Veri yükleme düzenleyicisi’nde klavye kısayolları

Veri yükleme düzenleyicisi ortamında etkili ve kolay bir şekilde çalışmanızı sağlayan çeşitli klavye kısayolları vardır.

Klavye kısayolları

Not: Klavye kısayolları, Windows'da çalıştığınız varsayılarak açıklanmıştır. Mac OS için Ctrl yerine Cmd kullanın.
Veri yükleme düzenleyicisi’nde klavye kısayolları
Kısayol Eylem
Ctrl+0,Ctrl+0 Örnek veriler oluşturur.
Alt+1 Çıktı panelini gösterir veya görüntüleniyorsa gizler.
Alt+2 Hata ayıklama aracı açıksa Değişkenler panelini gösterir veya görüntüleniyorsa gizler.
Alt+3 Hata ayıklama aracı açıksa Kesme noktaları panelini gösterir veya görüntüleniyorsa gizler.
Alt+F5 Hata ayıklama araçlarını gösterir veya görüntüleniyorsa araçları gizler.
Alt+F6 Hata ayıklama aracı açıksa hata ayıklamayı çalıştırır.
Alt+F7 Hata ayıklama aracı açıksa hata ayıklayıcıda sonraki adıma geçer.
Alt+F8 Hata ayıklama aracı açıksa hata ayıklayıcıyı durdurur.
F9 Hata ayıklama kesme noktası ekleme ve kaldırma seçenekleri arasında geçiş yapar.
Alt+F10 Sağ paneli gösterir veya görüntüleniyorsa gizler.
Alt+F11 Komut dosyası düzenleyiciyi tam ekrana genişletir.
Ctrl+C Seçilen öğeyi panoya kopyalar.
Ctrl+F Arama girişi bulma alanını gösterir veya açıksa bunu gizler.
Ctrl+H Veri yükleme düzenleyicisi veya ifade düzenleyicisindeyken geçerli seçili fonksiyon bağlamında çevrimiçi yardımı açar.
Ctrl+K Kod açıklama satırı ekleme ve kaldırma seçenekleri arasında geçiş yapar.
Ctrl+P Geçerli görünümü veya etkin sayfayı/hikayeyi yazdırır.
Ctrl+S Değişiklikleri kaydeder.
Ctrl+V Panodan en son kopyalanan öğeyi yapıştırır.
Ctrl+X Seçilen öğeyi keser ve panoya kopyalar. Google Chrome tarayıcısını kullanırken, imleç hiçbir şey seçilmeden veri yükleme düzenleyicisinde veya ifade düzenleyicisinde bir satırın önüne getirilmişse, satırın tamamı kesilir.
Ctrl+Z Eylemi geri alır. Önceki eylemleri geri almak için tekrarlayın.
Alt+Insert Komut dosyasına yeni bir bölüm ekler.
Alt+PgUp Önceki bölüme gider.
Alt+PgDn Sonraki bölüme gider.
Ctrl+Shift+Enter/Return Verileri yeniden yükler.
Ctrl+Shift+Boşluk Araç ipucunu görüntüler. (Qlik Sense Desktop uygulamasında desteklenmez)
Ctrl+Boşluk Otomatik metin dizesiyle otomatik olarak tamamlar.
Arama alanında Enter/Return tuşu Arama dizesinin sonraki örneğini arar.
Değiştirme alanında Enter/Return tuşu Arama dizesinin seçili örneğini değiştirir.
Arama veya değiştirme alanında Escape tuşu Arama girişi bulma alanını kapatır.
Shift+Sekme Komut dosyasında bir satırın girintisini azaltır.
Tab Komut dosyasında bir satırı girintiler.