GetSelectedCount - grafik fonksiyonu

GetSelectedCount(), bir alandaki seçili (yeşil) değerlerin sayısını bulur.

Sözdizim:  

GetSelectedCount (field_name [, include_excluded])

Geri dönüş veri türü: tamsayı

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişkenler Açıklama
field_name Hesaplanacak veri aralığını içeren alan.
include_excluded True() olarak ayarlanırsa, geçerli anda diğer alanlardaki seçimler tarafından hariç tutulan seçilen değerler sayıma dahil edilir. False veya atlanmış ise, bu değerler dahil edilmez.
state_name Alternatif durumun adı. Belirtilirse, alternatif durumdaki alan için sayılan değer döndürülür. Alternatif durum sağlanmazsa, varsayılan durum kullanılır.

Örnekler ve sonuçlar:  

Aşağıdaki örneklerde biri First name adı için, biri Initials için ve biri de Has cellphone için olmak üzere, farklı liste kutularına yüklenen üç alan kullanılmaktadır.

Örnekler Sonuçlar

First name içinde John seçildiği varsayılırsa.

GetSelectedCount ([First name])

1; çünkü First name içinde bir değer seçilmiştir.

First name içinde John seçildiği varsayılırsa.

GetSelectedCount ([Initials])

0; çünkü Initials içinde değer seçilmemiştir.

.First name içinde seçim yokken Initials içinde tüm değerleri seçin ve sonra da Has cellphone içinde Yes değerini seçin.

GetSelectedCount ([Initials])

6. Initials MC ve PD içeren seçimlerde Has cellphone değeri No olarak ayarlanmış olsa da, include_excluded bağımsız değişkenin True() ayarında olması nedeniyle sonuç halen 6'dır.

Örnekte kullanılan veriler:

Names:

LOAD * inline [

"First name"|"Last name"|Initials|"Has cellphone"

John|Anderson|JA|Yes

Sue|Brown|SB|Yes

Mark|Carr|MC |No

Peter|Devonshire|PD|No

Jane|Elliot|JE|Yes

Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');