Top

Top() , tablodaki bir sütun segmentinin ilk (en üst) satırındaki bir ifadeyi değerlendirir. Hesaplandığı satır offset değerine göre değişir (varsa) ve varsayılan ayar en üst satırdır. Tablolar dışındaki grafikler için Top() değerlendirmesi, grafiğin düz tablo eşdeğerinde geçerli sütunun ilk satırı üzerinde yapılır.

Syntax:  

Top([TOTAL] expr [ , offset [,count ]])

Return data type: dual

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
expr Hesaplanacak verileri içeren ifade veya alan.
offset

1'den büyük bir offset n belirtildiğinde, ifadenin değerlendirmesi üst satırın altında n satır aşağı taşınır.

Negatif offset sayısı belirtilmesi, Top fonksiyonunun karşılık gelen pozitif offset sayısı ile Bottom fonksiyonu gibi çalışmasını sağlar.

count 1'den büyük üçüncü bir count parametresi belirtildiğinde fonksiyon, geçerli sütun segmentinin her son count satırı için bir adet olmak üzere bir count değerleri aralığı döndürür. Bu biçimde, fonksiyon herhangi bir özel aralık fonksiyonuna yönelik bir bağımsız değişken olarak kullanılabilir. Aralık fonksiyonları
TOTAL

Tablo tek boyutluysa veya TOTAL niteleyicisi bir bağımsız değişken olarak kullanılıyorsa, geçerli sütun segmenti her zaman sütunun tamamına eşittir.

Toplama kapsamını tanımlama

Note: Sütun segmenti, geçerli sıralama düzeninde boyutlar için aynı değerlere sahip ardışık hücreler alt kümesi olarak tanımlanır. Kayıt arası grafik fonksiyonları sütun segmentinde hesaplanırken, eşdeğer düz tablo grafiğindeki en sağdaki boyut hariç tutulur. Grafikte yalnızca bir boyut varsa veya TOTAL niteleyicisi belirtilirse, ifade tüm tablo genelinde değerlendirilir.
Note: Tablo veya tablo eşdeğeri birden çok dikey boyuta sahipse, geçerli sütun segmenti, alanlar arası sıralama düzenindeki son boyutu gösteren sütun haricinde tüm boyut sütunlarında geçerli satır olarak yalnızca aynı değerlere sahip satırları içerir.

Limitations:  

Yinelemeli çağrılar NULL sonucunu döndürür.

Examples and results:  

Example: 1

Customer Sum(Sales) Top(Sum(Sales)) Sum(Sales) + Top(Sum(Sales)) Top offset 3
  2566 587 3153 3249
Astrida 587 587 1174 1270
Betacab 539 587 1126 1222
Canutility 683 587 1270 1366
Divadip 757 587 1344 1440

Bu örnekte gösterilen tablo grafiğinin temsilinde tablo, Customer boyutundan ve şu hesaplamalardan oluşturulmuştur: Sum(Sales) ve Top(Sum(Sales)).

Üst satırın değeri Astrida olduğundan Top(Sum(Sales)) sütunu, tüm satırlar için 587 değerini döndürür.

Tabloda ayrıca, biri Sum(Sales)+Top(Sum(Sales)) ifadesinden oluşturulan ve biri de Top offset 3 etiketli (Sum(Sales)+Top(Sum(Sales), 3) ifadesi kullanılarak oluşturulmuş ve offset bağımsız değişkeni 3 olarak ayarlanmış) olmak üzere daha karmaşık hesaplamalar gösterilmektedir. Geçerli satıra ilişkin Sum(Sales) değerini üst satırdan itibaren üçüncü satırdan gelen değere ekler (yani, geçerli satır artı Canutility değeri).

Example: 2

Bu örnekte gösterilen tablo grafiklerinin temsilinde grafiklere daha çok boyut eklenmiştir: Month ve Product. Birden fazla boyutu olan grafikler için Above, Below, Top ve Bottom fonksiyonlarını içeren ifadelerin sonuçları, sütun boyutlarının QlikView tarafından sıralanma düzenine göre değişir. QlikView, en son sıralanan boyuttan kaynaklanan sütun segmentlerini temel alarak fonksiyonları değerlendirir. Sütun sırası Sırala seçeneğinin altından kontrol edilir ve bu sıranın mutlaka sütunların tabloda göründükleri sıra olması gerekmez. (Bazı satırlar alan kazanmak için gösterilmez.)

Customer Product Month Sum(Sales) First value
      2566 -
Astrida AA Jan 46 46
Astrida AA Feb 60 46
Astrida AA Mar 70 46
... ... ... ... ...
Astrida AA Sep 78 46
Astrida AA Oct 12 46
Astrida AA Nov 78 46
Astrida AA Dec 22 46
Astrida BB Jan 46 46
Örnek 2 için birinci tablo. Month (Jan) esas alındığında First value hesaplaması için Top değeri.
Customer Product Month Sum(Sales) First value
      2566 -
Astrida AA Jan 46 46
Astrida BB Jan 46 46
Astrida AA Feb 60 60
Astrida BB Feb 60 60
Astrida AA Mar 70 70
Astrida BB Mar 70 70
Astrida AA Apr 13 13
Astrida BB Apr 13 13
Örnek için ikinci tablo. Product (Astrida için AA) esas alındığında First value hesaplaması için Top değeri.

Lütfen daha fazla ayrıntı için Above fonksiyonunda 2 örneğine bakın.

Example: 3

Sonuç

Top fonksiyonu, aralık fonksiyonları için giriş olarak kullanılabilir. Örnek: RangeAvg (Top(Sum(Sales),1,3)).

Top() fonksiyonuna ait bağımsız değişkenlerde offset, 1 olarak ve count, 3 olarak ayarlıdır. Fonksiyon, sütun segmentinde alt satırın altındaki satırdan başlayarak (çünkü offset=1) üç satırda ve bunun altındaki iki satırda (satır varsa) Sum(Sales) ifadesinin sonuçlarını bulur. Bu üç değer, sağlanan sayı aralığındaki değerlerin ortalamasını bulan RangeAvg() fonksiyonu için giriş olarak kullanılır.

Boyut olarak Customer öğesini içeren bir tablo RangeAvg() ifadesi için aşağıdaki sonuçları verir.

 
Astrida
Betacab
Canutility
Divadip:
603
603
603
603

Monthnames:

LOAD * INLINE [

Month, Monthnumber

Jan, 1

Feb, 2

Mar, 3

Apr, 4

May, 5

Jun, 6

Jul, 7

Aug, 8

Sep, 9

Oct, 10

Nov, 11

Dec, 12

];

Sales2013:

crosstable (Month, Sales) LOAD * inline [

Customer|Jan|Feb|Mar|Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec

Astrida|46|60|70|13|78|20|45|65|78|12|78|22

Betacab|65|56|22|79|12|56|45|24|32|78|55|15

Canutility|77|68|34|91|24|68|57|36|44|90|67|27

Divadip|57|36|44|90|67|27|57|68|47|90|80|94

] (delimiter is '|');

Ayları doğru düzende sıralatmak için, grafiklerinizi oluşturduğunuzda grafik özelliklerinin Sort sekmesine gidin ve Sort by seçeneğinin altında Expression onay kutusunu işaretleyin. İfade kutusuna Monthnumber yazın.