Przeskocz do zawartości głównej

Pasek narzędzi Standard

The Standard Toolbar.

Standardowy pasek narzędzi QlikView zawiera przyciski dla najczęściej używanych funkcji. W celu włączania i wyłączania standardowego paska narzędzi należy wybrać opcję Pasek narzędzi Standard w obszarze Paski narzędzi w menu Widok. Rysunek powyżej i tekst poniżej dotyczą domyślnej zawartości standardowego paska narzędzi.

 • Nowy plik: Otwiera nowe okno programu QlikView, w którym można utworzyć nowy plik QlikView. Polecenie można też wywołać następującym skrótem klawiszowym: Ctrl+N.
 • Otwórz plik: Umożliwia otwarcie pliku lub pliku tabeli QlikView w nowym oknie QlikView. Otwarcie pliku tabeli powoduje automatyczne otwarcie kreatora plików. Polecenie można też wywołać następującym skrótem klawiszowym: Ctrl+O.
 • Odśwież: To polecenie jest dostępne tylko w przypadku dokumentów otwieranych na serwerze QlikView Server, gdy na serwerze dostępna jest nowsza wersja dokumentu. Wywołanie operacji odświeżania zapewnia dostęp do najnowszych danych z zachowaniem sesji wraz z selekcjami i stanem układu.
 • Zapisz: Zapisuje aktywny dokument jako plik. Domyślny format pliku jest ustawiony w obszarze Preferencje użytkownika.
 • Drukuj...: Kliknięcie narzędzia drukowania natychmiast inicjuje wydruk wybranego arkusza obiektu z domyślnymi ustawieniami drukarki, z pominięciem strony ogólnych właściwości drukowania. Jeśli nie wybrano żadnego obiektu dostępnego do drukowania, wówczas narzędzie będzie wyszarzone. Polecenie można też wywołać następującym skrótem klawiszowym: Ctrl+P.
 • Drukuj jako PDF: Otwiera okno dialogowe Drukuj ze wstępnie wybraną drukarką Microsoft Print to PDF. Po naciśnięciu przycisku Drukuj pojawia się monit z pytaniem o nazwę pliku dla wyjściowego pliku PDF. To polecenie jest dostępne tylko wtedy, gdy w systemie dostępna jest drukarka PDF.
 • Edytuj skrypt: Otwiera okno dialogowe Edytuj skrypt, w którym można pisać i wykonywać skrypty do otwierania baz danych i pobierania danych do QlikView. Polecenie można też wywołać następującym skrótem klawiszowym: Ctrl+E.
 • Przeładuj: Ponownie wykonuje bieżący skrypt i aktualizuje asocjacyjną bazę danych QlikView w celu uwzględnienia zmian w danych źródłowych, jakie wystąpiły od czasu poprzedniego wykonania. Czas ostatniego przeładowania jest pokazany jako znacznik czasu na pasku statusu.
 • Cofnij zmianę układu: Cofa ostatnią zmianę układu, np. przesuwanie, zmianę rozmiaru i usuwanie obiektów arkusza, a także zmiany właściwości obiektu arkusza. Usuwanie arkuszy, edytowanie właściwości arkuszy albo właściwości dokumentów również można cofać. QlikView obsługuje listę najnowszych zmian układu. Każde polecenie Cofnij zmianę układu powoduje wykonanie jednego kroku wstecz na liście. Niektóre operacje, np. Przeładuj i Zmniejsz dane, powodują opróżnienie buforu Cofnij/Wykonaj ponownie. Polecenie można też wywołać następującym skrótem klawiszowym: Ctrl+Z.
 • Ponownie wykonaj zmianę układu: Ponownie wykonuje ostatnią wycofaną akcję dotyczącą układu. Każde polecenie Ponownie wykonaj zmianę układu powoduje wykonanie jednego kroku do przodu, pod warunkiem że istnieją akcje cofnięte, które mogą zostać ponownie wykonane. Niektóre operacje, np. Przeładuj i Zmniejsz dane, powodują opróżnienie buforu Cofnij/Wykonaj ponownie. Polecenie można też wywołać następującym skrótem klawiszowym: Ctrl+Y.
 • Wyszukiwanie: Otwiera pole Wyszukiwanie dla obiektu aktywnego. Polecenie można też wywołać następującym skrótem klawiszowym: Ctrl+F.
 • Bieżące selekcje: Otwiera okno dialogowe Bieżące selekcje, w którym można zobaczyć aktywne selekcje. Polecenie można też wywołać następującym skrótem klawiszowym: Ctrl+O.
 • Kreator wykresów uproszczonych: Otwiera Kreatora wykresów uproszczonych, który umożliwia tworzenie wykresów w sposób szybki i łatwy, bez konieczności zajmowania się różnymi dostępnymi ustawieniami i opcjami.
 • Dodaj zakładkę: Otwiera okno dialogowe Dodaj zakładkę, w którym można edytować nazwę zakładki. Polecenie można też wywołać następującym skrótem klawiszowym: Ctrl+Shift+B.
 • Pokaż/ukryj notatki: Pokazuje lub ukrywa utworzone przez użytkownika notatki dołączone do obiektów arkusza.
 • Tematy pomocy: Otwiera pomoc QlikView.
 • Pomoc kontekstowa: Wyświetla konkretną pomoc dotyczącą wybranego obiektu, np. polecenia menu. Po kliknięciu tego przycisku należy przenieść znak zapytania do obiektu, na temat którego wymagana jest pomoc.