Ana içeriğe geç
Değişken kullanarak dolar işareti genişletmesi

BU SAYFADA

Değişken kullanarak dolar işareti genişletmesi

Kodda veya ifadede metin değiştirmesi için değişken kullanırken aşağıdaki söz diziminden yararlanılır:

$(variablename)      

$(variablename) değişkendeki değere genişletilir. variablename mevcut değilse genişletme sonucu boş dize olur.

Sayısal değişken genişletmeleri için şu söz dizimi kullanılır:

$(#variablename)      

Bu her zaman değişkenin sayısal değerinin geçerli bir ondalık noktalı temsilini (çok büyük veya çok küçük sayılar için muhtemelen üstel yazımıyla birlikte) verir. variablename mevcut değilse veya sayısal bir değer içermiyorsa, bunun yerine 0 değerine genişletilir.

Example:  

SET DecimalSep=',';

LET X = 7/2;

$(X) dolar işareti genişletmesi 3,5 değerine genişletilirken, $(#X) ise 3.5 değerine genişletilir.

Example:  

Set Mypath=C:\MyDocs\Files\;

...

LOAD * from $(MyPath)abc.csv;

Veriler C:\MyDocs\Files\abc.csv dosyasından yüklenir.

Example:  

Set CurrentYear=1992;

...

SQL SELECT * FROM table1 WHERE Year=$(CurrentYear);

Year=1992 değerini içeren satırlar seçilir.

Example:  

Set vConcatenate = ; For each vFile in FileList('.\*.txt') Data: $(vConcatenate) LOAD * FROM [$(vFile)]; Set vConcatenate = Concatenate ; Next vFile

Bu örnekte, dizindeki tüm .txt dosyaları Concatenate öneki kullanılarak yüklenir. Alanlar biraz farklılık gösteriyorsa buna gerek duyulabilir (bu durumda otomatik birleştirme çalışmaz). Concatenate öneki ilk yükleme deyiminde kullanılamayacağından, vConcatenate değişkeni başlangıçta boş bir dize olarak ayarlanır. Dizinde file1.txt, file2.txt ve file3.txt adında üç dosya bulunması halinde LOAD deyimi üç yenileme sırasında şu şekilde genişletme yapar:

LOAD * FROM[.\file1.txt];

Concatenate LOAD * FROM[.\file2.txt];

Concatenate LOAD * FROM[.\file3.txt];

Alternatif durumlarda değişkenleri genişletme

Bir değişken genişletilirken hangi durumun kullanılacağını belirtebilirsiniz. Belirli bir durumdaki değişiklikler, başka bir durumda genişletilen değişken değerlerini etkilemez. Bir durum belirtmezseniz değişken, varsayılan durumda genişletilir.

Example:  

MyState adlı bir durumunuz ve vMyVar adlı bir değişkeniniz varsa:

  • $(vMyVar), varsayılan durumda değişkeni genişletir.
  • $({MyState} vMyVar), MyState durumunda değişkeni genişletir.