Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Giriş Kutusu

Giriş kutusu, verileri QlikView değişkenlerine girmek ve bunların değerlerini görüntülemek için kullanılan sayfa nesnesidir.

Nesne menüsünü görüntülemek için giriş kutusuna sağ tıklayın. Bu menüye, Giriş kutusu etkin bir nesne olduğunda, Nesne menüsünden de erişilebilir.

Giriş Kutusu'nu Kullanma

Giriş kutusu, düzen gibi çoklu kutudaki üç sütundan oluşur. İlk sütun, değişkenlerin listesini gösterir. İkinci sütün '=' eşittir işaretini ve üçüncü sütun da değişkenlerin değerlerini gösterir. Her biri ayrı bir satırda olmak üzere, bir veya daha fazla değişken içerebilir.

Çoklu değer içerebilen (ve normalde içeren) alanların aksine, QlikView'deki değişkenler tek bir veri değeri içeren adlandırılmış yapılardır. Aynı zamanda, alanlar değerlerini kod içinde bulunan load ve select deyimlerinden alırken, değişkenler değerlerini, otomasyon çağrıları aracılığıyla veya düzendeki giriş kutularının yardımıyla, kod içindeki let ve set deyimlerinden alır.

Değişkenler sayısal veya alfasayısal veriler içerebilir. Bir değişken değerinin ilk karakteri '=' eşittir işaretiyse, QlikView, değerleri formül (QlikView ifadesi) olarak değerlendirmeye ve ardından asıl formül metni yerine sonucu görüntülemeye veya döndürmeye çalışır.

Giriş kutusunda, değişkenin geçerli değeri gösterilir. Giriş kutusundaki değere tıklandığında, yeni değerin girilebilmesi veya eski değerin değiştirilebilmesi için hücre düzenleme moduna geçer. Değişken formül içeriyorsa, sonucu yerine artık formül görüntülenir. Düzenle modundaki hücre normalde gelişmiş formüllerin oluşturulmasını kolaylaştırmak için tam bir düzenleyici penceresini açan ... düğmesini içerir. Giriş kutusundaki değişken değeri hücresinin fonksiyonu, çalışma sayfasındaki hücrenin fonksiyonuyla karşılaştırılabilir.

Bazen giriş kutusu değişken değeri hücresi bir aşağı açılan simgesi içerir ve son kullanılan değerlere veya önceden tanımlanmış değerlere hızlı erişim sağlar. Değişken, kendisine iliştirilen ve belirli ölçütlere uymayan tüm değerlerin girişini engelleyen giriş kısıtlamalarına sahip olabilir. Belirli durumlarda, giriş kutusundaki değişken salt okunur olabilir; böyle bir durumda düzenleme moduna girmek imkansızdır.

Daha fazla bilgi

 

Nesne Menüsü

Giriş kutusu Nesne menüsü, nesneye sağ tıklayarak açılır. Menü komutları şu şekildedir:

Nesne menüsü komutları
Komutu Açıklama
Özellikler... Parametrelerinin ayarlanabileceği Giriş Kutusu Özellikleri diyalog penceresini açar.
Notlar

Geçerli nesneyle ilgili not oluşturmayı ve paylaşmayı sağlar.

Sıralama

Bu basamaklı menü yalnızca, Görünüm menüsünün Tasarım Kılavuzu Çizgisi komutu etkinleştirildiğinde veya Tasarım Menüsü Öğelerini Her Zaman Göster seçeneği (Kullanıcı Tercihleri: Tasarım altında) işaretlenmiş olmalıdır. Sayfa nesnelerinin düzen katmanını ayarlamaya yönelik dört komut içerir. Geçerli katman sayıları -128 ile 127 arasındadır.

 • En Öne Getir: Sayfa nesnesinin düzen katmanını geçerli sayfadaki herhangi bir sayfa nesnesi tarafından geçerli anda kullanılan en büyük değere ayarlar.
 • Arkaya Gönder: Sayfa nesnesinin düzen katmanını geçerli sayfadaki herhangi bir sayfa nesnesi tarafından geçerli anda kullanılan en küçük değere ayarlar.
 • Bir Öne Getir: Sayfa nesnesinin düzen katmanını bir katman artırır. Maksimum değer 127'dir.
 • Geriye Gönder: Sayfa nesnesinin düzen katmanını bir katman azaltır. Minimum değer -128'dir.
Yazdır... Yazdırma ayarlarının belirlenebileceği Yazdır diyalog penceresini açar.
PDF Olarak Yazdır...

Microsoft Print to PDF yazıcısı önceden seçilmiş olarak Yazdır diyalog penceresini açar. Yazdır düğmesine bastıktan sonra, PDF çıkış dosyası için bir dosya adı belirtmeniz istenecektir. Bu komut yalnızca PDF yazıcısının sistemde kullanılabilir olması durumunda kullanılabilir.

Excel'e Gönder Giriş kutusu değerlerini çalışmıyor olması durumunda otomatik olarak başlatılan Microsoft Excel'e dışarı aktarır. Dışarı aktarılan değerler yeni bir Excel çalışma sayfasında görünür. Bu özelliğin çalışması için bilgisayarda Microsoft Excel 2007 veya daha yüksek sürümü kurulu olmalıdır.
Dışarı Aktar...

Giriş kutusu içeriklerini istediğiniz dosyaya dışarı aktarabileceğiniz diyalog penceresini açar. Bu dosya aşağıdaki biçimlerden herhangi birinde kaydedilebilir: Virgülle Ayrılmış, Noktalı Virgülle Ayrılmış, Sekmeyle Ayrılmış, Köprü Metni (HTML), XML ve Excel (xls veya xlsx). Varsayılan biçim, sekmeyle ayrılmış dosya olan *.qvo (QlikViewOutput) biçimidir.

Panoya Kopyala Bu basamaklı menü, sayfa nesnesi için çeşitli kopyalama seçeneklerini içerir.
Veri
Giriş kutusunun veri satırlarını panoya kopyalar. 
Hücre Değeri
Sağ tıklanan (Nesne menüsünü çağırırken) giriş kutusu hücresinin metin değerini panoya kopyalar.
Resim
Sayfa nesnesinin resmini panoya kopyalar. Resim, şu sayfadaki ayarlara bağlı olarak sayfa nesnesi başlığı ve kenarlığı içerir veya içermez: Kullanıcı Tercihleri: Dışa aktarma sayfası.
Nesne
Sayfa nesnesinin tamamını düzende başka yere veya geçerli QlikView içinde açılmış başka belgeye yapıştırmak üzere panoya kopyalar.
Bağlı Nesneler

Bağlı nesneler için aşağıdaki komutları içeren menüyü açar.

 • Bağlantılı Nesnelerin Konumunu Ayarla: Tüm sayfalardaki bağlantılı nesnelerin tümü, vurgulanan nesnelerle aynı konuma ve boyuta ayarlanır.
 • Bu Nesnenin Bağlantısını Kaldır/Nesnelerin Bağlantısını Kaldır: Bu seçenek, nesneler arasındaki bağlantıyı yok eder ve bu nesneleri farklı nesne kimliklerine sahip farklı nesneler haline getirir.
En Küçük Duruma Getir Nesneyi simge durumuna getirir. Nesne başlığındaki (gösteriliyorsa) Minimize öğesine tıklandığında da aynı sonuç elde edilir. Bu komut yalnızca, Başlık sayfasında, nesneye ait Özellikler diyalog penceresinde en küçük duruma getirmeye izin veriliyorsa kullanılabilir.
En Büyük Duruma Getir Nesneyi sayfayı dolduracak şekilde büyütür. Nesne başlığındaki (gösteriliyorsa) Maximize öğesine tıklandığında da aynı sonuç elde edilir. Bu komut yalnızca, Başlık sayfasında, nesneye ait Özellikler diyalog penceresinde en büyük duruma getirmeye izin veriliyorsa kullanılabilir.
Geri Yükle En küçük duruma getirilmiş veya en büyük duruma getirilmiş nesneyi bir önceki boyutuna ve konumuna geri yükler. En küçük duruma getirilmiş bir nesnenin simgesine çift tıklandığında veya en büyük duruma getirilmiş bir nesnenin nesne başlığındaki (gösteriliyorsa) Restore simgesine tıklandığında da aynı sonuç elde edilir. Bu komut yalnızca en küçük duruma getirilmiş veya en büyük duruma getirilmiş nesneler için kullanılabilir.
Yardım QlikView yardımını açar.
Kaldır Sayfa nesnesini sayfadan kaldırır.

Genel

Giriş Kutusu Özellikleri : Genel sayfası, giriş kutusuna sağ tıklanarak ve kayan menüde Özellikler komutu seçilerek açılır. Burada, giriş kutusunun genel parametreleri ayarlanabilir.

Genel özellikler
Özellik Açıklama
Başlık

Giriş kutusu başlığı alanında görüntülenecek metin. Başlık, etiket metninin dinamik güncelleştirmesi için bir ifade olarak tanımlanabilir. Uzun formüllerin daha kolay düzenlenmesi amacıyla İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için ... düğmesine tıklayın.

Hesaplamalı formüller için ifade söz dizimi

Kullanılabilir Değişkenler Tüm kullanılabilir değişkenler bu sütunda listelenir. Sistem değişkenlerini dahil etmek için, Sistem Değişkenlerini Göster onay kutusunu işaretleyin. Üzerlerine tıklayarak, kullanılacak/kaldırılacak öğeleri seçin. Öğeleri istenilen sütun taşımak için Ekle > veya < Kaldır düğmesini kullanın.
Sistem Değişkenlerini Göster Sistem değişkenlerini Kullanılabilir Değişkenler listesinde görünür hale getirir.
Yeni Değişken Özel değişkenin tanımlanabileceği Yeni Değişken diyalog penceresini açar.
Görüntülenen Değişkenler Giriş kutusunda görüntülenecek değişkenler bu sütunda listelenir. Başlangıçta sütun boştur.
Yükselt Değişkeni görüntüleme sıralamasında yukarı taşır.
İndirge Değişkeni görüntüleme sıralamasında aşağı taşır.
Etiket

Giriş kutusunda değişken başlığı olarak kullanılacak alternatif ad buraya girilebilir. Etiket, dinamik güncelleştirme için bir ifade olarak tanımlanabilir. Uzun formüllerin daha kolay düzenlenmesi amacıyla İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için ... düğmesine tıklayın.

Hesaplamalı formüller için ifade söz dizimi

Alternatif Durum Listedeki kullanılabilir durumlardan birini seçin. Aşağıdaki Alternatif Durumlar her zaman için kullanılabilir durumdadır. Devralındı: Sayfalar ve sayfa nesneleri QlikView geliştiricisi tarafından geçersiz kılınmadıkça, her zaman için devralındı durumundadır. Bu ayar, bir üst seviyede bulunan nesneden devralınır; devralındı öğesi seçiliyse, bir sayfadaki bir grafik, sayfayla aynı ayarları alır. Varsayılan durum: Bu durum, çoğu QlikView kullanımının gerçekleştiği ve $ işaretiyle temsil edilen bir durumdur. QlikView belgesi her zaman için varsayılan durum konumundadır.
Nesne Kimliği

Bu, makro amaçlarına yönelik olarak kullanılır. Her sayfa nesnesine benzersiz kimlik atanır; giriş kutuları için kimlik bilgisi IB01 ile başlar. Bağlı sayfa nesneleri aynı nesne Kimliğini paylaşır. Bu Kimlik numarasını daha sonra düzenleyebilirsiniz.

Dahili Makro Yorumlayıcısı

Sunum

Sunum seçenekleri
Seçenek Açıklama
Değişkenler Geçerli giriş kutusundaki tüm değişkenlerin listesini gösterir. Listede değişken adı seçildiğinde, söz konusu değişkenin özellikleri düzenlenebilir.
Eşittir İşaretini Göster Eşittir işaretinin giriş kutusunda görüntülenmesini istemiyorsanız, bu onay kutusunun seçimini kaldırın. Bu ayar tüm değişkenler için geneldir.
Arka Plan... Arka Plan Ayarları diyalog penceresini açar.
Hizalama Değişkenlerin hizalaması ayarlanabilir. Değişkenler sol, orta ya da sağ hizalanmış olarak ayrı ayrı ayarlanabilir.
Satır Renkleri Bu grupta, sol tarafta bulunan Değişkenler listesinde seçilen satırlar için ayrı ayrı renk ayarları yapılabilir.
Arka Plan
Seçilen satırın arka plan rengini belirtir. Renk, düğmeye tıklandığında açılan Renk Alanı diyalog penceresi aracılığıyla düz renk veya gradyan olarak tanımlanabilir.
Metin
Seçilen satırın metin rengini belirtir.
Tüm satırlara uygula
Uygula veya Tamam öğelerine tıklanmadan önce bu onay kutusu işaretlendiğinde, seçilen renkler giriş kutusunun tüm satırlarına uygulanır.

Kısıtlamalar

Giriş Kutusu Özellikleri: Kısıtlamalar sayfası, giriş kutusuna sağ tıklanarak ve kayan menüde Özellikler komutu seçilerek açılır. Giriş kutusu özelliklerinde Görüntülenen Değişkenler'e eklenmiş kod değişkenleri, Kısıtlamalar sekmesindeki Değişkenler listesinde listelenir (ve buradan değiştirilebilir).

Belge Özellikleri: Değişkenler sayfasına Ayarlar: Belge Özellikleri: Değişkenler öğesinden erişilir. Değişkenlerin listesi, Sistem Değişkenlerini Göster seçeneği tarafından değiştirilebilir. Yeni... düğmesi belgeye yeni bir değişken ekler. Sil düğmesi, seçilen değişkeni kaldırır.

Seçili Değişken için Ayarlar grubunda, düzenleme kutusu seçilen değişkenin geçerli Değer'ini gösterir. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için ... düğmesine tıklayın.

Değişkenler normalde seçim imlerine dahil edilmez, ancak burada Seçim İmlerine Dahil Et seçeneği işaretlenebilir.

Giriş Kısıtlamaları grubunda, kullanıcı tarafından giriş kutusu değişkenine girilen tüm değerlerin karşılaştırılarak denetlenebileceği kısıtlamaları belirtin. Bir değer belirtilen kısıtlamalara uymuyorsa, reddedilir ve hata mesajı gösterilebilir. Aşağıdaki alternatifler kullanılabilir:

Giriş kısıtlaması ayarları
Ayar Açıklama
Kısıtlamalar Yok Giriş değerleri herhangi bir kısıtlamayla denetlenmez.
Standart Giriş değerleri aşağı açılır kutudan seçilen çok sayıda genel standart kısıtlamalardan biriyle denetlenir. Varsayılan olarak hiçbir kısıtlama seçilmemiştir; yani herhangi bir değer değişken girilebilir. Alternatiflerden sadece biri (Standart, Özel, Sadece Önceden Tanımlanmış Değerler ve Salt okunur) denetlenebilir.
Özel Giriş değerleri kullanıcı tarafından tanımlanmış kısıtlamaya göre denetlenir. Kısıtlama düzenleme kutusuna girilir ve giriş değeri kabul edilebilir ise, bu TRUE (sıfır dışında değer) sonucu veren QlikView ifadesi olarak ifade edilmelidir. Giriş değerine ifadede dolar ($) işaretiyle başvurulur.

Örnek:  

$>0, giriş kutusunun seçilen değişkende sadece pozitif sayı kabul etmesine neden olur.

Değişkenin önceki değerine değişken adıyla başvurulabilir.

Örnek:  

$>=abc+1, abc olarak adlandırılmış değişkendeki bir kısıtlama olarak, giriş kutusunun yalnızca eski değerine 1 eklenerek elde edilen değere sahip sayısal girişleri kabul etmesine neden olur.

Sadece Önceden Tanımlanmış Değerler Giriş değerleri Önceden Tanımlanmış Değerler grubunda tanımlanmış değerler listesine göre kontrol edilir. Yalnızca listede bulunan giriş değerleri kabul edilir.
Salt Okunur Değişkeni salt okunur olarak işaretler. Herhangi bir değer girilemez.
İfade Düzenleme Diyalog Penceresini Etkinleştir Değerin kendine tıklandığında görüntülenen ... düğmesinden açılan İfade Düzenle diyalog penceresinde değişken değeri düzenlemeyi etkinleştirmek için bu alternatifi işaretleyin.
Kısıtlama izleme
Seçenek Açıklama
Geçersiz Giriş Sesi Kullanıcı kısıtlamalar dışındaki bir değeri girmeye çalıştığında QlikView'in sesli uyarı vermesi için bu alternatifi işaretleyin.
Hata Mesajı

Normalde, kullanıcı kısıtlamalar dışındaki bir değeri girmeye çalışırsa, bu çaba reddedilir ve mevcut değişken değeri değişmez. Bu alternatif işaretlendiğinde, hatalı giriş durumunda kullanıcıya gösterilecek özel hata mesajı belirlenebilir. Hata mesajı, düzenleme kutusuna yazılır. Bu, dinamik güncelleştirme için bir ifade olarak tanımlanabilir. Uzun formüllerin daha kolay düzenlenmesi amacıyla İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için ... düğmesine tıklayın.

Özel Hata Mesajları

Hesaplamalı formüller için ifade söz dizimi

Değer Listesi grubunda, giriş kutusu için değerler listesinin sunulup sunulmayacağı ve nasıl sunulacağı belirtilir.

Değer listesi seçenekleri
Seçenek Açıklama
Liste Yok Değişkende daha önce kullanılmış değerlerin listesi korunmaz.
Son _ Değeri Listele En son kullanılmış değerleri içeren bir aşağı açılan (MRU) liste, giriş kutusundaki seçilen değişken için kullanıcıya yönelik olarak kullanılabilir durumdadır. Saklanılacak önceki değerlerin sayısı kutuda ayarlanabilir.
Aşağı Açılır Listede Önceden Tanımlanmış Değerler Önceden Tanımlanmış Değerler'e sahip aşağı açılır liste, giriş kutusundaki seçilen değişken için kullanıcıya yönelik olarak kullanılabilir durumdadır.
Kaydırmalı Önceden Tanımlanmış Değerler Kaydırma kontrolü, giriş kutusundaki seçilen değişken için kullanıcıya yönelik olarak kullanılabilir durumdadır. Kaydırma işlemi Önceden Tanımlanmış Değerler arasında yapılır.

Önceden Tanımlanmış Değerler grubunda, aşağıda açılan listede kullanıcıya sunulabilen ve/veya kabul edilebilir değerleri tanımlamak için kullanılabilen önceden tanımlı değerlerin bir listesi belirtilir.

Değer alanı seçenekleri
Seçenek Açıklama
Sayı Serileri Alt sınır (From), üst sınır (To) ve Step değerine dayalı olarak önceden tanımlanmış sayısal değerlerin listesi oluşturmak için bu alternatifi işaretleyin. Bu seçenek kendi başına veya Listelenmiş Değerler'le bileşimli olarak kullanılabilir.
Listelenmiş Değerler Rastgele olarak önceden tanımlanmış değerlerin listesi belirlemek için bu alternatifi işaretleyin. Değerler, sayısal veya alfasayısal olabilir. Alfasayısal değerler tırnak içerisinde olmalıdır (örn. 'abc'). Her bir değer noktalı virgülle (;) ayrılır (örn. 'abc';45;14.3;'xyz' ). Bu seçenek kendi başına veya Sayı Serileri'yle bileşimli olarak kullanılabilir.
Yorum Bu, değişkeni oluşturan kişinin değişkenin amacını ve fonksiyonunu açıklayabildiği yorum alanıdır.

Daha fazla bilgi

 

Sayı

Giriş Kutusu Özellikleri : Sayı sayfası, giriş kutusuna sağ tıklanarak ve kayan menüde Özellikler komutu seçilerek açılır.

Bu özellik sayfası giriş kutusunun tüm değişkenleri için biçimlendirme ayarlarını sunar. Sayı biçimlendirmesi Değişkenler metin kutusunda (Tıklama, Shift-ile-Tıklama ya da Ctrl-ile-Tıklama ile) bir veya birden fazla değişken seçilerek değişkenler için ayrı ayrı ayarlanabilir.

Her bir değişken, belge özelliklerinde ayarlanabilen varsayılan bir sayı biçimine sahiptir.

Belge Özellikleri: Sayı

Bununla birlikte, her ayrı sayfa nesnesi için ayrı bir sayı biçimi kullanılabilir. Bunu yapmak için, alternatif Belge Ayarlarını Geçersiz Kıl kutusunu işaretleyin ve altındaki grup kontrolünde sayı biçimini belirleyin. Bu özellik sayfası, etkin nesne için geçerlidir ve değişken değerlerini biçimlendirmek için aşağıdaki kontrolleri içerir:

Sayı özellikleri
Özellik Açıklama
Karışık Hem sayı hem metin. Sayılar orijinal biçimde gösterilir.
Sayı Sayısal değerleri Hassasiyet değer değiştirme kutusunda ayarlanan basamak sayısıyla gösterir.
Tamsayı Sayısal değerleri tamsayı olarak gösterir.
Sabit: _ Ondalık Sayısal değerleri Ondalıklar değer değiştirme kutusunda ayarlanan ondalık basamak sayısıyla ondalık değerler olarak gösterir.
Para Değerleri Biçim Deseni düzenleme kutusunda ayarlanan biçimde gösterir. Bu biçimin örneği, Ön İzleme metin kutusunda gösterilir. Varsayılan biçim, Windows Para Birimi ayarıdır.
Tarih Tarih olarak yorumlanabilen değerleri Biçim Deseni düzenleme kutusunda ayarlanan biçimde gösterir. Bu biçimin örneği, Ön İzleme metin kutusunda gösterilir.
Zaman Zaman olarak yorumlanabilen değerleri Biçim Deseni düzenleme kutusunda ayarlanan biçimde gösterir. Bu biçimin örneği, Ön İzleme metin kutusunda gösterilir.
Zaman Damgası Tarih ve zaman olarak yorumlanabilen değerleri Biçim Deseni düzenleme kutusunda ayarlanan biçimde gösterir. Bu biçimin örneği, Ön İzleme metin kutusunda gösterilir.
Aralık Zamanı sıralı zaman artırımı olarak gösterir (örneğin format = mm, değeri takvimin başlangıcından itibaren dakika sayısı olarak gösterir (1899:12:30:24:00).

Yüzdelik (%) Göster düğmesi, aşağıdaki biçimlerde çalışır: Sayı, Tamsayı ve Sabit:.

Ondalık ve Binlik ayırıcıları, Ayırıcılar grubunun düzenleme kutularında ayarlanabilir.

ISO düğmesi tarih, saat ve zaman damgası biçimlendirmesi için ISO standardını kullanır.

Sistem düğmesi, sistemin ayarlarını biçimlendirmeye uygular.

Daha fazla bilgi

 

Yazı Tipi

Burada, kullanılacak yazı tipinin Yazı Tipi, Yazı Tipi Stili ve Boyut özellikleri ayarlanabilir.

Yazı tipi, tek bir nesne için (Nesne Özellikleri: Yazı Tipi) veya bir belgedeki tüm nesneler için (Nesnelere Uygula; Belge Özellikleri: Yazı Tipi

Buna ek olarak, yeni nesneler için varsayılan belge yazı tipleri Belge Özellikleri: Yazı Tipi bölümünde ayarlanabilir. İki varsayılan yazı tipi vardır:

 1. Birinci varsayılan yazı tipi (Liste Kutuları, Grafikler, vs) liste kutuları ve grafikler de dahil olmak üzere birçok nesne için kullanılır.
 2. İkinci varsayılan yazı tipi (Metin Nesneleri ve Düğmeleri) genellikle daha büyük yazı tipine ihtiyaç duyan düğmeler ve metin kutuları için kullanılır.

Son olarak, yeni belgeler için varsayılan yazı tipleri Kullanıcı Tercihleri: Yazı Tipi bölümünde ayarlanabilir.

Grafikler, düğmeler ve (arama nesneleri hariç) metin nesneleri için bir yazı tipi Renk öğesi de belirtilebilir. Renk Sabit olabileceği gibi, bir ifadeden dinamik olarak da hesaplanabilir (Hesaplanan). İfade, renk fonksiyonları kullanılarak oluşturulan geçerli bir renk temsili olmalıdır. İfadenin verdiği sonuç geçerli bir renk temsili oluşturmuyorsa, yazı tipi varsayılan olan siyah renge döner.

Renk fonksiyonları

Ek ayarlar şunlardır:

 • Kabartı Gölgesi: Bu seçenek işaretlenirse metne kabartı gölgesi eklenir.
 • Altını Çiz: Bu seçenek işaretlenirse metnin altı çizili olur.

Seçilen yazı tipinin örneği ön izleme bölmesinde gösterilir.

Düzen

Düzen ayarı, Nesne Özellikleri sayfasından yapılırsa, yalnızca geçerli nesneye uygulanır.
Düzen ayarı, Belge Özellikleri sayfasından yapılırsa, belgede belirlenen türlerdeki tüm nesnelere uygulanır.

Kenarlıkları Kullan

Sayfa nesnesi etrafındaki kenarlık kullanmak için bu ayarı etkinleştirin. Aşağı açılan menüden seçim yaparak kenarlık türünü belirleyin.

 • Gölge Yoğunluğu: Gölge Yoğunluğu aşağı açılan menüsü, sayfa nesnelerini çevreleyen gölgenin yoğunluğunu ayarlamayı sağlar. Ayrıca Gölge Yok seçeneği de vardır.
 • Kenarlık Stili: Aşağıdaki önceden tanımlanmış kenarlık türleri kullanılabilir:
  • Düz: Düz, tek renkli kenarlık.
  • Basılı: Sayfa nesnesinin arka plandan bastırıldığı izlenimini veren kenarlık.
  • Yükseltilmiş: Sayfa nesnesini arka plandan yükseltildiği izlenimini veren kenarlık.
  • Duvarlı: Sayfa nesnesinin etrafında duvar izlenimi veren kenarlık.
 • Kenarlık Genişliği: Bu seçenek tüm kenarlık türleri için kullanılabilir durumdadır. Genişlik mm, cm, inç (", inch), piksel (px, pxl, pixel), punto (pt, pts, point) veya docunits (du, docunit) cinsinden tanımlanabilir.
 • Renk: Tüm kenarlık türleri için renk paletinden uygun temel rengin seçilebileceği diyalog penceresini açmak için bu düğmeye tıklayın.
 • Gökkuşağı: Tüm kenarlık türleri için gökkuşağı renkli kenarlık oluşturur. Gökkuşağı, sayfa nesnesinin üstünden seçilen temel renkle başlar.

Basitleştirilmiş Stil Oluşturma Modu tercih edildiğinde (Belge Özellikleri: Genel içinde) kenarlık türü seçeneği yoktur; yalnızca Gölge Yoğunluğu aşağı açılan menüsü ve Kenarlık Genişliği ayarı kullanılabilir.

Yuvarlak Köşeler

Yuvarlak Köşeler grubunda, sayfa nesnesinin genel şekli tanımlanır. Bu ayarlar, süper elips aracılığıyla mükemmel daireden/elipsten dikdörtgene kadar sayfa nesnelerinin çizilmesini sağlar. Yuvarlak Köşeler yalnızca Gelişmiş Stil Oluşturma Modu'nu seçtiyseniz kullanılabilir (Belge Özellikleri: Genel içinde bulunur).

 • Yuvarlak Köşeler: Bu seçenek işaretlendiğinde, yuvarlak kenarlı şekiller için alternatifleri olası kılar.
 • Köşeler: Buna karşılık onay kutusunun işaretlenmemiş kaldığı köşeler dikdörtgen olarak çizilir.
 • Kare Olma Durumu: 2 ile 100 arasındaki bir değişken sayısıdır; burada 100 değeri mükemmel köşeli kenarlara sahip dikdörtgeni tanımlarken, 2 değeri mükemmel elipse (1:1 en boy oranlı daireye) karşılık gelir. 2 ile 5 arasındaki kare olma durumu, genellikle yuvarlak köşeler elde etmek için optimum değerdir.
 • Köşe Yarıçapı: Bu ayar, sabit mesafedeki (Sabit) veya toplam dörtgenin yüzde birimindeki (Bağıntılı (%)) köşelerin yarıçapını belirler. Bu ayar, Kare Olma Durumu altında ayarlanmış temeldeki genel şekil tarafından etkilenen köşelerin kapsamını kontrol etmenizi sağlar. Mesafe mm, cm, inç (", inch), piksel (px, pxl, pixel), punto (pt, pts, point) veya docunits (du, docunit) cinsinden tanımlanabilir.

Katman

Katman grubunda, nesne üç katmandan birinde yer alacak şekilde tanımlanabilir.

 • Alt: Alt katman özelliğine sahip sayfa nesnesi, Normal ve Üst katmanlardaki sayfa nesnelerini asla belirsiz hale getiremez. Bu sayfa nesnesi yalnızca Alt katmanındaki diğer sayfa nesnelerinin üstüne yerleştirilebilir.
 • Normal: Oluşturulduğunda, sayfa nesneleri Normal (orta) katmanda yer alır. Normal katmandaki sayfa nesnesi, Alt katmandaki sayfa nesneleri tarafından asla belirsiz hale getirilemez ve Üst katmandaki sayfa nesnelerini asla belirsiz hale getiremez.
 • Üst: Üst katmandaki sayfa nesnesi, Normal ve Alt katmanlardaki sayfa nesneleri tarafından asla belirsiz hale getirilemez. Yalnızca Üst katmandaki diğer sayfa nesneleri bu sayfa nesnelerinin üzerine yerleştirilebilir.
 • Özel: Üst, Normal ve Alt katmanlar, sırasıyla 1, 0 ve -1 olarak dahili olarak numaralandırılmış katmanlara karşılık gelir. Aslında, -128 ile 127 arasındaki tüm değerler kabul edilir. İstediğiniz değeri girmek için bu seçeneği belirleyin.

Tema Oluşturucu...

Yeni bir düzen teması oluşturabileceğiniz Tema Oluşturucu sihirbazını açar.

Tema Uygula ...

Nesneye, sayfaya veya belgeye bir düzen teması uygulayabilirsiniz.

Düzen Temaları

Göster

Göster grubunda, sayfa nesnesinin görüntülendiği koşullar belirlenebilir.

 • Her Zaman: Sayfa nesnesi her zaman görüntülenir.
 • Koşullu: Sayfa nesnesi, örneğin seçimler vb. öğelere göre sürekli değerlendirilen bir koşullu fonksiyona bağlı olarak gösterilir veya gizlenir. Sayfa nesnesi yalnızca koşul FALSE değerini döndürdüğünde gizlenir.

  Koşullu fonksiyonlar

Bilgi notu

Belge için Yönetici ayrıcalıklarına sahip olan kullanıcılar, tüm gösterme koşullarını geçersiz kılmak için Tüm Sayfaları ve Sayfa Nesnelerini Göster seçeneğini kullanabilirler (Belge Özellikleri: Güvenlik içinde). Bu fonksiyon, Ctrl+Shift+S tuşlarına basılarak değiştirilebilir.

Belge Özellikleri: Güvenlik

Seçenekler

Seçenekler grubunda, sayfa nesnesini taşıma ve yeniden boyutlandırma devre dışı bırakılabilir. Bu gruptaki ayarlar, yalnızca karşılık gelen onay kutuları Belge Özellikleri: Düzen ve Sayfa Özellikleri: Güvenlik içinde etkinleştirilmişse geçerlidir.

 • Taşımaya/Boyutlandırmaya İzin Ver: Bu seçeneğin seçimi kaldırılmışsa, sayfa nesnesi taşınamaz veya boyutlandırılamaz.
 • Kopyalamaya/Klon Oluşturmaya İzin Ver: Bu seçeneğin seçimi kaldırılmışsa, sayfa nesnesinin kopyası oluşturulamaz.
 • Bilgiye İzin Ver: Bilgi fonksiyonu kullanımdayken, bir alan değerinin bununla ilişkilendirilmiş bilgi içerdiği her seferinde, pencere başlığında bir bilgi simgesi görüntülenir. Bilgi simgesinin başlıkta görüntülenmesini istemiyorsanız, bu seçeneğin işaretini kaldırabilirsiniz.

  Info
 • Veriye Göre Boyutlandır: Normalde, seçimler tablonun boyutunun sayfa nesnesi için tahsis edilenden daha küçük olmasına neden olduğunda, QlikView'daki tüm tablo sayfa nesnelerinin etrafındaki kenarlıklar küçülür. Bu onay kutusunun seçimi kaldırıldığında, boyutun bu otomatik ayarlanması kapatılır ve fazlalık alanı boş bırakılır.

Kaydırma Sürgüleri

Kaydırma çubuğu düzenini değiştirmek için çeşitli kontroller Kaydırma Sürgüleri grubunda bulunur.

 • Kaydırma Konumunu Koru: Bu ayar etkin durumdayken, bir başka nesnede bir seçim yapıldığında, QlikView, tablo ve grafiklerin kaydırma konumunu bir kaydırma çubuğuyla korumaya çalışır. Bu ayarın aynı zamanda Kullanıcı Tercihleri: Nesneler bölümünde de etkinleştirilmesi gerekir. Belgeyi kapattığınızda kaydırma konumu korunmaz.
 • Kaydırma Düğmeleri: Kaydırma düğmesi rengini ayarlar. Düğmeye tıklayarak bir renk seçin. Orta dereceli gri tonların kaydırma çubukları için çoğunlukla en iyi sonucu verdiğini unutmayın. Her iki renk de uygun düğmeye tıkladığınızda açılan Renk Alanı diyalog penceresi aracılığıyla düz renk veya gradyan olarak tanımlanabilir.
 • Kaydırma Arka Planı: Kaydırma çubuğu arka planı rengini ayarlar. Düğmeye tıklayarak bir renk seçin.
 • Kaydırma Çubuğu Genişliği: Bu kontrol, kaydırma çubuğu sembollerinin hem genişliğini hem de göreceli boyutunu etkiler.
 • Kaydırma Stili: Kaydırma çubuk stilini ayarlar. Aşağı açılan kontrolden bir stil seçin. Klasik kaydırma çubuğu stili, QlikView 4/5 kaydırma sürgülerine karşılık gelir. Standart kaydırma çubuğu stili, daha modern bir görünüm sunar. Üçüncü stil olan Açık stili, daha ince ve daha açık çubuktur.
  Kaydırma çubuğu stilinin görülebilmesi için Stil Oluşturma Modu Gelişmiş olarak ayarlanmalıdır. Bu ayarı bulmak için, Genel sekmesinden Ayarlar açılan menüsünü açıp Belge Özellikleri'ni seçin.

 

 • Uygula...: Düzen sayfasında ayarlanmış özelliklerin uygulanacağı yeri ayarlayabileceğiniz Başlık ve Kenarlık Özellikleri diyalog penceresini açar.

Başlık

Başlık ayarı, Nesne Özellikleri sayfasından yapılması durumunda yalnızca geçerli nesneye uygulanır.
Başlık ayarı, Belge Özellikleri sayfasından yapılması durumunda, belgede bulunan belirtilen türlerdeki tüm nesnelere uygulanır.

Başlık sayfasında, nesnenin genel düzeninden tamamen farklı düzen seçenekleri belirtin.

 • Başlığı Göster: Bu seçenek işaretlendiğinde, sayfa nesnesinin en üst kısmına bir başlık çizilir. Liste kutuları ve diğer "kutu nesneleri" için seçenek varsayılan olarak açık olur; ancak düğmeler, metin nesneleri ve çizgi/ok nesneleri için açık olmaz.
 • Başlık Metni: Metin kutusuna, sayfa nesnesinin başlığında gösterilecek bir başlık girebilirsiniz. Başlık yazı tipini değiştirmek için Yazı Tipi... düğmesini kullanın.

Başlığın farklı durumlarındaki renklerini ayarlayın. Etkin Renkler ve Etkin Olmayan Renkler için ayarlar birbirinden ayrı olarak yapılabilir.

Renk Alanı diyalog penceresini açmak için Arka Plan Rengi veya Metin Rengi düğmesine tıklayın. Arka Plan Rengi, Renk Alanı diyalog penceresinde düz veya gradyan renk olarak tanımlanabilir. Metin Rengi, renk fonksiyonları kullanılarak Sabit veya Hesaplanan renk olarak tanımlanabilir.

Renk fonksiyonları

 • Metni Kaydır: Bu seçenek işaretlenmişse, başlık iki veya daha fazla satırda görüntülenir.
 • Başlık Yüksekliği (Satırlar): Bu düzenleme kutusundaki başlık satırı sayısını ayarlayın.

QlikView nesnesinin tam boyutu ve konumu, Normal veya En Küçük Duruma Getirilmiş QlikView sayfa nesnesine yönelik boyut/konum ayarları ile belirlenebilir ve ayarlanabilir. Bu ayarlar piksel cinsinden ölçülür:

 • X-kon: Sayfa nesnesinin sol tarafının yatay konumunu, sayfanın sol kenarına göre ayarlar.
 • Y-kon: Sayfa nesnesinin üst tarafının dikey konumunu, sayfanın üst kenarına göre ayarlar.
 • Genişlik: QlikView sayfa nesnesinin genişliğini ayarlar.
 • Yükseklik: QlikView sayfa nesnesinin yüksekliğini ayarlar.

Başlık etiketinin yönlendirmesi, Başlık Hizalaması seçenekleriyle değiştirilebilir:

 • Yatay: Etiket yatay olarak şu yönlerde hizalanabilir: Başlık alanı içinde Sol, Orta veya Sağ.
 • Dikey: Etiket dikey olarak şu yönlerde hizalanabilir: Başlık alanı içinde Üst, Orta veya Alt.

Özel Simgeler
Sayfa nesnelerinin nesne menüsü komutlarının çoğu, başlık simgesi olarak yapılandırılabilir. Listedeki her bir komutun solundaki onay kutusunu işaretleyerek, başlık simgeleri olarak gösterilecek komutları seçin.

Bilgi notuÖzel başlık simgelerini dikkatli kullanın. Çok fazla simge olması, kullanıcının kafasını karıştırabilir.
 • En Küçük Duruma Getirmeye İzin Ver: Bu seçenek işaretlendiğinde, nesnenin en küçük duruma getirilebilir olması şartıyla, sayfa nesnesinin pencere başlığında bir en küçük duruma getir simgesi görüntülenir. Bu, ayrıca, nesnenin başlığına çift tıklanarak en küçük duruma getirilmesini mümkün kılar.
 • Otomatik Olarak En Küçük Duruma Getir: Bu seçenek, En Küçük Duruma Getirmeye İzin Ver öğesi işaretlendiğinde kullanılabilir hale gelir. Aynı sayfa üzerindeki birkaç sayfa nesnesi için Otomatik Olarak En Küçük Duruma Getir öğesi işaretlendiğinde, biri hariç tümü istendiği zaman otomatik olarak en küçük duruma getirilir. Bu, örneğin, aynı sayfa alanında birkaç grafiğin dönüşümlü olarak görüntülenmesi için kullanışlıdır.
 • En Büyük Duruma Getirmeye İzin Ver: Bu seçenek işaretlendiğinde, nesnenin en büyük duruma getirilebilir olması şartıyla, sayfa nesnesinin pencere başlığında bir en büyük duruma getir simgesi görüntülenir. Bu, ayrıca, nesnenin başlığına çift tıklanarak en büyük duruma getirilmesini mümkün kılar. En Küçük Duruma Getirmeye İzin Ver ve En Büyük Duruma Getirmeye İzin Ver öğelerinin her ikisi de işaretlendiğinde, çift tıklama işlemi nesnenin en küçük duruma getirilmesini etkiler.
 • Yardım Metni: Burada, açılan pencerede görüntülenecek yardım metnini girebilirsiniz. Yardım metni, bir hesaplanan formül olarak belirtilebilir. Bu seçenek, belge seviyesinde kullanılamaz. Uzun formüllerin daha kolay düzenlenmesi amacıyla İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için ... düğmesine tıklayın.


  Hesaplamalı formüller için ifade söz dizimi

  Örneğin sayfa nesnesinin açıklamasını girin. Nesnenin pencere başlığına yardım simgesi eklenir. Fare imleci simgenin üzerinde olduğunda, metin açılan pencerede görüntülenir.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!

Analiz Modernleştirme Programına katılın

Remove banner from view

Analiz Modernleştirme Programı ile değerli QlikView uygulamalarınızı ödün vermeden modernleştirin. Bize ulaşmak ve daha fazla bilgi almak için buraya tıklayın: ampquestions@qlik.com