Przeskocz do zawartości głównej

Edytuj moduł

Makra i funkcje niestandardowe mogą być napisane w języku VBScript lub JScript przy użyciu okna dialogowego Edytuj moduł. Moduł jest zapisywany wraz z dokumentem.

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenie Eksportuj do pliku modułu w menu Plik pozwala na zapisanie skryptu jako pliku. Dostępna jest także opcja Drukuj, która umożliwia wydrukowanie skryptu.

Menu Edytuj zawiera kilka często stosowanych opcji: Cofnij, Wykonaj ponownie, Kopiuj, Wytnij, Wklej, Wyczyść, Wybierz wszystko i Znajdź/Zastąp. Opcja Wstaw plik pozwala na zaimportowanie wcześniej zapisanego pliku skryptu. Przy użyciu polecenia Komentarz można przekształcić dowolny wiersz tekstowy w skrypcie w komentarz. Cofnięcie przekształcenia umożliwia opcja Usuń oznaczenie komentarza.

Właściwości okna Edytuj moduł
Właściwość Opis
(Pole edycji makr) To duże pole edycji służy do wpisywania makr. Wszystkie makra powinny być pisane jako podprogramy między pasującą parą instrukcji sub .. end sub.
(Lista punktów wejścia) Po rozpoznaniu punktu wejścia przez silnik obsługi skryptów pojawi się on na liście w mniejszym polu tekstowym z lewej. Można także wybierać punkty wejścia z tej listy.
(Komunikat) W polu powyżej pola edycji makr wyświetlany jest bieżący stan wszystkich komunikatów o błędach.
Sprawdź Po napisaniu podprogramu należy sprawdzić i zatwierdzić jego składnię, naciskając ten przycisk.
Idź do Po wyróżnieniu punktu wejścia na liście punktów wejścia i kliknięciu przycisku Idź do użytkownik zostanie przeniesiony bezpośrednio do jego położenia w polu edycji makr.
Test Po wybraniu punktu wejścia można przetestować makro, klikając przycisk Test. Wszystkie błędy zostaną wyświetlone w polu Komunikat.
Silnik obsługi skryptów Można wybrać między VBScript i JScript.
Żądane zabezpieczenia modułu

Wybierając Tryb bezpieczny, osoba projektująca dokument wskazuje, że makra w tym dokumencie QlikView nie zawierają kodu, który może uzyskać dostęp do systemu lub aplikacji poza QlikView. W przypadku napotkania takiego kodu podczas wykonywania makra w dokumencie, który określono jako znajdujący się w Trybie bezpiecznym, wykonanie nie powiedzie się.

Wybierając tryb Dostęp do systemu, osoba projektująca dokument zapewnia, że użytkownik końcowy otrzyma monit podczas otwierania dokumentu, aby zatwierdzić dostęp do systemu (Zezwalaj na dostęp do systemu), wyłączyć wszystkie makra (Wyłącz makra) lub zezwalać tylko na makra bez dostępu do systemu (Tryb bezpieczny).

Bieżące zabezpieczenie lokalne Podczas otwierania dokumentu, który określono jako znajdujący się w trybie bezpiecznym, ale zawierającego potencjalnie „niebezpieczny” kod makra, użytkownik otrzyma monit (zob. Żądane zabezpieczenia modułu powyżej). Akcja użytkownika zostanie zapamiętana przez system, ale to ustawienie można zmienić później w tym menu. Poziom zabezpieczenia makra można ustawić na wartość W ogóle nie uruchamiaj, Tylko tryb bezpieczny lub Zezwalaj na dostęp do systemu.

Wewnętrzny interpreter makr

InformacjaPodano tu tylko bardzo pobieżne wprowadzenie do silnika obsługi skryptów QlikView. Dokładniejsze informacje na temat języka VBScript i JScript można znaleźć w specjalistycznym podręczniku.

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com