Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Tworzenie miary głównej za pomocą karty Pola

Podczas korzystania z aplikacji nieopublikowanej można tworzyć miary główne wielokrotnego użycia. Miarę główną można utworzyć w sekcji Pola w panelu zasobów.

Podczas nazywania elementu unikaj nadawania tej samej nazwy więcej niż jednemu polu, zmiennej lub mierze. Podczas rozwiązywania konfliktów między obiektami o identycznych nazwach istnieje ścisła kolejność. Kolejność ta jest odzwierciedlana we wszystkich obiektach lub kontekstach, w których są używane te elementy. Kolejność jest następująca:

 • Wewnątrz agregacji pole ma pierwszeństwo przed zmienną. Etykiety miar nie są istotne w agregacjach i nie mają priorytetu.

 • Poza agregacją etykieta miary ma pierwszeństwo przed zmienną, która z kolei ma pierwszeństwo przed polem.

 • Dodatkowo, poza agregacją, miary można użyć ponownie przez odwołanie się do jej etykiety, chyba że etykieta jest w rzeczywistości obliczana. W takiej sytuacji miara traci na znaczeniu w celu zmniejszenia ryzyka odwoływania się do samego siebie i wtedy nazwa zawsze będzie interpretowana po pierwsze jako etykieta miary, po drugie jako nazwa pola, a po trzecie jako nazwa zmiennej.

 1. Kliknij , aby wybrać kartę Pola.

 2. Kliknij pole, którego chcesz użyć w celu utworzenia miary.

  Zostanie otwarty podgląd.

 3. Kliknij Wyrażenie u dołu podglądu.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Utwórz nową miarę z wybranym wcześniej polem jako nazwą miary i częścią wyrażenia.

 4. Kliknij opcję Pola.

 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy pole, którego chcesz użyć jako miary, a następnie kliknij polecenie Utwórz miarę.

  Zostanie otwarte okno dialogowe Utwórz nową miarę, w którym widoczne będzie wybrane pole. Nazwa pola jest również używana jako nazwa miary.

 6. Kliknij Wyrażenie w polu Wyrażenie, aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.

 7. Wyrażenie można dodać przez wpisanie go bezpośrednio w edytorze wyrażeń (okno główne).

  Nazwy pól użyte w takim wyrażeniu są sprawdzane, a składnia wyrażenia — weryfikowana.

  WskazówkaW trakcie wpisywania wyrażenia w edytorze wyrażeń jest ono na bieżąco weryfikowane. W przypadku wystąpienia błędu wyświetlona zostaje w dolnym lewym rogu podpowiedź dotycząca tego, co jest wpisane błędnie. Dodatkowe informacje o błędzie można uzyskać po kliknięciu stosownej ikony obok podpowiedzi.

  Każda linia w edytorze wyrażeń jest numerowana; stosowane jest tam również wyróżnienie składni.

  WskazówkaAby otworzyć pomoc online z pełnym opisem sposobu korzystania z bieżącej funkcji, należy dwukrotnie kliknąć nazwę funkcji w edytorze wyrażeń, a następnie nacisnąć kombinację klawiszy Ctrl+H. Opcja ta staje się dostępna po wpisaniu pierwszego nawiasu wyrażenia po nazwie funkcji. Opcja ta jest obsługiwana tylko w przypadku korzystania z komputera z klawiaturą.
 8. Kliknij polecenie Zastosuj, aby zamknąć okno dialogowe Dodaj wyrażenie.

  Teraz należy dodać opis miary.

 9. W razie potrzeby zmień nazwę.

 10. Podaj opis dla miary (opcjonalnie).

 11. Aby określić kolor, kliknij przycisk Strzałka w dół na liście rozwijanej kolorów i wybierz kolor, używając jednej z następujących metod:

  • Kliknij jeden z kolorów w palecie.
  • Podaj sześcioznakowy kod koloru w polu wejściowym kodu szesnastkowego.
  • Kliknij przycisk Pokaż opcje u dołu okna dialogowego, wybierz kolor z koła kolorów i w razie potrzeby odpowiednio ustaw suwak nasycenia.
 12. Dodaj znaczniki (opcjonalnie).

 13. Pod obszarem Formatowanie liczb można wybrać:

  • Autom.
  • Liczba
  • Waluta
  • Data
  • Czas trwania
  • Niestandardowa
  • Zastosuj miarę do wyrażenia

 14. Kliknij polecenie Utwórz.

Miara ta zostaje zapisana w kategorii Wymiary na karcie Elementy główne i można z niej korzystać w wizualizacjach.

InformacjaPola Direct Discovery są oznaczone znakiem Direct Discovery Field w sekcji Pola w panelu zasobów.

Więcej informacji zawiera tematProjektowanie wizualizacji za pomocą Direct Discovery.

Dowiedz się więcej

 

Pola

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!