addmonths - kod ve grafik fonksiyonu

Fonksiyon, startdate değerinden n ay sonra olan tarihi veya n negatif ise, startdate değerinden n ay önce olan tarihi döndürür.

Sözdizim:  

AddMonths(startdate, n , [ , mode])

Dönüş veri türü: ikili

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişken Açıklama
startdate Bir zaman damgası olarak başlangıç tarihi; örneğin '2012-10-12'.
Pozitif veya negatif tamsayı olarak ay sayısı.
mode, ayın başına göre mi, yoksa sonuna göre mi ay eklendiğini belirtir. Giriş tarihi ayın 28'i veya sonrasındaysa ve mode 1 olarak ayarlanırsa, fonksiyon, ayın sonuna uzaklığı giriş tarihi ile aynı olan bir tarih döndürür. Varsayılan mod 0'dır.