Floor - 脚本和图表函数

Floor() 用于将 x 向下取整到 step [+ offset] 的最接近倍数。 offset 的默认值为 0。

ceil 函数比较,此函数对输入数值向上取整。

语法:  

Floor(x[, step[, offset]])

返回数据类型: 数字

示例和结果:  

示例 结果

Floor( 2,4 )

返回 0

Floor( 4,2 )

返回 4

Floor( 3.88 , 0.1 )

返回 3.8

Floor( 3.88 , 5 )

返回 0

Floor( 1.1 , 1 )

返回 1

Floor( 1.1 , 1 , 0.5 )

返回 0.5