Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Veri yöneticisinde tabloları birleştirme

Birleştirme işlemi, iki tabloyu birleştirilmiş alanlara sahip tek bir tablo biçiminde birleştirir. İçerik birleştirilerek, içerik paylaşan ayrı tablo ve alan sayısı azaltılmış olur. Veri yöneticisindeki tablolar, otomatik olarak veya zorla birleştirilebilir.

Birleştirilen tablolara hangi verilerin dahil edileceği konusunda daha ayrıntılı denetim elde etmeniz gerekiyorsa Birleştirme işlemleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bk. Veri yöneticisi'nde tabloları birleştirme.

Tablolar görünümünde ve İlişkiler görünümünde birleştirilmiş tablo.

Birleştirilmiş tablo.

Tabloları otomatik olarak birleştirme

Qlik Sense, eklenen bir veya daha çok tablonun başka bir tabloyla aynı sayıda alana ve aynı alan adlarına sahip olduğunu algıladığında tablolar, Veri yöneticisinde otomatik olarak birleştirilir. Böyle durumlarda Qlik Sense, tabloları otomatik olarak tek bir tablo halinde birleştirir. Otomatik olarak birleştirilen tablolar, hatalı birleştirilmişse veya birleştirilmesini istemiyorsanız ayrılabilir. Otomatik olarak birleştirilen tablolar, başka tablolarla zorla birleştirilebilir.

Otomatik olarak birleştirilen tablolar için aşağıdaki kısıtlamalar geçerlidir:

 • Alan kategorilerini değiştiremezsiniz.
 • Otomatik olarak birleştirilmiş bir tablonun özetlemesini açamazsınız.
 • Kaynaktan veri seç işlemi aracılığıyla veri ekleyemez veya kaldıramazsınız.

Tabloları birleşmeye zorlama

Tam olarak aynı alanları veya verileri paylaşıyor olmasalar da Veri yöneticisindeki tablolar arasında Birleştir veya birbirine ekle bölmesi kullanılarak birleştirme işlemi zorlanabilir. Zorlanan birleştirme işlemi, eşlemeyi kontrol etmenize ve son birleştirilmiş tablodan istediğiniz alanları hariç tutmanıza olanak sağlar. Zorlanan birleştirme işlemi, ek dönüştürme işlemlerini destekler. Zorlanan birleştirme işlemini kullanarak aşağıdakileri yapabilirsiniz:

 • Birleştirilmiş bir tabloyu başka bir tabloyla birleştirebilirsiniz.
 • Özetlemesi açılmış bir tabloyu başka bir tabloyla birleştirebilirsiniz. Zorla birleştirilmiş tabloların özetlemesi açılabilir.
 • Hesaplanan alanlara sahip tabloları birleştirebilirsiniz. Zorlanan birleştirme işlemi sırasında, hesaplanan alanlar başka alanlarla birleştirilebilir. Hesaplanan alanlar, zorla birleştirilmiş tablolara eklenebilir.

Zorla birleştirilen tablolar için aşağıdaki kısıtlamalar geçerlidir:

 • Zorlanan birleştirme işleminde her tablodan en az bir alanın birleştirilmiş tabloya dahil edilmesi gerekir ancak bunların birlikte eşlenmesi şart değildir.

 • Birleştirme işleminin ardından tarih alanları biçimlendirilemez. Tarih alanlarına, birleştirmeden önceki biçimin uygulanması gerekir. Birleştirilmiş tarih alanları, Veri yükleme düzenleyicisinde DateFormat aracılığıyla ayarlanan varsayılan zaman biçimini kullanır.
 • Birleştirme işleminin ardından alan kategorilerini değiştiremezsiniz.
 • Birleştirilmiş tablodaki bir alana eşlenmiş olan bir alana başvuran hesaplanan alanlar, birleştirilen alanda yer alan birleştirilmiş veriler yerine yalnızca orijinal alandaki verileri içerir. İki tablo birleştirildikten sonra oluşturulmuş olan ve birleştirilmiş tablodaki bir alana başvuran hesaplanan alanlar, söz konusu alandaki verilerin tümünü kullanır.

 • Kaynaktan veri seç işlemi aracılığıyla birleştirilmiş bir tablo için veri ekleyemez veya kaldıramazsınız. Ancak Veri ekle'ye tıklayıp kaynak tabloyu seçerek ve ardından belirli alanları hariç tutarak bu alanları kaldırabilirsiniz. Kaldırılan alana ait verilerin yerine null değerler eklenir.

Birleştir veya birbirine ekle bölmesine, Veri yöneticisi'nde Daha fazla tıklanarak, Birleştir veya birbirine ekle tıklanarak ve iki tablo seçilerek erişilir. Birleştir veya birbirine ekle'de tablolar seçildiğinde Qlik Sense, alanları analiz eder ve eşleşen tüm alanları otomatik olarak birbirine eşler. Net bir şekilde eşleştirilemeyen alanlar eşleme yapılmadan bırakılır. Birleştirme uygulandığında, eşlenmiş alanlar birleştirilen tabloda bir araya getirilir. Eşlenmemiş alanlar ise tek başına alanlar olarak eklenir ve ilgili değeri olmayan satırlar için null değerler girilir.

Birleştir veya birbirine ekle'de seçilen ilk tablo birincil tablo olarak ayarlanır. Birincil tablo, diğer tablonun birleştirileceği tablodur. Birleştirilen tabloda, el ile yeniden adlandırılmadıkları sürece birincil tablonun tablo ve alan adlarını kullanılır. Hangi tablonun birincil tablo olduğunu, Değiştir düğmesini kullanarak değiştirebilirsiniz. Birleştir veya birbirine ekle, alanları iki satır halinde düzenler, birincil tablo alanları üst satırda, ikincil tablo alanları ise alt satırda olur. Değiştir düğmesini kullanarak birincil ve ikincil tabloların yerlerini değiştirebilirsiniz.

Eşlemeleri düzenle'yi kullanarak varsayılan eşlemeyi değiştirebilir, hangi alanların eşleneceğini, eşlenmeden bırakılacağını veya birleştirilen tablodan hariç tutulacağını seçebilirsiniz. Eşlemeleri düzenle, eşlemeleri düzenlemeye yönelik bir sürükle ve bırak arayüzünün yanı sıra tüm tablo alanlarını listeleyen Alanlar bölmesini içerir. Alanlar, bir birincil tablo alanının altına sürüklenerek eşlenebilir. Alanlar, Alanlar bölmesinde alanın yanındaki Drop simgesini kullanarak veya en üst alanlar satırına sürükleyerek yeni bir eşlenmemiş alan olarak eklenebilir. Eşlenmemiş alanlar, Alanlar bölmesinde uyarı ile işaretlenir. Birleştirilen tablodan kaldırılan alanlar, tabloya dahil edilmez ve tabloya birleştirme uygulanmasının ardından Qlik Sense uygulamasında kullanılamaz.

Eşlemeler uygulanıp tablolar birleştirildikten sonra bunları düzenleyemezsiniz ancak birleştirilen tabloyu ayırıp tabloları orijinal durumlarına geri yükleyerek tablolardan kaldırabilirsiniz.

Tabloları Veri yöneticisinde zorla birleştirmek için aşağıdakileri yapın:

 1. Birleştirilecek tabloları seçin.
 2. İsteğe bağlı olarak, birleştirilen tabloyu ve alanları yeniden adlandırın.
 3. İsteğe bağlı olarak, birleştirme eşlemelerini düzenleyin.
 4. Birleştirme işlecini seçin.
 5. Tabloları birleştirin.

Birleştirilecek tabloları seçme

 1. Veri yöneticisinde en alt satırdaki Daha fazla simgesine tıklayın.
 2. Birleştir veya birbirine ekle'ye tıklayın.

  Birleştir veya birbirine ekle bölmesi açılır.

 3. İki tablo seçin.

  İki tablonun alanları da Birleştir veya birbirine ekle bölmesinde eşlenir veya eşlenmeden bırakılır.

 4. Her bir alandaki benzersiz değerlerin bir örneğinin önizlemesini yapmak için Görünüm simgesine tıklayın.
 5. Birincil ve ikincil tabloların yerlerini değiştirmek için Değiştir simgesine tıklayın.

Tablo ve alanları yeniden adlandırma

 1. Birleştir veya birbirine ekle bölmesindeki tablo adı alanına yeni bir tablo adı girin.
 2. Değiştirmek istediğiniz alan adı alanına yeni bir alan adı girin.

Birleştirme eşlemelerini düzenleme

 1. Birleştir veya birbirine ekle bölmesinde Eşlemeleri düzenle'ye tıklayın.
 2. İki alanı eşlemek için bir tablo alanını, bir birincil tablo alanının altına sürükleyin.
 3. Yeni bir eşlenmemiş alan eklemek için bir tablo alanına tıklayıp bu alanı, alanların üst satırına sürükleyin.
 4. Birleştirilmiş tablodan bir alanı kaldırmak için, alanda İptal simgesine tıklayın.
 5. Kaldırılmış bir alanı tabloya geri döndürmek için, Alanlar bölmesine ve sonra alanın yanındaki Drop simgesine tıklayın.
 6. Eşlemeleri düzenle'yi kapatmak için Eşlemeleri düzenle'ye tıklayın.

Birleştirme işlecini seçme

 1. Birleştir veya birbirine ekle bölmesinde Eylem seç'e tıklayın.
 2. Listeden Birleştir'i seçin.

Tabloları birleştirme

 • Birleştir veya birbirine ekle bölmesinde Uygula'ya tıklayın.

Tablolar artık birleştirilmiştir.

Birleştirilmiş tabloları ayırma

Birleştirmenin artık gerekli olmadığı durumlarda (örneğin, Qlik Sense istenmeyen bir otomatik birleştirme gerçekleştirmişse), birleştirilmiş tabloları kaynak tablolarına ayırabilirsiniz.

Bilgi notu

Birleştirilmiş bir tablonun ayrılması, birleştirilmiş tabloda bulunan tüm ilişkilerin yanı sıra birincil ve ikincil tablolar arasındaki tüm ilişkilendirmeleri de kaldırır. Birleştirilmiş tabloları ayırırken ilişkilerinizi korumak istiyorsanız tabloyu ayırmak yerine Geri alsimgesine tıklayarak birleştirmeyi geri alın. Veri yöneticisinde veri yükledikten sonra, Geri al seçeneğini kullanarak birleştirmeyi geri alamazsınız.

Otomatik olarak birleştirilmiş bir tabloyu ayırma

Aşağıdakileri yapın:

 1. Birleştirilmiş tabloyu seçin.
 2. Böl seçeneğine tıklayın.
 3. Birleştirilmiş tablodan bölünecek tabloları seçin.
 4. Böl'e tıklayın.

Tablo, kaynak tablolarına ayrılır ve kaynak tablolardaki tüm alanlar kullanıma uygundur. Kullanıma uygun alanlar, sırasıyla tablo adı, nokta ("." karakteri) ve alan adı eklenerek yeniden adlandırılır.

Örnek:  

Hem Table1 hem de Table2, Field1 ve Field2 alanlarını içerir. Bunları Veri yöneticisi'nde eklediğinizde, aynı Field1 ve Field2 alanlarıyla birlikte Table1-Table2 adlı bir tabloyla birleştirilirler.

Table1-Table2 tablosunu bölerseniz sonuçta iki tablo ortaya çıkar:

 • Table1.Field1 ve Table1.Field2 alanlarına sahip Table1
 • Table2.Field1 ve Table2.Field2 alanlarına sahip Table2

Zorla birleştirilmiş bir tabloyu ayırma

Aşağıdakileri yapın:

 1. Birleştirilmiş tabloyu seçin.
 2. Böl seçeneğine tıklayın.

Tablo, kaynak tablolarına ayrılır. Kaynak tablolardaki tüm alanlar birleştirme öncesi adlarına döner. Birleştirilmiş bir tablonun ayrılması, yalnızca bir birleştirme düzeyini ayırır. Ayrılan birleştirilmiş tablonun bir parçası olan birleştirilmiş tablolar varsa bunların kendileri birleştirilmiş olarak kalır.

Daha fazla bilgi

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!