Veri yükleme düzenleyicisi’nde klavye kısayolları

Veri yükleme düzenleyicisi ortamında etkili ve kolay bir şekilde çalışmanızı sağlayan çeşitli klavye kısayolları vardır.

Klavye kısayolları

Not: Klavye kısayolları, Windows'da çalıştığınız varsayılarak açıklanmıştır. Mac OS için Ctrl yerine Cmd kullanın.
Veri yükleme düzenleyicisi’nde klavye kısayolları
Kısayol Eylem
Arama veya değiştirme alanında Escape tuşu Arama girişi bulma alanını kapatır.
Alt+F5 Hata ayıklama araçlarını gösterir veya görüntüleniyorsa araçları gizler.
Alt+F6 Hata ayıklama aracı açıksa hata ayıklamayı çalıştırır.
Alt+F7 Hata ayıklama aracı açıksa hata ayıklayıcıda sonraki adıma geçer.
Alt+F8 Hata ayıklama aracı açıksa hata ayıklayıcıyı durdurur.
F9 Hata ayıklama kesme noktası ekleme ve kaldırma seçenekleri arasında geçiş yapar.
Alt+F9 Sol paneli gösterir veya görüntüleniyorsa gizler.
Alt+F10 Sağ paneli gösterir veya görüntüleniyorsa gizler.
Alt+F11 Komut dosyası düzenleyiciyi tam ekrana genişletir.
Alt+1 Çıktı panelini gösterir veya görüntüleniyorsa gizler.
Alt+2 Hata ayıklama aracı açıksa Değişkenler panelini gösterir veya görüntüleniyorsa gizler.
Alt+3 Hata ayıklama aracı açıksa Kesme noktaları panelini gösterir veya görüntüleniyorsa gizler.
Ctrl+0,Ctrl+0 Örnek veriler oluşturur.
Tab Komut dosyasında bir satırı girintiler.
Shift+Sekme Komut dosyasında bir satırın girintisini azaltır.
Ctrl+P Geçerli görünümü veya etkin sayfayı/hikayeyi yazdırır.
Ctrl+S Değişiklikleri kaydeder.
Ctrl+F Arama girişi bulma alanını gösterir veya açıksa bunu gizler.
Ctrl+H Veri yükleme düzenleyicisi veya ifade düzenleyicisindeyken geçerli seçili fonksiyon bağlamında çevrimiçi yardımı açar.
Ctrl+K Kod açıklama satırı ekleme ve kaldırma seçenekleri arasında geçiş yapar.
Arama alanında Enter/Return tuşu Arama dizesinin sonraki örneğini arar.
Değiştirme alanında Enter/Return tuşu Arama dizesinin seçili örneğini değiştirir.
Ctrl-shift-Enter/Return Verileri yeniden yükler.
Ctrl+Z Eylemi geri alır. Önceki eylemleri geri almak için tekrarlayın.
Ctrl+X Seçilen öğeyi keser ve panoya kopyalar. Google Chrome tarayıcısını kullanırken, imleç hiçbir şey seçilmeden veri yükleme düzenleyicisinde veya ifade düzenleyicisinde bir satırın önüne getirilmişse, satırın tamamı kesilir.
Ctrl+C Seçilen öğeyi panoya kopyalar.
Ctrl+V Panodan en son kopyalanan öğeyi yapıştırır.
Ctrl+Boşluk Otomatik metin dizesiyle otomatik olarak tamamlar.
Ctrl+Shift+Boşluk Araç ipucunu görüntüler. (Qlik Sense Desktop uygulamasında desteklenmez)
Alt+Insert Komut dosyasına yeni bir bölüm ekler.
Alt+PgUp Önceki bölüme gider.
Alt+PgDn Sonraki bölüme gider.