Gå till huvudinnehåll

Ändra data för en visualisering

Data som visas i en visualisering kan ändras efter att du skapar visualiseringen.

Du vill kanske lägga till ytterligare dimensioner eller mått i ett diagram för att ge befintliga data mer större djup. Alternativt kanske du behöver rätta till en ogiltig dimension eller ett ogiltigt mått.

Lägga till dimensioner och mått i en visualisering

Du kan lägga till fler dimensioner och mått i en visualisering för att ge en fylligare bild av dina data. Med fler dimensioner och mått kan du visa mer information i samma visualisering. Nedan visas till exempel en visualisering med måttet Sales och en dimension, Month.

Linjediagram med måttet Sales.

Line chart with one measure.

Du kan lägga till ett andra mått, Gross Sales. Nu ger linjediagrammet i exemplet mer kontext eftersom vi kan jämföra Gross Sales och Sales.

Linjediagram med måtten Sales och Gross Sales.

Line chart with two measures.

 1. Klicka på fliken Data i egenskapspanelen.

  Fliken Data öppnas.

 2. Lägg till en dimension eller ett mått genom att klicka på Lägg till under Dimensioner eller Mått.

  Ett dialogfönster med en textruta öppnas. Under textrutan finns en lista med alla tillgängliga dimensioner eller mått, indelade i Dimensioner eller Mått (dvs. originalobjekt) och Fält.

 3. Börja skriva i textrutan.

  En lista med matchande fält och dimensioner eller mått visas.

  Observera: Du kan också skapa en dimension genom att ange ett uttryck direkt i textrutan, eller genom att klicka på Expression för att skapa en dimension i uttrycksredigeraren.
  Observera: Om det visas något mått måste du skapa ett. Du kan ange ett uttryck direkt i textrutan eller klicka på Expression för att skapa ett mått i uttrycksredigeraren.
 4. Välj den dimension eller det mått som du vill använda.

Dimensionen eller måttet läggs till i visualiseringen. De nya dimensions- eller måttinställningarna visas i egenskapspanelen.

Lägga till alternativa dimensioner och mått i en visualisering

Alternativa dimensioner och mått är dimensioner och mått som läggs till i en visualisering, men som inte visas förrän en användare väljer att ändra vilka dimensioner och mått som visas under visuell utforskning. På utforskningsmenyn i en visualisering kan du växla mellan dimensioner och mått som ska visas.

Mer information finns i Visuell utforskning.

Observera: Du kan lägga till alternativa dimensioner och mått till alla diagramtyper men ändring av en alternativ dimension och alternativa mått i visualiseringen kan bara göras i stapel-, linje- och kombinationsdiagram. Endast alternativa dimensioner kan ändras i cirkeldiagramsvisualiseringar och endast alternativa mått i spridningsdiagram.

Med alternativa dimensioner och mått kan du spara utrymme på arken. Istället för att skapa flera visualiseringar av samma typ som liknar varandra, kan du använda en visualisering med alternativa dimensioner och mått. Du kan sedan växla mellan olika dimensioner och mått som ska visas. Antag till exempel att du vill se total försäljning per produktkategori och per produktunderkategori. Då kan du lägga till produktkategori som en dimension och produktunderkategori som en alternativ dimension i samma visualisering.

Med alternativa dimensioner och mått kan du ha associera fler dimensioner och mått med en visualisering än vad som kan visas samtidigt. Många visualiseringar har gränser för hur många dimensioner och mått som kan visas samtidigt. Ett linjediagram med två eller flera mått kan endast ha en dimension och ett linjediagram med två dimensioner kan endast ha ett mått. Med alternativa dimensioner och mått kan du överskrida den gränsen.

Alternativa dimensioner och mått kan läggas till som vanliga dimensioner och mått i egenskapspanelen. Du kan även dra dimensioner och mått från avsnittet Data i egenskapspanelen till Alternativa dimensioner eller Alternativa mått.

 1. Klicka på fliken Data i egenskapspanelen.

  Fliken Data öppnas.

 2. Klicka på Lägg till alternativ under Dimensioner eller Mått.

  Ett dialogfönster med en textruta öppnas. Under textrutan finns en lista med alla tillgängliga dimensioner eller mått, indelade i Dimensioner eller Mått (dvs. originalobjekt) och Fält.

 3. Börja skriva i textrutan.

  En lista med matchande fält och dimensioner eller mått visas.

  Observera: Du kan också skapa en dimension genom att ange ett uttryck direkt i textrutan, eller genom att klicka på Expression för att skapa en dimension i uttrycksredigeraren.
  Observera: Om det visas något mått måste du skapa ett. Du kan ange ett uttryck direkt i textrutan eller klicka på Expression för att skapa ett mått i uttrycksredigeraren.
 4. Välj den dimension eller det mått som du vill använda.

Den alternativa dimensionen eller det alternativa måttet läggs till i visualiseringen.

Redigera data i en visualisering

Det går att redigera och justera data i en visualisering. Du kanske behöver redigera en befintlig dimension eller ett befintligt mått för att skapa en tydligare visualisering, eller för att korrigera ett ogiltigt mått eller en ogiltig dimension. Du kan även redigera ett originalobjekt i en visualisering, antingen för att ändra originalobjektet i alla visualiseringar

Ogiltiga dimensioner och mått

Dimensionerna och måtten är ogiltiga om det associerade uttrycket inte kan tolkas av Qlik Sense.

Om du skapar en ogiltig dimension eller redigerar en befintlig dimension så att den blir ogiltig, visas dimensionen nedtonad med en röd ton i egenskapspanelen med texten Ogiltig dimension som visar att dimensionen är ogiltig. Om du använder en ogiltig dimension i en visualisering kan visualiseringen inte visas.

Om du skapar ett ogiltigt mått eller redigerar ett befintligt mått så att det blir ogiltigt, visas textrutan Uttryck under Mått i egenskapspanelen med en röd kant som visar att måttet är ogiltigt.

Redigera en dimension

Du kan redigera dimensioner i egenskapspanelen. Om du vill redigera ett original måste du först avlänka dimensionen från originalet. I egenskapspanelen klickar du på den dimension du vill redigera. Dimensioner har följande egenskaper:

 • Fält: Börja skriva fältnamnet så visas en lista med matchande fält som du kan välja bland. Du kan även klicka på Expression för att öppna uttrycksredigeraren där du kan skapa en beräknad dimension.
 • Etikett: Ange ett namn på dimensionen.
 • Inkludera nullvärden: När detta är markerat kommer visualiseringen att innehålla nullvärden i dimensionen, vilka presenteras som ett mellanrum eller ett streck, beroende på typen av visualisering. Om du till exempel har försäljningssiffror men inte har någon information om vilket företag siffrorna tillhör kommer siffrorna att läggas till i måttvärdet för nullvärdesdimensionen.
 • Begränsning: Du kan begränsa antalet dimensionsvärden som visas.
 • Visa övriga: När du har satt en begränsning för antalet dimensionsvärden som visas kan du summera måttvärdena för de kvarvarande dimensionerna genom att välja Visa övriga.

Redigera ett mått

Du kan redigera mått i egenskapspanelen. Om du vill redigera ett original måste du först avlänka måttet från originalet. I egenskapspanelen klickar du på det mått du vill redigera. Mått har följande egenskaper:

 • Uttryck: Ange uttrycket. Du kan även klicka på Expression för att öppna och använda uttrycksredigeraren.
 • Etikett: Ange ett namn för måttet. Etiketten uppdateras inte automatiskt när du gör ändringar i Uttryck.
 • Talformat: Ange ett talformat för måttets värden. Alternativen Tal och Datum ger dig egna formatalternativ så att du kan definiera ditt eget formatmönster.

Redigera original

Dimensioner och mått som är länkade till ett originalobjekt visas med ett Linked Object i egenskapspanelen. Om du vill redigera en länkad dimension eller mått har du två alternativ: Du kan antingen uppdatera originalet i resurspanelen eller avlänka elementet och göra ändringar i egenskapspanelen. En uppdatering av originalet reflekteras i alla länkade element.

Även om länkade element inte kan redigeras i egenskapspanelen kan ändå vissa inställningar redigeras. Dessa har att göra med presentationen av elementen.

En visualisering som är länkad till ett originalobjekt visas med Linked Object på arket. Du kan redigera en länkad visualisering, antingen genom att redigera originalet eller genom att avlänka visualiseringen. Den bortkopplade visualiseringen är oberoende av originalet och kan redigeras, men den kan fortfarande innehålla dimensioner och mått som är länkade till originalet.

Mer information finns i Ta bort länken till ett original.

Ta bort dimensioner och mått

I egenskapspanelen kan du ta bort en dimension eller ett mått. Tryck länge eller högerklicka på dimensionen eller måttet och välj Ta bort i dialogrutan. Du kan också klicka på dimensionen eller måttet och klicka på Ta bortDelete. Om du tar bort en förekomst av ett original finns originalet ändå kvar i resurspanelen.

Observera: Du kan ångra en borttagning genom att klicka på Undo. Om du ändrar vilket ark du tittar på kan du inte ångra din borttagning.

See also