wybierają liczby w wartościach podwójnych i domyślnie nie używają cudzysłowów.


SQL SELECT *
FROM FlightDB.Flights
WHERE "Origin Code" IN ($(odag_Origin Code))
AND "Destination Code" IN ($(odag_Destination Code))
AND "Year" IN ($(odagn_Year))
AND "Quarter" IN ($(odag_Quarter))
AND "Ticket Carrier Code" IN ($(odag_Ticket Carrier Code))
AND "Fare Class" IN ($(odag_Fare Class));

Jednokrotne logowanie (SSO, ang. Single Sign-On)

Aplikacje On-demand mogą używać logowanie jednokrotne (SSO) ze źródłami danych, które obsługują SSO. Silnik i źródło danych muszą być skonfigurowane w taki sposób, aby zezwalały na stosowanie SSO.

Więcej informacji zawiera temat Konfigurowanie jednokrotnego logowania SAML Qlik Sense do źródeł danych SAP HANA (tylko w języku angielskim) oraz temat Konfigurowanie jednokrotnego logowania dla systemu Cloudera Impala (tylko w języku angielskim).

Po skonfigurowaniu silnika i źródła danych pod kątem obsługi SSO w aplikacji szablonu należy włączyć SSO, dodając poniższą składnię do skryptu aplikacji szablonu:

///!ODAG_SSO

Usługa aplikacji On-Demand analizuje ten skrypt podczas generowania aplikacji On-demand i każdorazowo podczas jej przeładowania.

Gdy aplikacja On-demand zostanie załadowana z SSO, tożsamość użytkownika końcowego zostanie wysłana do źródła danych. Użytkownik końcowy musi mieć dostęp do źródeł używanych w połączeniach danych aplikacji szablonu. Ładowane są tylko dane, do których użytkownik ma dostęp w tych źródłach, nawet jeśli wybrano większy zestaw danych.

OstrzeżenieAplikacje On-demand generowane z aplikacji szablonu, które używają logowanie jednokrotne (SSO), nie mogą być publikowane.

Przeładowywanie węzłów dla aplikacji szablonu

Administratorzy mogą kontrolować, gdzie w środowisku wielowęzłowym przeładowywane są aplikacje On-demand, ustawiając reguły równoważenia obciążenia w aplikacjach szablonu. Gdy ustawiona jest reguła równoważenia obciążenia, wówczas wszystkie aplikacje wygenerowane z łącz do aplikacji szablonu zostaną załadowane zgodnie z regułą, która obowiązuje względem aplikacji szablonu. Więcej informacji zawiera temat Zarządzanie aplikacjami On-demand (tylko w języku angielskim).

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!