Gå till huvudinnehåll

Redigera visualiseringar som har skapats av Insight Advisor

Insight Advisor väljer och genererar diagram utifrån analystyper. Vilka analystyper och diagramfunktioner som väljs baseras på vilken fråga som ställs och dataegenskaperna. Affärsanalytiker utformar affärslogikkomponenterna i appar, och kan även redigera egenskaper och ytterligare utöka funktionerna som diagrammen baseras på. Mer information om analystyper finns i Analystyper i Insight Advisor.

I följande exempel visas olika sätt som de genererade Insight Advisor-diagrammen kan redigeras med egenskaper och i uttrycksredigeraren, för att förbättra visualiseringar så att de fångar och visar dina data på bästa sätt. Dessa exempel baseras på diagram som kan genereras och utökas från appen i Insight Advisors introduktionskurs om affärslogik. Mer information finns i Introduktionskurs – Anpassa hur Insight Advisor tolkar data

Anteckning om information

Skärmbilderna i de här exemplen är från SaaS editions of Qlik Sense. De kan se annorlunda ut i Qlik Sense Enterprise on Windows. Skärmbilderna i exemplen kan se olika ut beroende på vilket datum du laddade appen från introduktionskursen om affärslogik.

Mutual Information: Redigera diagramfunktioner i uttrycksredigeraren

Diagramfunktionen Mutual Information returnerar den aggregerade ömsesidiga informationen för två fält. Detta beroende har ett mått mellan 0 och 1 och kan formateras som ett percentilvärde. Insight Advisor visar beroendet genom att generera ett stapeldiagram som baseras på denna diagramfunktion. I följande exempel ändras egenskaperna för ett diagram baserat på denna funktion. Mer information finns i MutualInfo - diagramfunktion.

 1. Gå till appen från introduktionskursen om affärslogik och skriv frågan dependencies i sökrutan. Titta efter ett resultat som visar Mutual dependency between SalesOffice and selected items.

 2. Standardresultat för fråga om ömsesidig information

  Default results for the dependencies query in Insight Advisor
 3. Välj Lägg till på ark i diagrammet, och sedan Create new Skapa nytt ark.

 4. Från appöversikten klickar du på App objects Ark för att visa arken. Välj Mitt nya ark och ge arket en Rubrik och en Beskrivning. I det här exemplet ger du arket namnet Mutual Information Sales och en valfri beskrivning Mutual information between sales fields.

 5. Klicka på Edit object Redigera ark i verktygsfältet och välj diagrammet som visar ömsesidiga beroenden.

 6. Klicka var som helst i diagrammets rubrik och ändra namnet från Mutual dependency between SalesOffice and selected items till Mutual information around sales.

 7. Ändra vilka fält som analyseras i diagrammet. Insight Advisor valde att fyra mått som har med geografi att göra ska ingå i diagrammet. Detta var en rimlig tolkning av vilka beroenden fältet SalesOffice kan ha, eftersom SalesOffice är klassificerat som en city i appens logiska modell. Gå till egenskapspanelen och ändra måtten till fält som bättre visar hur Sales påverkas av variabler som har med försäljningsvolym, försäljningskostnad och försäljningsstöd att göra.
  1. Välj Data i egenskapspanelen, gå till delavsnittet Mått och expandera måttet SupplierCountry. Välj Expression i fältet Uttryck så att dialogen Redigera uttryck öppnas. Klicka på Tillämpa.
   Redigera uttrycket genom att ersätta SalesOffice med Quantity och ersätta SupplierCountry med Discount.
   Välj fältet Etikett. Ersätt SupplierCountry med Quantity and Sales.
  2. Redigera fältparametrar
   Modify fields in expression
  3. Expandera måttet PostalCode. Välj Expression i fältet Uttryck så att dialogen Redigera uttryck öppnas.
   Redigera uttrycket genom att ersätta SalesOffice med Sales och ersätta PostalCode med SupportCalls.
   Välj fältet Etikett. Ersätt PostalCode med Support calls and Sales.
  4. Expandera måttet City. Välj Expression i fältet Uttryck så att dialogen Redigera uttryck öppnas.
   Redigera uttrycket genom att ersätta SalesOffice med Discount och ersätta City med Cost of Sale.
   Välj fältet Etikett. Ersätt City med Discount and Cost of sale.
  5. Ta bort måttet Country genom att högerklicka på måttet och välja Ta bort.
 8. Redigera intervallet för X-axeln. Dessa tre måttjämförelser representerar alla ett starkt beroende. Du kan betona skillnaden mellan värdena och göra diagrammet mer intressant genom att ändra intervallet för stapeldiagrammet:
  1. Expandera delavsnittet Utseende och sedan X-axel.
  2. Byt Intervall från Auto till Anpassat.
  3. Välj Min/max som värden att ställa in. Ställ in Min på 0,9 och Max på 1.
 9. Välj Checkmark Redigering klar.
 10. Diagrammet Mutual Information efter redigering
  Inishgt Advisor Mutual Information chart after modifications

K-medelvärdesklustring: Redigera antalet kluster och urval

Insight Advisor genererar ett spridningsdiagram som baseras på diagramfunktionerna KMeans2D och KMeansND. Dessa diagramfunktioner delar upp datapunkter i kluster baserat på likhet. Funktionen KMeans2D accepterar två dimensioner och den fungerar bra när du vill visualisera resultat. I följande exempel ändras antalet kluster som genereras som standard i Insight Advisor, och urvalen modifieras för att ändra underliggande data. Mer information finns i KMeans2D - diagramfunktion och KMeansND - diagramfunktion.

 1. Gå till appen från introduktionskursen om affärslogik och skriv frågan Customer by Sales by Gross Profit i sökrutan. Titta efter resultatet med namnet Customer clustered by sum(Sales) and sum(Gross Profit) (K-Means).

 2. Standardresultat för fråga om k-medelvärde

  Default results for Kmeans query in IA
 3. Välj Lägg till på ark längst ned till höger i diagrammet, och sedan Create new Skapa nytt ark.

 4. Från appöversikten klickar du på App objects Ark för att visa arken. Välj Mitt nya ark och ge arket en Rubrik och en Beskrivning. I det här exemplet ger du arket namnet Customers clustered by sales och lägger till beskrivningen Kmeans applied to customer data by Sales and Gross Profit.

 5. Välj Edit object Redigera ark i verktygsfältet och välj diagrammet som visar k-medelvärdeskluster.

 6. Ändra spridningsdiagrammet:
  1. Förstora diagrammet: Gör diagrammet större så att det fyller hela bakgrunden genom att dra i nedre högra hörnet.
  2. Redigera argumentet Antal kluster. Expandera delavsnittet Utseende och sedan Färger och teckenförklaring. Insight Advisor har färglagt klustren per dimension. Välj Expression under fältet Välj dimension så öppnas uttrycksredigeraren. Ändra argumentet num_clusters genom att ändra värdet 0 till 6 (Insight Advisor använde automatisk klustring, och om 0 anges för antalet kluster bestäms då ett optimalt antal kluster automatiskt för datauppsättningen). Välj Använd.
  3. Redigera första parametern i uttrycket

   Modify color by dimension expression by chanigng the num_clusters argument.
  4. Redigera urval på axlarna: Standarddiagrammet som genererades visar värden under 0, vilket är onödigt. Negativa tal är inte meningsfulla i det här sammanhanget och intervallet tar upp plats i diagrammet. Gå till delavsnittet Utseende, expandera X-axel: Sales och ändra Intervall från Auto till Anpassat. Observera att Min automatiskt återställs till 0. Expandera Y-axel: Gross Profit och ändra Intervall från Auto till Anpassat. Observera att Min automatiskt återställs till 0 även för Y-axeln.
 7. Välj Checkmark Redigering klar.
 8. Välj bort data: Du kan utesluta data från diagrammet genom att välja bort element som inte är av intresse. Lämna redigeringsläget genom att välja Checkmark Redigering klar och öppna Selections tool från verktygsfältet. Sök efter Customer och välj alla kunder förutom följande: Big Foot Shoes, Boleros, Bond Ltd, El Carnevale, Fritid AB, Las Corbatas, The Fashion, and Vite.

 9. Spridningsdiagram som visar k-medelvärde efter redigeringarna

  Kmeans scatterplot chart after modifications

Period jämfört med period-analys Ändra analysperioden

Insight Advisor har stöd för att skapa beteenden för att använda en önskad kalenderperiod med en måttgrupp. I följande exempel visas hur du ändrar kalenderperioden så att resultat för en annan period visas. Du kan ändra kalenderperiodsegenskapen och generera ett Period jämfört med period-diagram som visar försäljningen under det senaste året istället för den senaste månaden.

 1. Gå till appen från introduktionskursen om affärslogik och skriv frågan Show me sales i sökrutan. Leta reda på resultatet som visar period jämfört med period.

 2. Period jämfört med period-resultat för fråga om försäljning

  Results for show me sales query
 3. Välj Period jämfört med period-diagrammet så visas alternativen till höger.
 4. Expandera Analysperiod i egenskapspanelen så visas alternativ för kalenderperiod.
 5. Välj Quarter comparison.
 6. Ändra värdet i Period 1 till 2020-Q1.
 7. Ändra värdet i Period 2 till 2021-Q1.
 8. Nu visas försäljningsresultaten för det första kvartalet 2021 jämfört med första kvartalet 2020.
 9. Periodanalysdiagram efter att analysperioden har ändrats

  Period over period chart after editing analysis period