Ana içeriğe geç

Arama

QlikView nesnelerinde tıklamayla seçim yapmaya bir alternatif olarak, seçimleri metin veya sayısal aramayla yapabilirsiniz.

Aramayı Kullanarak Seçim Yapma

Aşağıdaki bölüm, metin aramasını kullanarak seçimleri nasıl yapabileceğinizi ve QlikView'ün farklı komutlara nasıl yanıt verdiğini açıklar. Aşağıdaki adımları gerçekleştirin:

  1. Liste kutusu başlığına tıklayın ve arama metnini yazın. Dize büyük/küçük harf duyarlı değildir.

    Arama metni, arama kutusu açılan penceresinde görünür. Sonuç olarak QlikView, seçilen alanın arama metni ölçütünü yerine getiren tüm değerlerini görüntüler.

  2. İlgili değeri seçmek için, Enter tuşuna basın veya sonuçlardaki hücrelerden birine tıklayın.

    İpucu: Ctrl + Enter tuşlarına basarsanız, arama dizesiyle eşleşen tüm değerler, önceki seçimlerde önceden yer almadığı sürece seçimlerinize eklenir. Arama dizesiyle eşleşen, ancak önceki seçimlerde önceden yer alan değerler, Ctrl + Enter tuşlarına basıldığında tüm seçimlerden hariç tutulur. Önceki seçimlerde yer alan ve arama dizesiyle eşleşmeyen değerler, seçiminizde tutulur.

Enter, Esc tuşuna bastığınızda ya da düzene tıkladığınızda arama kutusu otomatik olarak kapanır. Arama kutusunu arama kutusu üzerindeki x simgesine tıklayarak da kapatabilirsiniz. Arama kutusu boyutlandırılabilir durumdadır ve tekrar açıldığında önceki boyutunu korur.

Çoklu Liste Kutularında Arama

Tüm etkin liste kutuları aramaya dahil edilir. Çoklu liste kutularında arama yapmak amacıyla, bu liste kutularını etkinleştirmek amacıyla başlıklarını Shift ile tıklayın. Birden fazla liste kutusunda arama yapılırken Enter tuşuna basılarak sonuçta elde edilen değerler seçilemez.

Bir seçim zaten yapıldıysa, aramanın yorumlanabileceği iki yol vardır:

  • Yalnızca isteğe bağlı değerler içinde arama
  • Aramada hariç tutulan değerler de dahil olmak üzere tüm değerler arasında arama.

Arama modunu çalışmaya ayarlamak için Kullanıcı Tercihleri diyalog penceresinde Hariç Tutulan Değerleri Aramaya Dahil Et öğesi seçilebilir veya bu seçim kaldırılabilir. Bu mod aynı zamanda ayrı ayrı belirli sayfa nesnelerinde de ayarlanabilir.

Not: Mantıksal AND seçeneği bir alan için ayarlanırsa, bulunan çoklu değerler seçilemeyebilir.

Metin Araması

Aramanın en basit yolu, metin aramasıdır. QlikView, yazmış olduğunuz metin dizesiyle eşleşen alan değerlerini arar.

Normal bir aramada (joker karakter kullanılmadan), QlikView, arama metniyle aynı şekilde başlayan kelimeleri arar. Arama metni boşluklarla ayrılmış birçok kelime içeriyorsa, QlikView bunu birçok arama metni olarak yorumlar ve bu dizelerden herhangi birini içeren alan adı değerlerini görüntüler.

Joker karakterler

Arama metninde bir veya birkaç joker karakter kullanabilirsiniz. Aşağıdaki joker karakterler kullanılabilir:

Arama joker karakterleri
Joker karakter Temsil
* Boşluk dahil sıfır veya daha fazla karakter. Bu joker karakter esnektir ve belirli bir konumdaki herhangi bir karakter veya karakter bloğuyla eşleşir.
? Boşluk dahil tek bir karakter. Bu joker karakter, bir dizenin yanlış yazıldığından şüphelendiğinizde, yazımdan emin değilseniz veya dize doğru şekilde çoğaltılması zor olan özel karakterler içerdiğinde kullanışlıdır.
^ Alan değeri içinde sözcüğün başı. Bu joker karakter, diğer joker karakterlerle birlikte kullanılır.
Not: Joker karakterler kullanıyorsanız, yalnızca arama metninin tümüyle eşleşen kayıtlar gösterilir; bu da boşluğun mantıksal OR olmadığı anlamına gelir. Arama metni '*kremalı', "Rocky'nin kremalı mısırı" ile eşleşmez, çünkü değer "kremalı" ile bitmemektedir. Değer "kremalı" ile başlamadığı için "kremalı*" da "Rocky'nin kremalı mısırı" ile eşleşmez.
Joker karakter örnekleri
Örnek Sonuç
a* İlk sözcüğün "a" ile başladığı birkaç sözcüğe sahip dizeler dahil "a" harfiyle başlayan tüm değerleri bulur.
*b Son sözcüğün "b" ile bittiği birkaç sözcüğe sahip dizeler dahil "b" harfiyle biten tüm değerleri bulur.
*c* Birkaç sözcüğe sahip dizeler dahil "c" harfini içeren tüm değerleri bulur
*^ab*

"ab" ile başlayan sözcüklere sahip tüm değerleri döndürür.

"ab" için yapılan normal bir aramayla eşdeğerdir, ancak normal aramanın aksine joker karakterler kullanılarak daha karmaşık hale getirilebilir. Set analizi gibi programlı bir aramada da kullanılabilir.

r?ck Dört harfi olan, "r" harfiyle başlayan, arkasından herhangi bir karakter gelen ve "ck" ile biten tüm değerleri bulur; örneğin, “rack”, “rick”, “rock” ve “ruck”.
r?? ????d "r" ile başlayan üç harfli bir sözcükten ve "d" ile biten beş harfli bir sözcükten oluşan tüm değerleri bulur.
Not: Arama metninde boşluk olması farklı sonuçlara neden olur. “*mısır” değerini aratırsanız, "mısır" ile birlikte "sütmısır" gibi dizelerle de eşleşmeler görürsünüz. Arama metninizde "* mısır" değerinde olduğu gibi bir boşluk kullanırsanız, yalnızca "mısır" ile biten eşleşmeler görürsünüz.

Fuzzy Arama

Fuzzy arama, alan değerlerini arama metnine benzerliklerine göre karşılaştırması ve sıralaması dışında, standart aramaya benzerdir. Fuzzy arama, özellikle hatalı yazımın söz konusu olduğu durumlarda kullanışlıdır. Bu arama, birbiriyle neredeyse aynı çoklu değerleri bulmanıza da yardımcı olur.

Fuzzy arama gerçekleştirildiğinde, arama metninin önünde yaklaşık işareti (~) görüntülenir.

Metin araması yaklaşık işaretiyle başlıyorsa, metin arama penceresi fuzzy arama modunda açılır. Bu arama penceresi, arkasından imleç gelen yaklaşık işaretini içerir. Siz yazarken, tüm değerler en iyi eşleşmeler listenin en üstünde gelecek şekilde arama metnine olan benzeme derecesine göre sıralanır. Enter tuşuna basarsanız, listedeki ilk değer seçilir.

Sayısal Arama

Seçimleri sayısal arama kullanarak da yapabilirsiniz. Bu, metin aramasına çok benzer. Aradaki tek fark arama metninin aşağıdaki ilişkisel işleçlerden biriyle başlaması gerekmesidir:

Sayısal arama işleçleri
İşleç Açıklama
> büyüktür
>= büyüktür veya eşittir
< küçüktür
<= küçüktür veya eşittir

Examples:  

Sayısal arama işleci örnekleri
Örnek Sonuç
>900 900'den büyük tüm değerleri bulur
<=900 900'den küçük veya 900'e eşit tüm değerleri bulur
>900<1000 900'den büyük ve 1000'den küçük tüm değerleri bulur
<900>1000 900'den küçük veya 1000'den büyük tüm değerleri bulur

İlk Arama Modu

Metni yazmaya başladığınızda, davranış farklı olabilir; bazı durumlarda QlikView, joker karakter aramasını kolaylaştırmak için arama metnine joker karakter ekler.

Tercih edilen arama modu, nesne özelliklerinde ve Kullanıcı Tercihleri'nde ayarlanabilir.

Arama metni Değerlendirmesi

Bir arama metni girildikten veya düzenlendikten sonra, QlikView yukarıda açıklanan arama davranışlarından hangisinin seçileceğini değerlendirir.

Arama metni joker karakterler içeriyorsa, normal arama yerinde joker karakter araması yapılır.

Arama modu, arama metni içinde joker karakterler, büyüktür (>) veya küçüktür (<) sembolleri silinerek veya eklenerek her zaman için değiştirilebilir.

İlişkili Arama

Liste kutusunun arama kutusu, sağ yöne bakan köşeli çift ayraç (>>) içerir. Buna tıklarsanız, arama kutusu sağa doğru genişletilir ve birincil arama kümesinin yanında ikincil bir sonuç kümesi görüntülenir. Bu ikincil liste diğer alanlardaki eşleşmeleri içerir. Artık ikincil sonuç kümesine tıklanabilir ve geçici seçimler yapılabilir. Bu tür seçimler birincil arama kümesindeki sonuçları daraltır. İkincil listede bir seçim yaptığınızda, birincil listede seçimi yapmadan önce yeni bir arama dizesi girebilirsiniz. Son olarak, birincil sonuç kümesinde bir seçim yaptığınızda, ikincil sonuç listesi kapanır.

Gelişmiş Arama

Karmaşık arama ifadeleri için, Ctrl+Shift+F klavye kısayolu ile çağrılabilecek Gelişmiş Arama diyalog penceresi kullanılabilir. Metin aramanızı bir eşittir işareti (=) ile başlatırsanız, ilişkilendirilmiş alanlar ve tam boole mantığı için arama ölçütlerini içeren gelişmiş bir arama ifadesi girebilirsiniz. Eşit işaretinin ardından herhangi bir geçerli QlikView düzen ifadesi kullanabilirsiniz ( İfade Düzenle Diyalog Penceresi). Bu ifade, arama alanındaki her bir alan değeri için değerlendirilir. Arama ifadesinin sıfır olmayan bir değer döndürdüğü tüm değerler seçilir.

Example:  

=MyField like 'A*' veya MyField like '*Z'

Örneğin, MyField alanını içeren bir liste kutusundan çağrılırsa, arama A harfiyle başlayan veya Z harfiyle biten tüm alan değerlerini döndürür.

Example:  

=sum(Sales)>sum(Budget)

Örneğin Salesman alanını içeren bir liste kutusundan çağrılırsa, arama ilişkilendirilmiş Budget öğesinden daha büyük olan bir ilişkilendirilmiş bir Sales değerine sahip tüm Salesman öğelerini döndürür.