Store

Kod fonksiyonu bir QVD veya CSV dosyası oluşturur.

Syntax:  

Store [ fieldlist from] table into filename [ format-spec ];

Deyim, açıkça adlandırılmış bir QVD, CSV veya TXT dosyası oluşturur.

Deyim yalnızca bir veri tablosundan alanları dışa aktarabilir. Birkaç tablodan alanlar dışa aktarılacaksa, dışa aktarılması gereken veri tablosunu oluşturmak için kodda önceden açık bir join yapılmalıdır.

Metin değerleri, CSV dosyasına UTF-8 biçiminde dışa aktarılır. Bir sınırlayıcı belirtilebilir, bkz. LOAD. Bir CSV dosyasına yönelik store deyimi BIFF dışa aktarımı desteklemez.

Arguments:  

Bağımsız DeğişkenAçıklama
fieldlist::= ( * | field ) { , field } )

Seçilecek alanların listesi. Alan listesi olarak * kullanılması tüm alanlara işaret eder. 

field::= fieldname [as aliasname ]

fieldname, table içindeki bir alan adıyla aynı olan metindir. (Boşluklar veya diğer standart olmayan karakterler içermesi halinde alan adının düz çift tırnak işaretleri veya köşeli ayraçlar içine alınması gerektiğini unutmayın.)

aliasname, sonuç olarak elde edilen QVD veya CSV dosyasında kullanılacak alan için bir alternatif addır.

tableVeriler için kaynak olarak kullanılacak önceden yüklenmiş bir tabloyu temsil eden kod etiketi.
filename

Mevcut bir klasör veri bağlantısının geçerli yolu dahil hedef dosyanın adı.

Example: 'lib://Table Files/target.qvd'

Eski kod oluşturma modunda, aşağıdaki yol biçimleri de desteklenir:

  • mutlak

    Example: c:\data\sales.qvd

  • Qlik Sense uygulama çalışma dizinine göreceli.

    Example: data\sales.qvd

    Yol atlanırsa, Qlik Sense bu dosyayı Directory deyiminde belirtilen dizinde saklar. Directory deyimi yoksa, Qlik Sense dosyayı C:\Users\{user}\Documents\Qlik\Sense\Apps çalışma dizininde depolar.

Example: [lib://MyDataFiles/xyz.qvd]

MyDataFiles bağlantısı kullanırken bir klasör hiyerarşisi oluşturamaz veya referans veremezsiniz. Örneğin, aşağıdaki desteklenmez: [lib://MyDataFiles/subfolder1/xyz.qvd]

format-spec ::=( ( txt | qvd ) )Biçim belirtimi, metin dosyaları için metin txt veya qvd dosyaları için metin qvd öğesinden oluşur. Biçim belirtimi atlanırsa qvd olduğu varsayılır.

Examples:  

Store mytable into xyz.qvd (qvd);

Store * from mytable into 'lib://FolderConnection/myfile.qvd';

Store Name, RegNo from mytable into xyz.qvd;

Store Name as a, RegNo as b from mytable into 'lib://FolderConnection/myfile.qvd';

store mytable into myfile.txt (txt);

store * from mytable into 'lib://FolderConnection/myfile.qvd';

Examples:  

Store mytable into [lib://MyDataFiles/xyz.qvd];

Store * from mytable into [lib://MyDataFiles/myfile.qvd];

Store Name, RegNo from mytable into [lib://MyDataFiles/xyz.qvd];

Store Name as a, RegNo as b from mytable into [lib://MyDataFiles/myfile.qvd];

store mytable into [lib://MyDataFiles/myfile.txt];

store * from mytable into [lib://MyDataFiles/myfile.csv];