Gå till huvudinnehåll Skip to complementary content

Använda Skriptredigeraren

Det här avsnittet beskriver hur du använder Skriptredigeraren för att skapa eller redigera ett skript som laddar din datamodell i appen.

Dataladdningsskriptet kopplar en app till en datakälla och laddar data från datakällan till appen. När du har laddat data är de tillgängliga för analys i appen. När du vill skapa, redigera och köra ett dataladdningsskript använder du Skriptredigeraren.

Du kan redigera ett skript manuellt, eller så kan det genereras av datahanteraren. Om du behöver använda komplexa skriptinstruktioner måste du redigera dem manuellt.

Exempel på Skriptredigeraren.

Example of the data load editor.

A: Verktygsfält

Verktygsfält med de oftast använda kommandona för Skriptredigeraren: global meny, Debug och Load data. Verktygsfältet visar också status för när appen senast sparades och när data senast laddades.

Mer information om Dataladdningsskript finns i Spara dataladdningsskriptet, Felsökning i dataladdningsskriptet och Köra skriptet för att läsa in data.

B: Dataanslutningar

Under Datakopplingar kan du spara genvägar till de datakällor (databaser eller fjärranslutna dokument) som du använder ofta. Det är också här du startar valet av data att ladda.

Mer information finns i Koppla till datakällor och Välja data i Skriptredigeraren.

C: Textredigerare

Du kan skriva och redigera skriptkoden i textredigeraren. Varje rad i skriptet är numrerad. Dessutom är skriptet färgkodat efter syntaxkomponenter. Textredigerarens verktygsrad innehåller kommandon för Sök/ersätt, Hjälpläge, Ångra och Gör om. Det ursprungliga skriptet innehåller redan några färdiga inställningar för regionala variabler, till exempel SET ThousandSep=, som du vanligtvis inte behöver redigera.

Mer information om skript finns i Redigera dataladdningsskriptet och Översikt över skriptsyntax.

D: Delavsnitt

Dela upp ditt skript i delar för att göra det lättare att läsa och underhålla. Avsnitten exekveras uppifrån och ned.

Om du har lagt till data med kommandot Lägg till data, kommer du att ha ett dataladdningsskriptavsnitt som heter Autogenererat skript med den skriptkod som behövs för att ladda data.

Mer information finns i Organisera skriptkoden.

E: Utdata

Utdata visar status för autospara och alla meddelanden som har genererats under skriptexekveringen.

Snabbstart

Om du vill ladda en fil eller tabeller från en databas måste du slutföra följande steg i Dataanslutningar:

  1. Skapa ny anslutning som länkar till datakällan (om dataanslutningen inte redan finns).
  2. Data Selection Välja data från kopplingen.

När du har slutfört den valda dialogrutan med Infoga skript kan du välja Ladda data för att ladda datamodellen i din app.

Mer information om att koppla till datakällor finns i: Koppla till datakällor

Verktygsfält

Med de här verktygsfälten kan du utföra globala åtgärder på ditt skript, som att ångra/göra om, felsöka samt söka/ersätta. Du kan också klicka på Läs in data Load data för att åter ladda data i appen.

Övre verktygsfält

Alternativ huvudverktygsfält
Alternativ Beskrivning

Global meny med navigeringsalternativ och åtgärder du kan utföra i appen.

Mer information om att bläddra med flikar och den globala menyn finns i Navigera med flikar.

Förbereda

Förbereda data. Du kan välja Datahanteraren, datamodellvyn eller Skriptredigeraren.

Alternativen är inte tillgängliga i publicerade appar, såvida du inte är appens ägare. Då kan du enbart öppna datamodellvyn.

Analysera

Analysera data. Du kan välja Ark eller Insikter.

Berätta

Använd dina data för att berätta en historia. Välj Storytelling.

More

Visa eller dölj appinformation, där du kan välja att redigera appinformation eller öppna appalternativ och ändra stilen på din app.
Anteckning om informationNär appen har publicerats kan du inte redigera appinformation eller öppna appalternativ.
Debug

Felsök skriptet.

Mer information finns här: Felsökning i dataladdningsskriptet

Load data Ladda data

Kör skriptet för att läsa in data. Appen sparas automatiskt innan den läses in igen.

Mer information finns här: Köra skriptet för att läsa in data

open right panel Växla till vyn Dataanslutningar.

Skriptredigerarverktygsfältet

Alternativ redigeringsverktygsfält
Alternativ Beskrivning
Search

Sök och ersätt text i skriptet.

Comment / Uncomment Kommentera/ta bort kommentarer.
Indent Gör indrag.
Undent Minska indrag.
Help

Aktivera syntaxhjälpläget. I hjälpläget kan du klicka på ett syntaxnyckelord (i blått) i redigeraren och få detaljerad syntaxhjälp.

Anteckning om informationDet går inte att redigera skriptet i hjälpläge.
Undo

Ångra den senaste ändringen i det aktuella avsnittet (det är möjligt att ångra flera steg). Detta motsvaras av snabbkommandot Ctrl+Z.

Redo Gör om senaste Ångra i det aktuella avsnittet. Detta motsvaras av snabbkommandot Ctrl+Y.

Mer information finns här: Redigera dataladdningsskriptet

Mer information