Kod içinde tırnak işaretleri kullanma

Kod deyimleri içinde tırnak işaretlerini birkaç farklı şekilde kullanabilirsiniz.

LOAD deyimlerinin içinde

Bir LOAD deyiminde, tırnak işareti olarak aşağıdaki semboller kullanılmalıdır:

  Açıklama Sembol Kod noktası Örnek

Alan adları

çift tırnak işaretleri

" " 34 "dize"
  köşeli ayraçlar [ ] 91, 93 [dize]
  vurgu işaretleri ` ` 96 `dize`

Düz Dizeler

tek tırnak işaretleri

' '

39 'dize'

SELECT deyimlerinde

ODBC sürücüsü tarafından yorumlanan bir SELECT deyimi için durum biraz farklı olabilir. Genellikle alan ve tablo adları için düz çift tırnak işaretleri (Alt + 0034) ve değişmez değerler için düz tek tırnak işaretleri (Alt + 0039) kullanmanız ve vurgu işaretleri kullanmaktan kaçınmanız gerekir. Ancak bazı ODBC sürücüleri, vurgu işaretlerini tırnak işareti olarak kabul etmekle kalmamakta, bunları tercih etmektedir. Bu tür bir durumda, oluşturulan SELECT deyimleri, vurgu işareti tırnak işaretleri içerir.

Microsoft Access tırnak işaretleri örneği

Microsoft Access ODBC Driver 3.4 (Microsoft Access 7.0 içinde bulunan) SELECT deyimini analiz ederken aşağıdaki tırnak işaretlerini kabul eder:

Alan adları ve tablo adları:

[ ]

" " ` `

Düz dizeler:

' '

Diğer veritabanları farklı kurallara sahip olabilir.

LOAD deyimlerinin dışında

Bir LOAD deyiminin dışında, QlikView uygulamasının bir ifade beklediği konumlarda, çift tırnak işaretleri bir alan referansını değil, değişken referansını belirtir. Çift tırnak işareti kullanırsanız, tırnak içine alınan dize bir değişken olarak yorumlanır ve değişkenin değeri kullanılır.

Bağlam dışı alan referansları ve tablo referansları

Bazı kod fonksiyonları önceden oluşturulmuş alanlara referansta bulunur veya bir LOAD deyiminin çıktısında yer alır (örneğin, Exists() ve Peek()). Bağlam içinde, yani LOAD deyiminin giriş tablosunda bulunan alanlara referansta bulunan kaynak alan referanslarının aksine, bu alan referanslarına bağlam dışı alan referansları adı verilir.

Bağlam dışı alan referansları ve tablo referansları değişmez değerler olarak ele alınmalıdır ve bu nedenle tek tırnak işareti gerektirir.

Adlar ile değişmez değerler arasındaki fark

Adlar ile değişmez değerler arasındaki fark aşağıdaki örnekler karşılaştırılırken daha net hale gelecektir:

Örnek:  

'Sweden' as Country

Bu ifade bir LOAD veya SELECT deyimindeki alan listesinin parçası olarak kullanıldığında, "Sweden" metin dizesi "Country" QlikView alanının içine alan değeri olarak yüklenir.

Örnek:  

"land" as Country

Bu ifade bir LOAD veya SELECT deyimindeki alan listesinin parçası olarak kullanıldığında, "land" adlı veritabanı alanının veya tablo sütununun içeriği "Country" QlikView alanının içine alan değerleri olarak yüklenir. Bu da land öğesiyle bir alan referansı olarak işlem yapılacağı anlamına gelir.

Sayılar ile düz dizeler arasındaki fark

Sayılar ile düz dizeler arasındaki fark aşağıdaki örnekler karşılaştırılırken daha net hale gelecektir.

Örnek:  

'12/31/96'

Bu dize bir ifadenin parçası olarak kullanıldığında, ilk adımda "12/31/96" metin dizesi olarak yorumlanır; sonuçta tarih biçiminin 'MM/DD/YY' olması durumunda bir tarih olarak yorumlanabilir. Böyle bir durumda, hem sayısal hem de metinsel temsile sahip bir ikili değer olarak depolanır.

Örnek:  

12/31/96

Bu dize bir ifadenin parçası olarak kullanıldığında, sayısal olarak 12 bölü 31 bölü 96 olarak yorumlanır.

Bir dizede tek tırnak karakterlerini kullanma

Bir dizeye tek tırnak karakterlerini dahil etmeniz gerekirse, fazladan bir tek tırnağı kaçış karakteri olarak kullanabilirsiniz.

Örnek:  

'10 O''clock News' dizesi '10 O'clock News' (Saat 10 Haberleri) olarak yorumlanacaktır.