Przeskocz do zawartości głównej

Kreator alarmów

Kreator alarmów ułatwia wykonywanie czynności związanych z definiowaniem alarmu.

Proces obejmuje następujące etapy:

Krok 1 — Nazwij/opisz alarm

Krok 2 — Zdefiniuj warunek alarmu

Krok 3 — Zdefiniuj okoliczności testowania warunku alarmu

Krok 4 — Zdefiniuj opóźnienie testu

Krok 5 — Zdefiniuj akcje podejmowane w przypadku uruchomienia alarmu

W zależności od konkretnych selekcji niektóre z powyższych etapów mogą być pomijane.

Uruchamianie kreatora alarmów
Aby uruchomić kreator alarmów, wybierz opcję Kreator alarmów z menu Narzędzia.

Po pierwszym uruchomieniu kreatora zostaną wyświetlone dwie strony początkowe: jedna prezentująca samą koncepcję alarmów, a druga opisująca kreator i etapy jego działania. Aby pomijać strony początkowe przy kolejnych uruchomieniach kreatora, zaznacz pole wyboru Nie pokazuj ponownie tej strony na jednej lub obu stronach. W celu kontynuowania kliknij przycisk Dalej.

Krok 1 — Nazwij/opisz alarm

W polu Opis alarmu wprowadź nazwę i/lub krótki opis tworzonego alarmu. Jest to pole komentarza, w którym twórca alarmu może opisać przeznaczenie alarmu lub podać inne informacje na jego temat. Jest używane jedynie na liście alarmów w oknie dialogowym Alarmy. W celu kontynuowania kliknij przycisk Dalej.

Krok 2 — Zdefiniuj warunek alarmu

W tym kroku określa się warunek alarmu i stan selekcji, którego należy użyć podczas sprawdzania warunku alarmu. Wypełnij następujące pola:

 • Warunek alarmu: Wprowadź wyrażenie QlikView, które powinno dawać w wyniku wartość true (różną od zera), gdy alarm ma być uruchomiony.
 • Stan selekcji podczas testowania alarmu: W tym polu można określić stan selekcji, który ma być używany podczas testowania wyniku warunku alarmu. Dostępne są trzy opcje:
  • Bieżąca selekcja: Warunek alarmu będzie testowany przy użyciu dowolnych selekcji wykonanych w chwili sprawdzania alarmu.
  • Czyść wszystkie: Wszystkie selekcje zostaną tymczasowo wyczyszczone przed testowaniem warunku alarmu.
  • Zakładka: Przed testowaniem warunku alarmu zostanie tymczasowo zastosowana podana zakładka.

W celu kontynuowania kliknij przycisk Dalej.

Krok 3 — Zdefiniuj okoliczności testowania warunku alarmu

W tym kroku należy zdefiniować, kiedy alarm będzie sprawdzany. Alarm można w każdej chwili sprawdzić ręcznie za pomocą wywołań automatyzacji. Ustawienia na tej stronie umożliwiają dokonywanie automatycznych sprawdzeń przy określonych zdarzeniach. Wypełnij następujące pola:

 • Sprawdź alarm interaktywnie: Włącz tę opcję, jeśli alarm ma być sprawdzany automatycznie w reakcji na poniższe zdarzenia.
  • Podczas otwierania: Włącz tę opcję, jeśli alarm ma być automatycznie sprawdzany podczas otwierania dokumentu.
  • Po przeładowaniu: Włącz tę opcję, jeśli alarm ma być automatycznie sprawdzany po przeładowaniu dokumentu (wykonaniu skryptu).
  • Po zmniejszeniu: Włącz tę opcję, jeśli alarm ma być automatycznie sprawdzany po wykonaniu w dokumencie kompresji danych (polecenia Zmniejsz dane).
 • Alarm wsadowy: Zaznacz tę opcję, jeśli alarm ma być wyzwalany z programów zewnętrznych z użyciem specjalnego interfejsu API automatyzacji wyzwalaczy przetwarzania wsadowego.

W celu kontynuowania kliknij przycisk Dalej.

Krok 4 — Zdefiniuj opóźnienie testu

W tym kroku można zdefiniować okres zawieszenia kolejnych sprawdzeń alarmu po jego uruchomieniu. Dzięki temu można na przykład uruchamiać alarm tylko przy pierwszym otwarciu dokumentu w ciągu dnia. Wypełnij następujące pola:

 • Opóźnienie: Ponowne uruchamianie automatycznie sprawdzanych alarmów może zostać zawieszone na określony czas od uruchomienia alarmu. W tym polu wprowadź liczbę dni. Można używać liczb dziesiętnych do podawania niepełnych dni.
 • Poziom wyzwalania: Uruchamianie automatycznie sprawdzanych alarmów można też zawieszać na podstawie zmian danych. Z tej listy rozwijanej można wybrać jeden z trzech poziomów ponownego występowania:
  • Zawsze: Alarm jest uruchamiany każdorazowo po wystąpieniu zdarzenia wywołującego oraz spełnieniu warunku alarmu.
  • Po zmianie komunik.: Uruchomienie alarmu jest zawieszane do chwili zmiany komunikatu alarmu. Oczywiście działa to prawidłowo jedynie w przypadku dynamicznego tekstu komunikatu. Zmiana sprawdzanego komunikatu niekoniecznie wymaga zmiany stanu warunku alarmu.
  • Zmiany stanu: Uruchomienie alarmu zostanie zawieszone do czasu zmiany jego stanu (warunek alarmu nie został spełniony przy co najmniej jednym sprawdzeniu, a zostaje spełniony przy późniejszym sprawdzeniu). Jest to najbardziej restrykcyjny typ zawieszenia alarmu.

W celu kontynuowania kliknij przycisk Dalej.

Krok 5 — Zdefiniuj akcje podejmowane w przypadku uruchomienia alarmu

W tym ostatnim kroku można określić akcje podejmowane przy uruchomieniu alarmu. Jeśli alarm będzie sprawdzany jedynie przez makra, ten krok może nie być konieczny. Wypełnij następujące pola:

 • Komunikat: Tutaj należy wpisać komunikat wyświetlany w ramach alarmu. W przypadku alarmów wyskakujących będzie to tekst wyświetlany w okienku wyskakującym. W przypadku alarmów e-mail będzie to tekst w treści wiadomości. Tekst może być zdefiniowany jako wyrażenie QlikView na potrzeby dynamicznej aktualizacji. Kliknięcie przycisku ... umożliwia otwarcie okna dialogowego Edytuj wyrażenie, które ułatwia edytowanie długich formuł.
 • Pokazuj wyskakujące: Zaznacz tę opcję, jeśli po uruchomieniu alarmu komunikat alarmu ma być wyświetlany jako dymek wyskakujący.
 • Wyślij wiadomość e-mail: Włącz tę opcję, aby wysyłać wiadomość e-mail w wyniku uruchomienia alarmu. Tekst komunikatu alarmu będzie stanowił treść wiadomości e-mail.
 • Temat wiadomości e-mail: Wprowadź tekst używany jako temat wysyłanych wiadomości e-mail. Temat może być zdefiniowany jako wyrażenie QlikView.
 • Odbiorcy wiadomości e-mail: Wprowadź listę adresów e-mail rozdzielanych przecinkami. Każde uruchomienie alarmu spowoduje wysłanie wiadomości e-mail do każdego z podanych odbiorców. Lista może być zdefiniowana jako wyrażenie QlikView.

Kliknij przycisk Zakończ, aby zakończyć tworzenie nowego alarmu.