Ana içeriğe geç

Veri yükleme düzenleyicisini kullanma

Bu bölümde, uygulamanıza veri modeli yüklemek üzere kullanılabilen veri kod dosyası oluşturmak veya düzenlemek için veri yükleme düzenleyicisinin nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır.

Veri kod dosyası, bir uygulamayı veri kaynağına bağlar ve veri kaynağından uygulamaya veri yükler. Verileri yüklediğinizde analiz için uygulama tarafından kullanılabilir. Veri kod dosyası oluşturmak, düzenlemek ve çalıştırmak istediğinizde, veri yükleme düzenleyicisini kullanırsınız.

Kodu elle düzenleyebilir veya veri yöneticisi ile oluşturabilirsiniz. Karmaşık kod deyimleri kullanmanız gerekiyorsa bunları elle düzenlemeniz gerekir.

Veri yükleme düzenleyicisi örneği.

Example of the data load editor.

A: Araç Çubuğu

Veri yükleme düzenleyicisi için en sık kullanılan komutlara sahip araç çubuğu:  genel menü, u (hata ayıklama) ve Veri yükle °. Araç çubuğu, uygulamanın kayıt ve veri yükleme durumunu da görüntüler.

Veri yükleme komut dosyası hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Kod dosyasını kaydetme, Veri kod dosyasında hata ayıklama ve Verileri yüklemek için kodu çalıştırma.

B: Veri bağlantıları

Veri bağlantıları'nın altında, sık kullandığınız veri kaynaklarının (veritabanları veya uzak dosyalar) kısayollarını kaydedersiniz. Bu aynı zamanda yüklenecek verileri seçmeye başladığınız yerdir. Veri bağlantıları, erişime sahip olduğunuz alanlara göre sıralanır.

Daha fazla bilgi için bkz. Veri kaynaklarına bağlanma ve Veri yükleme düzenleyicisinde veri seçme.

C: Metin düzenleyicisi

Metin düzenleyicisinde kodu yazabilir ve düzenleyebilirsiniz. Her kod satırı numaralandırılır ve koda söz dizimi bileşenleriyle renk kodlaması uygulanır. Metin düzenleyicisi; araç çubuğu Arama ve değiştirme, Yardım modu, Geri al ve Yinele için komutlar içerir. İlk kod, zaten SET ThousandSep= gibi genellikle düzenlemenize gerek olmayan, önceden tanımlanmış bölgesel değişken ayarlarının bazılarını içerir.

Kod hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Veri kod dosyasını düzenleme ve Kod söz dizimi.

D: Bölümler

Kodunuzu, okunmasını ve korunmasını kolaylaştırmak için bölümlere ayırın. Bölümler üstten alta doğru yürütülür.

Veri ekle'yi kullanarak veri eklediyseniz, verileri yüklemek için gerekli kodu içeren Otomatik oluşturulan bölüm adlı bir veri kod dosyası bölümünüz olacaktır.

Daha fazla bilgi için bkz. Kodu düzenleme.

E: Çıktı

Çıkış, kod yürütmesi sırasında oluşturulan tüm mesajları ve otomatik kaydetme durumunu görüntüler.

Hızlı başlangıç

Bir veritabanından dosya veya tablolar yüklemek isterseniz, Veri bağlantıları seçeneğinde aşağıdaki adımları tamamlamanız gerekir:

  1. Veri kaynağıyla bağlantı kurarak yeni bağlantı oluşturun (mevcut veri bağlantısı yoksa).
  2. ± Bağlantıdan veri seçin.

Seç diyalog penceresini Kod ekle ile tamamladığınızda, veri modelini uygulamanıza yüklemek için Veri yükle'yi seçebilirsiniz.

Veri kaynaklarını bağlama hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz: Veri kaynaklarına bağlanma

Araç Çubukları

Araç çubukları, veri kod dosyanızda yineleme/geri alma, hata ayıklama ve arama/değiştirme gibi genel eylemler gerçekleştirmenizi sağlar. Uygulamanızdaki verileri yeniden yüklemek için Veri yükle ° seçeneğine de tıklayabilirsiniz.

Üst araç çubuğu

Ana araç çubuğu seçenekleri
Seçenek Açıklama

Uygulamanızda gerçekleştirebileceğiniz eylemler ve navigasyon seçeneklerini içeren genel menü.

Sekmeli göz atma ve genel menü hakkında daha fazla bilgi için bkz. Sekmeleri kullanarak gezinme.

Hazırla

Verilerinizi hazırlayın. Veri yöneticisi, Veri modeli görüntüleyicisi veya Veri yükleme düzenleyicisi seçeneğini belirleyebilirsiniz.

Analiz

Verilerinizi analiz edin. Sayfa veya İçgörüler seçeneğini belirleyebilirsiniz.

Anlatın

Verilerinizle bir hikaye anlatın. Hikaye anlatımı'nı seçebilirsiniz.

Uygulama bilgilerini düzenlemeyi veya uygulama seçeneklerini açıp uygulamanıza stil vermeyi seçebileceğiniz uygulama bilgilerini gösterin veya gizleyin.
u

Kodda hata ayıklayın.

Daha fazla bilgi için bkz.: Veri kod dosyasında hata ayıklama

° Veri yükle

Verileri yüklemek için kodu çalıştırın. Uygulama, yeniden yükleme işleminden önce otomatik olarak kaydedilir.

Daha fazla bilgi için bkz.: Verileri yüklemek için kodu çalıştırma

h Veri bağlantıları görünümünü değiştirin.

Kod düzenleyici araç çubuğu

Düzenleyici araç çubuğu seçenekleri
Seçenek Açıklama
F

Kodda metin arayın ve değiştirin.

Yorum ekleyin/yorumu kaldırın.
À Girintiyi artırın.
à Girintiyi azaltın.
D

Söz dizimi yardım modunu etkinleştirin. Yardım modunda, ayrıntılı söz dizimi yardımına erişmek için düzenleyicide söz dizimi anahtar sözcüğüne (mavi olarak gösterilir) tıklayabilirsiniz.

Bilgi notuYardım modunda kod düzenlenemez.
B

Geçerli bölümde son değişikliği geri alın (birden fazla adım geri alınamaz). Bunun karşılığı, Ctrl+Z'ye basılmasıdır.

C Geçerli bölümde en son Geri al'ı yineleyin. Bunun karşılığı, Ctrl+Y'ye basılmasıdır.

Daha fazla bilgi için bkz.: Veri kod dosyasını düzenleme