Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Instalowanie programu Qlik Sense Desktop

W tej sekcji opisano sposób instalacji na komputerze programu Qlik Sense Desktop.

Wymagania systemowe

Aby zainstalować i uruchomić program Qlik Sense Desktop, należy spełnić wymagania podane w tej sekcji.

Qlik Sense Wymagania programu Desktop
System operacyjny

Microsoft Windows 10 (tylko wersja 64-bitowa)

Microsoft Windows 11 (tylko wersja 64-bitowa)

Procesory

Intel Core 2 Duo lub nowszy (zalecany).

Obsługa Advanced Vector Extensions (AVX).

Pamięć

Co najmniej 4 GB (w zależności od ilości analizowanych danych może być wymagana większa ilość pamięci).

InformacjaProgram Qlik Sense korzysta z technologii analizy w pamięci (ang. in-memory analysis). Wymagania dotyczące pamięci są bezpośrednio związane ilością danych poddawanych analizie.
Miejsce na dysku Do zainstalowania programu wymagane jest łącznie 5.0 GB miejsca na dysku
Środowisko .NET

4.8 lub wersja wyższa

Zabezpieczenia Instalacja wymaga uprawnień lokalnego administratora.
Minimalna rozdzielczość ekranu
 • Desktopy, laptopy i tablety: 1024 x 768
 • Małe ekrany: 320 x 568
Obsługa przeglądarek
 • Microsoft Edge
 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox
Wskazówka

Domyślnie program Qlik Sense Desktop uruchamia się we własnym oknie. Można go jednak otworzyć także w oknie przeglądarki.

Więcej informacji w artykule Uruchamianie Qlik Sense Desktop.

OstrzeżeniePrzeglądarka Mozilla Firefox wymaga przyspieszenia sprzętowego, które nie jest obsługiwane w środowiskach wirtualnych.

Zawartość programu Qlik Sense Desktop

Elementy pulpitu i menu start

Po zainstalowaniu programu Qlik Sense Desktop zarówno na pulpicie, jak i w menu Start (Start > Wszystkie programy) dostępny będzie stosowny skrót:

 • Skrót do programu Qlik Sense Desktop

  Punktem początkowym uruchamiania programu Qlik Sense jest hub. Tam będą znajdować się wszystkie utworzone aplikacje programu Qlik Sense.

Lokalizacja instalacji programu Qlik Sense Desktop

Po zainstalowaniu programu Qlik Sense Desktop, program Qlik Sense Desktop zostanie zapisany w folderze Users\{user}\AppData\Local\Programs\Qlik.

Możesz też określić lokalizację instalacji, używając opcji Custom Installation (Instalacja niestandardowa).

Przykłady, aplikacje i dzienniki

Instalacja programu Qlik Sense Desktop obejmuje kilka plików przykładowych. Pliki te są instalowane w folderze Users\{user}\Documents\Qlik\Examples. Na przykład pliki zawierające przykłady kodów rozszerzeń są instalowane w podfolderze Extensions.

Instalacja programu Qlik Sense Desktop obejmuje również przykładowe aplikacje. Pliki te są instalowane w folderze Users\{user}\Documents\Qlik\Sense\Apps.

Po zainstalowaniu programu Qlik Sense Desktop pliki dziennika są zapisywane w folderze Users\{user}\Documents\Qlik\Sense\Log.

Pobieranie pliku konfiguracyjnego

Plik Qlik_Sense_Desktop_setup.exe można uzyskać z QlikWitryna pobierania. Plik taki należy zapisać w wybranym folderze komputera.

Więcej informacji zawiera temat Pobieranie plików instalacyjnych.

Instalowanie programu Qlik Sense Desktop

Możesz przeprowadzić instalację standardową, gdzie użyte zostaną domyślne lokalizacje instalacji i magazynu lub instalację niestandardową, w której możesz samodzielnie określić te lokalizacje.

Instalacja standardowa programu Qlik Sense Desktop

 1. Kliknij dwukrotnie plik Qlik_Sense_Desktop_setup.exe, aby rozpocząć instalację.

  Wyświetlone zostanie powitalne okno dialogowe.

 2. Aby przeprowadzić instalację standardową, kliknij przycisk Install (Zainstaluj).

  Wyświetlone zostanie okno dialogowe License agreement.

 3. Zapoznaj się z umową licencyjną, wybierz opcję I accept the license agreement (Akceptuję umowę licencyjną), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).

  WskazówkaMożesz także wydrukować umowę licencyjną na lokalnie zainstalowanej drukarce.
 4. Na ekranie Gotowe do instalacji opcjonalnie możesz wybrać polecenie utworzenia skrótu na pulpicie. Kliknij opcję Instaluj.
 5. W sekcji Pakiety rozszerzeń opcjonalnie możesz wybrać polecenie instalacji pakietów rozszerzeń. Następnie z listy rozszerzeń dostępnych dla Twojej instalacji programu Qlik Sense wybierz pakiety rozszerzeń, które chcesz zainstalować.
 6. Później zawsze można dodawać pakiety rozszerzeń i usuwać je z instalacji programu Qlik Sense. Zob.: Modyfikowanie instalacji pakietów rozszerzeń.

 7. Jeśli nie zamierzasz instalować pakietów rozszerzeń, wybierz opcję Instaluj. W przeciwnym wypadku wybierz przycisk Dalej.
 8. Jeśli instalujesz jakiekolwiek pakiety rozszerzeń, zaakceptuj warunki umowy licencyjnej na pakiet rozszerzeń. Następnie kliknij opcję Instaluj.
 9. Po zakończeniu instalacji wyświetlone zostanie okno Installation summary.

  Kliknij przycisk Finish (Zakończ), aby zamknąć okno Installation summary (Podsumowanie instalacji).

 10. Program Qlik Sense Desktop został zainstalowany na komputerze.

Instalacja niestandardowa programu Qlik Sense Desktop

 1. Dwukrotnie kliknij plik Qlik_Sense_Desktop_setup.exe, aby rozpocząć instalację.

  Wyświetlone zostanie powitalne okno dialogowe.

 2. Kliknij ikonę Custom Installation.

  Wyświetlone zostanie okno dialogowe License agreement.

 3. Zapoznaj się z umową licencyjną, zaznacz pole wyboru I accept the license agreement (Akceptuję umowę licencyjną), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).

  WskazówkaMożesz także wydrukować umowę licencyjną na lokalnie zainstalowanej drukarce.
 4. Podaj lub wybierz lokalizację, w której chcesz zainstalować program Qlik Sense Desktop, a następnie kliknij przycisk Next.

  InformacjaProgramu Qlik Sense Desktop nie można instalować w lokalizacjach, względem których wymagane są prawa administratora, na przykład C:\Program Files.
 5. Podaj lub wybierz lokalizację, w której program Qlik Sense Desktop ma przechowywać dane aplikacji, a następnie kliknij przycisk Next.
 6. Na ekranie Gotowe do instalacji opcjonalnie możesz wybrać polecenie utworzenia skrótu na pulpicie. Kliknij opcję Instaluj.
 7. W sekcji Pakiety rozszerzeń ekranu Gotowe do instalacji opcjonalnie możesz wybrać polecenie utworzenia skrótu na pulpicie. Następnie z listy rozszerzeń dostępnych dla Twojej instalacji programu Qlik Sense wybierz pakiety rozszerzeń, które chcesz zainstalować.
 8. Później zawsze można dodawać pakiety rozszerzeń i usuwać je z instalacji programu Qlik Sense. Zob.: Modyfikowanie instalacji pakietów rozszerzeń.

 9. Jeśli nie zamierzasz instalować pakietów rozszerzeń, wybierz opcję Instaluj. W przeciwnym wypadku wybierz przycisk Dalej.
 10. Jeśli instalujesz jakiekolwiek pakiety rozszerzeń, zaakceptuj warunki umowy licencyjnej na pakiet rozszerzeń. Następnie kliknij opcję Instaluj.
 11. Po zakończeniu instalacji wyświetlone zostanie okno Installation summary.

  Kliknij przycisk Finish (Zakończ), aby zamknąć okno Installation summary (Podsumowanie instalacji).

 12. Program Qlik Sense Desktop został pomyślnie zainstalowany na Twoim komputerze przy użyciu niestandardowych lokalizacji instalacji i magazynu.

InformacjaInstalacja w trybie dyskretnym Qlik Sense Desktop, patrz Instalacja Qlik Sense Desktop w trybie dyskretnym.

Aktualizowane programu Qlik Sense Desktop

Jeśli dostępna jest nowa wersja pliku konfiguracyjnego Qlik_Sense_Desktop_setup.exe, można zaktualizować zainstalowaną wersję programu Qlik Sense.

 1. Dwukrotnie kliknij plik Qlik_Sense_Desktop_setup.exe, aby rozpocząć instalację.

  Wyświetlone zostanie powitalne okno dialogowe.

 2. Kliknij ikonę UPGRADE.

  Wyświetlone zostanie okno dialogowe License agreement.

 3. Zapoznaj się z umową licencyjną, a następnie zaznacz pole wyboru I accept the license agreement (jeśli wyrażasz taką wolę) i kliknij przycisk Next.

  WskazówkaMożesz także wydrukować umowę licencyjną na lokalnie zainstalowanej drukarce.

  Wyświetlone zostanie okno dialogowe Ready to install.

 4. Kliknij przycisk Upgrade, aby rozpocząć instalację.

  Po zakończeniu instalacji wyświetlone zostanie okno Installation summary.

 5. Kliknij przycisk Finish, aby zamknąć okno Installation summary.
 6. Program Qlik Sense Desktop został zaktualizowany do nowej wersji.

InformacjaAktualizacja w trybie dyskretnym Qlik Sense Desktop, patrz Instalacja Qlik Sense Desktop w trybie dyskretnym.

Migracja aplikacji

Po aktualizacji Qlik Sense Desktop aplikacje muszą zostać przeniesione w celu zapewnienia zgodności. Przed migracją aplikacji w hubie nie są wyświetlane miniatury aplikacji.

Migracja jest dokonywana automatycznie po pierwszym uruchomieniu aplikacji po wykonaniu aktualizacji. Przed migracją aplikacji w folderze Users\{user}\Documents\Qlik\Sense\AppsBackup tworzona jest kopia zapasowa. Kopia zapasowa służy do otwarcia aplikacji w poprzedniej wersji programu Qlik Sense Desktop.

Porty programu Qlik Sense Desktop

Domyślnie program Qlik Sense Desktop korzysta z portu 4848.

Pamięć masowa programu Qlik Sense Desktop

W tej sekcji wskazano miejsca, w których przechowywane są aplikacje Qlik Sense po uruchomieniu programu Qlik Sense Desktop.

Domyślne miejsce przechowywania danych

Domyślnie program Qlik Sense przechowuje aplikacje w lokalnym systemie plików w folderze C:\Users\{user}\Documents\Qlik\Sense.

Format przenośny

Aplikacja Qlik Sense może być przechowywana w lokalnym systemie plików w zastrzeżonym formacie .qvf, który jest formatem przenośnym (może być używany na różnych platformach).

Konkretna aplikacja jest zapisywana pod nazwą <NazwaAplikacji>.qvf, gdzie <NazwaAplikacji> to nazwa aplikacji.

Modyfikowanie instalacji pakietów rozszerzeń

Pakiety rozszerzeń można w dowolnym momencie dodawać do instalacji programu Qlik Sense Desktop, a także usuwać z tej instalacji.

 1. W obszarze Panel sterowania otwórz obszar Programy i funkcje.
 2. Na liście programów kliknij dwukrotnie pakiet rozszerzeń, który chcesz zmodyfikować.
 3. Zostanie otwarty kreator instalacji pakietów rozszerzeń. Kliknij przycisk Dalej.
 4. Wybierz opcję Zmień.
 5. Na ekranie Instalacja niestandardowa kliknij ikonę pakietu, aby wybrać sposób modyfikacji instalacji pakietu:
  • Jeśli pakiet jest zainstalowany i chcesz go odinstalować, wybierz opcję Cała funkcja będzie niedostępna.
  • Jeśli pakiet nie jest zainstalowany, a chcesz go zainstalować, wybierz opcję Cała funkcja zostanie zainstalowana na lokalnym dysku twardym.

  Następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. Kliknij opcję Zmień.
 7. Kliknij opcję Zakończ, aby zamknąć kreatora instalacji pakietów rozszerzeń.

Naprawa programu Qlik Sense Desktop

Opcja Repair służy do przywracania wszystkich brakujących plików, skrótów i wartości w rejestrze.

 1. Aby naprawić instalację, otwórz Panel sterowania i wybierz polecenie Odinstaluj program. Następnie z listy programów wybierz program Qlik Sense Desktop i kliknij polecenie Zmień.

  Wyświetlone zostanie okno dialogowe Qlik Sense Desktop Setup maintenance.

  WskazówkaAby wykonać to działanie, można również dwukrotnie kliknąć plik Qlik_Sense_Desktop_setup.exe.
 2. Kliknij ikonę REPAIR.

  Wyświetlone zostanie okno dialogowe Ready to repair.

 3. Kliknij ikonę Repair.

  Rozpoczyna się proces naprawy i wyświetlony zostaje pasek postępu.

 4. Po zakończeniu procesu naprawy wyświetlone zostanie okno dialogowe Repair summary w celu potwierdzenia, że program Qlik Sense Desktop został naprawiony.

 5. Kliknij ikonę Finish.

Instalacja programu Qlik Sense Desktop została naprawiona.

InformacjaNaprawa w trybie dyskretnym Qlik Sense Desktop, patrz Instalacja Qlik Sense Desktop w trybie dyskretnym.

Odinstalowywanie programu Qlik Sense Desktop

 1. Aby rozpocząć odinstalowywanie programu Qlik Sense Desktop, otwórz Panel sterowania i wybierz polecenie Odinstaluj program. Następnie z listy programów wybierz program Qlik Sense Desktop i kliknij polecenie Odinstaluj.

  Wyświetlone zostanie okno dialogowe z pytaniem, czy na pewno odinstalować program Qlik Sense Desktop z komputera.

  WskazówkaAby odinstalować program Qlik Sense Desktop, można również dwukrotnie kliknąć plik Qlik_Sense_Desktop_setup.exe, a następnie wybrać z okna dialogowego polecenie Uninstall. W przypadku modyfikacji programu Qlik Sense Desktop trzeba użyć poprawnej wersji pliku konfiguracyjnego będącego tą samą wersją, która została użyta podczas instalacji programu Qlik Sense Desktop.
 2. Kliknij ikonę Uninstall.

  Rozpocznie się proces dezinstalacji i zostanie wyświetlony pasek postępu.

 3. Po zakończeniu procesu dezinstalacji wyświetlone zostanie okno dialogowe Uninstall summary w celu potwierdzenia, że program Qlik Sense Desktop został odinstalowany.

 4. Kliknij ikonę Finish.

Program Qlik Sense Desktop został odinstalowany.

InformacjaOdinstalowanie w trybie dyskretnym Qlik Sense Desktop, patrz Instalacja Qlik Sense Desktop w trybie dyskretnym.

Instalacja Qlik Sense Desktop w trybie dyskretnym

Podczas instalacji w trybie dyskretnym program Qlik Sense Desktop jest instalowany bez żadnych okien dialogowych. Oznacza to, że wszystkie funkcje, właściwości i wybory użytkownika muszą być znane przed rozpoczęciem instalacji w trybie dyskretnym. Wszystkie opcje konfiguracyjne, które są dostępne w interfejsie użytkownika instalatora, mogą być wykonywane w trybie cichym.

 1. Wybierz Start > Wszystkie programy > Akcesoria > Wiersz polecenia.

  Pojawi się okno Wiersz polecenia.

 2. W oknie Wiersz polecenia przejdź do folderu zawierającego plik Qlik_Sense_Desktop_setup.exe.

 3. Wpisz Qlik_Sense_Desktop_setup.exe, a następnie preferowaną składnię instalacji w trybie dyskretnym.

Składnia

Qlik_Sense_Desktop_setup.exe [-silent] [-uninstall] [-repair] {-log path\filename} {layout=path} {accepteula=1|0} {desktopshortcut=1|0} {installdir=path} {storagepath=path} {bundleinstall=dashboard|visualization}
Qlik_Sense_Desktop_setup.exe -?lub -h Otwiera ekranową pomoc w zakresie instalacji w trybie dyskretnym.

Polecenia

-silent (lub -s)   Konfiguracja poprzez wiersz poleceń bez interfejsu użytkownika (obowiązkowa).
-uninstall   Odinstalowanie produktu w trybie dyskretnym. Należy użyć polecenia -silent.
-repair   Naprawa produktu w trybie dyskretnym. Należy użyć polecenia -silent.
-log (lub -l) [nazwa pliku dziennika z podaniem ścieżki]

Katalog plików dziennika i nazwa pliku dziennika.

InformacjaUżytkownik musi mieć dostęp do tego katalogu.
-layout [folder docelowy]
Rozpakowanie plików (w tym plików .msi) do katalogu docelowego.
InformacjaTen argument nie powinien być łączony z innymi argumentami z wiersza polecenia.

Argumenty

Argumenty są oddzielone spacją i przedstawione w formie [Argument]="[Value]". Podwójne cudzysłowy mogą być normalnie pominięte, jednak mogą być potrzebne, na przykład gdy ścieżka zawiera spacje.

Wartości domyślne są takie same jak te używane w interfejsie konfiguracji.

accepteula 1|0

Akceptacja Umowy licencyjnej użytkownika Qlik (QULA).

OstrzeżenieTen argument jest obowiązkowy podczas instalacji lub aktualizacji. Aby instalacja przebiegła pomyślnie, należy zaakceptować QULA.
desktopshortcut 1|0 (domyślnie 1 w czystych instalacjach) Instalacja skrótów na pulpicie.
installdir [ścieżka do niestandardowego katalogu instalacyjnego] Określa katalog, jeśli domyślny katalog instalacyjny nie będzie używany. Domyślny katalog instalacyjny: %LocalAppData%\Programs.
storagepath [ścieżka do niestandardowego katalogu używanego dla aplikacji, dzienników, rozszerzeń] Określa ścieżkę do niestandardowego katalogu używanego dla aplikacji, dzienników, rozszerzeń. Należy podać parametr installdir. Domyślna ścieżka przechowywania: C:\Użytkownik\{user}\Dokumenty\Qlik\Sense.
bundleinstall dashboard,visualization

Zawiera pakiety pulpitu i wizualizacji.

Przykłady

Instalacja lub aktualizacja Qlik Sense Desktop

Poniższy przykład instaluje program Qlik Sense Desktop lub aktualizuje bieżącą konfigurację.

Qlik_Sense_Desktop_setup.exe -s accepteula=1

Instalacja Qlik Sense Desktop z pakietami obiektów

Poniższy przykład instaluje Qlik Sense Desktop łącznie z pakietami obiektów Dashboard i Visualization.

Qlik_Sense_Desktop_setup.exe -s accepteula=1 bundleinstall=dashboard,visualization

Instalacja programu Qlik Sense Desktop bez skrótów na pulpicie

Poniższy przykład instaluje program Qlik Sense Desktop bez skrótów na pulpicie. Dodatkowo dzienniki instalacji są tworzone w niestandardowym folderze.

Qlik_Sense_Desktop_setup.exe -s -l c:\mylogpath desktopshortcut=0 accepteula=1

Naprawa programu Qlik Sense Desktop

Poniższy przykład naprawia istniejącą instalację Qlik Sense Desktop.

Qlik_Sense_Desktop_setup.exe -s -repair

Odinstalowanie programu Qlik Sense Desktop

Poniższy przykład odinstalowuje program Qlik Sense Desktop.

Qlik_Sense_Desktop_setup.exe -s -uninstall

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!