Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

XNPV — funkcja skryptu

Funkcja XNPV() zwraca zagregowaną wartość bieżącą netto dotyczącą harmonogramu przepływów pieniężnych (niekoniecznie okresowych) reprezentowanych przez liczby zestawione w pary w wyrażeniach pmt i date. Wszystkie płatności są obejmowane upustem na podstawie roku zawierającego 365 dni.

Składnia:  

XNPV(discount_rate, pmt, date)

Typ zwracanych danych: numeric

InformacjaDomyślnie wynik zostanie sformatowany jako waluta.

Wzór na obliczanie XNPV został pokazany poniżej:

Wzór na agregację XNPV

Obraz wzoru funkcji skryptu XNPV.

gdzie:

  • Pi = wpływy pieniężne netto - wypływy podczas pojedynczego okresu i

  • d1= data pierwszej płatności

  • di = data i-tej płatności

  • rate = stopa dyskontowa

Wartość bieżąca netto (Net Present Value – NPV) służy do obliczania bieżącej wartości łącznej przyszłego strumienia przepływów pieniężnych na podstawie podanej stopy dyskontowej. Aby obliczyć XNPV, musimy oszacować przyszłe przepływy pieniężne z odpowiadającymi im datami. Następnie dla każdej płatności stosujemy składaną stopę dyskontową opartą na dacie płatności.

Agregacja XNPV dla serii płatności jest podobna do agregacji Sum dla tych płatności. Różnica polega na tym, że każda kwota jest modyfikowana (lub „dyskontowana”) w zależności od wybranej stopy dyskontowej (podobnej do stopy procentowej) oraz odstępu czasowego przyszłych płatności. Wykonanie XNPV z parametrem discount_rate ustawionym na zero spowoduje, że operacja XNPV będzie równoważna operacji Sum (płatności nie zostaną zmodyfikowane przed zsumowaniem). Ogólnie rzecz biorąc, im bliższy zera jest parametr discount_rate, tym bardziej wynik XNPV będzie podobny do wyniku agregacji Sum.

Argumenty
Argument Opis
discount_rate

discount_rate to roczna stopa, o którą należy zdyskontować płatności.

Wartość 0,1 oznaczałaby stopę dyskontową w wysokości 10%.

pmt

Płatności. Wyrażenie lub pole zawierające płatności w ramach przepływów pieniężnych odpowiadające harmonogramowi płatności podanemu argumentem date. Zakłada się, że wartości dodatnie to wpływy, a wartości ujemne to odpływy.

InformacjaFunkcja XNPV() nie dyskontuje początkowego przepływu środków pieniężnych, ponieważ będzie on zawsze występować w dniu rozpoczęcia. Kolejne płatności są dyskontowane na podstawie roku zawierającego 365 dni. W funkcji NPV() jest inaczej, ponieważ w jej przypadku także pierwsza płatność jest dyskontowana.
date

Wyrażenie lub pole zawierające harmonogram dat odpowiadających płatnościom w ramach przepływów pieniężnych podanym argumentem pmt. Pierwsza wartość określa datę początkową do obliczania przesunięć dla przyszłych przepływów pieniężnych.

Podczas pracy z tą funkcją obowiązują następujące ograniczenia:

  • Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w dowolnej części pary danych powodują pominięcie całej pary danych.

Kiedy używać

  • Funkcja XNPV() jest używana w modelowaniu finansowym do obliczania bieżącej wartości netto (NPV) potencjalnej inwestycji.
  • Funkcja XNPV jest dokładniejsza i dlatego jest preferowana w porównaniu z NPV we wszystkich typach modeli finansowych.

Ustawienia regionalne

Jeżeli nie podano inaczej, w przykładach w tym temacie stosowany jest następujący format daty: MM/DD/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat w skrypcie ładowania danych. Domyślny format daty w Twoim systemie może być inny ze względu na ustawienia regionalne i inne czynniki. Formaty zastosowane w przykładach można zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań. Zamiast tego można też zmienić formaty w skrypcie ładowania, aby pasowały do tych przykładów.

Domyślne ustawienia regionalne w aplikacjach są oparte na regionalnych ustawieniach systemu komputera lub serwera, na którym zainstalowano Qlik Sense. Jeśli serwer Qlik Sense, do którego uzyskujesz dostęp, jest ustawiony na Szwecję, Edytor ładowania danych użyje szwedzkich ustawień regionalnych dla dat, godziny i waluty. Te ustawienia regionalne nie są związane z językiem wyświetlanym w interfejsie użytkownika Qlik Sense. Interfejs Qlik Sense będzie wyświetlany w tym samym języku co używana przeglądarka.

Przykład 1 – Pojedyncza płatność (skrypt)

Przykład 2 – Kilka płatności (skrypt)

Przykład 3 – Kilka płatności w nieregularnych przepływach pieniężnych (skrypt)

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!