Przeskocz do zawartości głównej
Tworzenie interwałów na podstawie daty

NA TEJ STRONIE

Tworzenie interwałów na podstawie daty

Czasami interwały czasu nie są zapisywane jawnie z początkiem i końcem. Zamiast tego wynikają z tylko jednego pola — znacznika czasu zmiany.

Przykładem może być poniższa tabela zawierająca kursy walutowe dla różnych walut. Każda zmiana kursu walutowego zachodzi we własnym wierszu — z nowym kursem wymiany. Ponadto tabela zawiera wiersze z pustymi datami odpowiadającymi początkowemu kursowi wymiany, przed dokonaniem pierwszej zmiany.

Currency conversion rates
= Currency Change Date Rate
EUR - 8.59
EUR 28/01/2013 8.69
EUR 15/02/2013 8.45
USD - 6.50
USD 10/01/2013 6.56
USD 03/02/2013 6.30

W tej tabeli określono zestaw interwałów, które nie zachodzą na siebie. Data początkowa ma nazwę „Change Date”, a data końcowa jest zdefiniowana przez początek następnego interwału. Data końcowa nie jest jawnie zapisywana we własnej kolumnie, musimy zatem utworzyć taką kolumnę, aby nowa tabela stała się listą interwałów.

Wykonaj następujące czynności:

  1. Utwórz plik o nazwie Rates.xlsx zawierający tabelę wyświetloną powyżej i zapisz go, aby był gotowy do ładowania.
  2. Upewnij się, że daty w kolumnie Change Date są w takim samym formacie co data lokalna.

  3. Określ, z którego zakresu czasu chcesz korzystać. Początek zakresu musi przypadać przed pierwszą datą w danych, a koniec po ostatniej.
  4. Załaduj dane źródłowe, ale zmień puste daty na początek zakresu określonego w poprzednim punkcie. Data zmiany powinna być załadowana jako „From Date”.
  5. Posortuj tabelę najpierw według Currency, a następnie malejąco według „From Date”, aby najnowsze dane znalazły się na górze.
  6. Uruchom drugie przejście przez dane, aby obliczyć „To Date”. Jeśli bieżący rekord zawiera inną walutę niż poprzedni, jest to pierwszy rekord nowej waluty (ale jej ostatni interwał), należy zatem użyć końca zakresu zdefiniowanego w kroku 1. Jeśli jest to ta sama waluta, należy użyć wartości „From Date” z poprzedniego rekordu, odjąć małą ilość czasu i użyć tej wartości jako „To Date” w bieżącym rekordzie.

Poniższy skrypt spowoduje aktualizację tabeli źródłowej w następujący sposób:

Zaktualizowana tabela
= Currency Rate FromDate ToDate
EUR 8.45 15/02/2013 vEndTime
EUR 8.69 28/01/2013 14/02/2013 23:59:59
EUR 8.59 vBeginTime 28/01/2013 23:59:59
USD 6.30 03/02/2013 vEndTime
USD 6.56 10/01/2013 2/02/2013 23:59:59
USD 6.50 vBeginTime 9/01/2013 23:59:59

Skrypt QlikView wygląda teraz tak:

Let vBeginTime = Num('1/1/2013');
Let vEndTime = Num('1/3/2013');
Let vEpsilon = Pow(2,-27);
Tmp_Rates:
LOAD Currency, Rate,
Date(If(IsNum([Change Date]), [Change Date], $(#vBeginTime))) as FromDate
From 'C:\MyFiles\Rates.xlsx'
(ooxml, embedded labels, table is Sheet1);
 
Rates:
LOAD Currency, Rate, FromDate,
Date(If( Currency=Peek(Currency),
Peek(FromDate) - $(#vEpsilon),
$(#vEndTime)
)) as ToDate
Resident Tmp_Rates
Order By Currency, FromDate Desc;
 
Drop Table Tmp_Rates;

 

Po uruchomieniu tego skryptu otrzymasz tabelę zawierającą prawidłowy wykaz interwałów.

Tabelę tę można następnie porównać z istniejącą tabelą danych przy użyciu metodIntervalmatch.

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Zmodernizuj analitykę, wykorzystując inwestycję w QlikView do używania Qlik Sense w chmurze.

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Remove banner from view