Przeskocz do zawartości głównej

Tabela prosta — AJAX/Webview

Tabela prosta — w odróżnieniu od tabeli przestawnej — nie może wyświetlać sum pośrednich ani służyć jako tabela krzyżowa. Z drugiej strony możliwe jest sortowanie dowolnej z jej kolumn, a każdy z jej wierszy zawiera jedną kombinację wymiar+wyrażenie.

Tabela prosta: Menu Obiekt

Menu obiektu można otworzyć jako menu kontekstowe po kliknięciu obiektu arkusza prawym przyciskiem myszy lub kliknięciu ikony Menu w nagłówku obiektu (jeśli jest wyświetlany).

Polecenia w tym menu mogą się różnić w przypadku używania widoku WebView z aplikacji QlikView lub otwierania dokumentu w przeglądarce internetowej. Menu zawiera następujące polecenia:

Właściwości menu Obiekt
Właściwość Opis
Właściwości...

Otwiera okno dialogowe Właściwości aktywnego obiektu arkusza.

Notatki

Umożliwia tworzenie i udostępnianie notatek dotyczących bieżącego obiektu.

Odłącz Tytuł wykresu jest dołączany z tekstem „(Odłączone)”, a selekcje dokonywane w dokumencie nie powodują aktualizacji wykresu (chociaż nadal możliwe są selekcje z wykresu). To polecenie jest dostępne tylko wówczas, gdy wykres jest dołączony. Utworzenie kopii wykresu i odłączenie jej umożliwia bezpośrednie porównywanie kopii oraz oryginału.
Dołącz Dołącza odłączony wykres. Wykres zostaje dynamicznie powiązany z danymi. To polecenie jest dostępne tylko wówczas, gdy wykres jest odłączony.
Wyczyść wszystkie selekcje

Czyści wszystkie bieżące selekcje w aktywnym obiekcie arkusza. Ten sam rezultat zapewnia kliknięcie ikony Eraser w nagłówku obiektu (jeśli jest widoczny).

Kopiuj

Kopiuje zaznaczone obiekty arkusza do schowka. Funkcja kopiuje jedynie obiekty arkusza, bez danych ani grafik.

Kopiuj wartość komórki do schowka

Kopiuje wartość zaznaczonej komórki do schowka.

Drukuj...

Otwiera wybrane obiekty arkusza w formacie tabelarycznym, w innym oknie przeglądarki. Ten sam rezultat zapewnia kliknięcie ikony Printer w nagłówku obiektu (jeśli jest widoczny).

Wyślij do pliku Excel

Eksportuje możliwe (w tym wybrane) wartości do programu Microsoft Excel, który jest automatycznie uruchamiany, jeśli nie został uruchomiony wcześniej. Wartości wyeksportowane pojawią się jako jedna kolumna w nowym arkuszu roboczym Excel. Ta funkcja działa, jeśli na komputerze zainstalowany jest program Microsoft Excel 2007 lub jego późniejsza wersja. Ten sam rezultat zapewnia kliknięcie ikony Spreadsheet w nagłówku obiektu (jeśli jest widoczny).

Eksportuj...

Otwiera okno dialogowe Zapisz jako, w którym można określić ścieżkę, nazwę pliku oraz typ pliku (tabeli) dla treści eksportowanych danych.

Szybka zmiana

Umożliwia zmianę typu bieżącego wykresu. Ten sam rezultat zapewnia kliknięcie ikony Fast forward w nagłówku obiektu (jeśli jest widoczny). Dostępne jedynie po włączeniu opcji Szybka zmiana typu na wykresie na karcie Nagłówek okna dialogowego Właściwości.

Minimalizuj

Powoduje przekształcenie obiektu do postaci ikony. Ten sam rezultat zapewnia kliknięcie ikony Minimize w nagłówku obiektu (jeśli jest widoczny). To polecenie jest dostępne tylko wówczas, gdy minimalizowanie jest dozwolone w oknie dialogowym Właściwości obiektu, na stronie Nagłówek.

Przywróć

Przywraca pierwotną wielkość i położenie obiektu, który został zminimalizowany lub zmaksymalizowany. Ten sam rezultat powoduje dwukrotne kliknięcie ikony obiektu zminimalizowanego albo kliknięcie ikony Restore w nagłówku (jeśli jest widoczny) obiektu zmaksymalizowanego. To polecenie jest dostępne tylko dla obiektów zminimalizowanych lub zmaksymalizowanych.

Maksymalizuj

Powiększa obiekt, który w rezultacie wypełnia cały arkusz. Ten sam rezultat zapewnia kliknięcie ikony Maximize w nagłówku obiektu (jeśli jest widoczny). To polecenie jest dostępne tylko wówczas, gdy maksymalizowanie jest dozwolone w oknie dialogowym Właściwości obiektu, na stronie Nagłówek.

Usuń

Usuwa wybrany obiekt z arkusza.

Właściwości tabeli prostej

Aby otworzyć okno dialogowe Właściwości, wybierz polecenie Właściwości z menu Obiekt . Jeśli polecenie Właściwości jest wyszarzone, może to oznaczać, że użytkownik nie ma uprawnień do modyfikowania właściwości.

Wymiary

Wybierz wymiary z listy rozwijanej. Aby dodać wymiar, kliknij ikonę Add. Wybierz wymiar w polu rozwijanym. Użyj ikony Move, aby przenosić elementy na liście. Ikona Remove usuwa elementy z listy. W celu uzyskania dodatkowych informacji kliknij przycisk Więcej...

Wymiar

 • Włączenie warunkowe: Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje dynamiczne ukrywanie lub wyświetlanie wymiaru w zależności od wartości wyrażenia warunkowego, które można wprowadzić po kliknięciu przycisku FX icon w poniższym oknie edycji.
 • Wymiar: Wyświetla aktualnie wybrany wymiar.
 • Etykieta: Etykieta wymiaru. Podaj nazwę, jaka ma być wyświetlana w wykresie. Jeśli nie zostanie podany żaden tekst, wówczas etykieta będzie automatycznie ustawiona na tekst wyrażenia.
  • Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij ikonę Function, aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.

 • Pomijaj wartości null: Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, pole wybrane w pozycji Użyte wymiary powyżej nie będzie wyświetlane w wykresie, jeśli jego wartość wynosi Null.
 • Pokaż wszystkie wartości: Zaznacz to pole, aby przedstawiać w wykresie wszystkie wartości pola wymiaru, w tym wartości wykluczone logicznie.
 • Wybór z listy rozwijanej: Jeśli zaznaczono to pole wyboru dla kolumny pola, w nagłówku kolumny po lewej stronie pojawi się ikona rozwijania. Kliknięcie tej ikony spowoduje otwarcie listy wartości przedstawiającej wszystkie wartości pola. Otwarta lista wartości będzie widoczna nad tabelą. Następnie możliwe jest dokonywanie selekcji i wyszukiwań w taki sam sposób, jakby pole było wierszem w polu wyboru wielokrotnego.
 • Pokaż kolumnę: Po zaznaczeniu tego pola wyboru kolumna będzie widoczna.
 • Warunkowe: Po zaznaczeniu tego pola wyboru kolumna będzie wyświetlona lub ukryta w zależności od wyrażenia warunkowego ocenianego każdorazowo podczas rysowania tabeli. Ta kolumna będzie ukryta tylko wtedy, gdy warunek zwróci wartość FALSE. Podaj wyrażenie warunkowe w polu poniżej. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij ikonę Function, aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.
 • Wyrównanie kolumny: Kliknij ikonę Engine, aby otworzyć wyskakujące okienko.
  • Wyskakujące okienko Wyrównanie kolumny:
   • Etykieta: Ustawia wyrównanie etykiety na wartość Z lewej, Środek lub Z prawej.
   • Dane (liczbowe): Ustawia wyrównanie etykiety poziomej na wartość Z lewej, Środek lub Z prawej.
   • Dane (tekstowe): Ustawia wyrównanie danych tekstowych na wartość Z lewej, Środek lub Z prawej.
 • Style wyrażeń atrybutów:
  • Kolor tła: Zdefiniuj wyrażenie atrybutu w celu określenia koloru tła komórki wymiaru. Użyte wyrażenie powinno zwracać poprawną reprezentację koloru (liczbę reprezentującą składowe RGB zgodnie z konwencją języka Visual Basic), co umożliwiają specjalne funkcje kolorów wykresu. Jeśli wynik wyrażenia nie jest poprawną reprezentacją koloru, zostanie wówczas użyty kolor czarny.
  • Kolor tekstu: Zdefiniuj wyrażenie atrybutu w celu określenia koloru tekstu komórki wymiaru. Użyte wyrażenie powinno zwracać poprawną reprezentację koloru (liczbę reprezentującą składowe RGB zgodnie z konwencją języka Visual Basic), co umożliwiają specjalne funkcje kolorów wykresu. Jeśli wynik wyrażenia nie jest poprawną reprezentacją koloru, zostanie wówczas użyty kolor czarny.
  • Format tekstu: Zdefiniuj wyrażenie atrybutu w celu określenia stylu czcionki tekstu w komórce tabeli dla każdej komórki wymiaru. Wyrażenie używane jako wyrażenie formatu tekstu powinno zwracać ciąg zawierający „<B>” dla pogrubienia tekstu, „<I>” dla kursywy i/lub „<U>” dla tekstu podkreślonego.

Sortuj

Tutaj można ustawić kolejność sortowania wartości w obiekcie arkusza. Niektóre opcje sortowania mogą być niedostępne dla niektórych obiektów arkusza.

Jeśli określono więcej niż jedną kolejność sortowania, sortowanie odbywa się w następującej kolejności: stan, wyrażenie, częstotliwość, wartość liczbowa, tekst, kolejność ładowania.

 • Sortowanie główne:
  • Wartość Y: Określa, czy wartości wymiaru mają być sortowane zgodnie z wartością liczbową osi Y. Ta opcja jest niedostępna dla wymiarów wyliczanych.
  • Częstotliwość: Sortuje wartości pola wg częstotliwości (liczba wystąpień w tabeli).
  • Wartość liczbowa: Sortuje wartości pola wg wartości liczbowych.
  • Tekst: Sortuje wartości pola wg kolejności alfabetycznej.
  • Kolejność ładowania : Sortuje wartości pola wg kolejności ładowania początkowego.
 • Sortowanie pomocnicze: Częstotliwość: Sortuje wartości pola wg częstotliwości (liczba wystąpień w tabeli).
  Wartość liczbowa: Sortuje wartości pola wg wartości liczbowych.
  Tekst: Sortuje wartości pola wg kolejności alfabetycznej.
  Kolejność ładowania : Sortuje wartości pola wg kolejności ładowania początkowego.
 • Sortuj wg wyrażenia: Sortuje wartości pola wg wprowadzonego wyrażenia.
  • Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij ikonę Function, aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.
 • Zachowaj wybrane na górze: Włącz, aby zachować wybrane na górze.

Ograniczenia

Ogranicz wartości wyświetlane przy użyciu pierwszego wyrażenia

Właściwości te umożliwiają określenie liczby wartości wymiaru wyświetlanych na wykresie, zgodnie z poniższymi ustawieniami.

 • Pokaż tylko:

   Wybierz tę opcję, aby wyświetlać określoną liczbę wartości: Pierwszych, Największych lub Najmniejszych. Ustawienie wartości 5 spowoduje wyświetlanie pięciu wartości. Jeśli dla wymiaru włączono opcję Pokaż inne, jedno z pięciu miejsc będzie zajęte przez segment Inne.

   • Opcja Pierwsze powoduje zwracanie wierszy zgodnie z ustawieniami na karcie Sortuj okna dialogowego właściwości. Jeśli wykres to tabela prosta, wiersze zostaną zwrócone według podstawowej kolejności sortowania w danej chwili. Innymi słowy, użytkownik może zmieniać sposób wyświetlania wartości poprzez dwukrotne kliknięcie dowolnego nagłówka kolumny i wskazanie tej kolumny jako podstawowego kryterium sortowania.
   • Opcja Największe zwraca wiersze w kolejności malejącej na podstawie pierwszego wyrażenia wykresu. W przypadku użycia w tabeli prostej wyświetlane wartości wymiaru pozostaną spójne podczas interaktywnego sortowania wyrażeń. Zmiana kolejności wyrażeń może powodować zmianę wartości wymiaru.
   • Opcja Najmniejsze zwraca wiersze w kolejności rosnącej na podstawie pierwszego wyrażenia wykresu. W przypadku użycia w tabeli prostej wyświetlane wartości wymiaru pozostaną spójne podczas interaktywnego sortowania wyrażeń. Zmiana kolejności wyrażeń może powodować zmianę wartości wymiaru.
   • Podaj liczbę wyświetlanych wartości.
  • Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij ikonę Function, aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.
  • Wybierz opcję Uwzględniaj wartości graniczne, aby uwzględnić wartość wymiaru zawierającą wartość porównania.
 • Pokaż tylko wartości, które są:
  • Wybierz tę opcję, aby wyświetlić wszystkie wartości wymiaru, które spełniają określony warunek dla tej opcji.
  • Wybierz, aby wyświetlać wartości na podstawie procentu sumy albo na podstawie dokładnej ilości.
  • Opcja względem sumy powoduje włączenie trybu względnego, który jest podobny do opcji Względne na karcie Wyrażenia okna dialogowego właściwości.
   • Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij ikonę Function, aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.
 • Pokaż tylko wartości, których wynik akumulacji wynosi:
  • Wybranie tej wartości powoduje skumulowanie wszystkich wierszy aż do wiersza bieżącego, a wynik jest porównywany z wartością ustawioną w opcji.
  • Opcja względem sumy powoduje włączenie trybu względnego, który jest podobny do opcji Względne na karcie Wyrażenia okna dialogowego właściwości, i porównuje wartości skumulowane (na podstawie wartości pierwszej, największej lub najmniejszej) z sumą ogólną.
  • Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij ikonę Function, aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.
 • Pokaż inne:
  • Włączenie tej opcji spowoduje wyświetlanie na wykresie segmentu Inne. Wszystkie wartości wymiarów niespełniające kryteriów porównania dla ograniczeń wyświetlania są grupowane w segment Inne. Jeśli po wybranym wymiarze występują inne wymiary, opcja Zwiń wymiary wewnętrzne określa, czy na wykresie będą wyświetlane poszczególne wartości dalszych (wewnętrznych) wymiarów. W polu Etykieta wprowadź nazwę, jaka ma być wyświetlana na wykresie. Jeśli nie zostanie podany żaden tekst, wówczas etykieta będzie automatycznie ustawiona na tekst wyrażenia.
  • Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij ikonę Function, aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.
  • Jeśli po wybranym wymiarze występują inne wymiary, opcja Zwiń wymiary wewnętrzne określa, czy na wykresie będą wyświetlane poszczególne wartości dalszych (wewnętrznych) wymiarów.
 • Pokaż sumę:
  • Włączenie tej opcji powoduje wyświetlanie na wykresie sumy dla wybranego wymiaru. Jest to inna suma niż suma wyrażenia, którą konfiguruje się na karcie Wyrażenia okna dialogowego właściwości. Etykieta: Podaj nazwę, jaka ma być wyświetlana w wykresie. Jeśli nie zostanie podany żaden tekst, wówczas etykieta będzie automatycznie ustawiona na tekst wyrażenia.
  • Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij ikonę Function, aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.
 • Użyj globalnego trybu grupowania: Ta opcja ma zastosowanie jedynie do wymiarów wewnętrznych. Po włączeniu tej opcji ograniczenia będą obliczane jedynie dla wybranego wymiaru. Wszystkie poprzednie wymiary zostaną zignorowane. Jeśli opcja jest wyłączona, ograniczenia są obliczane na podstawie wszystkich poprzednich wymiarów.

Wyrażenia

Wybierz wyrażenia z listy rozwijanej. Aby dodać wymiar, kliknij ikonę Add. Wybierz wyrażenie z rozwijanego menu. Użyj ikony Move, aby przenosić elementy na liście. Ikona Remove usuwa elementy z listy. W celu uzyskania dodatkowych informacji kliknij przycisk Więcej...

Wyrażenie

 • Włącz: Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje włączenie wybranego wyrażenia. Jeśli pole nie będzie zaznaczone, wyrażenie nie będzie w ogóle używane.
 • Warunkowe: Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje dynamiczne ukrywanie lub wyświetlanie wyrażenia w zależności od wartości wyrażenia warunkowego, które można wprowadzić po kliknięciu przycisku Function w poniższym oknie edycji.
 • Etykieta: Etykieta wyrażenia. Podaj nazwę, jaka ma być wyświetlana w wykresie. Jeśli nie zostanie podany żaden tekst, wówczas etykieta będzie automatycznie ustawiona na tekst wyrażenia.
 • Wyrażenie: Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij ikonę Function, aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie. Wyświetla aktualnie wybrane wyrażenie.
 • Komentarz: Wprowadź komentarz opisujący przeznaczenie i sposób działania wyrażenia. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij ikonę Function, aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.
 • Pokaż kolumnę: Po zaznaczeniu tego pola wyboru kolumna jest widoczna.
 • Warunkowe: Po zaznaczeniu tego pola wyboru kolumna będzie wyświetlona lub ukryta w zależności od wyrażenia warunkowego ocenianego każdorazowo podczas rysowania tabeli. Ta kolumna będzie ukryta tylko wtedy, gdy warunek zwróci wartość FALSE. Podaj wyrażenie warunkowe w polu poniżej. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij ikonę Function, aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.
 • Niewidoczne: Ukrywa wyrażenie.
 • Pokaż w procentach (względne): Wynik będzie na wykresie wyświetlany w procentach, a nie w wartościach bezwzględnych.
 • Reprezentacja:
 • Wybierz reprezentację na liście rozwijanej. W zależności od wybranej reprezentacji będą wyświetlane inne ustawienia.

  • Tekst: Brak innych ustawień
  • Grafika: Kliknij ikonę Engine, aby otworzyć wyskakujące okienko.
   • Wyskakujące okienko Ustawienia grafiki:
    • Rozciągnięcie grafiki:Bez rozciągania: Wyświetla grafikę bez rozciągania. Wyświetla grafikę bez rozciągania. Może to spowodować, że części grafiki będą niewidoczne lub zostanie wypełniona tylko część obiektu.
     Wypełnij: Grafika jest rozciągana w celu dopasowania do obszaru obiektu, bez zachowania proporcji oryginalnej grafiki.
     Zachowaj proporcje: Grafika jest maksymalnie rozciągana w celu wypełnienia obszaru obiektu, ale z zachowaniem proporcji.
     Wypełnij, zach. propor.: Grafika jest rozciągana w celu wypełnienia obszaru obiektu w obu kierunkach z zachowaniem proporcji.
     W razie braku grafiki ukryj tekst: Nie będzie wyświetlany tekst, gdy w aplikacji QlikView nie będzie możliwe zinterpretowanie wartości pola jako poprawnej referencji do grafiki.
    • Miernik: Ustawienia różnych alternatyw miernika:
     • Min. miernika: Określa minimalną wartość miernika. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij ikonę Function, aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.
     • Maks. miernika: Określa maksymalną wartość miernika. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij ikonę Function, aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.
    • Pole Wykres miniaturowy: Wybierz pole, dla którego wyrażenie będzie wykreślane. Kliknij ikonę Engine, aby otworzyć wyskakujące okienko.
    • Wyskakujące okienko Ustawienia trybu wykresu miniaturowego: Wyskakujące okienko Ustawienia trybu wykresu miniaturowego zawiera kilka ustawień, które można zmodyfikować.
    • Tryb: Ustaw tryb wykresu miniaturowego: wykres przebiegu w czasie, linie, kropki, słupki lub wąsy.
    • Kolor: Otwiera okno dialogowe Kolor, w którym można ustawić kolor kreślenia wykresu miniaturowego.
    • Kolor wartości maks.: Włącz to ustawienie i kliknij ikonę Caption color, aby otworzyć okno dialogowe Kolor. Można ustawić kolor wartości maksymalnej.
    • Kolor wartości min.: Włącz to ustawienie i kliknij ikonę Caption color, aby otworzyć okno dialogowe Kolor. Można ustawić kolor wartości minimalnej.

     Uwaga: Ustawienie dostępne jedynie w trybie Wykres przebiegu w czasie.
    • Kolor wartości początkowej: Włącz to ustawienie i kliknij ikonę Caption color, aby otworzyć okno dialogowe Kolor. Można ustawić kolor wartości początkowych.

     Uwaga: Ustawienie nie jest dostępne w przypadku słupków i wąsów.
    • Kolor wartości końcowej: Włącz to ustawienie i kliknij ikonę Caption color, aby otworzyć okno dialogowe Kolor. Można ustawić kolor wartości końcowych.

     Uwaga: Ustawienie nie jest dostępne w przypadku słupków i wąsów.
    • Wymuś 0: Ustala położenie dolnej krawędzi wykresu na punkcie zerowym osi.

     Uwaga: Opcja jest niedostępna w przypadku wąsów.
    • Udostępniona skala osi Y: Wymusza, aby wszystkie komórki w kolumnie używały tej samej skali y.
    • Łącze: Brak innych ustawień.
 • Wyrównanie kolumny: Kliknij ikonę Engine, aby otworzyć wyskakujące okienko.
  • Wyskakujące okienko Wyrównanie kolumny:Etykieta ustawia wyrównanie etykiety na wartość Z lewej, Środek lub Z prawej.
  • Dane (liczbowe): Ustawia wyrównanie etykiety poziomej na wartość Z lewej, Środek lub Z prawej.
  • Dane (tekstowe): Ustawia wyrównanie danych tekstowych na wartość Z lewej, Środek lub Z prawej.
 • Podpowiedzi wizualne: Kliknij ikonę Engine, aby otworzyć wyskakujące okienko.
  • Wyskakujące okienko Podpowiedzi wizualne:
   • Limit górny: Ustawienia kategorii górnego interwału wartości liczbowych. Wartość liczbowa, powyżej której zaczyna się górny interwał wartości liczbowych, jest umieszczona w polu edycji. Jeśli okno zostawiono puste, górny interwał nie jest określony.
   • Normalne: Ustawienia kategorii normalnego interwału wartości liczbowych. Ten interwał jest określony jako wszystkie wartości między limitami górnymi a limitami dolnymi. Domyślnie wszystkie wartości liczbowe mieszczą się w interwale normalnym.
   • Dolny limit: Ustawienia kategorii dolnego interwału wartości liczbowych. Wartość liczbowa, poniżej której zaczyna się dolny interwał wartości liczbowych, jest umieszczona w polu edycji. Jeśli okno zostawiono puste, dolny interwał nie jest określony.
 • Użyj sumy wyrażenia:
 • Zaznacz to pole wyboru, aby używać sumy wyrażenia. Kliknij ikonę , aby otworzyć wyskakujące okienko.
 • Akumulacja wyrażenia:
 • Zaznacz to pole, aby akumulować wyrażenia. Kliknij ikonę Engine, aby otworzyć wyskakujące okienko.

  • Wyskakujące okienko akumulacji: Wybierz jedną z opcji określających, czy wartości obiektu arkusza mają być akumulowane, czy też nie.
   • Akumulacja: W wykresie akumulowanym każda wartość Y jest dodawana do wartości Y kolejnej wartości X.
   • Bez akumulacji: Wartości na osi Y wybranego wyrażenia wykresu nie będą akumulowane.
   • Pełna akumulacja: Każda wartość na osi Y akumuluje wszystkie poprzednie wartości wyrażenia na osi Y. Pełna akumulacja nie działa, gdy włączone są kratki wykresu.
   • Kroki akumulacji: Wprowadź liczbę w polu lub przeciągnij suwak, aby ustawić liczbę wartości na osi Y w akumulowanym wyrażeniu.
 • Style wyrażeń atrybutów:
  • Kolor tła: Zdefiniuj wyrażenie atrybutu w celu określenia koloru tła komórki wymiaru. Użyte wyrażenie powinno zwracać poprawną reprezentację koloru (liczbę reprezentującą składowe RGB zgodnie z konwencją języka Visual Basic), co umożliwiają specjalne funkcje kolorów wykresu. Jeśli wynik wyrażenia nie jest poprawną reprezentacją koloru, zostanie wówczas użyty kolor czarny.
  • Kolor tekstu: Zdefiniuj wyrażenie atrybutu w celu określenia koloru tekstu komórki wymiaru. Użyte wyrażenie powinno zwracać poprawną reprezentację koloru (liczbę reprezentującą składowe RGB zgodnie z konwencją języka Visual Basic), co umożliwiają specjalne funkcje kolorów wykresu. Jeśli wynik wyrażenia nie jest poprawną reprezentacją koloru, zostanie wówczas użyty kolor czarny.
  • Format tekstu: Zdefiniuj wyrażenie atrybutu w celu określenia stylu czcionki tekstu w komórce tabeli dla każdej komórki wymiaru. Wyrażenie używane jako wyrażenie formatu tekstu powinno zwracać ciąg zawierający „<B>” dla pogrubienia tekstu, „<I>” dla kursywy i/lub „<U>” dla tekstu podkreślonego.

Sortuj

Ustawia kolejność sortowania wartości w obiekcie arkusza. Niektóre opcje sortowania mogą być niedostępne dla wszystkich obiektów arkusza.
Jeśli określono więcej niż jedną kolejność sortowania, sortowanie odbywa się w następującej kolejności: stan, wyrażenie, częstotliwość, wartość liczbowa, tekst, kolejność ładowania. Stan dotyczy stanu logicznego (wybrane, opcjonalne lub wykluczone).

 • Sortowanie główne:
  • Wartość Y: Określa, czy wartości wymiaru mają być sortowane zgodnie z wartością liczbową osi Y. Ta opcja jest niedostępna dla wymiarów wyliczanych.
  • Częstotliwość: Sortuje wartości pola wg częstotliwości (liczba wystąpień w tabeli).
  • Wartość liczbowa: Sortuje wartości pola wg wartości liczbowych.
  • Tekst: Sortuje wartości pola wg kolejności alfabetycznej.
  • Kolejność ładowania : Sortuje wartości pola wg kolejności ładowania początkowego.
 • Sortowanie pomocnicze: Częstotliwość: Sortuje wartości pola wg częstotliwości (liczba wystąpień w tabeli).
  Wartość liczbowa: Sortuje wartości pola wg wartości liczbowych.
  Tekst: Sortuje wartości pola wg kolejności alfabetycznej.
  Kolejność ładowania : Sortuje wartości pola wg kolejności ładowania początkowego.
 • Sortuj wg wyrażenia:

Właściwości tabeli prostej: Prezentacja

W tej sekcji opisano właściwości Tabeli prostej.

Zezwalaj na sortowanie interaktywne

Usunięcie selekcji tego pola wyboru wyłączy polecenie Sortuj w menu obiektu.

Maks. liczba

Podaj liczbę lub przeciągnij suwak, aby ustawić maksymalną liczbę wierszy do wyświetlenia. Wiersze z wyświetlonymi sumami nie są liczone; jednakże sumy w dalszym ciągu będą obliczane przy użyciu wszystkich wierszy tabeli.

Pomiń wiersz nagłówka

Po zaznaczeniu tego pola wyboru tabela będzie wyświetlana bez wiersza nagłówka (etykiety).

Wskaźniki sortowania

Po zaznaczeniu tego pola wyboru w nagłówku kolumny (na górze kolejności sortowania bieżącej kolumny) będzie wyświetlana ikona wskaźnika sortowania (strzałka). Kierunek ikony wskazuje, czy kolumna jest sortowana rosnąco czy malejąco.

Wskaźniki selekcji

Wyświetla wskaźniki selekcji (sygnały) w kolumnach tabeli zawierającej pola z selekcjami.

Pozycja sumy

Ustawienia dotyczące wyświetlania sum w tabeli prostej.

Zezwalaj na przenoszenie kolumny

Usuń selekcję tego pola wyboru, aby wyłączyć przenoszenie kolumn.

Kolor tła

Ustawia kolor tła (pełny lub gradientowy). Kliknij ikonę Caption color, aby wybrać kolor.

Grafika tła

Ustawia grafikę jako tło. W celu przeglądania w poszukiwaniu grafiki kliknij ikonę Add image. Kliknij ikonę Settings, aby otworzyć wyskakujące okienko Grafika.

Wyskakujące okienko Grafika

 • Bez rozciągania: Wyświetla grafikę bez rozciągania. Wyświetla grafikę bez rozciągania. Może to spowodować, że części grafiki będą niewidoczne lub zostanie wypełniona tylko część obiektu.
 • Wypełnij: Grafika jest rozciągana w celu dopasowania do obszaru obiektu, bez zachowania proporcji oryginalnej grafiki.
 • Zachowaj proporcje: Grafika jest maksymalnie rozciągana w celu wypełnienia obszaru obiektu, ale z zachowaniem proporcji.
 • Wypełnij, zach. propor.: Grafika jest rozciągana w celu wypełnienia obszaru obiektu w obu kierunkach z zachowaniem proporcji.
 • Poziomo: Wyrównanie Z lewej, Środek lub Z prawej.
 • Pionowo: Wyrównanie Góra, Środek lub Dół.
 • Przezroczystość: Ustaw poziom przezroczystości poprzez wprowadzenie wartości lub przeciągnięcie suwaka. Przy 100% tło będzie całkowicie przezroczyste.

Więcej.../Mniej...

Kliknij ten przycisk, aby rozwinąć/zwinąć sekcję rozwijaną, która zawiera dodatkowe karty.

Ogólne

 • Styl: Wybierz odpowiedni styl z listy rozwijanej.
 • Paski co: Określ, czy cieniowane paski powinny być wyświetlane i jak długie powinny być interwały w wierszach.
 • Obramowania komórki: Kliknij ikonę Engine, aby otworzyć wyskakujące okienko.
  • Okienko wyskakujące Ustawienia obramowania komórki:
   • Pionowe obramowania komórek wymiaru: Po usunięciu selekcji tego pola wyboru wszystkie pionowe obramowania komórek w komórkach wymiarów bieżącego stylu zostaną usunięte.
   • Pionowe obramowania komórek wyrażenia: Po usunięciu selekcji tego pola wyboru wszystkie pionowe obramowania komórek w komórkach wyrażeń bieżącego stylu zostaną usunięte.
   • Obramowanie nad odstępem: Po zaznaczeniu tego pola wyboru wiersze odstępu wyrażenia będą poprzedzone takimi samymi obramowaniami poziomymi jak te poniżej. Po zaznaczeniu tego pola wyboru wiersze odstępu wyrażenia będą poprzedzone takimi samymi obramowaniami poziomymi jak te poniżej. Ponadto wszystkie obramowania poziome w obszarze odstępu zostaną usunięte.
 • Pomijaj wartości zerowe: Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, wówczas w obliczeniu zostaną pominięte wszystkie kombinacje pól wymiaru (pochodzące ze wszystkich wyrażeń), które zwracają zero lub Null. Ta opcja jest wybrana domyślnie.
 • Pomiń brakujące: Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, wówczas w obliczeniu zostaną pominięte wszystkie kombinacje pól wymiaru powiązane tylko z wartościami NULL we wszystkich polach i we wszystkich wyrażeniach. Ta opcja jest wybrana domyślnie. Wyłączenie tej opcji może być użyteczne tylko w specjalnych przypadkach, np. jeśli wymagane jest zliczanie wartości Null w wykresie.
 • Etykieta pozioma: Zaznacz to pole wyboru, aby wyświetlać tabelę prostą transponowaną o 90 stopni, tak aby etykiety z lewej kolumny i każdy wiersz tabeli stały się kolumną danych. Możliwe, że niektóre klienty nie obsługują tego ustawienia.
 • Pionowe etykiety: Wyświetla tytuły kolumn w pionie.
 • Symbol NULL: Symbol wprowadzony tutaj będzie używany do wyświetlania wartości NULL w tabeli.
 • Symbol brakującego: Symbol wprowadzony tutaj będzie używany w celu wyświetlania wartości brakujących w tabeli.
 • Zawijaj nagłówek: Zawartość nagłówka zostanie zawinięta w dwóch liniach lub większej liczbie linii.
 • Zawijaj tekst w komórce: Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, wówczas zawartość komórek danych zostanie zawinięta w dwóch liniach lub większej liczbie linii.
 • Warunki obliczenia: Podane tutaj wyrażenie ustawia warunek, który musi zostać spełniony w celu wyliczenia wykresu. Jeśli warunek nie jest spełniony, w wykresie będzie wyświetlany tekst „Warunek obliczenia niespełniony”. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij ikonę Function, aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.

Style

 • Czcionka: W celu ustawienia typu czcionki kliknij ikonę Font.
 • Czcionka nagłówka: W celu ustawienia typu czcionki nagłówka kliknij ikonę Font.
 • Nagłówek aktywny: W celu ustawienia koloru tła dla aktywnego nagłówka kliknij ikonę Caption color. W celu ustawienia koloru tekstu kliknij ikonę Font color.
 • Nagłówek nieaktywny: W celu ustawienia koloru tła dla nieaktywnego nagłówka kliknij ikonę Caption color. W celu ustawienia koloru tekstu kliknij ikonę Font color.
 • Użyj obramowania: Zaznacz to pole wyboru, aby używać obramowania wokół obiektu arkusza. Kliknij ikonę , aby ustawić kolor obramowania.
 • Szerokość obramowania: Podaj wartość lub przeciągnij suwak, aby ustawić szerokość obramowania. Szerokość jest określona w pikselach.
 • Zaokrąglone rogi: Kliknij ikonę Settings, aby otworzyć wyskakujące okienko Zaokrąglone rogi.
  Uwaga:

  Opcja Zaokrąglone rogi jest dostępna jedynie w przypadku wybrania opcji Zaawansowane Tryb określania stylu na karcie Właściwości dokumentu: Ogólne.

  • Wyskakujące okienko Zaokrąglone rogi: Wybierz dla narożników zaokrąglenie Stałe lub Względne, a także określ narożniki, których będzie to dotyczyło. Wybierz także Zaokrąglenie. W tym celu podaj odpowiednią wartość. 
 • Szerokość paska przewijania: Podaj wartość lub przeciągnij suwak, aby ustawić szerokość paska przewijania. Ta kontrolka wpływa zarówno na szerokość, jak i na względny rozmiar symboli paska przewijania.

Właściwości tabeli prostej: Nagłówek

W tej sekcji opisano właściwości Tabeli prostej.

 • Etykieta: Do pola tekstowego można wprowadzić tytuł, który będzie wyświetlany jako nagłówek obiektu arkusza. Jeśli wartość w polu Etykieta nie zostanie ustawiona, używana będzie nazwa pola (o ile opcja Pokaż nagłówek jest zaznaczona).

 • Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana.

  Kliknij ikonę Function, aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.

 • Pokaż nagłówek: Zaznaczenie tej opcji spowoduje rysowanie nagłówka u góry obiektu arkusza. Listy wartości i inne obiekty grupowe będą mieć tę opcję domyślnie włączoną, w przeciwieństwie do przycisków, obiektów tekstu i obiektów linii/strzałki.

 • Wyrównanie nagłówka: może mieć ustawienia Z lewej, Środek lub Z prawej.

 • Nagłówek o wielu wierszach (zawijanie wyrazów): Jeśli ta opcja jest zaznaczona, tekst będzie wyświetlany w wielu wierszach.

 • Liczba wierszy: Jeśli włączono wielowierszowy nagłówek, określ liczbę wierszy w polu wejściowym lub przeciągnij suwak na żądaną liczbę.

 • Wyrównanie nagłówka: może mieć ustawienia Góra, Środek lub Dół.

Więcej.../Mniej...

W tej sekcji opisano właściwości Więcej.../Mniej....

Ikony w nagłówku

 • Menu: Otwiera menu obiektu.
 • Wyczyść: Czyści wszystkie bieżące selekcje w aktywnym obiekcie arkusza.
 • Drukuj: Otwiera wybrane obiekty arkusza w formacie tabelarycznym, w innym oknie przeglądarki. Możliwe, że niektóre klienty nie obsługują tego ustawienia.
 • Kopiuj dane: Kopiuje wartości pola w obiekcie arkusza. Możliwe, że niektóre klienty nie obsługują tego ustawienia.
 • Kopiuj grafikę do schowka: Kopiuje obiekt arkusza jako grafikę do Schowka. Możliwe, że niektóre klienty nie obsługują tego ustawienia.
 • Wyślij do pliku Excel: Eksportuje możliwe (w tym wybrane) wartości do programu Microsoft Excel, który jest automatycznie uruchamiany, jeśli nie został uruchomiony wcześniej. Wartości wyeksportowane pojawią się jako jedna kolumna w nowym arkuszu roboczym Excel. Ta funkcja działa, jeśli na komputerze zainstalowany jest program Microsoft Excel 2007 lub jego późniejsza wersja. Możliwe, że niektóre klienty nie obsługują tego ustawienia.
 • Zezwalaj na minimalizowanie: Po zaznaczeniu tej opcji w nagłówku okna obiektu arkusza zostanie wyświetlona ikona minimalizacji, która umożliwia zminimalizowanie obiektu. Ponadto pozwoli to na minimalizowanie obiektu poprzez dwukrotne kliknięcie nagłówka.
 • Autom. minimalizacja: Ta opcja jest dostępna, jeśli zaznaczono opcję Zezwalaj na minimalizowanie. Jeśli zaznaczono opcję Autom. minimalizacja dla kilku obiektów arkusza na tym samym arkuszu, wówczas w dowolnym momencie możliwe będzie automatyczne zminimalizowanie wszystkich arkuszy oprócz jednego. Jest to użyteczne np. w celu naprzemiennego wyświetlania kilku wykresów w tym samym obszarze arkusza.
 • Zezwalaj na minimalizowanie: Po zaznaczeniu tej opcji w nagłówku okna obiektu arkusza zostanie wyświetlona ikona maksymalizacji, która umożliwia zmaksymalizowanie obiektu. Ponadto pozwoli to na maksymalizowanie obiektu poprzez dwukrotne kliknięcie nagłówka. Jeśli zaznaczono obydwie opcje, Zezwalaj na minimalizowanie i Zezwalaj na maksymalizowanie, wówczas dwukrotne kliknięcie spowoduje minimalizację obiektu.
 • Tekst pomocy: Tutaj można wprowadzić tekst pomocy, który będzie wyświetlany w wyskakującym okienku. Ta opcja jest niedostępna na poziomie dokumentu. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij ikonę Function, aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.
  Możliwe jest na przykład wprowadzenie opisu obiektu arkusza. Do nagłówka okna obiektu zostanie dodana ikona pomocy. Tekst będzie wyświetlany w wyskakującym okienku, które będzie widoczne, gdy nad ikoną zostanie umieszczony wskaźnik myszy.
 • Szybka zmiana typu: Można tu włączyć przełączanie między typami wykresów. Niedostępne dla wszystkich obiektów. Kliknij ikonę Settings, aby otworzyć wyskakujące okienko.
 • Wyskakujące okienko Szybkie ustawienia typu: Zaznacz pola dla typów wykresów, które zamierzasz przełączać przy użyciu szybkiej zmiany typu.

Właściwości tabeli prostej: Opcje

Opcje

Niektóre opcje mogą być niedostępne dla wszystkich obiektów.

 • Tylko do odczytu: Ustawia wykres jako dostępny tylko do odczytu, co uniemożliwia dokonywanie selekcji poprzez klikanie lub malowanie myszą na wykresie.
 • Zezwalaj na przenoszenie/zmianę rozmiaru: Usunięcie zaznaczenia tej opcji uniemożliwi przenoszenie obiektu arkusza i zmianę jego rozmiaru.
 • Zezwalaj na kopiowanie/klonowanie: Usunięcie zaznaczenia tej opcji uniemożliwi tworzenie kopii obiektu arkusza. Niektóre klienty mogą nie obsługiwać tego ustawienia.
 • Określaj rozmiar obiektu do danych: Jeśli w wyniku dokonanych selekcji tabela stanie się mniejsza od przydzielonego rozmiaru obiektu arkusza, zwykłym zachowaniem aplikacji QlikView jest zmniejszenie obramowania wokół takiego obiektu tabeli. Usunięcie zaznaczenia tego pola wyboru spowoduje wyłączenie automatycznego dostosowywania rozmiaru i spowoduje pozostawianie pustego miejsca.
 • Zezwalaj na wyświetlanie informacji w nagłówku: Jeśli użyto funkcji Info i z wartością pola są powiązane informacje, w nagłówku okna będzie wyświetlana ikona informacji. Jeśli nie jest pożądane wyświetlanie ikony informacji w nagłówku, można usunąć zaznaczenie tej opcji. Dostępne jedynie w przypadku listy wartości, pola statystyk, obiektu Multi Box i pola wprowadzania.
 • Zachowaj pozycję przewijania: Po zaznaczeniu tego pola wyboru i jego odpowiednika w oknie dialogowym Preferencje użytkownika, Obiekty aplikacja QlikView będzie zachowywać pozycję przewijania w pionie po dokonaniu selekcji w obiekcie tabeli.
 • Użyj warunku pokazywania: Obiekt arkusza będzie wyświetlany lub ukryty w zależności od wyniku wyrażenia warunkowego, który jest obliczany na nowo na przykład przy każdej zmianie selekcji. Ten obiekt arkusza będzie ukryty tylko wtedy, gdy warunek zwróci wartość false. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij ikonę Function, aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.
 • Normalne: Określ pozycję obiektu, ustawiając marginesy Lewy i Prawy oraz Szerokość i Wysokość obiektu.
 • Zminimalizowane: Określ pozycję zminimalizowanego obiektu arkusza, ustawiając marginesy Lewy i Prawy oraz Szerokość i Wysokość zminimalizowanego obiektu.
 • Więcej.../Mniej...: Dostępne są następujące opcje:
  • Właściciel: Domena i ID użytkownika właściciela
  • Udostępnij obiekt: Włącz, aby udostępniać obiekty innym użytkownikom. Włączenie tej opcji aktywuje poniższe ustawienia.
  • Udostępnij: Wybierz opcję Udostępnij wszystkim lub Udostępnij według nazwy użytkownika.
  • Użytkownicy (Domena\ID użytkownika): Wybranie opcji Udostępnij według nazwy użytkownika spowoduje wyświetlenie listy z dodanymi użytkownikami.

   Aby dodać użytkownika, kliknij ikonę Add, aby dodać wiersz. Wybierz wiersz, aby go odblokować i edytować informacje użytkownika. Aby usuwać użytkowników, kliknij ikonę Remove obok każdego usuwanego użytkownika.