Gå till huvudinnehåll

Behörighetskontroll för filsystem

Av säkerhetsskäl stöder Qlik Sense i standardläge inte absoluta eller relativa sökvägar i dataladdningsskriptet eller funktioner och variabler som exponerar filsystemet.

Eftersom absoluta och relativa sökvägar hanterades i QlikView är det dock möjligt att inaktivera standardläget och använda det bakåtkompatibla läget om du vill återanvända QlikView-dataladdningsskript.

Anteckning om varningAtt inaktivera standardläge kan skapa en säkerhetsrisk genom att exponera filsystemet.

Inaktivera standardläge

Säkerhetsaspekter vid anslutning till filbaserade ODBC- och OLE DB-dataanslutningar

ODBC- och OLE DB-dataanslutningar som använder filbaserade drivrutiner kommer att visa sökvägen till den anslutna datafilen i kopplingssträngen. Sökvägen kan exponeras när anslutningen redigeras, i dialogrutan för urval av data eller i vissa SQL-frågor. Detta gäller både i standardläge och bakåtkompatibelt läge.

Anteckning om tipsOm att visa sökvägen till datafilen inte är önskvärt, rekommenderas att ansluta till datafilen med hjälp av en mappdatakoppling om det går.

Begränsningar i standardläge

Flera satser, variabler och funktioner kan inte användas eller har begränsningar i standardläget. Användning av satser som inte stöds i dataladdningsskriptet ger ett fel när det körs. Felmeddelanden återfinns i skriptloggfilen. Användning av variabler och funktioner som inte stöds ger inga felmeddelanden eller loggfilsposter. Funktionen returnerar i stället NULL.

Det finns ingen indikation på att en variabel, sats eller funktion inte stöds när du redigerar dataladdningsskriptet.

Systemvariabler

Systemvariabler
Variabel Standardläge Bakåtkompatibelt läge Definition
Floppy

Stöds ej

Stöds Returnerar enhetsbeteckningen för den första diskettenhet som påträffas, vanligen a:.
CD

Stöds ej

Stöds Returnerar bokstaven på den första cd-rom-enhet som påträffas. Om ingen cd-rom-enhet påträffas, returneras c:.
QvPath

Stöds ej

Stöds Returnerar söksträngen till Qlik Sense-programfilen.
QvRoot

Stöds ej

Stöds Returnerar rotkatalogen till Qlik Sense-programfilen.
QvWorkPath

Stöds ej

Stöds Returnerar söksträngen till den aktuella Qlik Sense-appen.
QvWorkRoot

Stöds ej

Stöds Returnerar rotmappen till den aktuella Qlik Sense-appen.
WinPath

Stöds ej

Stöds Returnerar söksträngen till Windows.
WinRoot

Stöds ej

Stöds Returnerar Windows rotmapp.
$(include=...) Indata som stöds: Bibliotekskoppling Indata som stöds: Bibliotekskoppling eller absolut/relativ sökväg Variabeln Include/Must_Include specificerar en fil som innehåller text som ska inkluderas i skriptet och utvärderas som skriptkod. Du kan spara delar av skriptkoden i en separat textfil och återanvända den i flera appar. Detta är en användardefinierad variabel.

Vanliga skriptsatser

Vanliga skriptsatser
Sats Standardläge Bakåtkompatibelt läge Definition
Binary

Binary

Indata som stöds: Bibliotekskoppling Indata som stöds: Bibliotekskoppling eller absolut/relativ sökväg Satsen binary används för att ladda data från en annan app.
Connect

Connect

Indata som stöds: Bibliotekskoppling Indata som stöds: Bibliotekskoppling eller absolut/relativ sökväg CONNECT-satsen används för att ange Qlik Sense-åtkomst till en allmän databas via OLE DB/ODBC-gränssnittet. För ODBC måste datakällan först anges med hjälp av ODBC-administratören.
Directory

Directory

Indata som stöds: Bibliotekskoppling Indata som stöds: Bibliotekskoppling eller absolut/relativ sökväg Directory-satsen anger i vilken katalog datafilerna ska sökas i följande LOAD-satser tills en ny Directory-sats anges.
Execute

Execute

Stöds ej Indata som stöds: Bibliotekskoppling eller absolut/relativ sökväg Execute-satsen använda för att köra andra program medan Qlik Sense laddar data, exempelvis för att göra de konverteringar som krävs.
LOAD from ...

Load

Indata som stöds: Bibliotekskoppling Indata som stöds: Bibliotekskoppling eller absolut/relativ sökväg Returnerar söksträngen till Qlik Sense-programfilen.
Store into ...

Store

Indata som stöds: Bibliotekskoppling Indata som stöds: Bibliotekskoppling eller absolut/relativ sökväg Returnerar rotkatalogen till Qlik Sense-programfilen.

Kontrollsatser i skriptet

Kontrollsatser i skriptet
Sats Standardläge Bakåtkompatibelt läge Definition

For each...

filelist mask/dirlist mask

For each..next

Indata som stöds: Bibliotekskoppling

Returnerade utdata: Bibliotekskoppling

Indata som stöds: Bibliotekskoppling eller absolut/relativ sökväg

Returnerade utdata: Bibliotekskoppling eller absolut sökväg, beroende på indata

Syntaxen filelist mask skapar en kommaavgränsad lista över alla filer i den aktuella katalog som matchar filelist mask. Syntaxen dirlist mask skapar en kommaavgränsad lista över alla mappar i den aktuella mappen som matchar filnamnsmasken.

Filfunktioner

Filfunktioner
Funktion Standardläge Bakåtkompatibelt läge Definition
Attribute()

Attribute - skriptfunktion

Indata som stöds: Bibliotekskoppling Indata som stöds: Bibliotekskoppling eller absolut/relativ sökväg Returnerar metataggarnas värde från olika mediafiler som text.
ConnectString()

ConnectString - skriptfunktion

Returnerade utdata: Bibliotekskopplingsnamn Biblioteksanslutningens namn eller faktiska anslutning, beroende på indata Returnerar den aktiva kopplingssträngen för ODBC- eller OLE DB-anslutningar.
FileDir()

FileDir - skriptfunktion

Returnerade utdata: Bibliotekskoppling

Returnerade utdata: Bibliotekskoppling eller absolut sökväg, beroende på indata FileDir-funktionen returnerar en textsträng som anger sökvägen till katalogen som innehåller den tabellfil som håller på att läsas in.
FilePath()

FilePath - skriptfunktion

Returnerade utdata: Bibliotekskoppling

Returnerade utdata: Bibliotekskoppling eller absolut sökväg, beroende på indata FilePath-funktionen returnerar en textsträng som anger den kompletta sökvägen till den tabellfil som håller på att läsas in.
FileSize()

FileSize - skriptfunktion

Indata som stöds: Bibliotekskoppling

Indata som stöds: Bibliotekskoppling eller absolut/relativ sökväg FileSize-funktionen returnerar ett heltal som anger storleken i byte för filen filename eller, om inget filename angetts, för den tabellfil som håller på att läsas in.
FileTime()

FileTime - skriptfunktion

Indata som stöds: Bibliotekskoppling

Indata som stöds: Bibliotekskoppling eller absolut/relativ sökväg FileTime-funktionen returnerar en tidsmarkör för datum och tid för den senaste ändringen av filen filename. Om inget filename har angetts, använder funktionen den senast inlästa tabellfilen.
GetFolderPath()

GetFolderPath - skriptfunktion

Stöds ej

Returnerade utdata: Absolut sökväg

Funktionen GetFolderPath returnerar värdet av funktionen Microsoft Windows SHGetFolderPath. Den här funktionen tar som indata namnet på en Microsoft Windows -mapp och returnerar den fullständiga sökvägen till mappen.
QvdCreateTime()

QvdCreateTime - skriptfunktion

Indata som stöds: Bibliotekskoppling Indata som stöds: Bibliotekskoppling eller absolut/relativ sökväg Denna skriptfunktion returnerar XML-huvudets tidsstämpel från en QVD-fil, om någon sådan finns, annars returneras NULL.
QvdFieldName()

QvdFieldName - skriptfunktion

Indata som stöds: Bibliotekskoppling Indata som stöds: Bibliotekskoppling eller absolut/relativ sökväg Denna skriptfunktion returnerar namnet på fält nummer fieldno i en QVD-fil. Om fältet inte finns returneras NULL.
QvdNoOfFields()

QvdNoOfFields - skriptfunktion

Indata som stöds: Bibliotekskoppling Indata som stöds: Bibliotekskoppling eller absolut/relativ sökväg Denna skriptfunktion returnerar antalet fält i en QVD-fil.
QvdNoOfRecords()

QvdNoOfRecords - skriptfunktion

Indata som stöds: Bibliotekskoppling Indata som stöds: Bibliotekskoppling eller absolut/relativ sökväg Denna skriptfunktion returnerar aktuellt antal poster i en QVD-fil.
QvdTableName()

QvdTableName - skriptfunktion

Indata som stöds: Bibliotekskoppling Indata som stöds: Bibliotekskoppling eller absolut/relativ sökväg Denna skriptfunktion returnerar namnet på tabellen i en QVD-fil.

Systemfunktioner

Systemfunktioner
Funktion Standardläge Bakåtkompatibelt läge Definition
DocumentPath()

Stöds ej

Returnerade utdata: Absolut sökväg

Denna skriptfunktion returnerar en sträng som innehåller den kompletta sökvägen till den aktuella Qlik Sense-appen.
GetRegistryString()

 

Stöds ej

Stöds Returnerar värdet hos en namngiven registernyckel med angiven sökväg. Funktionen kan användas både i diagram och i skriptet.