Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Aralıkları ayrık verilerle eşleme

Bir LOAD veya SELECT deyimine yönelik intervalmatch öneki, ayrık sayısal değerleri bir veya daha fazla sayısal aralığa bağlamak için kullanılır. Bu, örneğin aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi üretim ortamlarında kullanılabilen oldukça etkili bir özelliktir.

Örnek:  

Aşağıdaki iki tabloya bakın. İlk tablo, farklı sıralamaların üretiminin başlangıcını ve bitişini göstermektedir. İkinci tablo, bazı ayrık olayları göstermektedir. Örneğin hangi siparişlerin arızalardan etkilendiğini ve hangi siparişlerin hangi vardiyalar ile işlendiğini bilebilmek için ayrık olayları siparişlerle nasıl ilişkilendirebiliriz?

Tablo OrderLog
Başlangıç End Sıralama
01:00 03:35 A
02:30 07:58 B
03:04 10:27 C
07:23 11:43 D

 

Tablo EventLog
Zaman Olay Yorum
00:00 0 Kaydırma 1 başlangıcı
01:18 1 Satır durdurma
02:23 2 Satır yeniden başlatma %50
04:15 3 Satır hızı %100
08:00 4 Kaydırma 2 başlangıcı
11:43 5 Üretim sonu

İlk olarak iki tabloyu normal şekilde yükleyin ve ardından Time alanını Start ve End alanlarıyla tanımlanan aralıklara bağlayın:

SELECT * from OrderLog;

SELECT * from EventLog;

Intervalmatch (Time) SELECT Start,End from OrderLog;

Şimdi QlikView içinde, aşağıda olduğu gibi bir tablo oluşturabilirsiniz:

A table in QlikView combining the above tables.

Artık kolayca görebildiğimiz üzere, hattın durmasından en fazla etkilenen sipariş A olmuş; ancak azalan hat hızı B ve C siparişlerini de etkilemiştir. Yalnızca C ve D siparişleri Shift 2 tarafından kısmi olarak işlenmiştir.

intervalmatch öğesini kullanırken şu noktalara dikkat edin:

  • intervalmatch deyiminden önce, ayrık veri noktalarını (yukarıdaki örnekte Time) içeren alanın önceden QlikView'e okunmuş olması gerekir. intervalmatch deyimi, bu alanı veritabanı tablosundan okumaz!
  • intervalmatch LOAD veya SELECT deyiminde okunan tablo her zaman tam olarak iki alan (yukarıdaki örnekte Start ve End) içermelidir. Diğer alanlara bir bağlantı oluşturmak için, aralık alanlarını ek alanlarla birlikte ayrı bir LOAD veya SELECT deyiminde (yukarıdaki örnekte ilk SELECT deyimi) okumanız gerekir.
  • Aralıklar her zaman kapalıdır; yani uç noktaları her zaman aralığa dahil edilir. Sayısal olmayan sınırlar göz ardı edilecek (tanımlanmamış) aralığı oluştururken, NULL sınırlar aralığı süresiz olarak (sınırsız) genişletir.
  • Aralıklar çakışabilir ve ayrık değerler tüm eşleşen aralıklara bağlanır.

Yavaşça değişen boyut sorunlarını çözmek için genişletilmiş intervalmatch söz dizimini kullanma

Genişletilmiş intervalmatch söz dizimi, kaynak verilerde var olduğu bilinen yavaşça değişen boyutlar sorununu ele almak için kullanılabilir.

Örnek kod:

SET NullInterpret='';

 

IntervalTable:

LOAD Key, ValidFrom, Team from IntervalTable.xls;

NullAsValue FirstDate,LastDate;

 

Key:

LOAD

Key,

ValidFrom as FirstDate,

date(if(Key=previous(Key),

previous(ValidFrom) - 1)) as LastDate,

Team

RESIDENT IntervalTable order by Key, ValidFrom desc;

 

drop table IntervalTable;

 

Transact:

LOAD Key, Name, Date, Sales from Transact.xls;

 

INNER JOIN intervalmatch (Date,Key) LOAD FirstDate, LastDate, Key RESIDENT Key;

nullinterpret deyimi, yalnızca bir tablo dosyasından veri okunurken gereklidir; bunun nedeni, eksik değerlerin NULL değerler yerine boş dizeler olarak tanımlanmasıdır.

IntervalTable kaynağından verilerin yüklenmesi, şu tabloyla sonuçlanır:

Örnek tablo 1
Anahtar FirstDate Ekip
000110 2011-01-21 Güneybatı
000110 - Kuzeybatı
000120 - Kuzeybatı
000120 2013-03-05 Güneybatı
000120 2013-03-05 Kuzeybatı
000120 2013-01-06 Güneybatı

nullasvalue deyimi, NULL değerlerin listelenen alanlara eşlenmesine olanak tanır.

previous ve order by kullanarak Key, FirstDate, LastDate öğelerini (öznitelik alanları) oluşturun; böylece bu anahtar tablo yerini almış olacağından, IntervalTable bırakılır.

Transact kaynağından verilerin yüklenmesi, şu tabloyla sonuçlanır:

Örnek tablo 2
Tuş Ad Tarih Satışlar
000110 Spengler Aaron 2009-08-18 100
000110 Spengler Aaron 2009-12-25 200
000110 Spengler Aaron 2011-02-03 300
000110 Spengler Aaron 2011-05-05 400
000120 Ballard John 2011-06-04 500
000120 Ballard John 2013-01-20 600
000120 Ballard John 2013-03-10 700
000120 Ballard John 2013-03-13 800
000120 Ballard John 2013-09-21 900

Öncesinde inner join öğesinin geldiği intervalmatch deyimi, aşağıdaki tabloyla sonuçlanacak şekilde, yukarıdaki anahtarı Transact tablosuna bağlanan bir yapay anahtar ile değiştirir:

Örnek tablo 3
Anahtar Ekip Ad FirstDate LastDate Tarih Satışlar
000110 Kuzeybatı Spengler Aaron - 2011-01-20 2009-08-18 100
000110 Kuzeybatı Spengler Aaron - 2011-01-20 2009-12-25 200
000110 Güneybatı Spengler Aaron 2011-01-21 - 2011-02-03 300
000110 Güneybatı Spengler Aaron 2011-01-21 - 2011-05-05 400
000120 Kuzeybatı Ballard John - 2013-01-05 2011-06-04 500
000120 Güneybatı Ballard John 2013-01-06 2013-03-04 2013-01-20 600
000120 Güneybatı Ballard John 2013-03-05 - 2013-03-10 700
000120 Güneybatı Ballard John 2013-03-05 - 2013-03-13 800
000120 Güneybatı Ballard John 2013-03-05 - 2013-09-21 900

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!

Analiz Modernleştirme Programına katılın

Remove banner from view

Analiz Modernleştirme Programı ile değerli QlikView uygulamalarınızı ödün vermeden modernleştirin. Bize ulaşmak ve daha fazla bilgi almak için buraya tıklayın: ampquestions@qlik.com