Keep

keep öneki, join önekine benzerdir. Aynı join öneki gibi, yüklenen tabloyu var olan bir adlandırılmış tablo veya daha önce oluşturulan son veri tablosu ile karşılaştırır, ancak yüklenen tabloyu var olan bir tablo ile birleştirmek yerine, Qlik Sense içinde depolanmadan önce, tablo verilerinin kesişimine bağlı olarak iki tablonun birini ya da her ikisini birden indirgeme etkisine sahiptir. Karşılaştırma işlemi, ortak alanların üzerinden yapılan doğal birleştirmeye eşdeğerdir; yani, karşılık gelen birleştirme işlemiyle aynıdır. Ancak, iki tablo birleştirilmez ve Qlik Sense içinde iki ayrı ayrı adlandırılmış tablo olarak saklanır.

Syntax:  

(inner | left | right) keep [(tablename ) ]( loadstatement | selectstatement )

 

keep önekinin öncesinde inner, left veya right öneklerinden biri gelmelidir.

Qlik Sense kod dilinde açık join öneki, iki tablonun tam birleştirmesini gerçekleştirir. Sonuç bir tablodur. Birçok durumda, bu tür birleştirmeler çok büyük tabloların ortaya çıkmasıyla sonuçlanır. Qlik Sense uygulamasının ana özelliklerinden biri, birden fazla tabloyu birleştirmek yerine bu tablolar arasında ilişkilendirme yapma kabiliyetidir; bu da bellek kullanımını önemli oranda azaltır, işleme hızını artırır ve çok büyük bir esneklik sunar. Bu nedenle, Qlik Sense kodlarında açık birleştirmelerden genellikle kaçınılması gerekir. keep fonksiyonelliği, açık birleştirmelerin kullanılması gereken durumların sayısını azaltmak üzere tasarlanmıştır.

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
tablename Yüklenen tablo ile karşılaştırılacak adlandırılmış tablo.
loadstatementveya selectstatement Yüklenen tablo için LOAD veya SELECT deyimi.

Example:  

Inner Keep LOAD * from abc.csv;

Left Keep SELECT * from table1;

tab1:

LOAD * from file1.csv;

tab2:

LOAD * from file2.csv;

.. .. ..

Left Keep (tab1) LOAD * from file3.csv;