Gå till huvudinnehåll Skip to complementary content

Lådagramegenskaper

Du öppnar egenskapspanelen för en visualisering genom att klicka på Edit Redigera ark i verktygsfältet och sedan klicka på den visualisering som du vill redigera.

Om egenskapspanelen är dold öppnar du den genom att klicka på open right panel Visa egenskaper längst ned till höger.

Anteckning om informationOm visualiseringen är märkt med Linked Object i det övre högra hörnet är den länkad till ett originalobjekt. Det går inte att redigera en länkad visualisering, men du kan redigera originalobjektet. Du kan även koppla bort visualiseringen för att göra det möjligt att redigera den.
Anteckning om informationEn del av inställningarna i egenskapspanelen är enbart tillgängliga under vissa omständigheter, exempelvis när du använder fler än en dimension eller fler än ett mått, eller när du väljer ett alternativ som gör andra alternativ tillgängliga.

Data

Klicka på Lägg till om du vill lägga till en dimension eller ett mått.

Dimensioner

På fliken Data klickar du på Lägg till under Dimensioner för att öppna en lista över tillgängliga Dimensioner och Fält. Välj den dimension eller det fält som du vill använda.

Du kan även klicka på Expression för att skapa en dimension i uttrycksredigeraren. För att kunna redigera en dimension som är länkad till ett original måste du först koppla bort dimensionen. Ett annat sätt att skapa en dimension är att skriva uttrycket direkt i textrutan. Uttryck som läggs till på det här sättet måste börja med likhetstecken (=). Här är ett exempel med en beräknad dimension:

=If (Week < 14, Week, 'Sales')

Om Lägg till är nedtonat kan du inte lägga till fler dimensioner.

Det går inte att sätta begränsningar på ett lådagrams inre dimension.

 • <Dimension name>: Klicka på dimensionsnamnet för att öppna dimensionsinställningarna.

  Om du vill ta bort dimensionen högerklickar du på dimensionen och väljer Delete i dialogen. Alternativt kan du klicka på dimensionen och sedan på Delete.

  • Dimension: Visas enbart för original. För att kunna redigera en dimension som är länkad till ett original måste du först koppla bort dimensionen.
  • Fält: Om du har lagt till ett fält från Fält i resurspanelen visas fältnamnet automatiskt. Klicka på Expression för att öppna uttrycksredigeraren.
  • Etikett: Ange en etikett för dimensionen. Om du har lagt till ett fält från Fält i resurspanelen visas fältnamnet automatiskt.
  • Inkluderar null värden: När de är valda sammanfattas måttvärdena för alla null-dimensioner och presenteras som ett dimensionselement i en visualisering. Alla null-värden visas som mellanrum eller streck (-).
  • Originalobjekt: Du kan skapa en originaldimension baserad på dimensionsuttrycket genom att klicka på Skapa ny.

  • Du kan även klicka på Expression för att skapa en dimension i uttrycksredigeraren. För att kunna redigera en dimension som är länkad till ett original måste du först koppla bort dimensionen. Ett annat sätt att skapa en dimension är att skriva uttrycket direkt i textrutan. Uttryck som läggs till på det här sättet måste börja med likhetstecken (=). Här är ett exempel med en beräknad dimension:

 • Lägg till alternativ: Alternativa dimensioner och mått är dimensioner och mått som läggs till i en visualisering, men som inte visas förrän en användare väljer att ändra vilka dimensioner och mått som visas under visuell utforskning.

Anteckning om informationDu kan inte använda beräknade dimensioner i ett lådagram.

Du kan dra i dimensionerna för att ange den ordningsföljd i vilken de visas i visualiseringen. Använd dragreglagen (drag bars) för att ändra ordningen.

Du kan dra ett fält från Mått till Dimensioner för att ändra hur det används. Om du flyttar ett mått till Dimensioner raderas dess aggregering. Du kan inte dra ett originalmått till Dimensioner. Du kan bara dra ett mått till Dimensioner om dess uttryck är enkelt. Mer information om uttryck finns i Använda uttryck i visualiseringarUsing expressions in visualizations.

Mått

På fliken Data klickar du på Lägg till under Mått så att det öppnas en lista med tillgängliga mått. Välj det mått som du vill lägga till i visualiseringen. Om du markerar ett fält visas automatiskt några vanliga aggregeringsfunktioner som du kan välja mellan för måttet.

Om det inte finns något mått tillgängligt måste du skapa ett. Du kan ange uttrycket direkt i textrutan eller klicka på Expression för att skapa ett mått i uttrycksredigeraren.

För att kunna redigera ett mått som är länkat till ett original måste du först koppla bort måttet.

Om alternativet Lägg till är nedtonat kan du inte lägga till fler mått.

 • <Measure name>: Klicka på måttet för att öppna måttinställningarna.

  Om du vill ta bort måttet högerklickar du på det och väljer Delete i dialogen. Alternativt kan du klicka på måttet och sedan på Delete.

  • Uttryck: Klicka på Expression för att öppna uttrycksredigeraren. Det befintliga uttrycket visas som standard.

  • Etikett: Ange en etikett för måttet. Mått som inte sparas i Original visas med uttrycket som etikett.
  • Mått: Visas enbart för original. För att kunna redigera ett mått som är länkat till ett original måste du först koppla bort måttet.
  • Talformat: Olika alternativ för att formatera mätvärdena. Om du vill ändra talformat på appnivå, och inte bara för ett enda mått, är det bättre att göra det i de regionala inställningarna, det vill säga i SET-satserna i början på skriptet i Skriptredigeraren.
  • Följande talformat är tillgängliga:

   • Auto: Qlik Sense anger automatiskt ett talformat baserat på källdata.

    För numeriska förkortningar används de internationella SI-enheterna, som k (tusen), M (miljon) och G (miljard).

   • Tal: Som standard är formateringen inställd på Enkel och du kan välja formatering bland alternativen i listan. Klicka på knappen för att Anpassa formateringen och använd rutan Formatsträng för att ändra formatsträngen.

    Examples:  

    • # ##0 beskriver talet som ett heltal med tusentalsavgränsare. I det här exemplet används " " som tusentalsavgränsare.
    • ###0 beskriver talet som ett heltal utan tusentalsavgränsare.
    • 0000 beskriver talet som ett heltal med minst fyra siffror. Med andra ord visas talet 123 som 0123.
    • 0.000 beskriver talet med tre decimaler. I det här exemplet används "." som decimalavgränsare.

    Om du lägger till procenttecknet (%) i formatmönstret multipliceras automatiskt mätvärdena med 100.

   • Valuta: Som standard används samma formatmönster för valuta som har ställts in i operativsystemet. Använd rutan Formatmönster om du vill ändra formatmönstret.
   • Datum: Som standard är formateringen inställd på Enkel och du kan välja formatering bland alternativen i listan. Klicka på knappen för att Anpassa formateringen och använd rutan Formatsträng för att ändra formatsträngen.
   • Varaktighet: Som standard används samma formatmönster för varaktighet som har ställts in i operativsystemet. Varaktighet kan formateras som dagar eller som en kombination av dagar, timmar, minuter, sekunder och bråkdels sekunder. Använd rutan Formatmönster om du vill ändra formatmönstret.
   • Anpassad: Som standard används samma formatmönster för anpassade värden som har ställts in i operativsystemet. Använd rutorna Formatmönster om du vill ändra formatmönstret.

    • Decimalavgränsare: Ange decimalavgränsaren.
    • Tusentalsavgränsare: Ange tusentalsavgränsaren.
    • Formatmönster: Ange formatmönstret för tal.
    • Återställa mönster: Klicka för att återställa till standardmönstret.
   • Måttuttryck: Formatmönstret bestäms av måttuttrycket. Använd det här alternativet för att visa anpassade talformat för ett mått i en visualisering.

    Begränsningar:

    Fungerar bara med visualiseringar som accepterar mått.

    Kan inte användas med lådagram.

    Påverkar inte axelns talformat.

  • Staplar/Linje/Markör: Du kan välja att lägga till mått som staplar, som en linje eller som markörer.

   För linjer och markörer kan du använda Primär axel till vänster eller Sekundär axel på höger sida.

   För markörer kan du välja mellan flera olika former.

  • Fyll markör: Välj denna för att visa markörer fyllda.
 • Originalobjekt: Du kan skapa ett originalmått baserat på måttuttrycket genom att klicka på Skapa ny.

 • Lägg till alternativ: Alternativa dimensioner och mått är dimensioner och mått som läggs till i en visualisering, men som inte visas förrän en användare väljer att ändra vilka dimensioner och mått som visas under visuell utforskning.

Du kan dra i måtten för att ange i vilken ordningsföljd de ska visas i visualiseringen. Använd dragreglagen (drag bars) för att ändra ordningen.

Du kan dra ett fält från Dimensioner till Mått för att ändra hur det används. Flytta en dimension till Mått tilldelas det en aggregering. Du kan inte dra en originaldimension till Mått.

Lådagramelement

 • <Använd förinställningar>: Om du väljer inställningen kan du välja en av de tillgängliga förinställningarna som definierar elementen i lådagrammet: Standard (Tukey), Percentil-baserad eller Standardavvikelse.

  Om du väljer inställningen Av måste du definiera alla element med anpassade uttryck.

 • Standard (Tukey): Denna förinställning är baserad på den ursprungliga lådagramsdefinitionen av J. Tukey. Centrumlinjen motsvarar medianen (andra kvartilen), och rutans start- respektive slutpunkter motsvarar den första och tredje kvartilen.

  Du kan ställa in morrhåren med morrhårslängd: 1 kvartilöverskridande intervall , 1.5 kvartilöverskridande intervall eller 2 kvartilöverskridande intervaller.

  1 kvartilöverskridande intervall motsvarar rutans längd, det vill säga skillnaden mellan den första och tredje kvartilen.

 • Percentilbaserad: Den här förinställningen definieras också med rutans start- och slutpunkter vilka motsvarar den första och tredje kvartilen, samt centrumlinjen som motsvarar medianen, men du justerar morrhårsvärdets längd genom att ange Morrhårsvärdets position som är percentilbaserat: Min/max.

  Den här inställningen anger start- och slutpunkterna för morrhårsvärden som minimi- och maxvärdena: 1:a/99:e percentilen, 5:e/95:e percentilen eller 10:e/90:e percentilen.

 • Standardavvikelse: Den här förinställningen är baserad på standardavvikelser, där centrumlinjen motsvarar medelvärdet och rutans start- och slutpunkter motsvarar en standardavvikelsevarians. Du kan ställa in morrhårsvärdets längd till flera standardavvikelser: En standardavvikelse, Två standardavvikelser eller Tre standardavvikelser.

 • Inkludera outliers: Du kan välja att visa avvikande värden, det vill säga värden på var sida om morrhårsvärdena.
 • Anpassade inställningar för lådagramelement: Om du ställer in Använd förinställningarAv kan du definiera alla element med ett anpassat uttryck och en etikett. Uttrycken förifylls med uttrycken som används för att definiera elementen i den senast använda förinställningen.

  Centrumlinje: Namn och Uttryck

  Rutans kanter: Rutans startnamn, Rutans startuttryck, Rutans slutnamn eller Rutans slututtryck

  Morrhårsvärden:Första morrhårsvärdets namn, Första morrhårsvärdets uttryck, Sista morrhårsvärdets namn eller Sista morrhårsvärdets uttryck

Sortering

Om du ställer in Sortering till Anpassat kan du sortera låddiagrammet med ett anpassat uttryck, eller efter den andra dimensionen i diagrammet i numerisk eller alfabetisk ordning. Sorteringen är antingen Stigande eller Fallande.

 • Sortera efter uttryck: Välj vilket element du vill sortera efter (Första morrhårsvärdet, Rutans start, Centrumlinje, Rutans slut eller Sista morrhårsvärdet).
 • Sortera numeriskt: Aktivera detta för att sortera numeriskt efter diagrammets andra dimension. Om du ändrar den andra dimensionen kommer diagrammet att sorteras efter den nya dimensionen.
 • Sortera alfabetiskt: Aktivera detta för att sortera alfabetiskt efter diagrammets andra dimension. Om du ändrar den andra dimensionen kommer diagrammet att sorteras efter den nya dimensionen.

Du kan även anpassa sorteringsuttrycket. Gör följande:

 1. Klicka på Linked Object om du vill bryta länken till sorteringsuttrycket.
 2. Redigera sorteringsuttrycket.

Du kan sortera i laddningsordning genom att växla till Anpassad och låta alla sorteringsalternativ vara omarkerade.

Om du har ställt in en anpassad ordning för ett fält kommer denna anpassade ordning att åsidosätta alla eventuella valda interna sorteringsordningar i Sortering. Se Anpassa ordningen för dimensionsvärden.

Tilläggsprogram

 • Datahantering:

  Beräkningsvillkor: Ange ett uttryck i det här textfältet, som ska utgöra ett villkor som måste vara uppfyllt (sant) för att objektet ska visas. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Till exempel: count(distinct Team)<3. Om villkoret inte uppfylls visas meddelandet eller uttrycket som anges i Visat meddelande.

  Ett beräkningsvillkor är användbart när det tar lång tid för diagram eller tabeller att svara på grund av stora datamängder. Med beräkningsvillkoret kan du dölja ett objekt tills användaren har filtrerat ned data till en mer hanterbar nivå genom att använda urval. Använd egenskapen Visat meddelande för att visa användaren hur data kan filtreras.

 • Referenslinjer:

  • Lägg till referenslinje: Klicka för att lägga till en ny referenslinje.
  • Visa: När det här alternativet är valt visas referenslinjen.
  • Etikett: Ange en ny etikett för referenslinjen.
  • Färg: Välj färg för referenslinjen och etiketten i färgblandaren.
  • Uttryck för referenslinje: Ange ett värde eller ett uttryck för referenslinjen. Klicka på Expression för att öppna uttrycksredigeraren.
  • Delete: Klicka för att ta bort referensraden.

Utseende

Allmänt

 • Visa rubriker: Välj för att aktivera eller avaktivera rubriker, underrubriker och fotnoter i diagrammet.

  Ange Rubrik, Underrubrik och Fotnot. Strängen tolkas standardmässigt som textsträng. Du kan även använda textfältet för ett uttryck, eller för en kombination av text och uttryck. Ett lika med-tecken (=) i början av strängen visar att den innehåller ett uttryck.

  Klicka på Expression om du vill skapa ett uttryck genom att använda uttrycksredigeraren.

  Anteckning om informationRubriker visas på en rad. Om du infogar radbrytningar ignoreras dessa.

  Example:  

  Anta att följande sträng används, inklusive citattecken:'Sales: ' & Sum(Sales)

  Strängen tolkas rutinmässigt som textsträng och visas enligt exemplet. Men om du börjar strängen med ett likhetstecken: (='Sales: ' & Sum(Sales)), tolkas strängen som ett uttryck i stället. Då blir resultatet Sales: <value of expression>, där <value of expression> är det beräknade värdet.

 • Inaktivera hovringsmenyn: Välj att inaktivera hovringsmenyn i visualiseringen.

 • Visa detaljer: Om du vill tillåta användarna att visa detaljer som beskrivningar, mått och dimensioner anger du Visa.
 • Visa varning: Ställ in på Visa om du vill se visualiseringsvarningar längst ned i diagrammet, som begränsade data eller att diagrammet har negativa värden.

Parallella tillstånd

State: Set the state to apply to the visualization. You can select:

 • Any alternate state defined in Master items.
 • <inherited>, in which case the state defined for the sheet is used.
 • <default state>, which represents the state where no alternate state is applied.

For more information about alternate states, see Använda parallella tillstånd för jämförande analys.

Presentation

Du kan ställa in orienteringen till Vertikal eller Horisontell.

 • Visa streck för morrhårsvärden: Visar vertikala streck i slutet av varje morrhårsvärde.
 • Linjeavstånd för rutnät: Ställ in på Anpassat om du vill anpassa de horisontella stödlinjerna. Du kan välja mellan: Inga linjer, Medel och Smal.

Färger

 • Färger: Du behöver bara välja Egen om du vill ändra inställningarna. Auto-inställningarna bygger på den visualisering som används och antalet dimensioner och mått, det vill säga att inställningarna inte är fasta utan beroende av indata.

  • En färg: En enda färg (som standard blå) används för alla element i diagrammet. I visualiseringar som inte drar nytta av flera färger (stapeldiagram med en dimension och punktdiagram) är en färg standardinställningen. Du kan ändra dimensionsfärg med hjälp av färgväljaren.
  • Per uttryck: Du kan använda färgläggning per uttryck för att framhäva vissa värden. Format som stöds: RGB, ARGB och HSL.
  • Uttryck: Välj det uttryck som du vill använda. Klicka på Expression för att öppna uttrycksredigeraren.

X-axel

 • <Mått>
  • Etiketter och rubrik: Välj vad som ska visas av etiketter och rubrik.
  • Etikettorientering: Ange hur etiketterna visas.
  • Placering: Välj var måttaxeln ska visas.

Y-axel

 • <Dimension>

  • Etiketter och rubrik: Välj vad som ska visas av etiketter och rubrik.
  • Placering: Välj var dimensionsaxeln ska visas.
  • Skala: Ange avstånden för dimensionaxelns skala.
  • Intervall: Välj att ställa in minimivärde, maxvärde eller båda. Minimivärdet kan inte vara större än maximivärdet. Du kan använda uttryck för värdena.

Mer information