Ana içeriğe geç

Sayı yorumlaması

Sayıları, para birimlerini veya tarihleri içeren verileri yüklediğinizde, veri türünün tanımlı olup olmamasına göre bu veriler farklı şekilde yorumlanır. Bu bölümde, verilerin iki farklı durumda nasıl yorumlandığı açıklanmaktadır.

Tür bilgileri bulunan veriler

ODBC kullanılarak yüklenmiş bir veritabanında, tanımlı bir veri türüne sahip sayıları içeren alanlar Qlik Sense tarafından ilgili biçimlerine göre işlenir. Bunların dize temsili, uygun biçimlendirme uygulanmış sayı olur.

Bir hesaplama için sayı biçimi özellikler panelindeki Sayı biçimlendirmesi altında değiştirilse bile Qlik Sense, alanın ilk sayı biçimini hatırlar.

Özellikler paneli hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Özellikler paneli.

Farklı veri türleri için varsayılan biçimler şu şekildedir:

 • tamsayı, kayan nokta sayıları: sayı için varsayılan ayar
 • para birimi: para birimi için varsayılan ayar
 • saat, tarih, zaman damgası: ISO standart biçimlendirmesi

Sayı ve para birimi için varsayılan değerler, kod sayı yorumlama değişkenleri veya işletim sistemi ayarları (Denetim Masası) ile tanımlanır.

Daha fazla bilgi için bkz. Sayı yorumlama değişkenleri.

Tür bilgileri bulunmayan veriler

Kaynaktan gelen belirli biçimlendirme bilgileri olmayan veriler için (örneğin, metin dosyalarından gelen veriler veya genel biçime sahip ODBC verileri) durum daha da karmaşıklaşır. Nihai sonuç en az altı farklı faktöre dayanır:

 • Verilerin kaynak veritabanına yazılma şekli
 • Sayı, saat, tarih vb. için işletim sistemi ayarları. (Denetim Masası)
 • Kodda isteğe bağlı sayı yorumlama değişkenlerinin kullanımı
 • Kodda isteğe bağlı yorumlama fonksiyonlarının kullanımı
 • Kodda isteğe bağlı biçimlendirme fonksiyonlarının kullanımı
 • Belgedeki sayı biçimlendirme kontrolleri

Qlik Sense giriş verilerini bir sayı, tarih, zaman vs. olarak yorumlamaya çalışır. Verilerde sistem varsayılan ayarları kullanıldığı sürece, yorumlama ve görüntü biçimlendirme Qlik Sense tarafından otomatik olarak yapılır ve kullanıcının kodu veya Qlik Sense içinde herhangi bir ayarı değiştirmesi gerekmez.

Varsayılan olarak, tam eşleşme bulunana kadar aşağıdaki düzen kullanılır. (Varsayılan biçim, ondalık ayırıcı, yıl, ay ve gün arasındaki sıralama vb. gibi işletim sisteminde, yani Denetim Masası'nda belirtilen veya bazı durumlarda koddaki özel sayı yorumlama değişkenleri ile belirtilen biçimdir.

Qlik Sense verileri şu şekilde yorumlar:

 1. Sayılara yönelik varsayılan biçime uygun olarak bir sayı.
 2. Tarihe yönelik varsayılan biçime göre bir tarih.
 3. Zamana ve tarihe yönelik varsayılan biçime göre bir zaman damgası.
 4. Zamana yönelik varsayılan biçime göre bir zaman.
 5. Şu biçime göre bir tarih: yyyy-MM-dd.
 6. Şu biçime göre bir zaman damgası: YYYY-MM-DD hh:mm[:ss[.fff]].
 7. Şu biçime göre bir saat: hh:mm[:ss[.fff]].
 8. Para birimine yönelik varsayılan biçime göre para.
 9. Ondalık ayırıcının veya binlik ayıracının ',' olarak ayarlanmamış olması koşuluyla ondalık ayırıcı olarak '.' ve binlik ayıracı olarak ',' içeren bir sayı.
 10. Ondalık ayırıcının veya binlik ayıracının '.' olarak ayarlanmamış olması koşuluyla ondalık ayırıcı olarak ',' ve binlik ayıracı olarak '.' içeren bir sayı.
 11. Bir metin dizesi. Bu son test asla başarısız olmaz: Verilerin okunması mümkünse, dize olarak yorumlamak her zaman mümkündür.

Metin dosyalarından sayı yüklerken bazı yorumlama sorunları oluşabilir; örneğin hatalı bir binlik ayırıcı veya ondalık ayırıcı Qlik Sense uygulamasının sayıyı hatalı yorumlamasına neden olabilir. İlk olarak yapılması gereken, koddaki sayı yorumlama değişkenlerinin doğru şekilde tanımlanıp tanımlanmadığını ve Denetim Masası'ndaki sistem ayarlarının doğru olup olmadığını kontrol etmektir.

Qlik Sense verileri tarih veya zaman olarak yorumladıktan sonra, görselleştirmenin özellikler panelinde başka bir tarih veya saat biçimine geçilebilir.

Veriler için önceden tanımlanmış bir biçim mevcut olmadığından, farklı kayıtlar doğal olarak aynı alanda farklı şekilde biçimlendirilmiş veriler içerebilir. Örneğin tek bir alan içinde geçerli tarihler, tamsayılar ve metinler bulunabilir. Bu nedenle veriler biçimlendirilmez, ancak orijinal biçiminde gösterilir.