If..then..elseif..else..end if

if..then kontrol deyimi, bir veya daha fazla mantıksal koşula bağlı olarak farklı yolları takip etmesi için kod yürütmesini zorlayan komut seçim yapısıdır.

Bkz. if - kod ve grafik fonksiyonu (kod ve grafik fonksiyonu)

Sözdizim:  

If  condition then

  [ statements ]

{ elseif condition then

  [ statements ] }

[ else

  [ statements ] ]

end if

 

if..then deyimi bir kontrol ifadesi olduğundan ve bu nedenle noktalı virgülle veya satır sonuyla bittiğinden, dört olası cümlesinin her biri (if..then, elseif..then, else ve end if) satır sınırını geçmemelidir.

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişken Açıklama
condition True veya False olarak değerlendirilebilecek mantıksal bir ifade.
Bir veya daha fazla QlikView kod deyiminden oluşan herhangi bir grup.

Örnek 1:  

if a=1 then

LOAD * from abc.csv;

SQL SELECT e, f, g from tab1;

end if

Örnek 2:  

if a=1 then; drop table xyz; end if;

Örnek 3:  

if x>0 then

LOAD * from pos.csv;

elseif x<0 then

LOAD * from neg.csv;

else

LOAD * from zero.txt;

end if

Ayrıca bkz: