Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Przykłady ustawień kolorów wizualizacji

Masz do dyspozycji szereg metod, dzięki którym możesz kontrolować stosowanie kolorów wizualizacjach.

Możesz ręcznie stosować kolory w swoich wizualizacjach, korzystając z następujących metod:

 • Kolorowanie pojedynczym kolorem
 • Kolorowanie wieloma kolorami
 • Kolorowanie według wymiaru
 • Kolorowanie według miary
 • Kolorowanie według wyrażenia

W poniższym przykładowym pulpicie nawigacyjnym każdej metodzie ustawiania kolorów odpowiada wizualizacja. Niniejsza sekcja zawiera opisy poszczególnych przykładów, a także ustawień użytych w panelu właściwości.

Pulpitowi nawigacyjnemu z każdą metodą ustawiania kolorów odpowiada wizualizacja.

Kolorowanie pojedynczym kolorem

Wizualizacje mogą być kolorowane jednym kolorem zdefiniowanym przez użytkownika. Kolory mogą być wybierane z palety lub z koła kolorów. Można je też wybierać, wprowadzając szesnastkowy kod koloru.

W tej przykładowej wizualizacji pojedynczy kolor został zastosowany do wykresu liniowego.

Wykres liniowy z zastosowanym jednym kolorem.

Na potrzeby tej wizualizacji ustawiono następujące właściwości w panelu właściwości po wybraniu opcji Wygląd > Kolory i legenda:

 • Kolory: ustawiono opcje Niestandardowe oraz Pojedynczy kolor. Kolor ustawiony jako wartość szesnastkowa: 4477aa.

Kolorowanie wieloma kolorami

W wizualizacjach z wieloma miarami można zastosować różne kolory do każdej miary. Gdy wizualizacja jest kolorowana z użyciem opcji Wielokolorowe, stosowane są kolory z domyślnego schematu kolorów zawierającego 12 lub 100 kolorów.

W tej przykładowej wizualizacji względem miarExpense Amount i Budget na wykresie liniowym zastosowano wiele kolorów.

Wykres liniowy z zastosowanymi wieloma kolorami.

Na potrzeby tej wizualizacji ustawiono następujące właściwości w panelu właściwości po wybraniu opcji Wygląd > Kolory i legenda:

 • Kolory: ustawiono opcje Niestandardowe oraz Wielokolorowe.
 • Schemat kolorów: ustawiono opcję 12 kolorów.

Kolorowanie według elementu głównego

Kolory wymiarów i miar mogą być stałe w różnych wizualizacjach. Jest to możliwe po ustawieniu kolorów w elementach głównych. Gdy zostanie skonfigurowane używanie kolorów elementów głównych, w wizualizacjach będą używane wszystkie kolory skojarzone z elementami głównymi w wizualizacji. Kolory elementów głównych mogą być używane, gdy opcja Kolor jest ustawiona na wartość Pojedynczy kolor lub Wielokolorowe.

W tych przykładowych wizualizacjach wykres słupkowy i wykres liniowy mają wspólną miarę główną Revenue, która jest pokolorowana na pomarańczowo. W każdej wizualizacji ten sam przypisany kolor jest używany względem każdego wystąpienia miary Revenue. Wykres liniowy jest pokolorowany według drugiej miary głównej Expense Amount, która jest pokolorowana na niebiesko.

Wykres słupkowy i wykres liniowy z kolorami według elementu głównego.

Na potrzeby tej wizualizacji w obszarze Edytuj miarę zastosowano następujące ustawienia względem miar głównych:

 • Kolor: kod szesnastkowy f8981d dla miary Revenue oraz kod 4477aa dla miary Expense Amount.

Więcej informacji zawiera temat Przypisywanie kolorów do elementów głównych.

Dla wykresu słupkowego ustawiono następujące właściwości w panelu właściwości po wybraniu opcji Wygląd > Kolory i legenda:

 • Kolory: ustawiono opcje Niestandardowe oraz Pojedynczy kolor.
 • Użyj kolorów z biblioteki: ta opcja jest włączona.

Dla wykresu liniowego ustawiono następujące właściwości w panelu właściwości po wybraniu opcji Wygląd > Kolory i legenda:

 • Kolory: ustawiono opcje Niestandardowe oraz Wielokolorowe.
 • Użyj kolorów z biblioteki: ta opcja jest włączona.

Kolorowanie według miary

Gdy wizualizacja jest kolorowana według miary, wówczas względem wartości w wykresie stosowane są gradienty albo klasy sekwencyjne bądź rozbieżne — na podstawie wartości wybranej miary. Wizualizacje mogą być kolorowane według miar w wizualizacji albo mogą być kolorowane za pomocą miar skojarzonych z wartościami w wizualizacji.

W tym przykładzie wykres słupkowy jest kolorowany według miary Revenue używanej w wizualizacji. Względem wartości na wykresie zastosowano gradient rozbieżny na podstawie wartości Revenue dla każdej wartości wymiaru.

Wykres słupkowy z kolorami według miar.

Na potrzeby tej wizualizacji ustawiono następujące właściwości w panelu właściwości po wybraniu opcji Wygląd > Kolory i legenda:

 • Kolory: ustawiono opcje Niestandardowe oraz Wg miar. Wybraną miarą jest Revenue.
 • Schemat kolorów: ustawiono opcję Gradient rozbieżny.
 • Odwróć kolory: ta opcja jest włączona.
 • Zakres: ustawiono opcję Autom.

Kolorowanie według wymiaru

Gdy wizualizacja jest kolorowana według wymiaru, do każdej wartości w wizualizacji przypisywany jest kolor na podstawie skojarzonej wartości z wymiaru kolorowania. W przypadku kolorowania według wymiaru kolory są stosowane automatycznie z domyślnej palety zawierającej od 12 do 100 kolorów.

Przykład 1:kolorowanie według wymiaru w wizualizacji

W tym przykładzie wykres liniowy jest kolorowany według wymiaru różnych przedstawicieli handlowych — z użyciem schematu obejmującego 100 kolorów. Każdego przedstawiciela handlowego reprezentuje w wizualizacji osobny kolor.

Wykres liniowy pokolorowany według wymiaru

Wykres liniowy z kolorami według wymiarów.

Na potrzeby tej wizualizacji ustawiono następujące właściwości w panelu właściwości po wybraniu opcji Wygląd > Kolory i legenda:

 • Kolory: ustawiono opcje Niestandardowe oraz Wg wymiarów. Wybrany jest wymiar Sales Rep Name.
 • Trwałe kolory: ta opcja jest włączona.
 • Schemat kolorów: ustawiono opcję 100 kolorów.

Przykład 2: kolorowanie według wymiaru spoza wizualizacji

W tym przykładzie wykres słupkowy jest kolorowany według wymiaru Region z użyciem schematu 12 kolorów. Słupek każdego przedstawiciela handlowego jest kolorowany według regionu, w którym przedstawiciel pracuje.

Wykres słupkowy z kolorami według wymiarów nieuwzględniony w wizualizacji.

Na potrzeby tej wizualizacji ustawiono następujące właściwości w panelu właściwości po wybraniu opcji Wygląd > Kolory i legenda:

 • Kolory: ustawiono opcje Niestandardowe oraz Wg wymiarów. Wybrany jest wymiar Region.
 • Trwałe kolory: ta opcja jest włączona.
 • Schemat kolorów: ustawiono opcję 12 kolorów.

Kolorowanie według wyrażenia

Za pomocą wyrażeń można ustawiać konkretne kolory, które będą pojawiać się z konkretnymi wartościami, dzięki czemu możliwe jest warunkowe kolorowanie wartości w wizualizacjach. Gdy wizualizacja jest kolorowana według wyrażenia, kolory i sposoby ich stosowania względem wartości można zdefiniować w wyrażeniu.

Przykład 1: kolorowanie według wyrażenia w tabeli

W tym przykładzie w wizualizacji tabeli użyto dwóch wyrażeń — jednego określającego kolor w tle, a drugiego kolor dla tekstu. Te wyrażenia stosują kolory warunkowe tła i tekstu względem wierszy, które zawierają 10 najlepszych i 10 najgorszych wartości miary Revenue.

Tabela z kolorami według wyrażeń.

Na potrzeby tej wizualizacji ustawiono następujące właściwości w panelu właściwości po wybraniu opcji Dane > Kolumny:

 • Wyrażenie koloru tła: if(Rank(Sum([Sales Quantity]*[Sales Price])) <= 10, 'honeydew', if(Rank(-Sum([Sales Quantity]*[Sales Price])) <= 10, 'mistyrose', ))
 • Wyrażenie koloru tekstu: if(Rank(Sum([Sales Quantity]*[Sales Price])) <= 10, 'green', if(Rank(-Sum([Sales Quantity]*[Sales Price])) <= 10, 'red', ))

Przykład 2: kolorowanie według wyrażenia w wykresie

W tym przykładzie w wykresie słupkowym używane są wyrażenia w celu przypisania konkretnych kolorów do różnych wartości w polu Customer.

Wykres słupkowy z kolorami według wyrażeń.

Na potrzeby tej wizualizacji ustawiono następujące właściwości w panelu właściwości po wybraniu opcji Wygląd > Kolory i legenda:

 • Kolory: ustawiono opcje Niestandardowe oraz Wg wyrażenia.
 • Wyrażenie: ustawiono if([Customer]= 'Fill It', rgb(100, 149, 227), if([Customer]= 'Hetrick Systems', rgb(100, 149, 200), if([Customer]= 'Icon', rgb(100, 149, 175), if([Customer]= 'J. S. Lee Associates', rgb(100, 149, 150), 'grey')))).
 • To wyrażenie jest kodem koloru: ta opcja jest włączona.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!