Ana içeriğe geç

Before - grafik fonksiyonu

Before(), pivot tablodaki bir satır segmenti içinde bulunan geçerli sütundan önceki sütunda göründüğü şekilde, pivot tablonun boyut değerleriyle değerlendirilen bir ifadenin değerini döndürür.

Syntax:  

before([TOTAL] expr [, offset [, count]])

Not: Bu fonksiyon, pivot tablolar hariç tüm grafik türlerinde NULL değerini döndürür.

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
expr Hesaplanacak verileri içeren ifade veya alan.
offset

1‘den büyük bir offset n belirtildiğinde, ifadenin değerlendirmesi, geçerli satırdan sola doğru n satır taşınır.

Offset 0 olarak belirtildiğinde, ifade geçerli satır üzerinde değerlendirilir.

Negatif offset sayısı belirtilmesi, Before fonksiyonunun karşılık gelen pozitif offset sayısı ile After fonksiyonu gibi çalışmasını sağlar.

count

1'den büyük üçüncü bir count parametresi belirtildiğinde, fonksiyon ilk hücreden sola doğru sayarak count değerine ulaşana kadar her tablo satırı için bir adet olmak üzere bir değer aralığı döndürür.

TOTAL

Tablo tek boyutluysa veya TOTAL niteleyicisi bir bağımsız değişken olarak kullanılıyorsa, geçerli sütun segmenti her zaman sütunun tamamına eşittir.

Toplama kapsamını tanımlama

Bir satır segmentinin ilk sütununda, bundan önce gelen bir sütun olmadığından, bir NULL değeri döndürülür.

Pivot tablo birden çok yatay boyuta sahipse, geçerli satır segmenti, alanlar arası sıralama düzeninin son yatay boyutunu gösteren satır haricinde tüm boyut satırlarında geçerli sütun olarak yalnızca aynı değerlere sahip sütunları içerir.Pivot tablolardaki yatay boyutlara yönelik alanlar arası sıralama düzeni, üstten alta doğru boyutların sırasıyla tanımlanır.

Examples:  

before( sum( Sales ))

before( sum( Sales ), 2 )

before( total sum( Sales ))

rangeavg (before(sum(x),1,3)), geçerli sütunun hemen solundaki üç sütunda değerlendirilen sum(x) fonksiyonunun üç sonucunun ortalamasını döndürür.