Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Kreator alarmów

Kreator alarmów ułatwia wykonywanie czynności związanych z definiowaniem alarmu.

Proces obejmuje następujące etapy:

Krok 1 — Nazwij/opisz alarm

Krok 2 — Zdefiniuj warunek alarmu

Krok 3 — Zdefiniuj okoliczności testowania warunku alarmu

Krok 4 — Zdefiniuj opóźnienie testu

Krok 5 — Zdefiniuj akcje podejmowane w przypadku uruchomienia alarmu

W zależności od konkretnych selekcji niektóre z powyższych etapów mogą być pomijane.

Uruchamianie kreatora alarmów
Aby uruchomić kreator alarmów, wybierz opcję Kreator alarmów z menu Narzędzia.

Po pierwszym uruchomieniu kreatora zostaną wyświetlone dwie strony początkowe: jedna prezentująca samą koncepcję alarmów, a druga opisująca kreator i etapy jego działania. Aby pomijać strony początkowe przy kolejnych uruchomieniach kreatora, zaznacz pole wyboru Nie pokazuj ponownie tej strony na jednej lub obu stronach. W celu kontynuowania kliknij przycisk Dalej.

Krok 1 — Nazwij/opisz alarm

W polu Opis alarmu wprowadź nazwę i/lub krótki opis tworzonego alarmu. Jest to pole komentarza, w którym twórca alarmu może opisać przeznaczenie alarmu lub podać inne informacje na jego temat. Jest używane jedynie na liście alarmów w oknie dialogowym Alarmy. W celu kontynuowania kliknij przycisk Dalej.

Krok 2 — Zdefiniuj warunek alarmu

W tym kroku określa się warunek alarmu i stan selekcji, którego należy użyć podczas sprawdzania warunku alarmu. Wypełnij następujące pola:

 • Warunek alarmu: Wprowadź wyrażenie QlikView, które powinno dawać w wyniku wartość true (różną od zera), gdy alarm ma być uruchomiony.
 • Stan selekcji podczas testowania alarmu: W tym polu można określić stan selekcji, który ma być używany podczas testowania wyniku warunku alarmu. Dostępne są trzy opcje:
  • Bieżąca selekcja: Warunek alarmu będzie testowany przy użyciu dowolnych selekcji wykonanych w chwili sprawdzania alarmu.
  • Czyść wszystkie: Wszystkie selekcje zostaną tymczasowo wyczyszczone przed testowaniem warunku alarmu.
  • Zakładka: Przed testowaniem warunku alarmu zostanie tymczasowo zastosowana podana zakładka.

W celu kontynuowania kliknij przycisk Dalej.

Krok 3 — Zdefiniuj okoliczności testowania warunku alarmu

W tym kroku należy zdefiniować, kiedy alarm będzie sprawdzany. Alarm można w każdej chwili sprawdzić ręcznie za pomocą wywołań automatyzacji. Ustawienia na tej stronie umożliwiają dokonywanie automatycznych sprawdzeń przy określonych zdarzeniach. Wypełnij następujące pola:

 • Sprawdź alarm interaktywnie: Włącz tę opcję, jeśli alarm ma być sprawdzany automatycznie w reakcji na poniższe zdarzenia.
  • Podczas otwierania: Włącz tę opcję, jeśli alarm ma być automatycznie sprawdzany podczas otwierania dokumentu.
  • Po przeładowaniu: Włącz tę opcję, jeśli alarm ma być automatycznie sprawdzany po przeładowaniu dokumentu (wykonaniu skryptu).
  • Po zmniejszeniu: Włącz tę opcję, jeśli alarm ma być automatycznie sprawdzany po wykonaniu w dokumencie kompresji danych (polecenia Zmniejsz dane).
 • Alarm wsadowy: Zaznacz tę opcję, jeśli alarm ma być wyzwalany z programów zewnętrznych z użyciem specjalnego interfejsu API automatyzacji wyzwalaczy przetwarzania wsadowego.

W celu kontynuowania kliknij przycisk Dalej.

Krok 4 — Zdefiniuj opóźnienie testu

W tym kroku można zdefiniować okres zawieszenia kolejnych sprawdzeń alarmu po jego uruchomieniu. Dzięki temu można na przykład uruchamiać alarm tylko przy pierwszym otwarciu dokumentu w ciągu dnia. Wypełnij następujące pola:

 • Opóźnienie: Ponowne uruchamianie automatycznie sprawdzanych alarmów może zostać zawieszone na określony czas od uruchomienia alarmu. W tym polu wprowadź liczbę dni. Można używać liczb dziesiętnych do podawania niepełnych dni.
 • Poziom wyzwalania: Uruchamianie automatycznie sprawdzanych alarmów można też zawieszać na podstawie zmian danych. Z tej listy rozwijanej można wybrać jeden z trzech poziomów ponownego występowania:
  • Zawsze: Alarm jest uruchamiany każdorazowo po wystąpieniu zdarzenia wywołującego oraz spełnieniu warunku alarmu.
  • Po zmianie komunik.: Uruchomienie alarmu jest zawieszane do chwili zmiany komunikatu alarmu. Oczywiście działa to prawidłowo jedynie w przypadku dynamicznego tekstu komunikatu. Zmiana sprawdzanego komunikatu niekoniecznie wymaga zmiany stanu warunku alarmu.
  • Zmiany stanu: Uruchomienie alarmu zostanie zawieszone do czasu zmiany jego stanu (warunek alarmu nie został spełniony przy co najmniej jednym sprawdzeniu, a zostaje spełniony przy późniejszym sprawdzeniu). Jest to najbardziej restrykcyjny typ zawieszenia alarmu.

W celu kontynuowania kliknij przycisk Dalej.

Krok 5 — Zdefiniuj akcje podejmowane w przypadku uruchomienia alarmu

W tym ostatnim kroku można określić akcje podejmowane przy uruchomieniu alarmu. Jeśli alarm będzie sprawdzany jedynie przez makra, ten krok może nie być konieczny. Wypełnij następujące pola:

 • Komunikat: Tutaj należy wpisać komunikat wyświetlany w ramach alarmu. W przypadku alarmów wyskakujących będzie to tekst wyświetlany w okienku wyskakującym. W przypadku alarmów e-mail będzie to tekst w treści wiadomości. Tekst może być zdefiniowany jako wyrażenie QlikView na potrzeby dynamicznej aktualizacji. Kliknięcie przycisku ... umożliwia otwarcie okna dialogowego Edytuj wyrażenie, które ułatwia edytowanie długich formuł.
 • Pokazuj wyskakujące: Zaznacz tę opcję, jeśli po uruchomieniu alarmu komunikat alarmu ma być wyświetlany jako dymek wyskakujący.
 • Wyślij wiadomość e-mail: Włącz tę opcję, aby wysyłać wiadomość e-mail w wyniku uruchomienia alarmu. Tekst komunikatu alarmu będzie stanowił treść wiadomości e-mail.
 • Temat wiadomości e-mail: Wprowadź tekst używany jako temat wysyłanych wiadomości e-mail. Temat może być zdefiniowany jako wyrażenie QlikView.
 • Odbiorcy wiadomości e-mail: Wprowadź listę adresów e-mail rozdzielanych przecinkami. Każde uruchomienie alarmu spowoduje wysłanie wiadomości e-mail do każdego z podanych odbiorców. Lista może być zdefiniowana jako wyrażenie QlikView.

Kliknij przycisk Zakończ, aby zakończyć tworzenie nowego alarmu.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com