Gå till huvudinnehåll

Guiden Skapa tema

Starta guiden för skapa tema genom att välja Guiden Skapa tema från menyn Verktyg.

Första gången visas en startsida som förklarar syftet med guiden och de moment som ingår. Du kan hoppa över startsidan i framtiden genom att kryssa för Visa inte den här sidan igen. Klicka på Nästa för att fortsätta.

Steg 1 - Välj temafil

Du kan välja mellan att skapa ett nytt tema från grunden, skapa ett nytt tema baserat på ett befintligt eller ändra ett befintligt tema.

 • Nytt tema: Välj detta alternativ för att skapa ett nytt tema.
 • Mall: Om du vill utgå från ett befintligt tema när du skapar det nya, väljer du det befintliga temat i denna listruta. Om du vill utgå från ett befintligt tema för att skapa ditt nya, väljer du det befintliga temat i denna listruta. Längst ner i listan finns alternativet Bläddra… för sökning efter temafiler på andra ställen.
 • Ändra befintligt tema: Välj detta alternativ för att ändra ett befintligt tema. Välj ett tema i listrutan. Om du vill utgå från ett befintligt tema för att skapa ditt nya, väljer du det befintliga temat i denna listruta. Längst ner i listan finns alternativet Bläddra… för sökning efter temafiler på andra ställen.

Klicka på Nästa för att fortsätta. Dialogen Spara som visas när du skapar ett nytt tema.

Steg 2 - Välj källobjekt

När du bygger ett tema kan du hämta en eller flera grupper av formateringsegenskaper från ett befintligt objekt. Källobjektet kan vara vilket arkobjekt eller ark som helst, eller till och med själva dokumentet.

 • Källa: Välj källobjekt från listrutan. Listrutan innehåller en lista över alla tillgängliga objekt i dokumentet. Det aktiva objektet är förvalt.
 • Egenskapsgrupper: Det finns tre huvudgrupper av formateringsegenskaper som kan extraheras från ett layout-objekt och infogas i ett tema. Markera en eller flera av kryssrutorna nedan för extraktion från källobjektet till temat:
  • Objekttypsspecifikt: Markera denna kryssruta för att extrahera de utskriftsinställningar som är specifika för källobjektet och inkludera dem i temat. Objektspecifika egenskaper är sådana egenskaper som endast finns i en viss objekttyp, t ex diagram. Den här sortens egenskaper kan endast kopieras till objekt med samma objekttyper som källobjektets.
  • Namnlist och kant: Markera denna kryssruta för att extrahera namnlist- och kantegenskaper från källobjektet och inkludera dem i temat. Den här sortens egenskaper kan kopieras till andra objekttyper än källobjektets.
  • Skrivarinställningar: Markera denna kryssruta för att extrahera utskriftsinställningar från källobjektet och inkludera dem i temat. Den här sortens egenskaper kan kopieras till andra objekttyper än källobjektets. För vart och ett av valen ovan kan du, i de steg som nu följer i guiden, välja specifika objektegenskaper som du vill inkludera i eller exkludera från temat.

Klicka på Nästa för att fortsätta.

Steg 3 - Ange specifika egenskaper

I steg 3 anger du på detaljnivå vilka egenskaper som ska extraheras från källobjektet och inkluderas i temat. Steget upprepas för var och en av de tre egenskapsgrupper du valt i steg 2.

Varje objekt på listan innebär en enskild egenskap, eller egenskapsgrupp, som kan inkluderas i eller exkluderas från temat. Markera de objekt som ska inkluderas.

När du gör ändringar i ett befintligt tema, är de förvalda egenskaperna i dialogen de samma som de som för närvarande ingår i temat. Genom att ändra val skrivs alla föregående inställningar för temat över.

När du skapar ett nytt tema från början, är de förvalda egenskaperna i dialogen sådana som normalt lämpar sig för att ingå i ett allmänt tema.

Klicka på Nästa för att fortsätta.

Steg 4 - Infoga egenskaper i temat

I guidens fjärde steg bestämmer du vilka avdelningar och underavdelningar av temat som ska användas i temat med de extraherade objektegenskaperna. Det finns tre kolumner med kryssrutor där varje kryssruta motsvarar en underavdelning av temat. Beroende på de val du gjort i steg 2 och 3 kommer bara vissa kryssrutor att vara valbara. Resten visas gråat (ej valbart).

Kryssrutor med grön ram motsvarar underavdelningar som för närvarande är definierade i temat (gäller endast när du gör ändringar i ett befintligt tema).

Kolumnerna med kryssrutor motsvarar de tre kryssrutorna i steg 2. Det går bara att göra val i en kolumn om motsvarande kryssruta valts i steg 2 och lämpliga val har gjorts i steg 3.

Den underavdelning som är specifik för objekttypen kan endast väljas för den typ av källobjekt som valts i steg 2. Inställningar för namnlist, kant och skrivare kan göras mellan objekttyper.

Klicka på Nästa för att fortsätta.

Steg 5 - Spara temat

Du kan spara temat som standardinställning för nya dokument eller objekt på två olika sätt.

 • Ange som standardtema för detta dokument: Markera kryssrutan för att använda temat som standardtema i det aktuella dokumentet. Det innebär att temat används på alla ark och arkobjekt som nyligen skapats i dokumentet. För att kunna användas måste temat alltid kunna nås från datorn. Det är även viktigt att temat har definierats för samtliga objekt som kan förekomma i ett QlikView-dokument. Standardteman kan anges när som helst på sidan Dokumentegenskaper: Sidan Presentation
 • Ange som standardtema för nya dokument: Markera kryssrutan för att använda temat som standardtema i nya dokument. Det innebär att temat används som standard i dokument som nyligen skapats från grunden. För att kunna användas måste temat alltid kunna nås från datorn. Det är även viktigt att temat har definierats för samtliga objekt som kan förekomma i ett QlikView-dokument. Man kan när som helst välja ett standardtema för nya dokument på sidan Design i dialogen Användarinställningar.

Klicka på Slutför för att spara temat och återgå till layouten.