Ga naar hoofdinhoud

Problemen oplossen - Gegevens laden

In deze sectie worden problemen beschreven die kunnen optreden bij het laden en modelleren van gegevens in Qlik Sense.

Een bestand bijvoegen door neerzetten in Gegevens toevoegen werkt niet

U probeert een bestand bij te voegen door dit te slepen en neer te zetten op het dialoogvenster Gegevens toevoegen/Bestanden bijvoegen/ in Qlik Sense, maar het bestand wordt niet geüpload.

Possible cause  

Het bestand is opgeslagen in een ZIP-archief. Het is niet mogelijk om afzonderlijke bestanden bij te voegen vanuit een ZIP-archief in Qlik Sense.

Proposed action  

Pak het ZIP-archief uit voordat u de bestanden bijvoegt.

Tekensetproblemen met gegevens die niet in ANSI zijn gecodeerd

Mogelijk ervaart u problemen met tekencodering in gegevensbestanden die niet in ANSI zijn gecodeerd bij gebruik van een ODBC-gegevensverbinding.

Possible cause  

ODBC-gegevensverbindingen bieden geen volledige capaciteiten voor tekensetcodering.

Proposed action  

 • Importeer de gegevensbestanden zo mogelijk via een mapgegevensverbinding, die meer opties voor het verwerken van tekencodes ondersteunt. Dit is waarschijnlijk de beste optie als u een Microsoft Excel-spreadsheet of een tekstgegevensbestand laadt.

Waarschuwing over cirkelreferenties bij het laden van gegevens

Possible cause  

Als u meer dan twee tabellen hebt geladen, kunnen de tabellen op dusdanige wijze worden geassocieerd dat er meer dan één associatiepad is tussen twee velden, waardoor een lus in de gegevensstructuur ontstaat.

Proposed action  

Ga voor meer informatie naar Cirkelreferenties begrijpen en oplossen.

Kolommen worden niet op de verwachte wijze uitgelijnd bij het selecteren van gegevens in een bestand met vaste recordlengte

Possible cause  

Het bestand maakt gebruik van tabtekens om de kolommen uit te vullen. Gewoonlijk worden de veldkoppen niet correct uitgelijnd met de verwachte gegevens als u Veldafbrekingen selecteert in het selectievenster.

In dat geval is het tabbladteken gewoonlijk equivalent aan een aantal tekens.

Proposed action  

 1. Selecteer Geen veldnamen in Veldnamen.
 2. Selecteer Veldafbrekingen.
 3. Verhoog de instelling van Tabbladgrootte totdat de kolommen zijn uitgelijnd met de koptekst.
 4. Voeg veldafbrekingen in door op de passende kolomposities te klikken.
 5. Selecteer Voorbeeldweergave.
 6. Selecteer Ingesloten veldnamen in Veldnamen.

De kolommen zijn nu correct uitgelijnd en elk veld zou de juiste veldnaam moeten hebben.

Connector werkt niet

U probeert een gegevensverbinding naar een apart geïnstalleerde connector te maken in de editor voor het laden van gegevens, maar de verbinding mislukt, of een bestaande verbinding is als onbekend gelabeld.

De connector is niet correct geïnstalleerd

Possible cause  

De connector is niet op de juiste wijze geïnstalleerd volgens de installatie-instructies. Als een app gebruikmaakt van een connector op een site met meerdere knooppunten, moet de connector op alle knooppunten worden geïnstalleerd.

Proposed action  

 • Controleer of de connector volgens de instructies is geïnstalleerd op alle knooppunten van de site.

De connector is niet aangepast voor Qlik Sense

Possible cause  

QlikView-connectoren moeten worden aangepast voor Qlik Sense als u gegevens wilt kunnen selecteren.

Proposed action (Als u de connector zelf hebt ontwikkeld met de QVX SDK.)

 • U moet de connector aanpassen voor Qlik Sense met een interface voor het selecteren van gegevens.

Proposed action (als de connector aan u is geleverd)

 • Neem contact op met de leverancier van de connector om een connector te verkrijgen die is aangepast voor Qlik Sense.

Gegevensverbinding werkt niet meer nadat SQL Server opnieuw is opgestart

Possible cause  

Als u een gegevensverbinding met een SQL Server maakt en vervolgens de SQL Server opnieuw opstart, werkt de gegevensverbinding mogelijk niet langer en kunt u geen gegevens selecteren. Qlik Sense heeft verbinding met de SQL Server verloren en kon niet opnieuw verbinding maken.

Proposed action  

Qlik Sense:

 • Sluit de app en open deze opnieuw vanuit de hub.

Qlik Sense Desktop:

 1. Sluit alle apps.
 2. Start Qlik Sense Desktop opnieuw op.

Editor voor laden van gegevens geeft het script niet weer

Wanneer de editor voor het laden van gegevens wordt geopend, is de inhoud van de editor leeg en kan het script niet worden bewerkt.

Possible cause  

Het script bevat zeer complexe constructies, bijvoorbeeld een groot aantal geneste als-instructies.

Proposed action  

Open de editor voor laden van gegevens in veilige modus door het toevoegen van /debug/dle_safe_mode aan de URL. Hiermee worden syntaxisaccentuering en functies voor het automatisch aanvullen uitgeschakeld, maar u moet in staat zijn het script te bewerken en op te slaan.

TipOverweeg om de complexe delen van het script naar een apart tekstbestand te verplaatsen, en gebruik de variabele include (opnemen) om deze tijdens de looptijd in het script te injecteren.Ga voor meer informatie naar Include .

Load-script voor gegevens wordt zonder fout uitgevoerd, maar gegevens worden niet geladen

Het script wordt uitgevoerd zonder syntaxis- of laadfouten, maar de gegevens worden niet geladen zoals verwacht. Een algemene aanbeveling is het activeren van foutopsporing om stap voor stap het script te doorlopen en uitvoeringsresultaten te bekijken, maar hier volgen enkele veelvoorkomende oorzaken van fouten.

Ga voor meer informatie naar Fouten in het load-script voor gegevens opsporen.

Een instructie is niet afgesloten met een puntkomma

Possible cause  

U bent vergeten een instructie af te sluiten met een puntkomma.

Proposed action  

 • Sluit alle instructies af met een puntkomma.

Enkele aanhalingstekens binnen een tekenreeks

Possible cause  

Een tekenreeks bevat een enkel aanhalingsteken in, bijvoorbeeld, een instructie voor een SET-variabele.

Proposed action  

 • Als een tekenreeks een enkel aanhalingsteken bevat, moet een extra enkel aanhalingsteken als escape-teken worden gebruikt.

Ga voor meer informatie naar Gebruik van aanhalingstekens in het script.

In Gegevensbeheer worden geen tabellen getoond in app die gegevens bevat

Wanneer u een app opent die in een versie van Qlik Sense is gemaakt die ouder is dan 3.0, worden in Gegevensbeheer geen tabellen getoond en er verschijnt een bericht met de melding dat de app geen gegevens bevat.

Possible cause  

Voor het verbeterde gegevensmodel in Qlik Sense 3.0 en hoger dienen gegevens opnieuw te worden geladen om de gegevensprofilering en -voorbereiding te voltooien.

Proposed action  

Klik in Gegevensbeheer op Gegevens laden. Hiervoor is het vereist dat de app toegang heeft tot gegevensbronnen die in de app worden gebruikt.

Workflows voor Gegevensbeheer worden verbroken voor alle gebruikers die apps op een server maken

Gebruikers krijgen foutmeldingen te zien wanneer ze Gegevens toevoegen of Gegevens laden in Gegevensbeheer proberen te gebruiken, of wanneer ze de app in de browser vernieuwen.

Possible cause  

Gegevensbeheer gebruikt QVD-bestanden om een cache te maken van de geladen gegevens. Deze bestanden worden automatisch verwijderd wanneer deze niet meer worden gebruikt. Als een groot aantal wordt samengevoegd of beschadigd zijn, kunnen fouten optreden.

Proposed action  

Verwijder de map die de QVD-bestanden bevat. Op een Qlik Sense-server bevindt de cache zich op de volgende locatie:

<gedeelde Qlik Sense-map>\Apps\DataPrepAppCache

Op een Qlik Sense Desktop vindt u de cache op de volgende locatie:

C:\Gebruikers\<gebruikersnaam>\Documenten\Qlik\Sense\Apps\DataPrepAppCache

Gegevensselectieproblemen met een OLE DB-gegevensbron

Possible cause  

Als u geen gegevens kunt selecteren via een OLE DB-gegevensverbinding, moet u controleren hoe de verbinding is geconfigureerd.

Proposed action  

 1. Controleer of de verbindingstekenreeks correct is ontworpen.

 2. Controleer of u de juiste referenties gebruikt voor aanmelding.

Ga voor meer informatie naar Verbinding maken met gegevensbronnen.

Datumvelden worden niet herkend als datumvelden in de werkbladweergave

U hebt velden die datum- en tijdstempelgegevens bevatten, maar deze worden niet als datumvelden herkend in de werkbladweergave. Met andere woorden, zij worden niet aangeduid met Date and time in het bedrijfsmiddelenvenster en andere lijsten met velden.

Gegevensprofilering was uitgeschakeld toen de tabel werd toegevoegd.

Possible cause  

Toen u de tabellen toevoegde, schakelde u gegevensprofilering uit van More naast de knop Gegevens toevoegen.

Met deze optie werken datum- en tijdstempelopties die worden herkend op correcte wijze, maar worden zij niet aangeduid met Date and time in het bedrijfsmiddelenvenster en andere lijsten met velden en zijn uitgevouwen eigenschapsvelden niet beschikbaar.

Proposed action  

Open Gegevensbeheer en klik op Gegevens laden.

Nu zouden alle datum- en tijdstempelvelden moeten worden aangeduid met Date and time in het bedrijfsmiddelenvenster van de werkbladweergave. Als zij nog steeds niet worden aangeduid met Date and time, maken de veldgegevens vermoedelijk gebruik van een indeling die niet als datum wordt herkend.

Datumindeling is niet herkend

Possible cause  

De invoerindeling van het datumveld is niet herkend bij het laden van de tabel. Gewoonlijk herkent Qlik Sense datumvelden automatisch, op basis van landinstellingen en gemeenschappelijke datumindelingen, maar in sommige gevallen moet u de invoerindeling opgeven.

Proposed action  

Open Gegevensbeheer en bewerk de tabel die het veld bevat dat niet is herkend als datum. Het veld wordt waarschijnlijk aangeduid met field type als een algemeen veld. Wijzig het veldtype in Datum of Tijdstempel, met een invoerindeling die overeenkomt met de veldgegevens.

Ga voor meer informatie naar Ervoor zorgen dat een veld met datum of tijdstempel correct wordt herkend.

Foutmelding 'Ongeldig pad' bij het toevoegen van een bestand

Possible cause  

De bestandsnaam is te lang. Qlik Sense ondersteunt alleen bestandsnamen met een lengte tot 171 tekens.

Proposed action  

Wijzig de naam van het bestand in een naam die korter is dan 172 tekens.

Fouten bij het laden van een app die is geconverteerd vanuit een QlikView-document

Er verschijnen mogelijk foutmeldingen wanneer u een app opnieuw laadt die werd geconverteerd vanuit een QlikView-document, vanwege de verschillen tussen de twee producten.

Er worden verwijzingen naar absolute bestandspaden gebruikt in het script

Possible cause  

Het load-script verwijst met absolute paden naar bestanden. Dit wordt niet ondersteund in de standaardmodus van Qlik Sense. Voorbeelden van foutmeldingen zijn "Invalid Path" en "LOAD statement only works with lib:// paths in this script mode".

Proposed action  

 • Vervang alle bestandsverwijzingen door lib://-verwijzingen naar gegevensverbindingen in Qlik Sense.

Ga voor meer informatie naar Een QlikView-document converteren naar een Qlik Sense-app.

Er worden niet-ondersteunde functies of instructies gebruikt in het script

Possible cause  

Als u een syntaxisfout krijgt bij het uitvoeren van het script in de editor voor het laden van gegevens, heeft deze mogelijk betrekking op het gebruik van QlikView-scriptinstructies of -functies die niet worden ondersteund in Qlik Sense.

Proposed action  

 • Verwijder de ongeldige instructie of vervang deze door een geldige instructie.

Ga voor meer informatie naar QlikView-functies en -opdrachten die niet worden ondersteund in Qlik Sense.

Microsoft Excel: Het lukt niet om gegevens te laden uit bestanden die zich in gegevensbeheer of in de editor voor het laden van gegevens bevinden

Possible cause  

Bij het Excel-spreadsheet is Deelvensters vastzetten of Scherm splitsen actief en er zijn lege cellen in een tabel.

Proposed action  

Schakel Deelvensters vastzetten of Scherm splitsen uit, of schoon het spreadsheet op. Laad de gegevens daarna opnieuw.

Microsoft Excel: Problemen met het verbinden met en het laden van gegevens uit bestanden via ODBC

Possible cause  

U kunt problemen ondervinden bij het instellen van een ODBC-gegevensverbinding met een Microsoft Excel-bestand, of bij het laden van gegevens uit Microsoft Excel-bestanden via een ODBC-gegevensverbinding. Dit wordt meestal veroorzaakt door problemen met de ODBCDSN-configuratie in Windows, of door problemen met de bijbehorende ODBC-stuurprogramma's.

Proposed action  

Qlik Sense heeft ingebouwde ondersteuning voor het laden van Microsoft Excel-bestanden. Vervang zo mogelijk de ODBC-gegevensverbinding door een mapgegevensverbinding die wijst naar de map met de Microsoft Excel-bestanden.

Onvoldoende schijfruimte

Er zijn verschillende redenen waarom een systeem onvoldoende schijfruimte heeft. Een van de mogelijke oorzaken is de manier waarop Gegevensbeheer geladen gegevens naar QVD-bestanden opslaat in cache.

Proposed action  

Verwijder de map die de QVD-bestanden bevat. Op een Qlik Sense-server bevindt de cache zich op de volgende locatie:

<gedeelde Qlik Sense-map>\Apps\DataPrepAppCache

Op een Qlik Sense Desktop vindt u de cache op de volgende locatie:

C:\Gebruikers\<gebruikersnaam>\Documenten\Qlik\Sense\Apps\DataPrepAppCache

Waarschuwing over synthetische sleutels bij het laden van gegevens

Als u meerdere bestanden hebt geladen, ontvangt u mogelijk een waarschuwing dat synthetische sleutels zijn gemaakt na het laden van de gegevens.

Possible cause  

Als twee tabellen meer dan één gemeenschappelijk veld bevatten, wordt in Qlik Sense een synthetische sleutel gemaakt om de onjuiste koppeling op te lossen.

Ga voor meer informatie naar Synthetische sleutels.

Proposed action  

In veel gevallen hoeft u niets te doen aan synthetische sleutels als de koppeling relevant is, maar het is een goed idee om de gegevensstructuur te controleren in de gegevensmodelviewer.

Tabellen met gemeenschappelijke velden worden niet automatisch gekoppeld op basis van veldnaam

U hebt twee of meer tabellen toegevoegd via Gegevens toevoegen. De tabellen hebben velden met een gemeenschappelijke veldnaam, maar deze worden niet automatisch gekoppeld.

Possible cause  

Toen u de tabellen toevoegde, hebt u de standaardoptie behouden om gegevensprofilering in te schakelen in het dialoogvenster Gegevens toevoegen. Met deze optie worden alle gemeenschappelijke veldnamen tussen tabellen automatisch gekwalificeerd. Als u bijvoorbeeld tabel A en tabel B met een gemeenschappelijk veld F1 toevoegt via deze optie, krijgt het veld de naam F1 in tabel A en B.F1 in tabel B. Dit betekent dat de tabellen niet automatisch zijn gekoppeld.

Proposed action  

Open Gegevensbeheer en selecteer de weergave Koppelingen. Nu kunt u de tabellen koppelen op basis van aanbevelingen voor gegevensprofilering.

Als u de tabellen hebt gekoppeld, klikt u op Gegevens laden.

Ga voor meer informatie naar Gegevenskoppelingen beheren.