Ana içeriğe geç

Kâr ve zarar özet grafiği

Kâr ve zarar raporlama düzenine sahip bir özet tablo oluşturmak için Kâr ve zarar özet grafiğini kullanabilirsiniz. Hücreleri performansa göre renklendirebilir ve özel yazı tipleri ve değişen satır renkleriyle grafiği biçimlendirebilirsiniz. Ayrıca biçimlendirme de dahil olacak şekilde grafiği Excel'e dışa aktarabilirsiniz. Kâr ve zarar özet grafiği, Görselleştirme paketine dahildir.

Kâr ve zarar özet grafiği boyutları ve hesaplamaları
Boyutlar Hesaplamalar Sonuç
1 boyut en fazla 9 hesaplama Her bir boyut değeri için tek satır ve her bir hesaplama için tek sütun içeren tablo.
2 boyut en fazla 8 hesaplama Birinci boyutun her bir değeri için tek satır ve ikinci boyut kullanılarak özetlenen her bir hesaplama için tek sütun içeren pivot tablo.

Performansı göstermek için hücreleri renklendirme

Poor (Düşük), Fair (Orta) ve Good (İyi) ölçeğine göre performansı göstermek için hücreleri renklendirebilirsiniz. Tüm satırlar ve sütunlar varsayılan olarak renklendirilir ancak isterseniz hangi sütun ve satırların renklendirileceğini seçebilirsiniz.

 1. Appearance (Görünüm) > Color by condition (Koşula göre renklendir) bölümünde Enabled (Etkin) seçeneğinin On (Açık) olarak ayarlandığından emin olun.
 2. Hangi satırların performansa göre renklendirileceğini seçin.

  Color all rows by condition (Tüm satırları koşula göre renklendir) seçeneğini Specified rows (Belirtilen satırlar) olarak ayarlayın.

  Add row to color (Renklendirilecek satır ekle) seçeneği ile ada (boyut değeri) göre renklendirilecek satırları ekleyin.

 3. Hangi hesaplamaların performansa göre renklendirileceğini seçin.

  Color all measures (Tüm hesaplamaları renklendir) seçeneğini Specified measures (Belirtilen hesaplamalar) olarak ayarlayın.

  Measure indices (Hesaplama dizinleri) bölümüne, grafiğin ilk hesaplaması sıfır numaralı olacak şekilde hesaplama listesi ekleyin. Hesaplamaları virgülle ayırın.

  Example: Birinci, üçüncü ve beşinci hesaplamayı renklendirin.

  0,2,4

 4. Performans sınırlarını ve renklerini ayarlayın.

  Poor (Düşük) ve Fair (Orta) için aralık sınırlarını ayarlayabilirsiniz.

  • Aralık sınırı Poor (Düşük) değerinden küçük olan tüm hücreler, Poor (Düşük) için ayarlanan arka plan rengi ve metin rengi ile görüntülenir.
  • Aralık sınırı Fair (Orta) değerinden küçük, Poor (Düşük) değerinden büyük olan tüm hücreler, Fair (Orta) için ayarlanan arka plan rengi ve metin rengi ile görüntülenir. Fair (Orta) aralık sınırını Poor (Düşük) değerinden yüksek bir değere ayarlamanız gerekir.
  • Diğer tüm hücreler, Good (İyi) için ayarlanan arka plan rengi ve metin rengi ile görüntülenir.

Stil şablonu kullanarak grafiği biçimlendirme

Stil şablonu kullanarak, örneğin, kâr ve zarar raporunu göstermek amacıyla, grafik için bir düzen oluşturabilirsiniz.

Not: Uygulamaya bir CSV dosyası ekleyebilmeniz ve yükleyebilmeniz gerekir.
 1. CSV dosyası olarak bir stil şablonu oluşturun. Aşağıda açıklanan stil şablonu biçimini kullanın.
 2. Uygulamanıza stil şablonunu tek bir alan olarak yükleyin. Dosyayı eklediğinizde, alan ayırıcı olarak noktalı virgül kullanmayın; her satır tek bir alan olarak yüklenmelidir.
 3. Appearance (Görünüm) > Table format (Tablo biçimi) bölümünde Style template field (Stil şablonu alanı) seçeneğini, eklediğiniz şablon alanının adı olarak ayarlayın.

Uygulamanızda birçok stil şablonunu yükleyip Style template field (Stil şablonu alanı) ile düzeni değiştirebilirsiniz.

Stil şablonu biçimi

Stil şablonu, UTF-8 kodlaması kullanılarak virgülle ayrılmış metin dosyası (CSV) olarak oluşturulur.

Stil şablonu satırlarının, ilk boyutunuzdaki verilerle hizalanması gerekir. Şablondaki bir boyut değerini referans almanız gerekir. Boyut değeri, her satırda ilk sırada olmalıdır. Şablonda tüm satır/boyut değerlerini belirtmeniz gerekmez.

Şablondaki her satır aşağıdaki biçimde olmalıdır. Bir üst bilgi satırı kullanılması gerekmez.

BoyutDeğeri;Kalın;ArkaPlan;YazıTipiStili;MetinRengi;Hizalama;YazıTipiBoyutu;Yorum
 • DimensionValue

  Biçimlendirmek istediğiniz satırın boyut değeri.

 • Bold

  Kalın metin istiyorsanız <bold> olarak ayarlayın.

 • Background

  Bir arka plan rengi ayarlayın. <dark>, <night>, <soft>, <red>, <orange>, <violet>, <blue>, <green> seçeneğini veya RGB biçiminde bir renk kodunu kullanabilirsiniz; örneğin, rgb(183,219,255). Varsayılan metin rengi beyazdır.

 • FontStyle

  Yazı tipi stilini <italic> veya <oblique> olarak ayarlayabilirsiniz.

 • TextColor

  Metnin rengini <white> olarak ayarlayabilirsiniz. Varsayılan arka plan rengi siyahtır.

 • Align

  <center> ile metni ortaya hizalayabilirsiniz. Varsayılan hizalama metin için sola, sayısal değerler için sağa hizalama şeklindedir.

 • FontSize

  Yazı tipi boyutunu <large>, <medium> (varsayılan) veya <small> olarak ayarlayabilirsiniz.

 • Comment

  Tüm sıfır değerlerinin yerine boşluk koymak için <comment> etiketini kullanabilirsiniz. Değerler olmadan bir üst bilgi alt satırı eklemek istediğinizde bu kullanışlıdır.

Stil etiketlerini herhangi bir sırayla da kullanabilir ve kullanılmayan etiketleri hariç tutabilirsiniz. Bu satırlar aynı sonucu verir:

İşletim giderleri;<bold>;;<italic>;;;;
İşletim giderleri;<italic>;<bold>

Kâr ve zarar raporlaması için stil şablonu örneği

Satılan malların maliyeti;<bold>;RGB(225,226,226);;;;; Vergi sonrası olağandışı kalemler;<bold>;RGB(193,216,47);;;<center>;<large>; Olağandışı kalemler;<bold>;;<italic>;;<center>;;<comment> Mali gelir ve giderler;<bold>;;<italic>;;<center>;;<comment> Genel ve idari giderler;<bold>;;<italic>;;<center>;;<comment> Brüt kâr;<bold>;RGB(193,216,47);;;<center>;<large>; Vergi öncesi kâr ve olağandışı kalemler;<bold>;RGB(193,216,47);;;;<large>; Üretim genel giderleri;<bold>;;<italic>;;<center>;;<comment> Satılan malların net maliyetleri;<bold>;RGB(225,226,226);;;;; Arazi satışından elde edilen net kazanç;<bold>;RGB(193,216,47);;;<center>;<large>; Net Gelir (Kâr);<bold>;#191970;;<white>;<center>;<large>; Net üretim genel giderleri;<bold>;RGB(225,226,226);;;;; Net satış gelirleri;<bold>;RGB(225,226,226);;;;; İşletim giderleri;<bold>;;<italic>;;;; Vergi öncesi işletim geliri;<bold>;RGB(193,216,47);;;;<large>; Diğer genel ve idari giderler;<bold>;rgb(128, 191, 255);<white>;;<center>;<large>; Gelirler;<bold>;;<italic>;;<center>;;<comment> toplam genel ve idari giderler;<bold>;#efefef;;;;; toplam işletim giderleri;<bold>;rgb(128, 191, 255);<white>;;;; Toplam satış giderleri;<bold>;RGB(225,226,226);;;;;

Bu şablonu kullanmak için birinci boyutun, her bir satırın ilk öğesine (örneğin, Satılan malların maliyeti) karşılık gelen değerleri içerdiği bir veri dosyası gerekir.

Örnekte düzen şablonuyla biçimlendirilmiş kâr ve zarar özet grafiği

Sınırlamalar

Genel sınırlamalar hakkında bilgi için bkz. Özel bir nesne kullanarak bir görselleştirme oluşturma.

 • Qlik Engine ve bir uzantı arasında veri aktarımı için bir sınırlama vardır. Bu, her bir veri isteğini 10.000 öğe ile sınırlar; örneğin, 1000 satır ve 10 sütun. Kâr ve zarar özet grafiği, sayfalandırma kullanarak daha fazla veri için otomatik isteklerde bulunabilir.

  Pagination (Sayfalandırma) > Max pagination loops (Maks. sayfalandırma döngüsü) ile ne kadar veri isteneceğini sınırlayabilirsiniz. Varsayılan değer 20.000 öğe (20k cells) ve maksimum değer 40.000 öğedir.

  Ayrıca veri sınırı aşıldığında kullanıcıya gösterilen hata mesajını da değiştirebilirsiniz. Veri sınırı aşıldığında önerilen çözüm, veri aktarımını sınırlamak için verilere filtre uygulamaktır.

 • Kâr ve zarar pivot grafiği başka bir görselleştirmeye dönüştürülemez veya başka bir görselleştirme de Kâr ve zarar pivot grafiğine dönüştürülemez.