Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Eigenschappen combinatiediagram

U opent het eigenschappenvenster voor een visualisatie door op Edit Werkblad bewerken op de werkbalk te klikken en vervolgens te klikken op de visualisatie die u wilt bewerken.

Als het eigenschappenvenster verborgen is, klikt u rechtsonder op open right panel Eigenschappen tonen.

InformatieAls de visualisatie een Linked Object in de rechterbovenhoek heeft, is de visualisatie gekoppeld aan een masteritem. Een gekoppelde visualisatie kan niet worden bewerkt, maar u kunt het masteritem wel bewerken. U kunt ook de koppeling van de visualisatie ongedaan maken om de visualisatie bewerkbaar te maken.
InformatieSommige instellingen in het eigenschappenvenster zijn alleen beschikbaar onder bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld als u ten minste één lijn gebruikt of als u twee metingen hebt.

Gegevens

Klik op Toevoegen om een dimensie of een meting toe te voegen.

Dimensies

Klik op het tabblad Gegevens onder Dimensies op Toevoegen om een lijst met beschikbare dimensies en velden te openen. Selecteer de dimensie die of het veld dat u wilt gebruiken.

U kunt ook op Expression klikken om een dimensie te maken in de uitdrukkingseditor. Als u een dimensie wilt bewerken die aan een masteritem is gekoppeld, moet u eerst de koppeling van de dimensie ongedaan maken. Een andere manier om een dimensie te maken is door de uitdrukking rechtstreeks in het tekstvak te typen. Uitdrukkingen die op deze manier worden toegevoegd, moeten beginnen met een isgelijkteken (=). Hier volgt een voorbeeld met een berekende dimensie:

=If (Week < 14, Week, 'Sales')

Als Toevoegen grijs gemaakt is, kunt u geen dimensies meer toevoegen.

 • <Dimensienaam>: Klik op de dimensienaam om de dimensie-instellingen te openen.

  Als u de dimensie wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op de dimensie en selecteert u Delete in het dialoogvenster. U kunt ook op de dimensie klikken en vervolgens op Delete.

  • Dimensie: Wordt alleen weergegeven voor masteritems. Als u een dimensie wilt bewerken die aan een masteritem is gekoppeld, moet u eerst de koppeling van de dimensie ongedaan maken.
  • Veld: Als u een veld hebt toegevoegd vanuit Velden in het bedrijfsmiddelenvenster, wordt de veldnaam automatisch weergegeven. Klik op Expression om de uitdrukkingseditor te openen.
  • Label: Geef een label op voor de dimensie. Als u een veld hebt toegevoegd vanuit Velden in het bedrijfsmiddelenvenster, wordt de veldnaam automatisch weergegeven.
  • null-waarden opnemen Als de metingswaarden van alle null-dimensies zijn geselecteerd, worden ze in een overzicht weergegeven en gepresenteerd als één dimensie-item in een visualisatie. Alle null-waarden worden weergegeven als tussenruimten of streepjes (-).
  • Beperking: Beperkt het aantal weergegeven waarden. Als u een beperking instelt, worden alleen de dimensies weergegeven waarbij de metingswaarde voldoet aan het beperkingscriterium:
   • Geen beperking: De standaardwaarde.

   • Vast getal: Hiermee selecteert u de weergave van de bovenste of onderste waarden. Het aantal weergegeven waarden instellen. U kunt ook een uitdrukking gebruiken om het getal in te stellen. Klik op Expression om de uitdrukkingseditor te openen.

   • Exacte waarde: Gebruik de operatoren om de exacte grenswaarde in te stellen. U kunt ook een uitdrukking gebruiken om het getal in te stellen. Klik op Expression om de uitdrukkingseditor te openen.

   • Relatieve waarde: Gebruik de operatoren om de relatieve grenswaarde in procenten in te stellen. U kunt ook een uitdrukking gebruiken om het getal in te stellen. Klik op Expression om de uitdrukkingseditor te openen.

   • Berekend voor meting: <measure>: wordt getoond wanneer u een beperking oplegt aan het aantal weergegeven dimensiewaarden. De dimensies worden weergegeven waarvan de metingwaarde aan het criterium voldoet.

  • Overige weergeven: Indien geselecteerd geeft de laatste waarde van de visualisatie (grijs) een overzicht van alle resterende waarden. Als er een beperking is ingesteld (Vast getal, Exacte waarde of Relatief getal) telt de waarde als 1 in die instelling. Als bijvoorbeeld Exacte waarde wordt gebruikt en is ingesteld op 10, is de tiende waarde Overige.

   Deze optie is niet beschikbaar in boxplotdimensies.

  • Label Overige: Voer een label in voor de samengevatte waarden (als Overige weergeven is geselecteerd). U kunt ook een uitdrukking als label gebruiken. Klik op Expression om de uitdrukkingseditor te openen.
  • Masteritem: U kunt een masterdimensie maken op basis van de dimensie-uitdrukking door op Nieuwe maken te klikken.

 • Alternatief toevoegen: Alternatieve dimensies en metingen zijn dimensies en metingen die aan een visualisatie zijn toegevoegd, maar pas worden weergegeven wanneer een gebruiker er tijdens een visuele verkenning voor kiest andere dimensies en metingen weer te geven.

U kunt de dimensies in de volgorde slepen waarin ze in de visualisatie moeten worden weergegeven. Gebruik de sleepbalken (drag bars) om de volgorde aan te passen.

U kunt een veld van Metingen naar Dimensies slepen om de gebruikswijze te wijzigen. Wanneer u een meting naar Dimensies verplaatst, wordt de aggregatie verwijderd. Het is niet mogelijk om een mastermeting naar Dimensies te slepen. Alleen metingen met een eenvoudige uitdrukking kunnen naar Dimensies worden gesleept. Voor meer informatie over uitdrukkingen, zie: Uitdrukkingen gebruiken in visualisaties.

Metingen

Klik op het tabblad Gegevens onder Metingen op Toevoegen om een lijst met beschikbare metingen te openen. Selecteer de meting die u wilt toevoegen aan de visualisatie. Als u een veld selecteert, wordt automatisch een aantal algemene aggregatiefuncties aangeboden waaruit u kunt kiezen voor de meting.

Als er geen meting beschikbaar is, maakt u er een. U kunt de uitdrukking rechtstreeks in het tekstvak invoeren of op Expression klikken om een meting in de uitdrukkingseditor te maken.

Als u een meting wilt bewerken die aan een masteritem is gekoppeld, moet u eerst de koppeling van de meting ongedaan maken.

Als Toevoegen grijs gemaakt is, kunt u geen metingen meer toevoegen.

 • <Naam meting>: Klik op de meting om de instellingen van de meting te openen.

  Als u de meting wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op de meting en selecteert u Delete in het dialoogvenster. U kunt ook op de meting klikken en vervolgens op Delete klikken.

  • Uitdrukking: Klik op Expression om de uitdrukkingseditor te openen. De bestaande uitdrukking wordt standaard weergegeven.

  • Modificator: Selecteert een modificator voor de meting. Opties zijn Geen, Accumulatie, Zwevend gemiddelde, Verschil en Relatieve cijfers.
   • Accumulatie: Alleen weergegeven wanneer Accumulatie als een modificator is geselecteerd. Het stelt u in staat om waarden van uw meting te accumuleren binnen een of twee dimensies.
   • De volgende opties zijn beschikbaar:

    • Dimensie: Selecteert de dimensie waarbinnen de accumulatie plaatsvindt. Als de accumulatie verspreid over meerdere dimensies is gemaakt, wordt dit de eerste dimensie.
    • Over alle dimensies: Accummulatie wordt verspreid over alle beschikbare dimensies voortgezet.
    • Bereik: Selecteer of de accumulatie plaatsvindt op het Volledige bereik of op een Aangepast bereik in de dimensie.
    • Stappen: Alleen weergegeven als Bereik is ingesteld op Aangepast. Het aantal stappen in de dimensie waaruit het accumulatiebereik bestaat. Alleen nul en positieve gehele getallen zijn toegestaan.
    • Uitgesloten waarden tonen: Uitgesloten waarden in de accumulatie opnemen.
    • Uitvoeruitdrukking: Geeft de uitdrukking weer die door de modificator wordt gebruikt.

   • Zwevend gemiddelde: Wordt alleen weergegeven als Zwevend gemiddelde als een modificator is geselecteerd. Het stelt u in staat om waarden van uw meting te accumuleren binnen een of twee dimensies.
   • De volgende opties zijn beschikbaar:

    • Dimensie: Selecteert de dimensie waarop zwevend gemiddelde wordt uitgevoerd. Als het zwevende gemiddelde verspreid over meerdere dimensies is gemaakt, wordt dit de eerste dimensie.
    • Over alle dimensies: Zwevend gemiddelde wordt in alle beschikbare dimensies voortgezet.
    • Bereik: Selecteer of het zwevend gemiddelde plaatsvindt op het Volledige bereik of op een Aangepast bereik in de dimensie.
    • Stappen: Alleen weergegeven als Bereik is ingesteld op Aangepast. Het aantal stappen in de dimensie waaruit het zwevend-gemiddeldebereik bestaat. Alleen nul en positieve gehele getallen zijn toegestaan.
    • Uitgesloten waarden tonen: Uitgesloten waarden in het zwevend gemiddelde opnemen.
    • Uitvoeruitdrukking: Geeft de uitdrukking weer die door de modificator wordt gebruikt.

   • Verschil: Wordt alleen weergegeven als Verschil als een modificator is geselecteerd. Het stelt u in staat om het verschil tussen opeenvolgende waarden van een meting te berekenen binnen een of twee dimensies.
   • De volgende opties zijn beschikbaar:

    • Dimensie: Selecteert de dimensie waarop het verschil wordt uitgevoerd. Als het verschil verspreid over meerdere dimensies is gemaakt, wordt dit de eerste dimensie.
    • Over alle dimensies: Het verschil wordt voortgezet in alle beschikbare dimensies.
    • Uitgesloten waarden tonen: Uitgesloten waarden in het verschil opnemen.
    • Uitvoeruitdrukking: Geeft de uitdrukking weer die door de modificator wordt gebruikt.

   • Relatieve aantallen: Wordt alleen weergegeven als Relatieve aantallen als een modificator is geselecteerd. U kunt er percentages ten opzichte van een specifieke selectie, ten opzichte van het totaal of ten opzichte van een veldwaarde mee berekenen. De modificator kan over een of twee dimensies berekend worden.
   • De volgende opties zijn beschikbaar:

    • Selectiebereik: Bepaalt of de relatieve cijfers op basis van de huidige selectie of een specifieke veldwaarde worden berekend. U kunt de huidige selectie ook negeren.
    • Dimensiebereik Bepaalt of de relatieve cijfers op basis van een dimensie zijn berekend. U kunt kiezen of de modificator rekening moet houden met alle beschikbare dimensies, met een specifieke dimensie als er twee dimensies zijn, of dat alle dimensies genegeerd moeten worden.
    • Uitvoeruitdrukking: Geeft de uitdrukking weer die door de modificator wordt gebruikt.

  • Label: Voer een label voor de meting in. Metingen die niet zijn opgeslagen in Masteritems, worden standaard als label bij de uitdrukking weergegeven.
  • Meting: Wordt alleen weergegeven voor masteritems. Als u een meting wilt bewerken die aan een masteritem is gekoppeld, moet u eerst de koppeling van de meting ongedaan maken.
  • Getalnotatie: Verschillende opties voor de opmaak van metingswaarden. Als u de getalnotatie op appniveau wilt wijzigen en niet alleen voor een enkele meting, is het beter om dit in de landinstellingen te doen, oftewel in de SET-opdrachten aan het begin van het script in de editor voor laden van gegevens.
  • De volgende getalnotaties zijn beschikbaar:

   • Automatisch: Qlik Sense hiermee stelt u automatisch een getalnotatie in op basis van de brongegevens.

    Voor weergave van numerieke afkortingen worden de internationale SI-eenheden gebruikt, zoals k (duizend), M (miljoen) en G (miljard).

   • Getal: Standaard is de opmaak ingesteld op Eenvoudig en u kunt de opmaak selecteren uit de opties in de vervolgkeuzelijst. Klik op de knop om over te schakelen naar de opmaak Aangepast en gebruik het vak Opmaakpatroon om het opmaakpatroon te wijzigen.

    Examples:  

    • # ##0 beschrijft het getal als een geheel getal met een scheidingsteken voor duizendtallen. In dit voorbeeld wordt '.' gebruikt als scheidingsteken voor duizendtallen.
    • ###0 beschrijft het getal als een geheel getal zonder een scheidingsteken voor duizendtallen.
    • 0000 beschrijft het getal als een geheel getal met ten minste vier cijfers. Het getal 123 wordt bijvoorbeeld weergegeven als 0123.
    • 0.000 beschrijft het getal met drie decimalen. In dit voorbeeld wordt '.' gebruikt als scheidingsteken voor decimalen.

    Als u het procentteken (%) toevoegt aan het opmaakpatroon, worden de metingswaarden automatisch vermenigvuldigd met 100.

   • Geld: Standaard is het opmaakpatroon dat wordt gebruikt voor geld hetzelfde als het opmaakpatroon dat is ingesteld in het besturingssysteem. Gebruik het vak Opmaakpatroon om het opmaakpatroon te wijzigen.
   • Datum: Standaard is de opmaak ingesteld op Eenvoudig en u kunt de opmaak selecteren uit de opties in de vervolgkeuzelijst. Klik op de knop om over te schakelen naar de opmaak Aangepast en gebruik het vak Opmaakpatroon om het opmaakpatroon te wijzigen.
   • Duur: Standaard is het opmaakpatroon dat wordt gebruikt voor de duur hetzelfde als het opmaakpatroon dat is ingesteld in het besturingssysteem. Duur kan worden opgemaakt als dagen of als een combinatie van dagen, uren, minuten, seconden en fracties van seconden. Gebruik het vak Opmaakpatroon om het opmaakpatroon te wijzigen.
   • Aangepast: Standaard is het opmaakpatroon dat wordt gebruikt voor aangepast hetzelfde als het opmaakpatroon dat is ingesteld in het besturingssysteem. Gebruik de vakken Opmaakpatroon om het opmaakpatroon te wijzigen.
   • Metinguitdrukking: Het opmaakpatroon wordt bepaald door de metinguitdrukking. Gebruik deze optie om aangepaste getalnotatie voor een meting weer te geven in een visualisatie.

    Beperkingen:

    Werkt alleen met visualisaties die metingen accepteren.

    Kan niet worden gebruikt met een boxplot.

    Heeft geen invloed op de getalnotatie van de as.

  • Meer eigenschappen: U kunt de presentatie en kleur van de meting instellen.
   • Presentatie:
    • Staven/Lijn/Markering: U kunt ervoor kiezen om een meting toe te voegen als staven, als lijn of als markeringen.

     U kunt de Primaire as aan de linkerkant of de Secundaire as aan de rechterkant gebruiken (de rechter en linker as zijn verwisseld als Rechts-naar-links ingeschakeld is in de App-instellingen).

     Bij markeringen kunt u kiezen tussen een aantal verschillende vormen.

    • Vulmarkering: Selecteer om markeringen gevuld weer te geven.
   • Kleur:
    • Automatisch: Selecteer om globale kleurinstellingen te gebruiken.
    • Custom: Selecteer handmatig de methode voor het kleuren van de metingen in het diagram. De volgende methoden zijn beschikbaar:
     • Enkele kleur: Selecteer de kleur voor de meting door de hexadecimale code op te geven of door gebruik te maken van de kleurenkiezer.
     • Op uitdrukking: Gebruik een uitdrukking om de kleur voor een waarde te definiëren. Klik op Uitdrukking om de uitdrukkingseditor te openen. Ondersteunde functies en tekenreeksen:
      • Kleurfuncties, bijvoorbeeld RGB(0, 255, 255).
      • Vooraf gedefinieerde kleurfuncties, zoals blauw().
      • Geldige CSS-kleuren, zoals 'groen'.
      Ga voor meer informatie naar Kleur toekennen op uitdrukking.
  • Masteritem: U kunt een mastermeting maken op basis van de metinguitdrukking door op Nieuwe maken te klikken.

 • Alternatief toevoegen: Alternatieve dimensies en metingen zijn dimensies en metingen die aan een visualisatie zijn toegevoegd, maar pas worden weergegeven wanneer een gebruiker er tijdens een visuele verkenning voor kiest andere dimensies en metingen weer te geven.

U kunt de metingen in de volgorde slepen waarin ze in de visualisatie moeten worden weergegeven. Gebruik de sleepbalken (drag bars) om de volgorde aan te passen.

U kunt een veld van Dimensies naar Metingen slepen om de gebruikswijze te wijzigen. Wanneer u een dimensie naar Metingen verplaatst, krijgt deze een aggregatie toegewezen. Het is niet mogelijk om een masterdimensie naar Metingen te slepen.

Sorteren

Sleep de dimensies en metingen om de sorteerprioriteit in te stellen. De cijfers geven de volgorde aan.

Dimensies en metingen kunnen ook intern worden gesorteerd:

Klik op de naam van de dimensie of meting om de instellingen te openen en klik op de sorteerknop om naar Aangepast te gaan. De volgende lijst toont de interne prioriteitsvolgorde voor sorteren en sorteeropties. De sortering is oplopend of aflopend.

 • Sorteren op uitdrukking: Voer een uitdrukking in om op te sorteren. Alleen beschikbaar voor dimensies.
 • Numeriek sorteren
 • Alfabetisch sorteren

Ook kunt u sorteren op laadvolgorde door over te schakelen naar Aangepast en alle sorteeropties niet geselecteerd te laten.

Als u een aangepaste volgorde voor een veld instelt, zal die aangepaste volgorde elke in Sortering geselecteerde interne sorteervolgorde negeren. Ga voor meer informatie naar De volgorde van dimensiewaarden aanpassen.

Uitbreidingsmodules

 • Gegevensverwerking:

  • Berekeningsvoorwaarde: Geef in dit tekstveld een uitdrukking op als u een voorwaarde wilt instellen. Het object wordt dan alleen weergegeven als aan de voorwaarde wordt voldaan (true). De waarde kan worden ingevoerd als berekende formule. Bijvoorbeeld: count(distinct Team)<3. Als niet aan de voorwaarde wordt voldaan, wordt het bericht of de uitdrukking weergegeven die in Weergegeven bericht is ingevoerd.

   Een berekeningsvoorwaarde komt van pas als een diagram of tabel traag reageert vanwege een grote hoeveelheid gegevens. U kunt een berekeningsvoorwaarde gebruiken om een object te verbergen totdat de gebruiker de gegevens met behulp van filters naar een beheersbaarder niveau heeft teruggebracht door selecties toe te passen. Gebruik de eigenschap Weergegeven bericht om de gebruiker te helpen bij het filteren van gegevens.

  • Nulwaarden opnemen: Als deze optie niet is geselecteerd, worden metingen met de waarde '0' niet opgenomen in de presentatie. Als er meer dan één metingwaarde is, moeten alle metingwaarden de waarde '0' hebben om te worden uitgesloten van de presentatie.
 • Referentielijnen primaire as: Referentielijn toevoegen: klik om een nieuwe referentielijn toe te voegen.
  • Toonvoorwaarde: hiermee wordt een voorwaarde ingesteld waaraan moet worden voldaan voordat de referentielijn verschijnt. Klik op Expression om de uitdrukkingseditor te openen.
  • Label: voer een label in voor de referentielijn.
  • Label tonen: selecteer om het label van de referentielijn te tonen.
  • Kleur: selecteer in de kleurenkiezer de kleur van de referentielijn en het label.
  • Uitdrukking referentielijn: voer een waarde of een uitdrukking in voor de referentielijn. Klik op Expression om de uitdrukkingseditor te openen.
  • Waarde tonen: selecteer om de waarde van de referentielijn te tonen.
  • Kleur: voegt geselecteerde kleuren aan de lijn toe.
  • Lijntype: u kunt kiezen uit ononderbroken en stippellijnen.
  • Gekleurde achtergrond: hiermee wordt de geselecteerde kleur als achtergrond toegevoegd rondom de labeltekst.
  • Delete: klik om de referentielijn te verwijderen.
 • Referentielijnen secundaire as Referentielijn toevoegen: klik om een nieuwe referentielijn toe te voegen.
  • Toonvoorwaarde: hiermee wordt een voorwaarde ingesteld waaraan moet worden voldaan voordat de referentielijn verschijnt. Klik op Expression om de uitdrukkingseditor te openen.
  • Label: voer een label in voor de referentielijn.
  • Label tonen: selecteer om het label van de referentielijn te tonen.
  • Kleur: selecteer in de kleurenkiezer de kleur van de referentielijn en het label.
  • Uitdrukking referentielijn: voer een waarde of een uitdrukking in voor de referentielijn. Klik op Expression om de uitdrukkingseditor te openen.
  • Waarde tonen: selecteer om de waarde van de referentielijn te tonen.
  • Kleur: voegt geselecteerde kleuren aan de lijn toe.
  • Lijntype: u kunt kiezen uit ononderbroken en stippellijnen.
  • Gekleurde achtergrond: hiermee wordt de geselecteerde kleur als achtergrond toegevoegd rondom de labeltekst.
  • Delete: klik om de referentielijn te verwijderen.
 • Referentielijn dimensie: Referentielijn toevoegen: klik om een nieuwe referentielijn voor dimensies toe te voegen.

  • Toonvoorwaarde: hiermee wordt een voorwaarde ingesteld waaraan moet worden voldaan voordat de referentielijn voor dimensies verschijnt. Klik op Expression om de uitdrukkingseditor te openen.
  • Label: voer een label in voor de referentielijn voor dimensies.
  • Label tonen: selecteer om het label van de referentielijn voor dimensies te tonen.
  • Uitdrukking referentielijn: voer een waarde of een uitdrukking in voor de referentielijn voor dimensies. Klik op Expression om de uitdrukkingseditor te openen.
  • Waarde tonen: selecteer om de waarde van de referentielijn voor dimensies te tonen.
  • Kleur: selecteer in de kleurenkiezer de kleur van de referentielijn voor dimensies en het label.
  • Lijntype: u kunt kiezen uit ononderbroken en stippellijnen.
  • Gekleurde achtergrond: hiermee wordt de geselecteerde kleur als achtergrond toegevoegd rondom de labeltekst.
  • Delete: klik om de referentielijn voor dimensies te verwijderen.

Uiterlijk

Algemeen

 • Titels tonen: hiermee schakelt u titels, ondertitels en voetnoten in het diagram in of uit.

  Voer een Titel, Ondertitel en Voetnoot in. De tekenreeks wordt standaard geïnterpreteerd als een teksttekenreeks. U kunt het tekstveld echter ook gebruiken voor een uitdrukking of een combinatie van tekst en uitdrukking. Een isgelijkteken (=) aan het begin van een tekenreeks geeft aan dat deze een uitdrukking bevat.

  Klik op Expression als u een uitdrukking wilt maken met de uitdrukkingseditor.

  InformatieTitels worden op één regel weergegeven. Als u regeleinden invoegt, worden deze genegeerd.

  Example:  

  Stel dat de volgende tekenreeks wordt gebruikt, inclusief aanhalingstekens: 'Sales: ' & Sum(Sales).

  De tekenreeks wordt standaard geïnterpreteerd als teksttekenreeks en wordt weergegeven zoals in het voorbeeld. Maar als u de tekenreeks begint met een isgelijkteken: (='Sales: ' & Sum(Sales)), wordt de tekenreeks als een uitdrukking geïnterpreteerd. De uitvoer is vervolgens Sales: <value of expression>, waarbij <value of expression> de berekende waarde is.

 • Aanwijsmenu uitschakelen: Selecteer om het aanwijsmenu in de visualisatie uit te schakelen.

 • Details tonen: stel deze optie in op Tonen als u wilt dat gebruikers kunnen kiezen of ze details willen bekijken, zoals beschrijvingen, metingen en dimensies.

Alternatieve states

 • State: Set the state to apply to the visualization. You can select:

  • Any alternate state defined in Master items.
  • <inherited>, in which case the state defined for the sheet is used.
  • <default state>, which represents the state where no alternate state is applied.

  For more information about alternate states, see Alternatieve states gebruiken voor vergelijkende analyse.

Presentatie

Stijl

 • Balk: Stijl van de balk selecteren Er zijn twee instellingen:

  • Omtrekbreedte

  • Staafbreedte

  • Alles opnieuw instellen: Opmaak verwijderen.

 • Lijn: Stijl van de lijn selecteren. Er zijn vier instellingen:

  • Grootte gegevenspunt

  • Lijndikte

  • Lijntype:

  • Lijnkromming

  • Alles opnieuw instellen: Opmaak verwijderen.

Als u ten minste twee dimensies of twee metingen hebt, kunt u de dimensies of metingen samen gegroepeerd of op elkaar gestapeld presenteren.

Hiermee selecteert u de verticale of horizontale richting van de visualisatie.

 • Uitlijning voor schuiven:Hiermee stelt u de positie van de scrollbar van het diagram in. De uitlijning voor schuiven is standaard ingesteld op Start.

 • Ontbrekende waarden: Het gedrag instellen als waarden ontbreken.

 • Gegevenspunten tonen: Klik om gegevenspunten op de lijn weer te geven.

 • Tussenruimte rasterlijnen: hiermee selecteert u de ruimte tussen de rasterlijnen. De instelling Automatisch is Gemiddeld.

 • Waardelabels: Standaard Uit. Met de instelling Auto worden de waardelabels weergegeven als er voldoende ruimte is.
InformatieWaardelabels zijn beschikbaar voor Stavenen Lijnen, maar niet voor Markering.

Kleuren en legenda's

 • Kleuren: Selecteer hoe de diagramwaarden worden gekleurd. Er zijn twee instellingen:
  • Automatisch: De instellingen voor kleur zijn gebaseerd op de gebruikte visualisatie en het aantal dimensies en metingen. Dat wil zeggen dat de instellingen niet vast zijn. Ze hangen af van de gegevensinvoer.
  • Aangepast: Hiermee selecteert u handmatig de methode voor het kleuren van de waarden in het diagram. De volgende methoden zijn beschikbaar:
   • Enkele kleur: Er wordt één enkele kleur gebruikt voor alle items in het diagram (standaard blauw). In visualisaties waar het gebruik van meerdere kleuren niet gewenst is (staafdiagrammen met één dimensie en spreidingsplots), is Enkele kleur de standaardinstelling. Gebruik de kleurenkiezer om de dimensiekleur te wijzigen.
    • Bibliotheekkleuren gebruiken: Deze optie is beschikbaar als een in de visualisatie gebruikte masterdimensie of mastermeting een kleur toegewezen heeft gekregen. U kunt selecteren of u de kleuren van het masteritem wilt gebruiken of deze wilt uitschakelen. Als een visualisatie zowel een masterdimensie als een mastermeting heeft waaraan een kleur is toegekend, kunt u selecteren welke kleur in de visualisatie moet worden gebruikt.

   • Meerkleurig Optie als meer dan één meting wordt gebruikt.

    Er worden standaard 12 kleuren gebruikt voor de dimensies. De kleuren worden opnieuw gebruikt als er meer dan 12 dimensiewaarden zijn.

    • Bibliotheekkleuren gebruiken: Deze optie is beschikbaar als een in de visualisatie gebruikte masterdimensie of mastermeting een kleur toegewezen heeft gekregen. U kunt selecteren of u de kleuren van het masteritem wilt gebruiken of deze wilt uitschakelen. Als een visualisatie zowel een masterdimensie als een mastermeting heeft waaraan een kleur is toegekend, kunt u selecteren welke kleur in de visualisatie moet worden gebruikt.

    • Kleurenschema: Selecteer 12 kleuren of 100 kleuren voor de verschillende waarden. De 12 kleuren kunnen allemaal worden onderscheiden door personen die bepaalde kleuren niet kunnen onderscheiden. Dit is echter niet bij alle 100 kleuren het geval.
   • Per dimensie: Er worden standaard 12 kleuren gebruikt voor de dimensies. De kleuren worden opnieuw gebruikt als er meer dan 12 dimensiewaarden zijn. Als u dit selecteert, zijn de volgende instellingen beschikbaar:

    • Dimensie selecteren: Voer een veld of uitdrukking in met de waarden voor het toekennen van kleuren aan objecten in dit diagram.
    • Bibliotheekkleuren: Selecteer of de kleur van de masterdimensie moeten worden gebruikt of uitgeschakeld. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer een kleur is toegewezen aan een masterdimensie die in de visualisatie wordt gebruikt.
    • Kleuren bij selectie behouden: Wanneer deze optie is geselecteerd, blijven kleuren behouden tussen selectiestatussen. Deze optie is alleen beschikbaar als u één dimensie en de instelling Op dimensie of Meerkleurig gebruikt.
    • Kleurenschema: Selecteer 12 kleuren of 100 kleuren voor de verschillende waarden. De 12 kleuren kunnen allemaal worden onderscheiden door personen die bepaalde kleuren niet kunnen onderscheiden. Dit is echter niet bij alle 100 kleuren het geval.

   • Per meting: Standaard is Sequentiële kleurovergang geselecteerd. Hoe hoger de waarde van de meting, des te donkerder de kleur.
    • Meting selecteren: Selecteer de meting die moet worden gebruikt voor het toekennen van kleur aan het diagram.
    • Bibliotheekkleuren: Selecteer of u de kleur van de mastermeting wilt gebruiken of deze wilt uitschakelen. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer een kleur is toegewezen aan een mastermeting die in de visualisatie wordt gebruikt.
    • Kleurenschema: selecteer een kleurenschema op basis van de volgende opties:
     • Sequentiële kleurovergang: De overgang tussen de verschillende kleurgroepen bestaat uit verschillende schakeringen van kleuren. Hogere metingswaarden hebben een donkerder tint.

     • Opeenvolgende klassen: De overgang tussen de verschillende kleurgroepen wordt gemaakt met duidelijk verschillende kleuren.

     • Divergerende kleurovergang: Dit wordt gebruikt als u werkt met gegevens die bijvoorbeeld van laag naar hoog zijn geordend, om de relatie tussen verschillende gebieden in een diagram aan te geven. Lage en hoge waarden hebben donkere kleuren, waarden in het middenbereik zijn licht van kleur.
     • Uiteenlopende klassen: Deze kunnen worden beschouwd als een combinatie van twee opeenvolgende klassen waarbij het middenbereik is gedeeld. De twee extremen, hoog en laag, worden onderstreept door donkere kleuren met contrasterende tinten. Waarden in het middenbereik worden benadrukt door lichte kleuren.
    • Kleuren omkeren: Als u deze optie selecteert, wordt het kleurenschema omgekeerd.
   • Op uitdrukking: Hiermee kleurt u het diagram met een uitdrukking voor het definiëren van kleuren voor waarden. De ondersteunde kleurindelingen zijn: RGB, ARGB en HSL.
    • Uitdrukking: Voer de uitdrukking in die u wilt gebruiken. Klik op Expression om de uitdrukkingseditor te openen.
    • De uitdrukking is een kleurcode: Standaard geselecteerd. In de meeste gevallen kunt u deze instelling het beste behouden. Als de selectie wordt uitgeschakeld, wordt de uitdrukking als een getal geëvalueerd, dat weer wordt afgezet tegen een van de diagramovergangen.

     Ga voor meer informatie naar Kleur toekennen aan een visualisatie.

     Als kleurcodes per meting of uitdrukking worden gebruikt, kunt u het kleurbereik instellen (waarden Min en Max). Als het kleurbereik wordt ingesteld, blijven de kleuren constant over selecties en pagina's heen. Als kleurcodes per uitdrukking worden gebruikt, moet de optie De uitdrukking is een kleurcode worden uitgeschakeld om het kleurbereik te kunnen instellen.

    • Bereik: Als kleurcodes per meting of uitdrukking worden gebruikt, kunt u het kleurbereik instellen (waarden Min en Max). Als het kleurbereik wordt ingesteld, blijven de kleuren constant over selecties en pagina's heen. Als kleurcodes per uitdrukking worden gebruikt, moet de optie De uitdrukking is een kleurcode worden uitgeschakeld om het kleurbereik te kunnen instellen.
 • Legenda tonen: Niet beschikbaar wanneer Enkele kleur is geselecteerd. Standaard ingesteld op Uit. De legenda wordt weergegeven als er genoeg ruimte is. De plaatsing kan worden gewijzigd met de instelling Legendapositie.
 • Legendapositie: selecteer waar u de legenda wilt weergeven.
 • Titel legenda tonen: selecteer om de titel van de legenda weer te geven.

X-as

 • <Dimensie>

  • Doorlopend: Stel in op Aangepast om een doorlopende as te kunnen weergeven door Doorlopende schaal gebruiken te selecteren. Doorlopende schaal gebruiken is alleen beschikbaar voor dimensies met numerieke waarden. Het is niet mogelijk om de sortering te wijzigen als u een doorlopende schaal gebruikt.
  • Minidiagram tonen: U kunt deze optie selecteren als u de minidiagram wilt weergeven onder de diagram. Deze optie is alleen beschikbaar als u een doorlopende schaal gebruikt.
  • Labels en titel: selecteer wat u wilt weergeven van de labels en titels.
  • Labelrichting: hiermee selecteert u hoe de labels moeten worden weergegeven.
  • Positie: selecteer waar de dimensie-as moet worden weergegeven.
  • Aantal aswaarden:
   • Aantal staven: stel de bovengrens in voor het aantal zichtbare staven.

   • Automatisch: het aantal zichtbare staven wordt bepaald door het aantal gebruikte dimensies en metingen.

   • Max.: het aantal zichtbare staven is ingesteld op het maximum.

   • Aangepast: wanneer Aangepast is geselecteerd, kunt u de bovengrens direct op het aantal zichtbare staven instellen met Maximumaantal of door een uitdrukking in te voeren. Klik op Uitdrukking om de uitdrukkingseditor te openen.

Y-as

 • <Meting>
  • Labels en titel: selecteer wat u wilt weergeven van de labels en titels.
  • Positie: selecteer waar u de meetwaarde-as wilt weergeven.
  • Schaal: stel de afstand van de schaal van de meetwaarde-as in.
  • Bereik: selecteer deze optie als u de minimumwaarde, de maximumwaarde of beide wilt instellen. De minimumwaarde kan niet groter zijn dan de maximumwaarde. U kunt uitdrukkingen voor de waarden gebruiken.

Knopinfo

 • Knopinfo: Stel in op Aangepast als u metingen en afbeeldingen als knopinfo wilt toevoegen.
 • Basisrijen verbergen: Verbergt de rijen van de knopinfo die basisinformatie tonen. Als een aangepaste knopinfo geen metingen en een titel en beschrijving heeft, worden met de optie Basisrijen verbergen ook de dimensiewaarden verborgen.
 • Titel:Voer een titel voor de knopinfo in.
 • Beschrijving: Voer een beschrijving voor de knopinfo in.
 • Metingen
  • Meting toevoegen: Voeg een meting toe die als knopinfo wordt weergegeven. U kunt een meting op basis van een veld toevoegen met Van een veld. U kunt ook een uitdrukking gebruiken om een meting toe te voegen. Klik op Expression om de uitdrukkingseditor te openen. De bestaande uitdrukking wordt standaard weergegeven. U kunt een titel en een beschrijving toevoegen aan de knopinfo. U kunt het label van de knopinfo wijzigen via Label en de opmaak via Getalnotatie.
 • Afbeeldingen
  • Type: Kies of u een afbeeldingen wilt toevoegen vanuit uw mediabibliotheek of vanuit een URL.
  • Grootte: Stel de grootte van de knopinfo voor containers in. Qlik Sense past de afbeelding aan de container aan.
   • Klein. Stel de breedte en hoogte van de container in op 50 pixels.
   • Gemiddeld. Stel de breedte en hoogte van de container in op 200 pixels.
   • Groot. Stel de breedte en hoogte van de container in op 340 pixels.
   • Oorspronkelijk. Qlik Sense past de afbeelding aan de container aan. Als de afbeelding groter is dan 340 pixels, wordt de afbeelding verkleind.
  • Mediabibliotheek: Verschijnt wanneer u bij Type kiest voor Mediabibliotheek Klik om een afbeelding uit uw mediabibliotheek te selecteren.
  • URL: Verschijnt wanneer u bij Type kiest voor URL Voer een URL in.

Meer informatie

 

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!