Przeskocz do zawartości głównej

Źródła danych obsługiwane przez Direct Discovery

QlikViewDirect Discovery może być używany w przypadku następujących źródeł danych (zarówno dla połączeń 32-bitowych, jak i 64-bitowych);

  • Źródła danych ODBC/OLEDB — obsługiwane są wszystkie źródła ODBC/OLEDB, w tym bazy danych SQL Server, Teradata i Oracle.
  • Niestandardowe konektory, które obsługują język SQL — konektor SAP SQL, niestandardowe konektory QVX dla magazynów danych zgodnych z SQL.

Obsługiwane są połączenia 32-bitowe oraz 64-bitowe.

SAP

W przypadku rozwiązań SAP, Direct Discovery obsługuje tylko konektor Qlik SAP SQL Connector i wymaga ustawienia następujących parametrów w ramach zmiennych SET:

SET DirectFieldColumnDelimiter=' '; SET DirectIdentifierQuoteChar=' ';  

Rozwiązania SAP korzystają z kodu OpenSQL, w którym kolumny są ograniczane spacjami, a nie przecinkami, dlatego powyższe instrukcje set powodują zastąpienie w celu uwzględnienia różnic między ANSI SQL i OpenSQL.

Google Big Query

Direct Discovery można używać z Google Big Query. Wymagane jest wówczas ustawienie następujących parametrów w zmiennych set:

SET DirectDistinctSupport=false; SET DirectIdentifierQuoteChar='[]'; SET DirectIdentifierQuoteStyle='big query'  

Google Big Query nie obsługuje SELECT DISTINCT ani cytowanych nazw kolumn/tabel i wykorzystuje konfigurację cytowania w formacie innym niż ANSI z użyciem '[ ]'.

MySQL oraz Microsoft Access

Direct Discovery można używać z programami MySQL i Microsoft Access, ale może być wymagane ustawienie w zmiennych set następujących parametrów ze względu na znaki cytowania używane w tych źródłach:

SET DirectIdentifierQuoteChar='``';

DB2, Oracle i PostgreSQL

Direct Discovery można używać z programami DB2, Oracle i PostgreSQL, ale może być wymagane ustawienie w zmiennych set następujących parametrów ze względu na znaki cytowania używane w tych źródłach:

SET DirectIdentifierQuoteChar='""';

Sybase oraz MS SQL Server

Direct Discovery można używać z programami Sybase i MS SQL Server, ale może być wymagane ustawienie w zmiennych set następujących parametrów ze względu na znaki cytowania używane w tych źródłach:

SET DirectIdentifierQuoteChar='[]';

Apache Hive

Direct Discovery można używać z rozwiązaniem Apache Hive, ale może być wymagane ustawienie w zmiennych set następujących parametrów ze względu na znaki cytowania używane w tych źródłach:

SET DirectIdentifierQuoteChar='';

Cloudera Impala

Direct Discovery można używać z rozwiązaniem Cloudera Impala, ale może być wymagane ustawienie w zmiennych set następujących parametrów ze względu na znaki cytowania używane w tych źródłach:

SET DirectIdentifierQuoteChar='[]';

Ten parametr jest wymagany w przypadku użycia konektora Cloudera Impala Connector w Qlik ODBC Connector Package. Jego użycie może nie być wymagane w przypadku używania ODBC za pośrednictwem DSN.