Przeskocz do zawartości głównej

Kreator motywów

Aby uruchomić kreatora motywów, wybierz polecenie Kreator motywów z menu Narzędzia.

Podczas pierwszego uruchomienia otwarta zostanie strona początkowa zawierająca objaśnienia dotyczące przeznaczenia i podstawowych funkcji kreatora. Aby w przyszłości strona ta była pomijana, zaznacz pole wyboru Nie pokazuj ponownie tej strony. W celu kontynuowania kliknij przycisk Dalej.

Krok 1 — Wybierz plik motywu

Wybierz jedną z możliwości: utworzenie nowego motywu od podstaw, utworzenie nowego motywu na podstawie motywu istniejącego, zmodyfikowanie istniejącego motywu.

 • Nowy motyw: Wybierz tę opcję, aby utworzyć nowy motyw.
 • Szablon: Aby oprzeć nowy motyw na istniejącym, wybierz motyw bazowy z tego menu rozwijanego. Na tej liście będą wyświetlane wszystkie istniejące motywy znajdujące się w domyślnym folderze QlikView. Na dole listy znajduje się opcja Przeglądaj... do przeglądania plików motywów w innych lokalizacjach.
 • Modyfikuj istniejący motyw: Aby zmodyfikować istniejący motyw, wybierz tę opcję. Wybierz motyw z listy rozwijanej. Na tej liście będą wyświetlane wszystkie istniejące motywy znajdujące się w domyślnym folderze QlikView. Na dole listy znajduje się opcja Przeglądaj... do przeglądania plików motywów w innych lokalizacjach.

W celu kontynuowania kliknij przycisk Dalej. Podczas tworzenia nowego motywu zostanie wyświetlone okno dialogowe Zapisz jako.

Krok 2 — Selekcja źródła

Tworząc motyw, należy wykorzystać jedną lub więcej grup właściwości formatowania z istniejącego obiektu. Obiektem źródłowym może być dowolny obiekt arkusza, dowolny arkusz, a nawet sam dokument.

 • Źródło: Wybierz obiekt źródłowy z listy znajdującej się w polu rozwijanym. Lista rozwijana zawiera wykaz wszystkich dostępnych obiektów w dokumencie. Obiekt aktywny będzie wstępnie wybrany.
 • Grupy właściwości: Istnieją trzy główne grupy właściwości formatowania, które można wyodrębnić z obiektu układu i wstawić do motywu. W celu wyodrębnienia właściwości z obiektu układu do motywu zaznacz jedno lub więcej poniższych pól wyboru:
  • Dotyczące typu obiektu: Zaznacz to pole wyboru, aby wyodrębnić właściwości specyficzne dla typu obiektu z obiektu źródłowego w celu włączenia do motywu. Właściwości dotyczące typu obiektu to takie właściwości, które istnieją wyłącznie w danym typie obiektu, np. wykresy. Ten typ właściwości może być kopiowany jedynie do innych obiektów tego samego typu, co obiekt źródłowy.
  • Nagłówek i obramowanie: Zaznacz to pole wyboru, aby wyodrębnić właściwości nagłówka i obramowania z obiektu źródłowego w celu włączenia do motywu. Ten typ właściwości może być kopiowany jedynie do obiektów innych typów niż obiekt źródłowy.
  • Ustawienia drukarki: Zaznacz to pole wyboru, aby wyodrębnić właściwości ustawień drukarki z obiektu źródłowego w celu włączenia do motywu. Ten typ właściwości może być kopiowany jedynie do obiektów innych typów niż obiekt źródłowy. W kolejnych krokach kreatora będzie można wybrać konkretne właściwości do uwzględnienia ich w danym motywie lub wykluczenia ich z motywu, dla każdego z zaznaczonych powyżej typów właściwości.

W celu kontynuowania kliknij przycisk Dalej.

Krok 3 — Wybierz określone właściwości

W 3. kroku można dokonać bardziej szczegółowych wyborów odnośnie do właściwości przeznaczonych do wyodrębnienia z obiektu źródłowego i uwzględnienia w motywie. Ten krok kreatora zostanie powtórzony dla każdej z trzech głównych grup właściwości wybranych w kroku 2.

Każdy element na liście wskazuje pojedynczą właściwość lub grupę właściwości, która może zostać uwzględniona w danym motywie lub z niego wykluczona. Zaznacz elementy do uwzględnienia.

Kiedy jest modyfikowany istniejący motyw, elementy zaznaczone w momencie rozpoczynania tego kroku są tymi elementami, które są aktualnie uwzględnione w tym motywie. Zmiana dokonanych wyborów spowoduje, że wszystkie poprzednie ustawienia w danym motywie zostaną nadpisane.

Kiedy nowy motyw jest tworzony od podstaw, wówczas w momencie rozpoczynania tego kroku zaznaczone są te elementy, które zazwyczaj są odpowiednie do uwzględnienia w motywie ogólnego przeznaczenia.

W celu kontynuowania kliknij przycisk Dalej.

Krok 4 — Wstawianie właściwości do motywu

W czwartym kroku kreatora użytkownik decyduje, które sekcje i podsekcje motywu mają zostać zapisane w motywie wraz z wyodrębnionymi właściwościami obiektu. Występują tu trzy kolumny z polami wyboru, a każde z pól wyboru reprezentuje jedną podsekcję motywu. Na skutek wyborów dokonanych przez użytkownika w 2. i 3. kroku kreatora tylko część pól wyboru będzie miała możliwość zaznaczenia, natomiast pozostałe pola będą wyszarzone.

Te pola wyboru otoczone zielonymi ramkami wskazują podsekcje, które są aktualnie zdefiniowane w motywie (dotyczy to tylko modyfikacji istniejącego już motywu).

Kolumny z polami wyboru odpowiadają trzem polom wyboru występującym w kroku 2. W danej kolumnie można dokonywać zmian wyboru jedynie wówczas, gdy w kroku 2. zostało zaznaczone odpowiadające jej pole wyboru oraz gdy w kroku 3. dokonano odpowiednich wyborów.

Podsekcja dotycząca typu obiektu może zostać wybrana jedynie dla typu obiektu źródłowego wybranego w kroku 2. We wszystkich typach obiektów można wprowadzić ustawienia obramowania, nagłówka i drukarki.

W celu kontynuowania kliknij przycisk Dalej.

Krok 5 — Zapisz motyw

Istnieją dwa sposoby zapisania motywu jako domyślnego motywu dla nowych dokumentów lub obiektów.

 • Ustaw jako motyw domyślny dla tego dokumentu: Zaznacz to pole wyboru, aby używać tego motywu jako domyślnego w bieżącym dokumencie. Oznacza to, że motyw będzie stosowany do wszystkich nowo utworzonych arkuszy oraz obiektów arkusza w dokumencie. Wybrany motyw przeznaczony do użycia musi być zawsze dostępny z dysku. Istotne jest również, aby używany motyw był zdefiniowany dla wszystkich typów obiektów, jakie mogą pojawiać się w dokumencie QlikView. Motyw domyślny można ustawić w dowolnym momencie z poziomu strony Właściwości dokumentu: Prezentacja.
 • Ustaw jako motyw domyślny dla nowego dokumentu: Zaznacz to pole wyboru, aby używać tego motywu jako domyślnego dla nowych dokumentów. Oznacza to, że motyw będzie ustawiony jako motyw domyślny w nowo utworzonych dokumentach. Wybrany motyw przeznaczony do użycia musi być zawsze dostępny z dysku. Istotne jest również, aby używany motyw był zdefiniowany dla wszystkich typów obiektów, jakie mogą pojawiać się w dokumencie QlikView. Motyw domyślny dla Nowych dokumentów można ustawić w dowolnym momencie z poziomu strony Projekt w oknie dialogowym Preferencje użytkownika.

Kliknij opcję Zakończ, aby zapisać motyw i wrócić do układu.